" /> تلفن تماس o9373711949
      تلفن تماس o9373711949 ()
  : - <-->
 تولید و عدم تولید آنزیم   ACC دآمیناز در تعدادی از سودوموناس های فلورسنت 
 جداسازی، شناسایی و بررسی پتانسیل تولید سیانید هیدروژن در برخی از سودوموناس های فلورسنت  
 معرفی سودوموناسهای فلورسنت به عنوان باکتریهای حل کننده فسفاتهای معدنی نامحلول  
 بررسی توان تولید سیدروفور در تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت بومی خاکهای ایران  
 توانایی سودوموناسهای فلورسنت از نظر تولید سیانید هیدروژن و استفاده ازبه عنوان منبع نیتروژن ACC  
 جداسازی و ارزیابی توان تولید اکسین برخی از سودوموناسهای بومی خاکهای ایران  
 ارزیابی توان تولید اکسین و سیانید هیدروژن در برخی از جدایه های Flavobacterium  
 مقایسه توان حل کنندگی فسفات معدنی نامحلول سودوموناسهای فلورسنت  
 بررسی جذب عناصر معدنی توسط دو رقم نیمه مقاوم و مقاوم گندم تلقیح شده با قارچهای میکوریزی در سطوح مختلف شوری  
 افزایش مقاومت گیاه گندم به شوری از طریق تلقیح با قارچهای میکوریز آربسکولار  
 تأثیر رابطه همزیستی میکوریزی در عملکرد و اجزاء عملکرد و بهبود خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم نیمه مقاوم و مقاوم گندم در سطوح مختلف شوری  
 تأثیر مقادیر مختلف گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی و کیفی توتون ویرجینیا  
 مطالعه تأثیر منعقدکننده ها بر حذف آلودگیهای میکروبی و آلی شیرابه زباله شهری  
 مقایسه میزان تولید پلی ساکارید خارج سلولی توسط باکتریهای سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم و حساس به شوری  
 اصلاح یک خاک شور و سدیمی با استفاده از گوگرد، مواد آلی و میکرواورگانیسمها  
 بررسی تاثیر کود بیولوژیک ازتوباکتر و ورمی کمپوست بر جذب پتاسیم و عملکرد گندم دیم زمستانه  
 بررسی کارایی همزیستی قارچهای میکوریزایی VA گیاه ذرت تحت تأثیر تنش شوری در سطوح مختلف فسفر  
 روش کمی اندازه گیری ترکیبات سایدروفوری در ترشحات ریشه ای گیاه  
 بررسی نقش کود های بیولوژیک، گوگرد و منیزیم در افزایش عملکرد گندم  
 مطالعه اثر جهت و موقعیت شیب بر معدنی شدن کربن در باغات بادام منطقه سامان شهرکرد  
بررسی توانایی سه ایزوله سودوموناس در رهاسازی فسفات ازسطوح کانیهای متغیر بار  
 مدیریت نیتروژن در مزارع لوبیای تلقیح شده با مایه تلقیح ریزوبیوم  
استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی جهت سنجش توان تثبیت نیترون توسط باکتری برادی ریزوبیوم در همزیستی با سویا  
 تغییر جمعیت میکروارگانیسم های کمولیتوتروف و هتروتروف اسید دوست وخنثی دوست اکسید کننده گوگرد در خاک با افزودن ماده آلی و گوگرد  
بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC deaminase برجوانه زنی و رشد دو رقم کلزا در شرایط شور  
 تأثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جنبه های مختلف رشد ونمو ذرت در سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافی  
 بررسی اثر کود زیستی فسفاته و مقادیر متفاوت کود فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم  
اثر باکتری های کمکی در گره بندی و تثبیت نیتروژن لوبیا سبز باRhizobium leguminosarum bv.phaseoli  
 مطالعه روند جذب عناصر غذایی دانه دو رقم سویا در پاسخ به کودهای بیولوژیک تیوباسیلوس و میکوریزا  
 بررسی اثر کودهای بیولوژیک میکوریزا و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزاء عملکرد[Glycine max (L.) Merr.] دو رقم سویا  
 ارزیابی فعالیت برخی از آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی از قارچها در تجزیه پسماند های سیب زمینی  
 درصدکاهش وزن پسماند های سیبزمینی پس از مایه زنی با برخی از قارچهای ساپروفیت خاک  
 ارزیابی تأثیر سیستم های مختلف شخم و بقایای گیاهی بر جمعیت کرم های خاکی  
 بررسی کاربرد مایکوریزا، ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر همزیستی ریشه،غلظت فسفر و میزان اسانس در گیاه دارویی رازیانه  
 بررسی عکس العمل ریزوبیوم سیسری به کودهای نیتروژنی و فسفری در شرایط دیم  
 بررسی راندمان حذف بیولوژیک گازوئیل در خاک، بوسیله دو گونه باکتری بومی خاکهای آلوده جنوب پالایشگاه تهران  
 بررسی تاثیر استفاده از بستر خاک اره، بر افزایش میزان تجزیه زیستی آلودگیهای هیدروکربنی  
 شناسائی جدایه های Sinorhizobium meliloti بومی بر اساس توالی16SrRNA  
 مطالعه وضعیت آنزیم ACC دآمیناز در برخی سویه های ریزوبیوم بومی ایران  
 تاثیر لجن فاضلاب، شوری و کربنات کلسیم بر فعالیت های بیولوژیکی خاک  
بررسی اثر همزیستی قارچ میکوریزا با گیاه شبدر در میزان فسفر قابل دسترس خاک  
 مطالعه رقابت بین باکتری ریزوبیوم، آربسکولار میکوریزا و کرم خاکی  
افزایش تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاه سویا با استفاده از فناوری هسته ای ( اشعه گاما )  
 اثر متقابل بافت و گوگرد بر فعالیت برخی آنزیم های خاک  
تهیه کود آلی از ضایعات کارخانه تولید شکر از نیشکر هفت تپه  
 نقش ویژگی های بیولوژیک خاک بر آبشویی فسفر از ستون آن  
 بحث و بررسی پیرامون عملکرد شیمیایی و فیزیکی انواع نمک بر پروسه گندزدایی میکروبی و آنالیز شیمیایی شیرابه حاصل از کمپوست  
بررسی معدنی شدن نیتروژن در دو خاک تیمار شده با کود گوسفندی و کمپوست زباله شهری به روش خوابانیدن زیستی هوازی  
 تأثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان بیوماس میکروبی خاک  
 بررسی سینتیک تجزیه بقایای گیاهی کلزا در سطوح رطوبتی مختلف  
 بررسی اثر کاربرد برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم برمیزان پروتیین و روغن دانه سویا با توجه به زمان تلقیح و میزان کود فسفاته کاربردی  
 بررسی تعداد میکروارگانیسمهای خاک در اکوسیستمهای طبیعی شمال ایران( مازندران )  
 تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتریهای تیوباسیلوس بر فراهمی عناصر غذایی و برخی خصوصیات شیمیائی یک خاک آهکی  
 r بررسی امکان تلقیح نیشکر با باکتری در مزارع نیشکر خوزستان  
 اثر تلقیح میکوریزایی و باکتریهای حل کننده فسفر بر میزان مصرف فسفر و رشد نیشکر  
 استفاده از لجن فاضلاب در فرآیندتولید ورمی کمپوست  
 بررسی تأثیر مایه تلقیح ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر عملکرد گندم و جو  
 بررسی اثرات سوپرجاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود دیم تلقیح شده با باکتری مزوریزوبیوم  
 تأثیر تلقیح بذر یونجه با باکتری های همزیست و مصرف نیتروژن پس از هر چین بر عملکرد و کیفیت علوفه در زراعت یونجه رقم همدانی  
 بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر روی مؤلفههای رشد ذرت میکوریزایی و غیر میکوریزایی در غلظت های مختلف فسفر خاک  
تاثیر قارچهای میکوریز آربوسکولار در جذب عناصر غذایی در پیاز  
 بررسی اثر جدایه های برتر ازتوباکتر بر روی عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گندم در شرایط مزرعه در استان آذربایجان شرقی  
بررسی امکان استفاده از کودهای شیمیایی جهت رشد باکتری های تیوباسیلوس در فرایند زیست فروشویی مس  
 تأثیر آلودگی خاک به درصدهای مختلف نفت خام بر جمعیت باکتریایی آن  
بررسی اثر سطوح مختلف فسفر و تراکم بر همزیستی قارچ میکوریزا و زیکولار اربسکولار درخصوص صفات مرفولوژیک و اجزای عملکردگیاه شبدر برسیم  
 بررسی اثرات چهار سویه ازتوباکتر بر رشد و جذب عناصر غذایی در نهال سیب  
 فاکتورهای خاکی مؤثر بر حضور کرمهای خاکی در واحدهای اکوسیستمی جنگلی  
بررسی اثر تلقیح قارچ میکوریز آربوسکولار در گیاه گندم تحت استرس خشکی  
 معرفی یک روش سریع برای تخمین شدت معدنی شدن نیتروژن و نیتریفیکاسیون در یک خاک آهکی تیمار شده با کودهای آلی  
 پالایش زیستی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی در مقیاس پایلوت صحرایی  
 بررسی کارایی تثبیت بیولوژیک ازت سویه های ریزوبیوم در همزیستی با دو رقم لوبیا به روش رقت ایزوتوپی ازت 15  
 بررسی کارآیی همزیستی قارچهای میکوریزا با ژنوتیپ های گندم بر جذب عناصر کم مصرف تحت شرایط شور  
 تأثیر افزودن نیتروژن و تنظیم نسبت C/N بقایای گیاهی مختلف برسرعت تجزیه بقایا  
 شناسایی استرینهای متحمل به شوری و خشکی سینوریزوبیوم ملیلوتی  
 بررسی تغییرات هدایت الکتریکی، ظرفیت تبادل کاتیونی و واکنش خاک درخاکهای شالیزار واقع در واحدهای مختلف فیزیوگرافی در استان گیلان  
 بررسی اثر توپوگرافی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکها در اراضی تحت کشت بادام در منطقه سامان شهرکرد  
 مطالعه تأثیر آتش سوزی جنگل و سوزاندن پسمان زراعی بر تغییرات کانی های رسی و برخی ویژگی های فیزیکو شیمیایی لایه های سطحی خاک  
 تعیین مهمترین خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک تیپ های پوششی جنگلی  
 ویژ گیهای شیمیایی و مینرالی خاکهای مارنی شرق فامنین و مناطق مجاور ( استان همدان )  
 مدل تخمین پتانسیل تولید جو آبی  
 بررسی و مطالعه خصوصیات میکرومورفولوژیکی و مینرالوژیکی خاکهای جنگلی خیرودکنارنوشهر ( استان مازندران )  
 مطالعه خاکشناسی و قابلیت اراضی خاکهای منطقه زردلان شیروان چرداول ( ایلام )  
 بررسی و مقایسه چهار روش تهیه نقشه های استفاده از اراضی وپوشش زمین با استفاده از سنجش از دور در حوضه سد اکباتان ( همدان )  
 شالیزاری منطقه آمل استان مازندران  
 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصول زیتون در بخشی از اراضی شهرستان  
 رودبار ( استان گیلان )  
 فرم های مختلف آهک در مقطع نازک خاک های حوضه آبخیز گرگک  
 تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه ایزدخواست فارس به منظور بهینه سازی استفاده  
 از اراضی  
 مطالعه ارتباط خصوصیات شیمیایی خاکهای مارنی با پوشش گیاهی در شهرستان بیرجند  
بررسی برخی از خصوصیات موفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی رسوبات لسی و پارینه خاکها به عنوان شاخصی از تغییر اقلیمی و خاکسازی در منطقة قپان استان گلستان  
 بررسی فرمهای مختلف آهن و نوع رس در افقهای مختلف منطقه چایکاری فومن در استان گیلان  
پهنه بندی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک بر رشد و پراکنش گز شاهی در GIS خاک های شور و قلیایی استان فارس با استفاده از دورسنجی و بکار گیری روش ژئوپدولوژی در مطالعات خاکشناسی دشت هرزندات مرند  
 ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید چغندرقند در دشت یکانات مرند  
ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید گندم در اراضی پایاب سدآیدوغموش میانه  
 نقش اقلیم در تعیین کلاس تناسب اراضی جهت کشت سیبزمینی در منطقه غرب اصفهان ( فریدن )  
 نقش اقلیم و پارامترهای خاک در ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات زراعی در منطقه فریدن  
کاربرد RS و GIS در مدلسازی اکولوژیکی برای احیاء خاک های شور با استفاده از در استان فارس Tamarix aphylla  
 تغییر و تحول کانی های رسی به عنوان شاخصی از تخریب خاک در اراضی شیبدار لسی  
 ارزیابی توان تولید خاک با استفاده از تکنیک سنجش از دور ( مطالعه موردی حوزه آبخیز کن )  
 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای بادام با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی دراستان چهارمحال و بختیاری  
 بررسی تغییر پذیری مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی به کمک تکنیک زمین آماردر شمال شهرستان آق قلا، استان گلستان  
 بررسی علل برتری روش فازی بر فائو در طبقه بندی تناسب اراضی  
 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات زراعی مهم منطقه گرگر در استان خوزستان  
 توزیع و پراکنش آهن در برخی خاکهای جنگلی گیلان  
 تهیه نقشه خاک بخشی از حوزه آبخیزمرک با روش ژئوپدولوژیک  
 طبقه بندی کیفی تناسب اراضی برای گیاه زراعی نخود دیم در دشت بیونیج استان  
 کرمانشاه  
 ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید برای ذرت در دشت کرمانشاه  
 بررسی و تهیه نقشه شوری و اسیدیته خاک بخشی از اراضی کشاورزی دشت آق قلا استان گلستان  
 بررسی قابلیت داده های سنجنده + ETM جهت تهیه نقشه خاکهای تحت تاثیر املاح در بخشی از دشت قزوین  
 مدیریت پایدار خاکهای انبساط پذیر  
 مطالعه رابطه بین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی در خاکهای شور و گچی مراتع قشلاقی اشتهارد  
 بررسی عملکرد سویا در منطقه شمال علی آباد در استان گلستان از طریق تخمین پتانسیل تولید و ارزیابی تناسب اراضی  
 میکرومورفولوژی افق آرجیلیک در تعدادی از خاک های آهکی و گچی استان ُکهگیلویه و بویراحمد  
 میکرومورفولوژی کربنات کلسیم ثانویه در برخی خاک های آهکی استان کهگیلویه و بویر احمد  
 بررسی تحولات کانی شناسی و تشکیلات زمین شناسی خاک های تحت کشت شرایط ماندابی شالیزارهای استان خوزستان و اثر آنها بر روی کیفیت خاک  
 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیایی، مینرالوژیکی و رده بندی اراضی تحت کشت نیشکر جنوب خوزستان ( مطالعه موردی اراضی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان )  
 میکرومورفولوژی و تغییرات پارامترهای کیفی خاکها در یک بیوسکونس با مواد مادری لسی  
 توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد  
 بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکرومورفولوژی خاکها در اثر فرایند بیابانی شدن در منطقه یزد  
 بختگان   استان فارس 
 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات زراعی مهم منطقه استهبان در استان  
 فارس  
 خاکهای لسی نقش اقلیم در تکامل، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت خاک  
 بررسی میکرومورفولوژیکی اثرات طولانی مدت کشت نیشکر بر خواص  
 فیزیکوشیمیایی خاک  
 بررسی تناسب اراضی استان لرستان برای کشت کلزای دیم  
 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مینرالوژیکی خاک های منطقه دهکویه لارستان بر اساس توپوسکانس  
 مقایسه نتایج حاصل از محاسبه شاخص بهینه مطلوب ) ) OIF و تجزیه مولفه های اصلی ) ) PCA در انتخاب مناسب ترین ترکیب باندی ماهواره لندست 7  درمطالعات خاکشناسی 
 نقش شوری خاک، کیفیت و عمق آب زیرزمینی در پراکنش گونه های گیاهی درمراتع حوض سلطان قم  
 بررسی برخی خصوصیات خاک و نقش آن در استقرار جوامع گیاهی ( مطالعه موردی منطقه میانکاله )  
 رابطه برخی ویژگیهای کیفیت خاک با نوع ماده مادری و جهت شیب بخشی از اراضی مرتعی زاگرس  
 بررسی ارتباط هدایت الکتریکی ) ) Ec با پوشش گیاهی در خاکهای مارنی ( مطالعه موردی در منطقه سبزوار )  
 بررسی رابطه فاکتورهای فیزیکی و شیمیائی خاک در پراکنش دو گونه مهم مرتعAstragalus از جنس تفاوت در شکلهای مختلف پتاسیم بین خاکهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد  
 پیش بینی خصوصیات خاک با استفاده از تجزیه و تحلیل ویژگیهای زمین دردشت عجبشیر استان آذربایجان شرقی  
 اثر خصوصیات فیزیوگرافی ( ارتفاع و شیب ) بر میزان ذخیره کربن آلی و کل نیتروژن خاک  
 پیش بینی تنوع زیستی گیاهی در مناطق خشک با استفاده از متغیرهای خاکی و توپوگرافی  
 بررسی صفات گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک عرصه های پراکنش آویشن کوهی  
 مقایسه خصوصیات و رده بندی خاکها در باغات پسته دارای درختانی با رشد مطلوب و نامطلوب  
 بررسی اثرات کیفی آبهای آبیاری بر تحول خاکها و عملکرد پسته منطقه انار کرمان  
 تعیین تناسب کیفی اراضی و تخمین تولید گندم در خاکهای گچی  
 مقایسه قابلیت داده های سنجنده های مناطق خشک ( مطالعه موردی منطقه آران در شناسایی خاکهای LISS III و MSS 
 لانتانیدها شناسنامه ای برای خاکهای حاصل از آهکهای الیگومیوسن و شیستهای ژوراسیک در شمال غرب استان همدان  
 تأثیر تغییر کاربری اراضی و موقعیتهای مختلف ژئومورفیک بر پارامترهای کیفیت خاک و میکرومورفولوژی تحولات ناشی از آن  
 پیدایش و تکامل افقهای سالیک، جیپسیک، پتروجیپسیک خاکهای شور و گچی منطقه بم  
 ترسیم نقشه هدایت الکتریکی خاک با بکارگیری رگرسیون چند گانه و استفاده تلفیقی از اطلاعات ماهواره ای و صحرایی  
 بررسی تأثیر مکانیزاسیون ( ماشینهای جنگل ) روی برخی خصوصیات فیزیکی و  
 میکرومورفولوژیکی خاکهای جنگلی  
 مطالعه اشکال مختلف آهک ثانویه با استفاده از روش های میکرومورفولوژیکی در  
 منطقه قزوین  
 نقش میکروتوپوگرافی در تشکیل مناطق اسلیک اسپات دردشت قزوین  
 اهمیت افق مالیک در ردهبندی خاکهای ورتی سول  
 منشأ و پراکنش کانی های رسی در خاک های مناطق مختلف اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد  
 چگونگی تکوین دره زاینده رود و تخریب پلایای سگزی  
 مطالعه میکرومورفولوژیک تکامل افق آرجلیک خاک های آلفی سولز در جنوب غربی استان گلستان  
 مطالعه میکرومورفولوژیک گچ پدوژنیک بر یک ردیف اقلیمی   ارضی در غرب استان گلستان 
 بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و کانی شناسی خاکهای مالی سول تشکیل شده بر روی تپه های لسی موقعیت های مختلف زمین نما در منطقه آق امام استان گلستان  
 مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی رسی کلوتها منطقه شهداد  
 تأثیر بقایای گیاهی بر برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی چند خاک ورتی سول  
 بررسی تأثیر بستر بر عملکرد و  توت فرنگی در کشت بدون خاک ( کیسه ای ) برخی پارامترهای رشد   
 تأثیر مولیبدن و سیلیسیم بر عملکرد و پروتئین گندم  
 بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن وروی بر کمیت و کیفیت گلرنگ  
 بررسی کارآیی کودهای نیتروژنه و تعیین بازده اقتصادی ریالی آنها در مزارع گندم آذربایجانشرقی  
 اثرات شوری ( کلرید سدیم ) بر شدت فتوسنتز، نسبت پتاسیم به سدیم و رشد و نمو در سه رقم گندم  
 رشد و عملکرد دو رقم سویا در سطوح مختلف گوگرد تحت شرایط گلخانه ای  
 تأثیر مصرف گوگرد بر میزان غلظت فسفر، پتاسیم و روی توسط دو رقم سویا  
 اثر نیتروژن و پتاسیم در عملکرد و کارآئی مصرف آب سه رقم گندم در شرایط شور  
 تأثیر گوگرد بر کیفیت خاصیت نانوائی گندم  
 بررسی تأثیر مقادیر مختلف گوگرد در عملکرد گندم و مقدار گوگرد دانه در منطقه نیمه خشک و شرائط مزرعه  
 تأثیر گونه های مختلف درختان جنگلی بر خصوصیات خاک  
 نقش مواد آلی در کاهش اثر کادمیم بر پویائی نیتروژن در یک خاک مرتعی  
 نقش موادآلی در بهبودخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای مناطق خشک ونیمه خشک  
 بررسی تاثیر عناصر ریز مغذی در میزان عملکرد کمی و کیفی گلرنگ بهاره  
 انتقال مجدد عناصر غذایی در جنگلکاریهای افرا  
 ارزیابی وضعیت تغذیهای جنگلکاریهای افراپلت با استفاده از روش دریس( DRIS )  
 بررسی راندمان جذب کود روی در شرایط متغیر فسفر و تاثیر آن بر عملکرد وکیفیت سیب زمینی  
 تأثیر مصرف مقادیر مختلف گوگرد، تیوبا سیلوس و اثرات باقیمانده آنها برخصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد کلزا  
 بررسی اثر کاربرد سرباره و لجنکنورتور فولادسازی به عنوان مواد اصلاح کننده و کود بر روی یک خاک اسیدی در شرایط مزرعه‌ای  
 تاثیر مصرف کود مرغی بررشد اندام هوایی و عملکرد محصول سیب زمینی  
 بررسی اثر مصرف کودهای آلی از منابع مختلف بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی، برخی خواص فیزیکی خاک و عملکرد محصول  
 واکنش رشد و عملکرد کلزا به سطوح مختلف نیتروژن و بور در منطقه اهواز  
 تأثیر برهمکنش روی و بور بر عملکرد و میزان ماده خشک ذرت  
 بررسی کارائی روشهای تغذیه ای درختان مو جهت افزایش عملکرد و کیفیت محصول  
 تعیین روش مدیریتی مناسب برای افزایش تولید و بهبود کارایی کود های نیتروژنه در گندم  
 تاثیر زمانهای مختلف خوابانیدن کمپوست زبالة غنی شده با سطوح مختلف نیتروژن معدنی بر غلظت و جذب کل نیتروژن در اسفناج و غلظت نیتروژن نیتراتی خاک  
 تأثیر کود دامی بر بازیابی فسفر باقیمانده و عملکرد محصول  
 تعیین نیاز کودی خرمای کبکاب در استان بوشهر  
 اثرات ازت و پتاسیم بر عملکرد و تحمل گوجه فرنگی به شوری  
 بررسی اثرات مقادیر و روشهای مصرف آهن برعملکرد و جذب آهن در خرمای کبکاب  
 مطالعه اثر جهت و موقعیت شیب بر معدنی شدن نیتروژن در باغات بادام منطقه سامان شهرکرد  
 بررسی تأثیر کود بیولوژیک ( کود زیستی فسفاته ) در افزایش عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه ای  
 مدیریت تلفیقی تغذیه گیاهی با استفاده از ازتوباکتر و نقش آن در عملکرد کمی وکیفی توتون  
 تأثیرکاربرد عناصر ریزمغذی بر میزان مقاومت به خشکی بذور تولیدی چغندرقند  
 تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه و کارآیی مصرف کود در ذرت متأثر از تراکم های مختلف بوته  
 مقایسه کودهای ریز مغذی و روشهای عرضه آنها بر عملکرد گندم در شرایط شور  
 بررسی اثرآبیاری تناوبی و مقادیر مختلف کود ازته برعملکرد برنج رقم هاشمی درگیلان  
 تاثیر مصرف آب های شور بر کارایی نیترو ژن و پتاسیم در زراعت چغندرقند  
 بررسی اثر متقابل انواع کود های نیتروژن و مدیریت آنها برخصوصیات کمی وکیفی چغندرقند در منطقه شاهرود  
 اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم مصرف در ذرت در شرایط سترون و غیر سترون  
 مطالعه برهمکنش اثرآب ، منبع و سطوح مختلف کود نیتروژن بررشد و عملکرد ذرت سیلویی در استان مرکزی  
 مطالعه پاسخ گیاه لوبیا به مصرف فسفر در تعدادی از خاکهای استان مرکزی  
 مطالعه تأثیر مصرف گوگرد بر جذب عناصر کم مصرف در لوبیا  
 مطالعه روند آزادسازی نیتروژن از پودر خون در خاک  
 بررسی مقادیر مختلف پتاسیم و آبیاری تکمیلی در افزایش جذب پتاسیم و بهبودکمیت و کیفیت انگور کشمشی بیدانه در تاکستانهای دیم  
 اوره و نیترات آمونیم  
 بررسی تأثیر جایگذاری کودهای نیتروژن بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گندم و افزایش کارایی کود  
 بررسی تأثیر روش محلول پاشی کود ازته در مراحل مختلف رشد گندم بر عملکرد کمی و کیفی دانه گندم  
 بررسی محیط های کشت جایگزین پیت در تولید نشاء به روش شناور  
 بررسی کارآئی منابع مختلف کودهای ازته درخاکهای متفاوت زیر کشت زراعت گندم مازندران  
 عملکرد دانه، راندمان استفاده از آب، خصوصیات فیزیولوژیک و میزان کلروفیل ذرت تحت تأثیر کود شیمیایی نیتروژنه، کود آلی و تنش رطوبت  
 تأثیر کاربرد سولفات روی همراه با کودهای آلی بر شکلهای قابل جذب روی در  
 خاک آهکی  
 اثر آنیون های نیترات و فسفات بر غلظت و جذب بر در نهال های لیموترش  
 بررسی اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی بر فسفر محلول، قابل  
 دسترس و شاخص جذب فسفر خاک  
 بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر میزان کلروفیل برگ و زیست توده ارقام  
 مختلف برنج  
 تأثیر اکسایش میکروبی گوگرد بر قابلیت جذب عناصر کم مصرف و فسفر در  
 کمپوست برای گیاه گندم  
 بررسی تاثیر کشت محصولات دوم در توازن پتاسیم در شالیزار  
 تعیین راندمان کود ازته در برنج رقم ندا  
 تعیین رابطه بین غلظت ازت با مقدار کلروفیل کلروفیل متر در برنج طارم و نعمت  
 استفاده ازعناصر روی و بور برعملکرد، اجزای عملکردو کیفیت دو رقم کلزا در  
 استان قزوین  
 افزایش کارایی زراعی و بازیافت نیتروژن در اراضی تحت کشت گندم استان قزوین  
 بررسی مقادیر جذب شده عناصر آهن و مس توسط پایه های رویشی کوئینس در  
 غلظت های مختلف بیکربنات  
 تاثیر چهار گونه گیاه گز بر میزان ماده آلی و قابلیت استفاده عناصر غذایی خاک  
 رویشگاه  
 مطالعه وضعیت پتاسیم و تاثیر آن بر تغذیه گندم در بعضی از خاکهای آهکی  
 استان فارس  
 بررسی منابع و مقادیر گوگرد بر عملکرد کلزا در شرایط شور  
 تعیین غلظت بحرانی فسفر در شالیزارهای خوزستان  
 اثر تراکم و شوری خاک بر جذب نیتروژن توسط دانه گندم  
 نقش کودهای دامی و بیولوژیک ازتوباکتر و زمان مصرف کود شیمیایی نیتروژنی  
 بر رشدگندم دیم رقم آذر در منطقه مراغه  
 تاثیر باکتری های حل کننده فسفات و ماده آلی بر قابلیت جذب فسفر از منبع  
 خاک فسفات با استفاده از تکنیک رقت ایزوتوپی  
 پراکنش برخی عناصر کم مصرف در شالیزارهای ا ستان چهار محال و بختیاری   
 امکان استفاده از پرلیت، ورمی کولیت و کود حیوانی در بسترکشت خزانه شناور  
 توتون بارلی  
 مطالعه اثرات شوری خاک و مصرف کود روی بر جذب روی و عملکرد در گندم  
 بررسی تاثیر کاربرد نوع و میزان ماده آلی در دو عمق از خاکهای اطراف دریاچه  
 مهارلو در طی زمان  
 سنتیک معدنی شدن نیتروژن آلی خاک در دو سطح دمایی و رطوبتی  
 بررسی اثر کودهای نیتروژن و فسفر در عملکرد و درصد روغن ارقام مختلف  
 گلرنگ دیم  
 بررسی اثرات کودهای نیتروژنی و روی در میزان پروتئین و عملکرد دانه گندم  
 دوروم در مناطق دیم  
 مقایسه وضعیت فسفر در اراضی زراعی و غیرزراعی منطقه شهرکرد  
 جایگزینی پیت با مواد آلی داخلی در بستر کاشت گیاه گلدانی دیفن باخیا  
 ( Dieffenbachia sequine amoena )  
13
 Hyola 401 بررسی تاثیر میزان و زمان مصرف کود ازته بر عملکرد کلزای رقم  
 ارزیابی مزرعه ای برگپاشی عناصر غذایی کم مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی  
 پنبه در یک خاک آهکی  
 تعیین حد بحرانی فسفر و پتاسیم در خاکهای تحت کشت گندم در دشت ورامین  
 مقایسه برخی منابع بیولوژیک و شیمیایی فسفر در زراعت ذرت علوفه ای  
 برهم کنش بین آهن و منگنز در گیاهان تیمار شده با کمپوست های غنی شده و  
 غنی نشده برگ اسفناج و چغندرقند  
 بررسی روابط رگرسیونی فاکتورهای خاک و گیاه گونه rtemisia fragrans در  
 راضی مارنی استان آذربایجان شرقی  
 بررسی تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در  
 شرایط معتدل سرد  
 اثر مصرف کودهای گوگردی بر رشد و عملکرد بادام زمینی در استان گیلان  
 ارزیابی اثر افزایش باگاس و فیلترکیک بعنوان کود آلی بر کیفیت و کمیت محصول  
 نیشکر  
 بررسی اثر کاربرد زئولیت بر کاهش میزان آبشوئی کودهای نیتراته  
 بررسی نقش پتاسیم و روی در کاهش غلظت آلاینده کادمیم درگندم  
 بررسی تاثیر ریز مغذی ها برعملکرد کمی و کیفی خرما  
 بررسی سمیت وکمبود عنصر روی در گیاه خیار در سیستم کشت هیدرو پونیک  
 بررسی تاثیر پساب فاضلاب و روش آبیاری بر تجمع برخی عناصر شیمیایی در  
 خاک و گیاه چغندر قند  
 اصلاح حاصلخیزی خاکهای تخریب شده با استفاده از کمپوست  
 تأثیرکودمرغی بر ویژگیهای جذب و نیاز استاندارد فسفر درتعدادی ازخاکهای همدان  
 تأثیر تغذیه برگی عناصر میکرو بر عملکرد چغندرقند منوژرم رقم رسول  
 ارزیابی روش مصرف عناصر میکرو بر عملکرد چغندرقند منوژرم رقم رسول  
 بررسی اثر باقیمانده سولفات روی بر رشد و عملکردسویا در خاکهای شرق مازندران  
 تأثیر مقدار و روش مصرف سولفات روی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی  
 پرتقال سانگین  
 تاثیر کود آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی پرتقال سانگین  
 بررسیاثرات باقیمانده سولفات منگنز بر رشد و عملکرد سویا درخاکهای شرق مازندران  
 توصیه بهینه کود برای ذرت هیبرید SC704 درشرایط آب و هوایی خرم آباد لرستان  
 بررسی اثر تیمار تغذیه ای سیترات آهن بر رفع کلروز آهن درختان چنار به روش  
 (trunk injection) تزریق به تنه  
 بررسی نقش فسفر و عناصر ریزمغذی بر عوامل کمی و کیفی بذر و علوفه تولیدی  
 دو رقم یونجه  
 تأثیر گچ و ماده آلی بر افزایش قابلیت جذب عناصر مس، روی، آهن و منگنز  
 بوسیله گوجه فرنگی در شرایط آهکی  
 بررسی اثرات میزان وروشهای مصرف سولفات روی برعملکرد پنبهسای اکرا در  
 قراخیل مازندران  
 ارزیابی کاربرد کودهای پتاسیمی در افزایش عملکرد انگور دیم رقم عسکری  
 ( Vitis vinifera L. )  
 ( Citrus reticulata ( اثر زمان و مقدار تغذیه ازت بر تناوب باردهی نارنگی کینو  
 تاثیرمحلول پاشی ازت، بور، کلسیم و روی برباردهی، کیفیت و ریزش جوانه گل و  
 “Smyrniaca” میوه رقم انجیر دیم  
 بررسی میزان اسید هیومیک در مواد آلی مختلف و تأثیر اسید هیومیک کمپوست  
 پسماندهای شهری بر برخی خصوصیات خاک  
 بررسی اثرات گوگرد و پتاسیم برعملکرد، پروتئین و روغن کلزا در جنوب استان فارس  
 اثر آفتابدهی خاک بر کنترل پژمردگی فوزاریومی میخک و بعضی از خواص  
 شیمیایی، زیستی و حاصلخیزی خاک  
14
 انکوباسیون  
 ارائه روشی ساده برای افزایش کارایی کودهای نیتروژنه در گندم  
 محلول پاشی متانول راهکاری جدید جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی  
 اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر رشد و عملکرد بادام زمینی در گیلان  
 بررسی تأثیر مولیبدن ) ) Mo و سیلیسیم ) ) Si بر عملکرد و میزان پروتئین گندم  
 تاثیر بافت خاک در افزایش کارایی زراعی و درصد بازیافت ظاهری کودهای  
 نیتروژنه در گندم  
 مقایسه درصد نیتروژن، گوگرد و سرعت آزادسازی نیتروژن ) ) R.R اوره با پوشش  
 گوگردی ) ) SCU داخلی و خارجی  
 تاثیر مصرف گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر آهن جذب شده توسط ذرت در  
 یک خاک آهکی  
 تاثیر مصرف مقادیر مختلف گوگرد عنصری و مایه تلقیح باکتری های تیوباسیلوس  
 بر عملکرد و جذب فسفر ذرت در یک خاک آهکی  
 بررسی تاثیر کاربرد شیرابه زباله شهری بر برخی از خواص شیمیایی و قابلیت  
 جذب عناصر غذایی  
 بررسی برهمکنش فسفر و مراحل مختلف رشد گندم در شرایط شور بر غلطت  
 عناصر غذایی در ساقه  
 بررسی برهمکنش فسفر و مراحل مختلف رشد گندم در شرایط شور بر غلطت  
 عناصر غذایی در ریشه  
 بررسی تاثیر فسفر در مراحل مختلف رشد گندم در شرایط شور بر عملکرد و اجزاء  
 آن  
 اثر پتاسیم در شرایط شور بر غلظت سدیم، پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم  
 در کاه و کلش گندم K/Na )  
 بررسی اثرات مقدار و انواع ماده آلی بر روی عملکرد و اندازه غده سیب زمینی در  
 خاک بافت ریز در شمال استان خوزستان  
 کاربرد ایزوتوپ سنگین نیتروژن در بررسی و مقایسة راندمان مصرف کود اوره در  
 اندام هوایی چغندر قند تحت مدیریتهای مختلف آبیاری  
 اثر کاربرد پتاسیم بر تحمل به شوری نهال های پسته  
 مقایسه توزیع مکانی کود اوره در کرتچه های ایزوتوپی سیستم فارو، در گیاهان  
 چغندر قند و کاهو، با استفاده از فناوری ردیابی ایزوتوپی نیتروژن  
 بررسی تأثیر روشها و مقادیر مختلف مصرف بور بر نخود تلقیح شده با باکتری  
 مزوریزوبیوم  
 تأثیر شوری، فسفر و روی بر برخی پارامترهای رشد گیاه پسته  
 (Pistasia vera L.)  
 تأثیر شوری، فسفر و روی بر برخی پارامترهای زیست شیمیایی گیاه پسته  
 (Pistasia vera L.)  
 اثر تیمارهای خاکی و برگ پاشی آهن و منگنز بر عملکرد ماده خشک و  
 عناصرغذایی کم مصرف در لوبیا  
 بررسی تاثیر روش های کاربرد و برهمکنش آهن و منگنز در سویا  
16
 کاربرد slurry دام به عنوان کود غنی از نیتروژن برای پوساندن بقایای گیاهی  
 بررسی اثر روی بر جوانه زنی و برخی از پارامترهای رشد در گیاه کرفس  
 (Apium graveolens L.)  
 تاثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان و روند آزاد سازی فسفر قابل جذب در طول  
 زمان  
 بررسی اثرات آهن و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه  
 اثر منابع و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و رشد رویشی پنبه در یک خاک شور  
 تعیین حد تحمل به شوری گندم در پاسخ به مصرف فسفر  
 تعیین حد تحمل به شوری گندم در پاسخ به مصرف پتاسیم  
 ارزیابی تاثیر میزان ماده آلی خاکهای زراعی استان خراسان رضوی درعملکرد گندم  
 مقایسه تجمع نیترات در محصولات سبزی و صیفی استان خراسان رضوی  
 بررسی تاثیر آب شور و بور بر جوانه زنی بذر کلزا  
 بررسی مخلوط احیائی مواد آلی و ضایعات فولادسازی به عنوان منبع تامین عناصر  
 غذایی گیاه  
 بررسی اثرات کاربرد دو ماده بیولوژی چتنا و پیورن روی خصوصیات خاک و  
 ( CP48 103 گیاه نیشکر ( واریته 
 ارزیابی مقاومت نسبی چهار رقم گندم به سمیت بور  
 تأثیر نیتروژن و بور بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا  
 تأثیر نیتروژن در کاهش سمیت بور در برنج  
 تاثیرتیمارهای فسفر و روی برجذب و غلظت این دوعنصر در کاه و کلش دو رقم گندم  
 نقش کوددامی، نیتروژن وگچ در بهبود شاخصها رشد و عملکرد برنج درخاک شور  
 تأثیر محلولپاشی اوره در عملکرد وکیفیت پرتقال تامسون ناول  
 تاثیر تغذیه معدنی ازت وپتاسیم و آبیاری روی ترکیب عناصر در برگ پرتقال  
 تامسون ناول  
 تأًثیر مقادیر و انواع مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد  
 ارقام مختلف برنج  
 بررسی تاثیر کاربرد کمپوستهای زئولیتی بر عملکرد آفتابگردان تحت رژیمهای  
 متفاوت آبیاری  
 DNDC  
 نقش فیزیولوژیکی نیترات در افزایش مقاومت به تنش آب در دو گونه اسپرس  
 بررسی تأثیر کلسیم در افزایش مقاومت به شوری و سرما یونجه یکساله  
 در مرحله جوانه زنی M.polymorpha  
 بررسی بهترین زمان کاربرد مخلوط علفکش توفور   دی، سولفات روی و اوره در 
 جهت افزایش عملکرد کمی و درصد پروتئین گندم  
 کارایی مصرف فسفر در ژنوتیپهای غلات  
 بررسی کارایی ارقام مختلف غلات از لحاظ جذب فسفر  
 بررسی سطوح و کاربردهای مختلف کود سولفات روی بر رشد رویشی و عملکرد  
 دانه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط گلخانه  
 تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود دامی بر تجمع عناصر غذایی در کاهو  
 ( Lactuca sativa )  
 برهمکنش روی و بور در عملکرد و کیفیت دانه کلزا  
 بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد و سطح شوری خاک در یک  
 خاک شور  
 بررسی نقش گیاهان پوششی مختلف در بهبود حاصلخیزی خاک باغات مرکبات  
 اثر سطوح مختلف روی آهن و بر , بر روی عملکرد و کیفیت انار  
 تاثیر شوری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد سورگوم علوفه ای  
 تاثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش شوری  
 برخی عوامل موثر بر جذب روی Zn در یک خاک آهکی  
 تعیین میزان و روش مصرف فسفر در لاین های پیشرفته کنجد در داراب  
 بررسی اثر افزایش کود سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی نیشکر  
 اثر ویناس بعنوان منبع کودپتاسیم بر خصوصیات شیمیایی خاک و محصول نیشکر  
 بررسی اثر کود سیلیکات پتاسیم در مزارع نیشکر بر میزان آلودگی به ساقه خواران  
 و عملکرد نیشکر Sesamia spp.  
 اثرات کودهای سبز و آلی بر خصوصیات خاک و عملکرد سیب زمینی  
 تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تلقیح با باکتری ریزوبیوم بر عملکرد و اجزاء  
 عملکرد دو رقم نخود  
 مقایسه روشهای کاربرد سولفات آهن در بهبود عملکرد کلزا در منطقه شاهرود  
 بررسی تاثیر کمپوست و زئولیت بر جذب عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد  
 گندم  
 مقایسه روشهای مصرف سولفات روی در گندم آبی  
 تاثیر مصرف گوگرد ،روی وبور در عملکرد کمی وکیفی وجذب عناصر غذایی در  
 آفتابگردان  
 اثرات کودمرغی و ازت برخصوصیات کمی و کیفی و جذب عناصرغذایی درگوجه فرنگی  
 برسی کارایی کود های ازته در محصول گندم در استان آذربایجان غربی  
 تغییراتزمانی غلظت عناصرغذایی در مراحل رشد گیاه گندم ( تعیین الگوی جذب )  
 بررسی تاثیر مقادیر نیتروژن و تراکم کاشت بر صفات زراعی کلزا در اراضی شالیزار  
 تعیین نیاز کودی لاین امیدبخش لوبیا سفید به فسفر و پتاسیم  
 تاثیر مصرف روی Zn بر غلظت و جذب ازت،فسفر و پتاسیم در گندم  
 بررسی اثرات تاریخ کاشت و تغذیه متوازن پتاسیم و منیزیم بر عملکرد کاهو  
 درکشت سوم  
 تأثیر شوری و ماده آلی بر مقاومت فروسنجی، عملکرد و مرفولوژی ریشه پسته  
 تأثیر شوری و نیتروژن بر جذب عناصر و برخی پارامترهای زیست شیمیایی گیاه  
 پسته  
 تأثیر شوری، نیتروژن و ماده آلی بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گیاه پسته  
 تأثیر گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر فراهمی فسفر از خاک  
 فسفات  
 بررسی اثرات برهمکنش بور و روی بر عملکرد و اجزاء آن در ذرت دانه ای  
 تاثیر کودهای پتاسیم و روی بر خصوصیات زراعی و مقادیر روی، آهن و فسفر در  
 دو رقم گندم در خاک آهکی با روی پائین  
 تغییرات غلظت عناصر غذایی درختان پسته در پاسخ به دو روش چالکود و  
 محلولپاشی  
 بررسی اثر کود دهی با دو روش آبیاری قطره ای و سطحی بر عملکرد توت فرنگی  
 اثر شوری بر نیاز گوگردی کلزا  
 بررسی اثر محلول پاشی کود مرکب میکرو بر مراحل مختلف رشد برنج ( رقم شفق )  
 اثر نیتروژن برکاهش سمیت بور در لیموی آب و نارنج  
 اثر زمان مصرف و غلظت سولفات روی در کاهش پوکی پسته  
 تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد و جذب برخی از عناصر  
 غذایی در سیر  
 تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و گوگرد بر عملکرد سیر  
 تغییرات کیفی دانه کلزا در اثر مصرف نیتروژن و گوگرد  
 تغییرات زمانی غلظت عناصرغذایی در اندام گیاه گندم رقم مرودشت در شرایط  
 شور ( تعیین الگوی جذب )  
 اثرات مصرف گوگرد و کمپوست بر عملکرد گندم آبی و میزان عناصر غذائی خاک  
 در منطقه شهرکرد  
 تاثیرگیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن برخصوصیات خاک  
 و عملکرد سورگوم علوفه ای  
 تأثیر کاربرد سطوح مختلف ملاس و کود اوره در عملکرد کمی و کیفی نیشکر  
 نقش درصد رطوبت غلاف برگ نیشکر در توصیه های کودی با سیستم کرا پلاگ  
 (Croplogging)  
 تأثیر مپیکووات کلراید و نیتروژن در دورهای مختلف آبیاری بر صفات کمی پنبه  
 اثر متقابل سطوح مختلف ب קֱ. و روی، بر عملکرد وش و برخی ویژگی های زراعی و  
 خصوصیات الیاف پنبه ( رقم ورامین ) در شرایط آب و هوایی قم  
 تاثیر مقادیر و منابع مختلف کودهای نیتروژنه بر عملکرد کمی و کیفی پنبه رقم  
 ورامین دریک خاک شور  
 بررسی غلظت عناصر پر مصرف و کم مصرف برگ پنبه ( رقم ورامین ) متاثر از  
 سطوح مختلف آهن و روی در شرایط شور  
 مقایسه اثر اسید سولفوریک و گوگرد تلقیح شده با تیوباسیلوس بر عملکرد دانه،  
 برخی صفات زراعی و درصد روغن آفتابگردان در شرایط شور آهکی ( قم )  
 بررسی تأثیر محلولپاشی سولفات روی بر عملکرد سیب زمینی در اردبیل  
 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر مراحل فنولوژیکی رشد و نمو، خصوصیات زراعی و  
 عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 در اراک  
 عکس العمل ارقام کلزا به محتوای نیتروژن خاک  
 تأثیر مصرف پتاسیم و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی رقم تلاش  
19
 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و پتاسیم و دور آبیاری بر رشد و عملکرد کلزا  
 بررسی اثر مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد چغندرقند در خراسان  
 تاثیر شوری آب آبیاری بر میزان مصرف پتاسیم در کشت گندم  
 تاثیر شوری آب آبیاری بر میزان مصرف فسفر در کشت گندم  
 بررسی عکس العمل گندم به منابع و مقادیر مختلف فسفر تحت شرایط شور ( قم )  
 مطالعه تأثیر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد  
 (Glycin max (L.) Merr) ارقام سویا  
 تعیین حدبحرانی مصرف نیتروژن در گیاه خیارسبز بااستفاده از دستگاه کلروفیل سنج  
 بررسی لایسیمتری آبشویی ازت تحت تأثیر منابع مختلف کودی ازت برای  
 چغندرقند در شرایط شور  
 تاثیر کلرید سدیم بر شاخص های رشد در دانهال های سه پایه پسته  
 تاثیرکاربرد کودحیوانی، ضایعات نیشکر و سولفات روی برمیزان جذب روی توسط گیاه گندم  
 بررسی پاسخ گندم به فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک  
 بررسی تاثیر مقادیر و منابع مختلف فسفر ( بیوفسفات طلائی و سوپرفسفات تریپل )  
 در تغذیه مرکبات خوزستان  
 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تقسیط آن بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز  
 بررسی امکان استفاده مستقیم از خاک فسفات در زراعت چغندر قند  
20
 بررسی اثرعناصر ریز مغذی روی (Zn) و منگنز (Mn) بر وضیت کلروفیل  
 فلئورسنس در ارقام مختلف گلرنگ  
 کنترل ازت باقیمانده در خاک با بهره گیری از بهینه سازی مدل رشد محصول گندم  
 عنوان مقاله  
 اثر عناصر کم مصرف آهن، روی، مس، منگنز و بور در مقاومت به تنش خشکی  
 آفتابگردان ( تغذیه گیاهی )  
 ارزیابی اثرات گوگرد بر غلظت نیتروژن و جذب آن از منابع مختلف توسط سویا به  
 روش رقت ایزوتوپی  
 تاثیر زمانهای مختلف خوابانیدن کمپوست زبالة غنی شده با سطوح مختلف  
 نیتروژن معدنی بر غلظت و جذب کل آهن در اسفناج  
 بررسی سینتیک معدنی شدن نیتروژن در خاکهای شالیزاری شمال ایران  
 مطالعه کاربرد مقادیر مختلف نیکل بر پاسخهای گیاهی گندم رقم پیشتاز در دو  
 محیط رشد اوره و نیترات آمونیم  
 بررسی ترشح فیتوسیدروفورها توسط گیاهان استراتژی II در شرایط کمبود آهن و  
 روی  
 اثر مقادیر شوری بر آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در ریشه و برگ  
 ارقام کلزا  
 تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و محدودیتهای منبع و مخزن بر عملکرد و  
 اجزای عملکرد در ارقام مختلف برنج  
 نقش کیلاتورهای آلی اسید مالیک و اسید سیتریک بر کاهش کلروز فیزیولوژیکی  
 (Cucumis sativa L.) آهن در خیار گلخانه ای  
 تغییرات فسفر قابلجذب و شکلهای فسفر معدنی پس از غرقاب در خاکهای  
 شالیزاری شمال ایران  
 غنی سازی محصولات کشاورزی ضرورتی برای حل مشکل گرسنگی سلولی جامعه  
 اثرات ماندابی خاک بر برخی عناصر موجود در دانه ارقام گندم بهاره  
 بررسی محلول پاشی توام کودهای اوره و سولفات روی و سموم علفکش بر عملکرد  
 کمی و کیفی گندم آبی رقم زرین  
 تاثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش آبی  
 بررسی آبشوئی نیترات از منابع کودهای اوره و اوره با پوشش گوگردی ) ) scu در  
 زراعت گندم با استفاده از لایسیمتر  
 تأثیرسطوح و روشهایمختلفکاربرد اسیدبوریک برعملکرد و کیفیتدانه لوبیاچیتی  
 بررسی تغییرات نسبت Po و Pi در بخش فسفر قابل جذب در خاکهای تحت  
 کشت یونجه  
 بررسی روند اکسیداسیون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن آهن و روی در خاکهای  
 آهکی  
 بررسی نقش مولیبدن و سیلیسیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گندم  
 تأثیر گوگرد، ورمی کمپوست و آسپرژیلوس نیگر بر فراهمی فسفر از خاک فسفات  
 اثرات کاربرد روی بر کاهش غلظت بور در ذرت  
 استفاده از دستگاه کلروفیل متر برای توصیه کودسرک ازت در زراعت گندم  
 بررسی اثرات برهمکنشی مصرف پتاسیم و روی در شرایط تنش رطوبتی بر عملکرد  
 کمی و کیفی گندم  
 تعیین معادل کودی پتاسیم در خاکهای زراعی اصفهان  
 تاثیرمحلولپاشی مقادیر و منابع مختلف کلسیم بر خصوصیات کمی وکیفی گل رز  
 نقش بقایای کشت تابستانی خلر وماشک به عنوان کود سبز در تأمین عناصر  
 غذایی گیاهان  
 عنوان مقاله  
 اثرات تنش آبی بر میزان جذب عناصر غذایی و عملکرد خرمای برحی  
 بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی مؤثر بر پایداری خاکدانه در خاکهای آهکی  
 تعیین فاکتور عکس العمل کاهش نسبی اجزای عملکرد آفتابگردان در مقابل  
 کاهش نسبی مصرف آب به روش آبیاری قطره ای   نواری در منطقه شهرکرد 
 تأثیر کیفیت آب آبیاری ( شور   سدیمی ) بر خواص فیزیکی خاک در آبیاری 
 جویچه ای  
 انتخاب معادله نفوذ مناسب بااستفاده از معادلات بیلان حجمی در آبیاری جویچه ای  
 تخمین نقطه‌ای و پارامتریک منحنی رطوبتی تعدادی از خاکهای شور  
 بررسی تأثیر دو پارامتر EC و SAR بر تخمین غیرپارامتریک منحنی رطوبتی  
 درخاکهای قابل انبساط و انقباض  
 بررسی کارایی مصرف آب و ازت در محصول سیب زمینی با استفاده از سیستم  
 آبیاری بارانی بارانی تک شاخه ای  
 بررسی تاثیر پلیمرهای محلول در آب بر پایداری خاکدانه‌های چند نمونه خاک  
 استان همدان  
 تعیین عمق مناسب آبیاری و فاصله مناسب خروجی های لوله tape در زراعت  
 گوجه فرنگی  
 تعیین معادله مناسب برآورد نیاز آبی گیاهان درشرایط اقلیمی استان بوشهر  
 اثر خاکپوش پلاستیک بر کاهش مصرف آب در زراعت گوجه فرنگی  
 تاثیر تغییر در کاربری اراضی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها  
 تاثیرتغییر در کاربری اراضی مرتع و جنگل به زمین زراعی بر آبگریزی آب در خاک  
 تحلیل ارتباط فرسایش با پدیده آبگریزی خاک  
 مناسبترین دور آبیاری بارانی وتاثیرآن برعملکردوکارایی مصرف آب در اراضی چایکاری  
 بررسی تأثیر خصوصیات خاک در تعیین گروه های اکولوژیک گیاهی در مراتع  
 ییلاقی البرز  
 بررسی اثر تیمارهای آب و نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات رویشی پنبه  
 تأثیر تنش خشکی بر مراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا در استان فارس  
 بررسی اثر آبشویی از اختلاط آب آبیاری و زه آب مزارع نیشکر جنوب اهواز بر  
 برخی خواص فیزیکی خاک  
 مقایسه روشهای مختلف درون یابی در هموار سازی داده های نفوذپذیری خاک  
 تعیین تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند  
 بررسی تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر همگنی رشد، عملکرد و بهره وری مصرف  
 آب چغندرقند  
 تاثیر کم خاکورزی در زراعت ذرت و افزایش بهره وری مصرف آب  
 تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری و زیر شکنی خاک بر عملکرد چغندرقند در تناوب  
 با گندم و کارایی مصرف آب  
 غلتکهای تثبیت شیار ردیفکارها در کاهش تلفات نفوذ آب در شیار  
 اثرات زیر شکنی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم  
 تعیین حداکثر تخلیه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاک در مراحل مختلف دوره  
 رشد توتون باسما سرس 31  
23
 بررسی فاکتورهای موثر بر میزان مقاومت گسیختگی (Modulus of rupture) در  
 تعدادی از خاکهای آهکی استان فارس  
 اثر کاربرد نوع و میزان ماده آلی بر پایداری خاکدانه ها در مقابل خیس شدن  
 آهسته و ناگهانی  
 زهکشی خاک با استفاده از فناوری الکتروسینتیک  
 تاثیر ضخامتهای مختلف ماسه بادی و سنگریزه بر میزان تبخیر از سطح خاک  
 بررسی کمی و کیفی زهاب های شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر  
 پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه بندی خاک  
 برآورد رطوبت قابل استفاده گیاه با استفاده از روش اشباع کردن خاک با صعود  
 موئینه  
 ارزیابی کارآیی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد منحنی رطوبتی خاک در  
 بعضی از خاکهای آهکی و شور ایران  
 بررسی اثر شوری های مختلف آب آبیاری روی درصد سبزماندن و عملکرد رویشی  
 تر ارقام مختلف انار در استان یزد  
 بررسی تغییرات شوری خاک در اثر تغییر عرض نوارهای آبیاری غرقابی در باغهای  
 پسته  
 بررسی اثر پوشال و عملیات خاکورزی بر انتقال املاح در خاک مزارع نیشکر  
 خوزستان  
 مدیریتمناسب آبیاری توتون باتعیین اثر دور و مقدار آب برروی عملکردکمی و کیفی  
 بررسی اثرات فشردگی خاک و کاربرد زیرشکن درتولیدمحصول گندم در اراضی شیبدار  
 مقایسه روش های تعیین تنش پیش   فشردگی در یک خاک لوم شنی 
 تخمین هدایت آبی غیراشباع با استفاده از هدایت آبی اشباع و شاخص خلل و فرج  
 ریز خاک  
 تعیین آب مصرفی پتانسیل گیاه ذرت در منطقه مغان به روش لایسیمتری  
 بررسی دانه بندی خاک در چهار نوع روش خاک ورزی در بافت خاک رسی   لومی 
 اثر زیرشکنی بر بعضی ویژگیهای خاک در کبوتر آباد اصفهان  
 کم آبیاری پنبه بر اساس تابع تولید آب   عملکرد 
 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و بازده مصرف آب ذرت  
 بررسی استفاده از آب مغناطیسی در افزایش عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم در  
 یزد  
 تعیین ضریب واکنش عملکرد گندم نسبت به کم آبی در دوره ها مختلف رشد  
 تعیین ضریب واکنش عملکرد سیب زمینی نسبت به کم آبیاری در دوره های  
 مختلف رشد گیاه  
 تعیین حداقل طول ستون خاک برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی هیدرولیکی به  
 روشی ساده  
 بررسی امکان استفادة مجدد از آبهای اختلاط یافتة حاصل از آبشویی و زهکشی  
 خاکهای شور و سدیمی در امور زراعی و باغی در منطقه جنوبغربی استان خوزستان  
 اثرات کم آبیاری و سطوح مختلف کود پتاسه بر عملکرد علوفه و کارآیی مصرف آب  
 در شبدر ایرانی  
 آبیاری قطره ای نواری، راهکاری موثر در افزایش کارایی مصرف آب و نیتروژن در  
 کشت ذرت دانه ای در منطقه ارسنجان، استان فارس  
 استفاده از مدل SWAP در بررسی شوری خاک منطقه رودشت اصفهان  
 بررسی اثر تنش رطوبتی بر کارایی مصرف آب (WUE) در گیاه تاغ  
 (Haloxyllon Spp.)  
 عملکرد و کارائی مصرف آب ژنوتیپ های کلزا در شرایط کم آبیاری در منطقه  
 سیستان  
 بررسی تاثیر مقاومت مکانیکی خاک در روش های مختلف کاشت و مقادیر مختلف  
 آبیاری بر عملکرد گندم  
 بررسی تغییرات رطوبت و شوری خاک در روش های مختلف کشت با استفاده از  
 TDRدستگاه  
 بررسی جوانه زنی و استقرار گیاهچه های پیاز در سه روش آبیاری غرقابی، بارانی  
 و زیر زمینی  
 تعیین توابع انتقالی در خاکهای رسی  
 تاثیر مواد آلی مختلف بر شاخص پایداری خاکدانه ها و جرم مخصوص ظاهری  
 تعیین توابع انتقالی پارامتریک برای تخمین نفوذپذیری خاک  
 اثر جریان های ترجیحی در انتقال باکتری اشریشیاکولی در دو خاک با بافت  
 مختلف  
 اثرخاک‌ورزی بر توزیع عناصرغذایی خاکدانه های پایداردر آب اراضی مرتفع شمال ایران  
 تاثیر کاربرد مالچ پلی اتیلن در افزایش بهره وری مصرف آب در زراعت گوجه فرنگی  
 بررسی فرآیند نفوذ و رواناب در پلاتهای دست نخورده  
 مقایسه دو مدل فرکتالی و تجربی در پیش بینی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک  
 ارزیابی کارایی تابع انتقالی خاک جهت برآورد منحنی رطوبتی در برخی از  
 خاکهای ایران  
 تعیین شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از پارامترهای معادله ون گن اختن و  
 توابع انتقالی در تعدادی از خاکهای آهکی و شورسدیمی  
 وقوع پدیده پسماند در اندازه گیری غلظت املاح با دستگاه TDR و کپسول مکش  
 اثر زیرشکنی خاک بر زمان و راندمان آبشویی نمکها با دو روش پیوسته و متناوب  
 مقایسه توابعانتقالی شبکهعصبیمصنوعی و رگرسیونی در تخمین هدایتآبیاشباع  
 تعیین دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت ) ) LLWR و مقایسه آن با آب قابل  
 استفاده گیاه در برخی از خاکهای استان همدان  
 تخمین شاخص مخروطی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با  
 مدل های خطی  
 فرسایش، حفاظت و مدیریت خاک  
 عنوان مقاله  
 شبیه سازی زمانی سازی تولید رسوب حوضه رودخانه کردان با استفاده از مدل  
 AvSWAT  
 اثر مدیریتهای مختلف بر مقدار فسفر قابل دسترس خاک و رابطة آن با غلظت  
 فسفر محلول در رواناب  
 تصاویر ماهوارهای : ETM+ امکان تهیه نقشه اشکال فرسایش  
 بررسی صحت و دقت نقشه حساسیت سنگها به فرسایش در تهیه نقشه اشکال  
 فرسایشRS و GIS فرسایشهای سطحی و شیاری : تهیه نقشه به کمک  
 شناسایی مناطق مستعد حرکات تودهای با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی  
 ( GIS )  
 پیش بینی شکل فرسایش در خاکهای مارنی فامنین و مجاور بکمک ویژگیهای  
 فیزیکی  
 بررسی و تعیین مناطق بیابانی استان همدان با استفاده از برخی پارامترهای اقلیمی  
 سامانة تصمیم یارِ مکانی، در اولویت بندی مناطق فرسایشی در احداث بندهای  
 چوبی   چپری برای حفاظت خاک 
 اندازه گیری فرسایش پاشمانی با استفاده از کاسه پاشمان  
 اندازه گیری سزیوم – 137 مرجع در نواحی غربی ایران  
 اثر اقدامات حفاظتی بر برخی از شاخصهای کیفیت خاک  
 ارزیابی کیفی ارتباط بین حضور و مساحت فرسایش خاک با کاربری اراضی  
 بررسی اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات خصوصیات شیمیایی خاک از طریق  
 پایش در ایستگاه پخش سیلاب سرچاهان  
 مقایسه خصوصیات خاک در دو منطقه تحت چرای طبیعی و تخریب یافته  
 GIS بررسی میزان فرسایندگی باران در منطقه گلستان با بکارگیری سیستم  
 بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی و پیش بینی رشد طولی آن ( مطالعه موردی  
 در حوضه زهان قاین )  
 بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی در منطقه گزیر استان هرمزگان  
 بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر بر ایجاد و گسترش فرسایش خندقی و هزار  
 دره ای در اراضی مارنی جنوب استان گیلان  
 تغییرات برخی از عوامل فیزیکی خاک عر صه آبخوان میانکوه بر اثر پخش سیلاب  
 علل ایجاد حرکت های توده ای باتوجه به خصوصیات خاک و زمین شناسی  
 زیرحوضه رکعت از حوضه سد کارون  3 استان خوزستان 
 ارزیابی اقتصادی بادام کاری و گردوکاری و نقش آن در حفاظت خاک، " مطالعه  
 موردی استان آذربایجان غربی "  
 تاثیرمدیریت بقایای گندم وخاک ورزی برعملکرد چغندرقند درتناوب گندم   چغندرقند 
 تعیین فاکتور فرسایش پذیری (k) ، طول و درجه شیب (LS) با استفاده از تکنیک  
 های سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی حوضه رحیم  
 آبادفسا   استان فارس 
 بررسی کاهش توان تولید اراضی گندم دیم کردستان بر اثر فرسایش خاک و تاثیر  
 کوددهی در کنترل آن  
 طبقه بندی و تعیین گروه هیدرولوژیکی خاک ها در طرح کنترل سیلاب حوضه  
 شهری ایذه  
 تخمین فرسایش و رسوب حوزه آبخیز قلعه شاهرخ با استفاده از آمار هیدرولوژی  
 دوره 23 ساله  
 ( بررسی تغییرات طولانی مدت توان تولیددراراضی ایستگاه مرکزی تحقیقات  
 کشاورزی ورامین )  
 بررسی تاثیر کاربری و شیب زمین های مرتعی و زراعی در زیر حوزه های دامنه  
 های سبلان بر هدر رفت پتاسیم خاک  
 بررسی ویژگیهای زمین لغزشهای سنگی و خاکی در بخش خورش رستم خلخال  
 بررسی اثر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد دانه گندم و اجزا عملکرد  
 SEDD ،RUSLE برآورد توزیعی فرسایش و رسوب سالانه با استفاده از مدلهای  
 در حوزه آبخیز کهنوک خاش GIS  
 برآورد فرسایش بادی توسط مدل RWEQ و مقایسه آن با IRIFR در امیدیه  
 برآورد فرسایش آبی و رسوب بوسیله مدل کامپیوتری WEPP در شمال شرقی  
 استان خوزستان  
 بررسی تاثیر مدیریتهای مختلف بر تثبیت کربن در خاک  
 رسوب سنجی مخازن سدهاو بندها، ابزاری کارآمد برای ارزیابی رسوبدهی حوزه  
 های آبخیز  
 بررسی اثرات چرای دام بر خصوصیات شیمیایی و حاصلخیزی خاک مرتع در  
 مخمل کوه لرستان  
 بررسی پراکنش اقلیمی فرسایش آبکندی در استان همدان  
 تعیین کاربری مطلوب به منظور مدیریت یکپارچه اراضی ساحلی استان هرمزگان  
 اثر چرای دام بر کیفیت بیوشیمیایی خاکهای مرتعی در اقلیمهای متفاوت زاگرس  
 مرکزی  
 بررسی حساسیت به فرسایش کاربری اراضی در منطقه سجزی   کوهپایه اصفهان 
 اثر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم ذرت  
 (Zea mays L. )  
 اثرات روش های خاک ورزی بر روی صفات زراعی ارقام سویا  
 تعیین ضریب فرسایش پذیری خاکهای واقع در واحدهای ژئوپدولوژی متفاوت با  
 استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی  
 بررسی دقت و سرعت تهیه نقشه های فرسایش خاک با استفاده از داده های  
 سنجش از دور  
 ارزیابی طبقه بندی بصری اشکال فرسایش حوزه آبخیز نوررود هراز در تصاویر  
28
 IRS 1D ماهوارة PAN 
 نقش کاربری اراضی در ایجاد و تشدید لغزش با رویکرد سامانه اطلاعات جغرافیایی  
 پیش بینی محدده های در معرض آبکندی شدن با استفاده از GIS در حوضه  
 کلوچه کردستان  
 بررسی فرسایش پذیری خاک و تخریب خاکدانه‌های سطحی با استفاده از شاخص  
 دبودت و دلینهیر  
 پیش بینی هدررفت فسفر در حوزة آبخیز کارون شمالی ( منطقة سولیجان ) با  
 ANSWERS استفاده از مدل  
 بررسی اثر عملیات خاک ورزی و مالچ خاکی در عملکرد گندم دیم  
 بررسی اثر تاغ کاری بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، پوشش گیاهی و  
 مهار فرسایش بادی ( مطالعه موردی : جنوب شرقی شهر ورامین )  
 بررسی رابطه کاربری اراضی با مقدار فرسایش ایجاد شده  
 تجزیه و تحلیل کمی نقش فرسایش خندقی در میزان فرسایش خاک و رسوبدهی  
 در حوضه آبخیز گوجا قیه با بهره مندی از روشها و تکنیکهای جدید به منظور  
 مدیریت بهینه حوضه .( شمال غرب زنجان )  
 ارزیابی کارایی مدلهای پهنه بندی خطر زمین لغزش ( روشهای نیلسن اصلاح شده  
 و براب ) در حوزه آبخیز سید کلاته رامیان استان گلستان  
 بررسی کار آمد ترین روش ذخیره نزولات آسمانی و کاهش رسوب ( کنتور فارو و  
 پیتینگ )  
 تأثیر خاکورزی، بقایای گیاهی کلزا و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت  
 دوم پنبه  
 نقش جنگل تراشی و تغییر کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک اراضی لسی در  
 حوزه آبخیز پاسنگ استان گلستان  
 بررسی تغییرات حاصلخیزی خاک در اثر پخش سیلاب در ایستگاه پخش سیلاب  
 باغ سرخ  
 بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی خاک و میزان رواناب و رسوب در پادگانه های  
 آبرفتی با استفاده از باران ساز ( منطقه مورد مطالعه : زیر حوضه عباس آباد جاجرود )  
 عنوان مقاله  
 تأثیر کاربرد مالچ کاه وکلش گندم بر مقدار رواناب اراضی زراعی دیم شیبدار  
 تعیین عامل فرسایش پذیری معادله جهانی فرسایش خاک در خاک های آهکی  
 تعیین خطای برآورد عامل فرسایشپذیری USLE در خاکهای نواحی نیمه  
 خشک ایران  
 بررسی اثر تخریب مراتع بر مقدار کربن آلی، نیتروژن کل و معدنی خاک در دو  
 منطقه از زیر حوزة آبخیز ونک  
 اثرات مدیریت بقایای گیاهی در سیستم های مختلف خاکورزی روی پایداری خاک  
 در استان کرمانشاه  
 پهنه بندی مقادیر سرعت آستانه فرسایش بادی با استفاده از زمین آمار  
 رابطه بین زمین لغزش و تغییرات کاربری اراضی در حوزه آبخیز لتیان با استفاده از  
 فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی  
 اثر تغییر کاربری اراضی بر کربن آلی و برخی خصوصیات فیزیکی خاک در اراضی  
 مرتفع شمال ایران  
 بررسی شاخص فرسایندگی باران در حوزه دریاچه نمک  
 بررسی اثرات فرسایش بادی و پیامدهای ناشی از آن در منطقه سیستان  
 بررسی تاثیر کاربرد پلیمر BT53 بر کنترل فرسایش و حفاظت خاک  
 اثر تشکیل اندوده سطحی بر دینامیک فرسایش ورقهای  
 دینامیک فرسایش ورقهای  
 ارزیابی تخمین رواناب با استفاده از مدل SWAT2000 در زیر حوزه ونک از حوزه  
 آبخیز کارون شمالی  
 سفیدرود  
30
 بررسی تحلیل حساسیت مدل ANSWERS در حوزه آبخیز کارون شمالی ( منطقه  
 سولیجان ) استان چهارمحال و بختیاری  
 RUSLE برآورد فرسایش خاک در حوزه زیارت با استفاده از مدل  
 بررسی تغییرات سرعت آستانه فرسایش بادی در دشت سیستان به کمک علم  
 زمین آمار  
 اندازه گیری کمی میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل LISEM در اراضی  
 لسی حوزه آبخیز پاسنگ استان گلستان  
 ارزیابی مدل اروپایی محاسبه فرسایش خاک (EUROSEM) در بخشی از حوزه  
 کارون شمالی در استان چهارمحال و بختیاری ( سولیجان )  
 سلامت گیاه و انسان و بهسازی خاک و اصلاح اراضی  
 مقالات پوستر  
 عنوان مقاله  
 غلامحسین توزیع گونه های نیکل و کادمیم در محلول دو خاک آهکی تیمار شده با  
 MINTEQA2 لجن فاضلاب بوسیله مدل  
 محمدمعز خصوصیات جذب سطحی روی ) ) Zn در بعضی از خاکهای آهکی ایران  
 ملاس نیشکر : یک اصلاح کنندة خاکهای آهکی  
 تأثیر گچ بهمراه ضایعات آلی اسیدی و غیر اسیدی بر اصلاح یک خاک شور  
 و سدیمی  
 تخلیه پتاسیم از برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی  
 شکلهای پتاسیم و روابط Q/I در برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در  
 آذربایجانغربی بررسی تاثیر عوامل مختلف بر تجمع فلزات سنگین در خاکهای پیرامونی  
 شرکت فولاد ( مطالعه موردی )  
 پالایش سبز سرب از خاک با استفاده از گیاه شاه  
 بررسی اثر آلاینده های هیدروکربنه نفتی ( گازوئیل ) بر برخی خصوصیات  
 فیزیکی و شیمیایی خاک آلوده  
 شالیزارهای گیلان  
 و بررسی تاثیر برخی ویژگی های خاک بر اشکال مختلف پتاسیم اراضی  
 شالیزاری گیلان  
 تاثیر کاشت ذرت و کودهای مصرفی بر جذب عناصر سنگین در یک خاک  
 آلوده بررسی تاثیرکشت کلزا و سورگوم در کاهش آلودگی کادمیوم و سرب خاک  
 سینتیک آزاد شدن مس از خاکهای آهکی دشت قزوین و استان تهران  
 سینتیک آزاد شدن آهن از خاکهای آهکی دشت قزوین و استان تهران  
 سینتیک آزاد شدن منگنز از خاکهای آهکی دشت قزوین و استان تهران  
 کاربرد فیلتر شن   خاک آهکی   کمپوست برای کاهش فلزات سنگین موجود
 در فاضلاب صنعتی  
 بررسی توزیع شکلهای مختلف روی در خاکهای اسیدی استان گیلان و  
 رابطه آنها با برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک  
 بررسی اثر کشت گیاه ذرت بر تغییر شکل های مختلف روی در خاکهای  
 اسیدی استان گیلان و رابطه این شکلها با پاسخهای گیاه  
 بررسی امکان پالایش خاکهای آلوده به عناصرسرب، کادمیم و نیکل توسط باقلا  
 ویژگیهای جذبی برخی غیر متحرک کننده های روی  
 استفاده از گونه های مختلف گیاه گز برای اصلاح خاک های شور و سدیمی  
 و بررسی اثرات آنها بر کاتیونها و آنیونهای محلول خاک  
 پیامد سترون سازی بر ریخت های گوناگون فسفر خاک  
 اثردو نوع ماده آلی بر سینتیک واجذبی مس در دو خاک آهکی  
 استان فارس  
 مقدارآلومینیوم خاک و برگ سبز چای در باغات شمال کشور و ارزیابی  
 مقدار آن در انواع چای خشک و نوشابه حاصل از آن  
 خادمی، توزیع سرب و کادمیم در برخی خاکهای سطحی مشهد و محدوده صنعتی  
 جاده مشهد   قوچان 
 آستارایی بررسی قابلیت گیاه پالایی عنصر کادمیم توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و  
 پنبه  
 تاثیر لجن فاضلاب، شوری و کربنات کلسیم بر فعالیتهای بیولوژیکی خاک  
 بررسی تأثیر مقادیر مختلف آهک بر روابط Q/I پتاسیم  
 تأثیر کاربرد پساب شهری تصفیه شده بر عملکرد چهار گیاه علوفه ای و  
 تجمع عناصر سنگین در خاک  
 کریمیان، بررسی روابط بین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی با اشکال معدنی و قابل  
 جذب فسفر خاکهای آهکی دشت قزوین  
 تاثیر کمپوست غنی شده با کادمیم و زمان خواباندن بر شکل های شیمیایی  
 کادمیم، رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج در دو بافت خاک  
 بررسی نقش مناطق معدنی شمال مشگین شهر بر میزان آلودگی خاک ها به  
 عنصر آرسنیک  
 تأثیر مصرف پساب نیروگاه حرارتی همدان بر جذب کادمیوم توسط کاهو و  
 تره ایرانی  
 سینتیک غیرقابل جذب شدن فسفر در شرایط غرقاب و ظرفیت مزرعه  
 خاکهای آهکی  
 مجید تغییر شکلهای فسفر معدنی در اثر جذب سطحی فسفر در برخی خاکهای  
 آهکی  
 رونقی و واجذب فسفر از برخی خاکهای آهکی در شرایط اکسایش و کاهش و ارتباط  
 آن با خصوصیات خاک  
32
 محمدی و تاثیرآبیاری با فاضلاب شهری بر خواص تغذیه ای خاک و برگ  
 درختان جنگل کاری شده اقاقیا  
 علی مطالعه ایزوترمهای جذب سطحی پتاسیم در تعدادی از خاکهای لوبیا کاری  
 استان مرکزی  
 نقش کاربری اراضی بر غلظت وانادیوم و آرسنیک در منطقه مرکزی اصفهان  
 کریمیان و اثر دو نوع ماده آلی و مس روی شکلهای مختلف مس در دو خاک آهکی  
 بررسی روند آزادسازی روی در خاک های آهکی تیمارشده با روی و بدون آن  
 مقایسه برخی از شاخصهای شیمیایی با شاخص بیهوازی اندازهگیری  
 معدنیشدن نیتروژن در خاکهای تیمار شده با دو نوع کود آلی  
 الکتروسینتیک و نقش آن در فرایند آبشویی  
 ارزیابی توان گیاهان آفتابگردان، سورگوم، شبدر و یونجه در ذخیره سازی،  
 انتقال و زوال عناصرسنگین درخاکو نحوه توزیع این عناصردر اندامهای گیاهی  
 بررسی میزان و تأثیر فلزات سنگین حاصل از فعالیتهای تولیدی کارخانجات  
 صنعتی فولاد و نورد اهواز برکیفیت خاک، سلامت محصولات زراعی و ارائه  
 روش گیاه پالایشی بعنوان راهکاری برای بهبود آن  
 لکزیان و تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند بیولوژیکی نیتریفیکاسیون در  
 دو خاک آهکی و غیرآهکی  
 بررسی اثر دو نوع ماده آلی بر شکلهای شیمیایی منگنز و روی در دو خاک  
 آهکی استان فارس  
 چالش های موجود و پیش روی کیفیت منابع آب آبیاری در استان  
 خوزستان مدیریت پایدار منابع آب و خاک درکشاورزی و محیط زیست  
 نقش آهک و مواد آلی در میزان تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاه در  
 اراضی تحت تاثیر فاضلاب صنعتی  
 همبستگی بین عناصر سنگین موجود در خاک متاثر از فاضلاب شهری و  
33
 سپانلو صنعتی و تاثیر آن در تجمع و جذب توسط گیاه  
 تاثیر میزان رس، ظرفیت تبادل کاتیونی و pH خاک در میزان تجمع و  
 انتقال عناصر سنگین در اراضی تحت تاثیر پساب صنعتی  
 تأثیر زمان بر جزء بندی عناصر سنگین در برخی خاکهای آهکی همدان  
 آبشویی فسفر تحت تأثیر محلولهای آبشویی مختلف در خاک  
 تاثیر استفاده از پساب فاضلاب در خاک های زراعی شهرستان نجف آباد  
 کاربرد کربن فعال جهت رنگ بری عصاره خاک و اثرآن بر مقدار بور قرائت شده  
 به روش آزومتین   اچ 
 نسبت کمیت   شدت پتاسیم (Q/I) و هم بستگی پارامترهای آن با 
 خصوصیات خاک در تعدادی از خاکهای استهبان   استان فارس 
 آزادسازی پتاسیم از برخی کانیهای میکایی تحت تأثیر چند اسید آلی  
 باقیمانده کودهای آلی بر پارامترهای سینتیکی جذب فسفر  
 آهکی  
 تجمعی و  
 یک خاک  
 تأثیر در  
 باقیمانده کودهای آلی بر پارامترهای سینتیکی رهاسازی  
 خاک آهکی  
 تجمعی و  
 فسفر از یک تأثیر  
 تاثیر روشهای مختلف کشت در شرایط شور بر عملکرد گندم در استان یزد  
 بررسی وضعیت کادمیم در خاک شالیزار و گیاه برنج متأثر از فاضلاب های  
 صنعتی و شهری اطراف ساری  
 بررسی اثرات آبیاری با پسابهای صنایع تخمیری روی برخی مشخصات  
 شیمیایی خاک  
 مطالعه سینتیک آزاد شدن روی و ارتباط آن با ویژگیهای خاک  
 تأثیر روی بر جذب کادمیم و شاخصهای رشد ذرت  
 بررسی اثر سرب بر جوانه زنی، مقدار پروتئین و پرولین و ارزش تحمل به  
 (Brassica napus L.) سرب در دو رقم کلزا  
 بررسی شکلهای شیمیایی روی باقی مانده ناشی ازکاربرد کود سولفات روی  
 در تعدادی از خاکهای مازندران  
 تأثیر نوع شوری خاک بر اختلاف سه روش اندازه گیری گچ در خاک  
 تأثیر اسیدهای آلی سنتزی بر رهاسازی روی در یک خاک آهکی  
 ارزیابی گلخانه ای تأثیر اسیدهای آلی سنتزی بر عصاره کشی گیاهی روی به  
 وسیله اسفناج در یک خاک آهکی  
 بررسی تأثیر افزودنی های آلی و معدنی در توزیع فلزات سنگین در فرکشن  
 های مختلف خاک  
 بررسیتأثیر افزودنیهایمختلف بر جذب فلزات سنگین توسط گیاه زراعیجو  
 اثرات ضایعات لیموی آب بر فراهمی عناصر کم مصرف و برخی خواص خاک  
 بررسی معادلات سینتیک آزاد شدن فسفر در دو نوع خاک تحت کشت  
 گندم  
 مطالعه تأثیرات سطوح کود فسفره و کود حیوانی در سینتیک واجذبی فسفر  
 در خاک  
 بررسی شکلهای مختلف پتاسیم و ارتباط آنها با بعضی ویژگی های شیمیایی  
 و فیزیکی خاکهای استان فارس  
 ارزیابی پتانسیل ضریب انتقال عنصر سرب در برخی از گونه های گیاهی  
 منطقه ایرانکوه اصفهان در پاکسازی خاکهای آلوده به عنصر سرب  
 بررسی میزان تجمع عناصر سنگین در گیاه ذرت در شرایط استفاده از  
 فاضلاب تصفیه شده شهری اصفهان  
 بررسی ویژگیهای واجذبی مس در برخی خاکهای استانهای فارس و گیلان  
 آلودگی خاک به سرب و روند کاهش آن در برخی از خاکهای گیلان  
 بررسی ارتباط اشکال مختلف سرب در خاک با جذب توسط گیاه تربچه  
 ارزیابی توانمندی تربچه در پالایش گیاهی سرب از خاک  
 بررسی اثر تراکم کشت بر پالایش گیاهی سرب از خاک بوسیله تربچه  
 مطالعه جذب سطحی عناصر سنگین سرب، کادمیم و مس روی چند خاک  
 از رژیم های رطوبتی Udic ، Xeric و Aridic در استان گلستان  
 اثر کاربرد پودر یونجه بر توزیع فرمهای کادمیوم و سرب خاکها در شرایط  
 غرقابی  
 بررسی وضعیت نیترات و فسفات در رودخانه زاینده رود  
 بررسی اثرات آلودگی حاصل از مواد زائد جامد شرکت فولاد مبارکه بر اراضی  
 کشاورزی تحت کشت گندم مجاور  
 بررسی تأثیر درازمدت کودهای فسفره بر میزان کادمیم خاک و گیاه گندم  
 در منطقه براان اصفهان  
 بررسی خصوصیات شیمیایی و غلظت عناصر سنگین پساب خروجی چند  
 واحد صنعتی مهم اصفهان  
 اثر زمان پس از تهیه بر توان نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن در  
 تعیین فسفر قابل استفاده خاک  
 تعیین اجزای مختلف فسفر معدنی و ارتباط آنها با قابلیت جذب   
 فسفرتوسط گیاه سیردرتعدادی ازخاکهای استان همدان  
 اثر شوری و کربنات کلسیم بر قابلیت استخراج کادمیم از خاک و  
 جذب آن توسط گیاه در خاکهای تیمار شده با لجن فاضلاب  
 تاثیر کمپوست غنی شده با نیکل و زمان خواباندن بر شکل های  
 شیمیایی نیکل در دو بافت خاک  
 بررسی تصاعد گاز گلخانه ای متان از خاکهای تحت کشت تابستانه در  
 شرایط مختلف رطوبتی در منطقه جنوب اهواز  
 نقش ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر کاهش حرکت کروم سه  
 ظرفیتی درخاک های اطراف منطقه چرمشهر  
 آشنایی با روش های اندازه گیری فسفر آلی و مقایسه مقدار فسفر آلی  
 در خاک آهکی تیمار نشده و تیمار شده با ماده آلی به روش  
 سوزاندن  
 بررسی تغییر تعادل کربن در خاکهای شور و قلیا تحت تاثیر کشت  
 نیشکر(HWSB) روشی جدید برای استخراج بور محلول درآب داغ  
 رفتار اسیدهای آلی در خاکهای آهکی  
 CO2 مقایسه اثر کاربری های مختلف اراضی بر تصاعد گاز گلخانه ای  
 در اراضی شمال خوزستان  
 مقایسه روش های مختلف اندازه گیری گچ در برخی خاک های اصفهان  
 امیرحسین پالایش خاکهای آلوده به هیدروکربن های نفتی به روشهای گیاه  
 پالایی و مکانیکی  
 دانش و ترویج یافته های علوم خاک  
 سیاستگزاریهای مدیریت و بهره برداری خاک  
 عنوان مقاله  
 ارزیابی نگرش بهره برداران کشور نسبت به حفاظت از منابع آب و خاک  
 سنجش دانش، نگرش و مهارت کشاورزان چغندرکار در زمینة شیوه های مدیریت  
 پایدار خاک زراعی  
لینک      نظرات ()