" /> تلفن تماس o9373711949
      تلفن تماس o9373711949 ()
  : - <-->

 تولید و عدم تولید آنزیم   ACC دآمیناز در تعدادی از سودوموناس های فلورسنت  . <p> . </p>
 جداسازی، شناسایی و بررسی پتانسیل تولید سیانید هیدروژن در برخی از سودوموناس های فلورسنت   . <p> . </p>
 معرفی سودوموناسهای فلورسنت به عنوان باکتریهای حل کننده فسفاتهای معدنی نامحلول   . <p> . </p>
 بررسی توان تولید سیدروفور در تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت بومی خاکهای ایران   . <p> . </p>
 توانایی سودوموناسهای فلورسنت از نظر تولید سیانید هیدروژن و استفاده ازبه عنوان منبع نیتروژن ACC   . <p> . </p>
 جداسازی و ارزیابی توان تولید اکسین برخی از سودوموناسهای بومی خاکهای ایران   . <p> . </p>
 ارزیابی توان تولید اکسین و سیانید هیدروژن در برخی از جدایه های Flavobacterium   . <p> . </p>
 مقایسه توان حل کنندگی فسفات معدنی نامحلول سودوموناسهای فلورسنت   . <p> . </p>
 بررسی جذب عناصر معدنی توسط دو رقم نیمه مقاوم و مقاوم گندم تلقیح شده با قارچهای میکوریزی در سطوح مختلف شوری   . <p> . </p>
 افزایش مقاومت گیاه گندم به شوری از طریق تلقیح با قارچهای میکوریز آربسکولار   . <p> . </p>
 تأثیر رابطه همزیستی میکوریزی در عملکرد و اجزاء عملکرد و بهبود خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم نیمه مقاوم و مقاوم گندم در سطوح مختلف شوری   . <p> . </p>
 تأثیر مقادیر مختلف گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی و کیفی توتون ویرجینیا   . <p> . </p>
 مطالعه تأثیر منعقدکننده ها بر حذف آلودگیهای میکروبی و آلی شیرابه زباله شهری   . <p> . </p>
 مقایسه میزان تولید پلی ساکارید خارج سلولی توسط باکتریهای سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم و حساس به شوری   . <p> . </p>
 اصلاح یک خاک شور و سدیمی با استفاده از گوگرد، مواد آلی و میکرواورگانیسمها   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر کود بیولوژیک ازتوباکتر و ورمی کمپوست بر جذب پتاسیم و عملکرد گندم دیم زمستانه   . <p> . </p>
 بررسی کارایی همزیستی قارچهای میکوریزایی VA گیاه ذرت تحت تأثیر تنش شوری در سطوح مختلف فسفر   . <p> . </p>
 روش کمی اندازه گیری ترکیبات سایدروفوری در ترشحات ریشه ای گیاه   . <p> . </p>
 بررسی نقش کود های بیولوژیک، گوگرد و منیزیم در افزایش عملکرد گندم   . <p> . </p>
 مطالعه اثر جهت و موقعیت شیب بر معدنی شدن کربن در باغات بادام منطقه سامان شهرکرد   . <p> . </p>
بررسی توانایی سه ایزوله سودوموناس در رهاسازی فسفات ازسطوح کانیهای متغیر بار   . <p> . </p>
 مدیریت نیتروژن در مزارع لوبیای تلقیح شده با مایه تلقیح ریزوبیوم   . <p> . </p>
استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی جهت سنجش توان تثبیت نیترون توسط باکتری برادی ریزوبیوم در همزیستی با سویا   . <p> . </p>
 تغییر جمعیت میکروارگانیسم های کمولیتوتروف و هتروتروف اسید دوست وخنثی دوست اکسید کننده گوگرد در خاک با افزودن ماده آلی و گوگرد   . <p> . </p>
بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC deaminase برجوانه زنی و رشد دو رقم کلزا در شرایط شور   . <p> . </p>
 تأثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جنبه های مختلف رشد ونمو ذرت در سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافی   . <p> . </p>
 بررسی اثر کود زیستی فسفاته و مقادیر متفاوت کود فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم   . <p> . </p>
اثر باکتری های کمکی در گره بندی و تثبیت نیتروژن لوبیا سبز باRhizobium leguminosarum bv.phaseoli   . <p> . </p>
 مطالعه روند جذب عناصر غذایی دانه دو رقم سویا در پاسخ به کودهای بیولوژیک تیوباسیلوس و میکوریزا   . <p> . </p>
 بررسی اثر کودهای بیولوژیک میکوریزا و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزاء عملکرد[Glycine max (L.) Merr.] دو رقم سویا   . <p> . </p>
 ارزیابی فعالیت برخی از آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی از قارچها در تجزیه پسماند های سیب زمینی   . <p> . </p>
 درصدکاهش وزن پسماند های سیبزمینی پس از مایه زنی با برخی از قارچهای ساپروفیت خاک   . <p> . </p>
 ارزیابی تأثیر سیستم های مختلف شخم و بقایای گیاهی بر جمعیت کرم های خاکی   . <p> . </p>
 بررسی کاربرد مایکوریزا، ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر همزیستی ریشه،غلظت فسفر و میزان اسانس در گیاه دارویی رازیانه   . <p> . </p>
 بررسی عکس العمل ریزوبیوم سیسری به کودهای نیتروژنی و فسفری در شرایط دیم   . <p> . </p>
 بررسی راندمان حذف بیولوژیک گازوئیل در خاک، بوسیله دو گونه باکتری بومی خاکهای آلوده جنوب پالایشگاه تهران   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر استفاده از بستر خاک اره، بر افزایش میزان تجزیه زیستی آلودگیهای هیدروکربنی   . <p> . </p>
 شناسائی جدایه های Sinorhizobium meliloti بومی بر اساس توالی16SrRNA   . <p> . </p>
 مطالعه وضعیت آنزیم ACC دآمیناز در برخی سویه های ریزوبیوم بومی ایران   . <p> . </p>
 تاثیر لجن فاضلاب، شوری و کربنات کلسیم بر فعالیت های بیولوژیکی خاک   . <p> . </p>
بررسی اثر همزیستی قارچ میکوریزا با گیاه شبدر در میزان فسفر قابل دسترس خاک   . <p> . </p>
 مطالعه رقابت بین باکتری ریزوبیوم، آربسکولار میکوریزا و کرم خاکی   . <p> . </p>
افزایش تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاه سویا با استفاده از فناوری هسته ای ( اشعه گاما )   . <p> . </p>
 اثر متقابل بافت و گوگرد بر فعالیت برخی آنزیم های خاک   . <p> . </p>
تهیه کود آلی از ضایعات کارخانه تولید شکر از نیشکر هفت تپه   . <p> . </p>
 نقش ویژگی های بیولوژیک خاک بر آبشویی فسفر از ستون آن   . <p> . </p>
 بحث و بررسی پیرامون عملکرد شیمیایی و فیزیکی انواع نمک بر پروسه گندزدایی میکروبی و آنالیز شیمیایی شیرابه حاصل از کمپوست   . <p> . </p>
بررسی معدنی شدن نیتروژن در دو خاک تیمار شده با کود گوسفندی و کمپوست زباله شهری به روش خوابانیدن زیستی هوازی   . <p> . </p>
 تأثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان بیوماس میکروبی خاک   . <p> . </p>
 بررسی سینتیک تجزیه بقایای گیاهی کلزا در سطوح رطوبتی مختلف   . <p> . </p>
 بررسی اثر کاربرد برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم برمیزان پروتیین و روغن دانه سویا با توجه به زمان تلقیح و میزان کود فسفاته کاربردی   . <p> . </p>
 بررسی تعداد میکروارگانیسمهای خاک در اکوسیستمهای طبیعی شمال ایران( مازندران )   . <p> . </p>
 تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتریهای تیوباسیلوس بر فراهمی عناصر غذایی و برخی خصوصیات شیمیائی یک خاک آهکی   . <p> . </p>
 r بررسی امکان تلقیح نیشکر با باکتری در مزارع نیشکر خوزستان   . <p> . </p>
 اثر تلقیح میکوریزایی و باکتریهای حل کننده فسفر بر میزان مصرف فسفر و رشد نیشکر   . <p> . </p>
 استفاده از لجن فاضلاب در فرآیندتولید ورمی کمپوست   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر مایه تلقیح ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر عملکرد گندم و جو   . <p> . </p>
 بررسی اثرات سوپرجاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود دیم تلقیح شده با باکتری مزوریزوبیوم   . <p> . </p>
 تأثیر تلقیح بذر یونجه با باکتری های همزیست و مصرف نیتروژن پس از هر چین بر عملکرد و کیفیت علوفه در زراعت یونجه رقم همدانی   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر روی مؤلفههای رشد ذرت میکوریزایی و غیر میکوریزایی در غلظت های مختلف فسفر خاک   . <p> . </p>
تاثیر قارچهای میکوریز آربوسکولار در جذب عناصر غذایی در پیاز   . <p> . </p>
 بررسی اثر جدایه های برتر ازتوباکتر بر روی عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گندم در شرایط مزرعه در استان آذربایجان شرقی   . <p> . </p>
بررسی امکان استفاده از کودهای شیمیایی جهت رشد باکتری های تیوباسیلوس در فرایند زیست فروشویی مس   . <p> . </p>
 تأثیر آلودگی خاک به درصدهای مختلف نفت خام بر جمعیت باکتریایی آن   . <p> . </p>
بررسی اثر سطوح مختلف فسفر و تراکم بر همزیستی قارچ میکوریزا و زیکولار اربسکولار درخصوص صفات مرفولوژیک و اجزای عملکردگیاه شبدر برسیم   . <p> . </p>
 بررسی اثرات چهار سویه ازتوباکتر بر رشد و جذب عناصر غذایی در نهال سیب   . <p> . </p>
 فاکتورهای خاکی مؤثر بر حضور کرمهای خاکی در واحدهای اکوسیستمی جنگلی   . <p> . </p>
بررسی اثر تلقیح قارچ میکوریز آربوسکولار در گیاه گندم تحت استرس خشکی   . <p> . </p>
 معرفی یک روش سریع برای تخمین شدت معدنی شدن نیتروژن و نیتریفیکاسیون در یک خاک آهکی تیمار شده با کودهای آلی   . <p> . </p>
 پالایش زیستی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی در مقیاس پایلوت صحرایی   . <p> . </p>
 بررسی کارایی تثبیت بیولوژیک ازت سویه های ریزوبیوم در همزیستی با دو رقم لوبیا به روش رقت ایزوتوپی ازت 15   . <p> . </p>
 بررسی کارآیی همزیستی قارچهای میکوریزا با ژنوتیپ های گندم بر جذب عناصر کم مصرف تحت شرایط شور   . <p> . </p>
 تأثیر افزودن نیتروژن و تنظیم نسبت C/N بقایای گیاهی مختلف برسرعت تجزیه بقایا   . <p> . </p>
 شناسایی استرینهای متحمل به شوری و خشکی سینوریزوبیوم ملیلوتی   . <p> . </p>
 بررسی تغییرات هدایت الکتریکی، ظرفیت تبادل کاتیونی و واکنش خاک درخاکهای شالیزار واقع در واحدهای مختلف فیزیوگرافی در استان گیلان   . <p> . </p>
 بررسی اثر توپوگرافی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکها در اراضی تحت کشت بادام در منطقه سامان شهرکرد   . <p> . </p>
 مطالعه تأثیر آتش سوزی جنگل و سوزاندن پسمان زراعی بر تغییرات کانی های رسی و برخی ویژگی های فیزیکو شیمیایی لایه های سطحی خاک   . <p> . </p>
 تعیین مهمترین خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک تیپ های پوششی جنگلی   . <p> . </p>
 ویژ گیهای شیمیایی و مینرالی خاکهای مارنی شرق فامنین و مناطق مجاور ( استان همدان )   . <p> . </p>
 مدل تخمین پتانسیل تولید جو آبی   . <p> . </p>
 بررسی و مطالعه خصوصیات میکرومورفولوژیکی و مینرالوژیکی خاکهای جنگلی خیرودکنارنوشهر ( استان مازندران )   . <p> . </p>
 مطالعه خاکشناسی و قابلیت اراضی خاکهای منطقه زردلان شیروان چرداول ( ایلام )   . <p> . </p>
 بررسی و مقایسه چهار روش تهیه نقشه های استفاده از اراضی وپوشش زمین با استفاده از سنجش از دور در حوضه سد اکباتان ( همدان )   . <p> . </p>
 شالیزاری منطقه آمل استان مازندران   . <p> . </p>
 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصول زیتون در بخشی از اراضی شهرستان   . <p> . </p>
 رودبار ( استان گیلان )   . <p> . </p>
 فرم های مختلف آهک در مقطع نازک خاک های حوضه آبخیز گرگک   . <p> . </p>
 تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه ایزدخواست فارس به منظور بهینه سازی استفاده   . <p> . </p>
 از اراضی   . <p> . </p>
 مطالعه ارتباط خصوصیات شیمیایی خاکهای مارنی با پوشش گیاهی در شهرستان بیرجند   . <p> . </p>
بررسی برخی از خصوصیات موفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی رسوبات لسی و پارینه خاکها به عنوان شاخصی از تغییر اقلیمی و خاکسازی در منطقة قپان استان گلستان   . <p> . </p>
 بررسی فرمهای مختلف آهن و نوع رس در افقهای مختلف منطقه چایکاری فومن در استان گیلان   . <p> . </p>
پهنه بندی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک بر رشد و پراکنش گز شاهی در GIS خاک های شور و قلیایی استان فارس با استفاده از دورسنجی و بکار گیری روش ژئوپدولوژی در مطالعات خاکشناسی دشت هرزندات مرند   . <p> . </p>
 ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید چغندرقند در دشت یکانات مرند   . <p> . </p>
ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید گندم در اراضی پایاب سدآیدوغموش میانه   . <p> . </p>
 نقش اقلیم در تعیین کلاس تناسب اراضی جهت کشت سیبزمینی در منطقه غرب اصفهان ( فریدن )   . <p> . </p>
 نقش اقلیم و پارامترهای خاک در ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات زراعی در منطقه فریدن   . <p> . </p>
کاربرد RS و GIS در مدلسازی اکولوژیکی برای احیاء خاک های شور با استفاده از در استان فارس Tamarix aphylla   . <p> . </p>
 تغییر و تحول کانی های رسی به عنوان شاخصی از تخریب خاک در اراضی شیبدار لسی   . <p> . </p>
 ارزیابی توان تولید خاک با استفاده از تکنیک سنجش از دور ( مطالعه موردی حوزه آبخیز کن )   . <p> . </p>
 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای بادام با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی دراستان چهارمحال و بختیاری   . <p> . </p>
 بررسی تغییر پذیری مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی به کمک تکنیک زمین آماردر شمال شهرستان آق قلا، استان گلستان   . <p> . </p>
 بررسی علل برتری روش فازی بر فائو در طبقه بندی تناسب اراضی   . <p> . </p>
 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات زراعی مهم منطقه گرگر در استان خوزستان   . <p> . </p>
 توزیع و پراکنش آهن در برخی خاکهای جنگلی گیلان   . <p> . </p>
 تهیه نقشه خاک بخشی از حوزه آبخیزمرک با روش ژئوپدولوژیک   . <p> . </p>
 طبقه بندی کیفی تناسب اراضی برای گیاه زراعی نخود دیم در دشت بیونیج استان   . <p> . </p>
 کرمانشاه   . <p> . </p>
 ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید برای ذرت در دشت کرمانشاه   . <p> . </p>
 بررسی و تهیه نقشه شوری و اسیدیته خاک بخشی از اراضی کشاورزی دشت آق قلا استان گلستان   . <p> . </p>
 بررسی قابلیت داده های سنجنده + ETM جهت تهیه نقشه خاکهای تحت تاثیر املاح در بخشی از دشت قزوین   . <p> . </p>
 مدیریت پایدار خاکهای انبساط پذیر   . <p> . </p>
 مطالعه رابطه بین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی در خاکهای شور و گچی مراتع قشلاقی اشتهارد   . <p> . </p>
 بررسی عملکرد سویا در منطقه شمال علی آباد در استان گلستان از طریق تخمین پتانسیل تولید و ارزیابی تناسب اراضی   . <p> . </p>
 میکرومورفولوژی افق آرجیلیک در تعدادی از خاک های آهکی و گچی استان ُکهگیلویه و بویراحمد   . <p> . </p>
 میکرومورفولوژی کربنات کلسیم ثانویه در برخی خاک های آهکی استان کهگیلویه و بویر احمد   . <p> . </p>
 بررسی تحولات کانی شناسی و تشکیلات زمین شناسی خاک های تحت کشت شرایط ماندابی شالیزارهای استان خوزستان و اثر آنها بر روی کیفیت خاک   . <p> . </p>
 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیایی، مینرالوژیکی و رده بندی اراضی تحت کشت نیشکر جنوب خوزستان ( مطالعه موردی اراضی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان )   . <p> . </p>
 میکرومورفولوژی و تغییرات پارامترهای کیفی خاکها در یک بیوسکونس با مواد مادری لسی   . <p> . </p>
 توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد   . <p> . </p>
 بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکرومورفولوژی خاکها در اثر فرایند بیابانی شدن در منطقه یزد   . <p> . </p>
 بختگان   استان فارس  . <p> . </p>
 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات زراعی مهم منطقه استهبان در استان   . <p> . </p>
 فارس   . <p> . </p>
 خاکهای لسی نقش اقلیم در تکامل، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت خاک   . <p> . </p>
 بررسی میکرومورفولوژیکی اثرات طولانی مدت کشت نیشکر بر خواص   . <p> . </p>
 فیزیکوشیمیایی خاک   . <p> . </p>
 بررسی تناسب اراضی استان لرستان برای کشت کلزای دیم   . <p> . </p>
 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مینرالوژیکی خاک های منطقه دهکویه لارستان بر اساس توپوسکانس   . <p> . </p>
 مقایسه نتایج حاصل از محاسبه شاخص بهینه مطلوب ) ) OIF و تجزیه مولفه های اصلی ) ) PCA در انتخاب مناسب ترین ترکیب باندی ماهواره لندست 7  درمطالعات خاکشناسی  . <p> . </p>
 نقش شوری خاک، کیفیت و عمق آب زیرزمینی در پراکنش گونه های گیاهی درمراتع حوض سلطان قم   . <p> . </p>
 بررسی برخی خصوصیات خاک و نقش آن در استقرار جوامع گیاهی ( مطالعه موردی منطقه میانکاله )   . <p> . </p>
 رابطه برخی ویژگیهای کیفیت خاک با نوع ماده مادری و جهت شیب بخشی از اراضی مرتعی زاگرس   . <p> . </p>
 بررسی ارتباط هدایت الکتریکی ) ) Ec با پوشش گیاهی در خاکهای مارنی ( مطالعه موردی در منطقه سبزوار )   . <p> . </p>
 بررسی رابطه فاکتورهای فیزیکی و شیمیائی خاک در پراکنش دو گونه مهم مرتعAstragalus از جنس تفاوت در شکلهای مختلف پتاسیم بین خاکهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد   . <p> . </p>
 پیش بینی خصوصیات خاک با استفاده از تجزیه و تحلیل ویژگیهای زمین دردشت عجبشیر استان آذربایجان شرقی   . <p> . </p>
 اثر خصوصیات فیزیوگرافی ( ارتفاع و شیب ) بر میزان ذخیره کربن آلی و کل نیتروژن خاک   . <p> . </p>
 پیش بینی تنوع زیستی گیاهی در مناطق خشک با استفاده از متغیرهای خاکی و توپوگرافی   . <p> . </p>
 بررسی صفات گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک عرصه های پراکنش آویشن کوهی   . <p> . </p>
 مقایسه خصوصیات و رده بندی خاکها در باغات پسته دارای درختانی با رشد مطلوب و نامطلوب   . <p> . </p>
 بررسی اثرات کیفی آبهای آبیاری بر تحول خاکها و عملکرد پسته منطقه انار کرمان   . <p> . </p>
 تعیین تناسب کیفی اراضی و تخمین تولید گندم در خاکهای گچی   . <p> . </p>
 مقایسه قابلیت داده های سنجنده های مناطق خشک ( مطالعه موردی منطقه آران در شناسایی خاکهای LISS III و MSS  . <p> . </p>
 لانتانیدها شناسنامه ای برای خاکهای حاصل از آهکهای الیگومیوسن و شیستهای ژوراسیک در شمال غرب استان همدان   . <p> . </p>
 تأثیر تغییر کاربری اراضی و موقعیتهای مختلف ژئومورفیک بر پارامترهای کیفیت خاک و میکرومورفولوژی تحولات ناشی از آن   . <p> . </p>
 پیدایش و تکامل افقهای سالیک، جیپسیک، پتروجیپسیک خاکهای شور و گچی منطقه بم   . <p> . </p>
 ترسیم نقشه هدایت الکتریکی خاک با بکارگیری رگرسیون چند گانه و استفاده تلفیقی از اطلاعات ماهواره ای و صحرایی   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر مکانیزاسیون ( ماشینهای جنگل ) روی برخی خصوصیات فیزیکی و   . <p> . </p>
 میکرومورفولوژیکی خاکهای جنگلی   . <p> . </p>
 مطالعه اشکال مختلف آهک ثانویه با استفاده از روش های میکرومورفولوژیکی در   . <p> . </p>
 منطقه قزوین   . <p> . </p>
 نقش میکروتوپوگرافی در تشکیل مناطق اسلیک اسپات دردشت قزوین   . <p> . </p>
 اهمیت افق مالیک در ردهبندی خاکهای ورتی سول   . <p> . </p>
 منشأ و پراکنش کانی های رسی در خاک های مناطق مختلف اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد   . <p> . </p>
 چگونگی تکوین دره زاینده رود و تخریب پلایای سگزی   . <p> . </p>
 مطالعه میکرومورفولوژیک تکامل افق آرجلیک خاک های آلفی سولز در جنوب غربی استان گلستان   . <p> . </p>
 مطالعه میکرومورفولوژیک گچ پدوژنیک بر یک ردیف اقلیمی   ارضی در غرب استان گلستان  . <p> . </p>
 بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و کانی شناسی خاکهای مالی سول تشکیل شده بر روی تپه های لسی موقعیت های مختلف زمین نما در منطقه آق امام استان گلستان   . <p> . </p>
 مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی رسی کلوتها منطقه شهداد   . <p> . </p>
 تأثیر بقایای گیاهی بر برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی چند خاک ورتی سول   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر بستر بر عملکرد و  توت فرنگی در کشت بدون خاک ( کیسه ای ) برخی پارامترهای رشد    . <p> . </p>
 تأثیر مولیبدن و سیلیسیم بر عملکرد و پروتئین گندم   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن وروی بر کمیت و کیفیت گلرنگ   . <p> . </p>
 بررسی کارآیی کودهای نیتروژنه و تعیین بازده اقتصادی ریالی آنها در مزارع گندم آذربایجانشرقی   . <p> . </p>
 اثرات شوری ( کلرید سدیم ) بر شدت فتوسنتز، نسبت پتاسیم به سدیم و رشد و نمو در سه رقم گندم   . <p> . </p>
 رشد و عملکرد دو رقم سویا در سطوح مختلف گوگرد تحت شرایط گلخانه ای   . <p> . </p>
 تأثیر مصرف گوگرد بر میزان غلظت فسفر، پتاسیم و روی توسط دو رقم سویا   . <p> . </p>
 اثر نیتروژن و پتاسیم در عملکرد و کارآئی مصرف آب سه رقم گندم در شرایط شور   . <p> . </p>
 تأثیر گوگرد بر کیفیت خاصیت نانوائی گندم   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر مقادیر مختلف گوگرد در عملکرد گندم و مقدار گوگرد دانه در منطقه نیمه خشک و شرائط مزرعه   . <p> . </p>
 تأثیر گونه های مختلف درختان جنگلی بر خصوصیات خاک   . <p> . </p>
 نقش مواد آلی در کاهش اثر کادمیم بر پویائی نیتروژن در یک خاک مرتعی   . <p> . </p>
 نقش موادآلی در بهبودخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای مناطق خشک ونیمه خشک   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر عناصر ریز مغذی در میزان عملکرد کمی و کیفی گلرنگ بهاره   . <p> . </p>
 انتقال مجدد عناصر غذایی در جنگلکاریهای افرا   . <p> . </p>
 ارزیابی وضعیت تغذیهای جنگلکاریهای افراپلت با استفاده از روش دریس( DRIS )   . <p> . </p>
 بررسی راندمان جذب کود روی در شرایط متغیر فسفر و تاثیر آن بر عملکرد وکیفیت سیب زمینی   . <p> . </p>
 تأثیر مصرف مقادیر مختلف گوگرد، تیوبا سیلوس و اثرات باقیمانده آنها برخصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد کلزا   . <p> . </p>
 بررسی اثر کاربرد سرباره و لجنکنورتور فولادسازی به عنوان مواد اصلاح کننده و کود بر روی یک خاک اسیدی در شرایط مزرعه‌ای   . <p> . </p>
 تاثیر مصرف کود مرغی بررشد اندام هوایی و عملکرد محصول سیب زمینی   . <p> . </p>
 بررسی اثر مصرف کودهای آلی از منابع مختلف بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی، برخی خواص فیزیکی خاک و عملکرد محصول   . <p> . </p>
 واکنش رشد و عملکرد کلزا به سطوح مختلف نیتروژن و بور در منطقه اهواز   . <p> . </p>
 تأثیر برهمکنش روی و بور بر عملکرد و میزان ماده خشک ذرت   . <p> . </p>
 بررسی کارائی روشهای تغذیه ای درختان مو جهت افزایش عملکرد و کیفیت محصول   . <p> . </p>
 تعیین روش مدیریتی مناسب برای افزایش تولید و بهبود کارایی کود های نیتروژنه در گندم   . <p> . </p>
 تاثیر زمانهای مختلف خوابانیدن کمپوست زبالة غنی شده با سطوح مختلف نیتروژن معدنی بر غلظت و جذب کل نیتروژن در اسفناج و غلظت نیتروژن نیتراتی خاک   . <p> . </p>
 تأثیر کود دامی بر بازیابی فسفر باقیمانده و عملکرد محصول   . <p> . </p>
 تعیین نیاز کودی خرمای کبکاب در استان بوشهر   . <p> . </p>
 اثرات ازت و پتاسیم بر عملکرد و تحمل گوجه فرنگی به شوری   . <p> . </p>
 بررسی اثرات مقادیر و روشهای مصرف آهن برعملکرد و جذب آهن در خرمای کبکاب   . <p> . </p>
 مطالعه اثر جهت و موقعیت شیب بر معدنی شدن نیتروژن در باغات بادام منطقه سامان شهرکرد   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر کود بیولوژیک ( کود زیستی فسفاته ) در افزایش عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه ای   . <p> . </p>
 مدیریت تلفیقی تغذیه گیاهی با استفاده از ازتوباکتر و نقش آن در عملکرد کمی وکیفی توتون   . <p> . </p>
 تأثیرکاربرد عناصر ریزمغذی بر میزان مقاومت به خشکی بذور تولیدی چغندرقند   . <p> . </p>
 تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه و کارآیی مصرف کود در ذرت متأثر از تراکم های مختلف بوته   . <p> . </p>
 مقایسه کودهای ریز مغذی و روشهای عرضه آنها بر عملکرد گندم در شرایط شور   . <p> . </p>
 بررسی اثرآبیاری تناوبی و مقادیر مختلف کود ازته برعملکرد برنج رقم هاشمی درگیلان   . <p> . </p>
 تاثیر مصرف آب های شور بر کارایی نیترو ژن و پتاسیم در زراعت چغندرقند   . <p> . </p>
 بررسی اثر متقابل انواع کود های نیتروژن و مدیریت آنها برخصوصیات کمی وکیفی چغندرقند در منطقه شاهرود   . <p> . </p>
 اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم مصرف در ذرت در شرایط سترون و غیر سترون   . <p> . </p>
 مطالعه برهمکنش اثرآب ، منبع و سطوح مختلف کود نیتروژن بررشد و عملکرد ذرت سیلویی در استان مرکزی   . <p> . </p>
 مطالعه پاسخ گیاه لوبیا به مصرف فسفر در تعدادی از خاکهای استان مرکزی   . <p> . </p>
 مطالعه تأثیر مصرف گوگرد بر جذب عناصر کم مصرف در لوبیا   . <p> . </p>
 مطالعه روند آزادسازی نیتروژن از پودر خون در خاک   . <p> . </p>
 بررسی مقادیر مختلف پتاسیم و آبیاری تکمیلی در افزایش جذب پتاسیم و بهبودکمیت و کیفیت انگور کشمشی بیدانه در تاکستانهای دیم   . <p> . </p>
 اوره و نیترات آمونیم   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر جایگذاری کودهای نیتروژن بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گندم و افزایش کارایی کود   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر روش محلول پاشی کود ازته در مراحل مختلف رشد گندم بر عملکرد کمی و کیفی دانه گندم   . <p> . </p>
 بررسی محیط های کشت جایگزین پیت در تولید نشاء به روش شناور   . <p> . </p>
 بررسی کارآئی منابع مختلف کودهای ازته درخاکهای متفاوت زیر کشت زراعت گندم مازندران   . <p> . </p>
 عملکرد دانه، راندمان استفاده از آب، خصوصیات فیزیولوژیک و میزان کلروفیل ذرت تحت تأثیر کود شیمیایی نیتروژنه، کود آلی و تنش رطوبت   . <p> . </p>
 تأثیر کاربرد سولفات روی همراه با کودهای آلی بر شکلهای قابل جذب روی در   . <p> . </p>
 خاک آهکی   . <p> . </p>
 اثر آنیون های نیترات و فسفات بر غلظت و جذب بر در نهال های لیموترش   . <p> . </p>
 بررسی اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی بر فسفر محلول، قابل   . <p> . </p>
 دسترس و شاخص جذب فسفر خاک   . <p> . </p>
 بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر میزان کلروفیل برگ و زیست توده ارقام   . <p> . </p>
 مختلف برنج   . <p> . </p>
 تأثیر اکسایش میکروبی گوگرد بر قابلیت جذب عناصر کم مصرف و فسفر در   . <p> . </p>
 کمپوست برای گیاه گندم   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر کشت محصولات دوم در توازن پتاسیم در شالیزار   . <p> . </p>
 تعیین راندمان کود ازته در برنج رقم ندا   . <p> . </p>
 تعیین رابطه بین غلظت ازت با مقدار کلروفیل کلروفیل متر در برنج طارم و نعمت   . <p> . </p>
 استفاده ازعناصر روی و بور برعملکرد، اجزای عملکردو کیفیت دو رقم کلزا در   . <p> . </p>
 استان قزوین   . <p> . </p>
 افزایش کارایی زراعی و بازیافت نیتروژن در اراضی تحت کشت گندم استان قزوین   . <p> . </p>
 بررسی مقادیر جذب شده عناصر آهن و مس توسط پایه های رویشی کوئینس در   . <p> . </p>
 غلظت های مختلف بیکربنات   . <p> . </p>
 تاثیر چهار گونه گیاه گز بر میزان ماده آلی و قابلیت استفاده عناصر غذایی خاک   . <p> . </p>
 رویشگاه   . <p> . </p>
 مطالعه وضعیت پتاسیم و تاثیر آن بر تغذیه گندم در بعضی از خاکهای آهکی   . <p> . </p>
 استان فارس   . <p> . </p>
 بررسی منابع و مقادیر گوگرد بر عملکرد کلزا در شرایط شور   . <p> . </p>
 تعیین غلظت بحرانی فسفر در شالیزارهای خوزستان   . <p> . </p>
 اثر تراکم و شوری خاک بر جذب نیتروژن توسط دانه گندم   . <p> . </p>
 نقش کودهای دامی و بیولوژیک ازتوباکتر و زمان مصرف کود شیمیایی نیتروژنی   . <p> . </p>
 بر رشدگندم دیم رقم آذر در منطقه مراغه   . <p> . </p>
 تاثیر باکتری های حل کننده فسفات و ماده آلی بر قابلیت جذب فسفر از منبع   . <p> . </p>
 خاک فسفات با استفاده از تکنیک رقت ایزوتوپی   . <p> . </p>
 پراکنش برخی عناصر کم مصرف در شالیزارهای ا ستان چهار محال و بختیاری    . <p> . </p>
 امکان استفاده از پرلیت، ورمی کولیت و کود حیوانی در بسترکشت خزانه شناور   . <p> . </p>
 توتون بارلی   . <p> . </p>
 مطالعه اثرات شوری خاک و مصرف کود روی بر جذب روی و عملکرد در گندم   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر کاربرد نوع و میزان ماده آلی در دو عمق از خاکهای اطراف دریاچه   . <p> . </p>
 مهارلو در طی زمان   . <p> . </p>
 سنتیک معدنی شدن نیتروژن آلی خاک در دو سطح دمایی و رطوبتی   . <p> . </p>
 بررسی اثر کودهای نیتروژن و فسفر در عملکرد و درصد روغن ارقام مختلف   . <p> . </p>
 گلرنگ دیم   . <p> . </p>
 بررسی اثرات کودهای نیتروژنی و روی در میزان پروتئین و عملکرد دانه گندم   . <p> . </p>
 دوروم در مناطق دیم   . <p> . </p>
 مقایسه وضعیت فسفر در اراضی زراعی و غیرزراعی منطقه شهرکرد   . <p> . </p>
 جایگزینی پیت با مواد آلی داخلی در بستر کاشت گیاه گلدانی دیفن باخیا   . <p> . </p>
 ( Dieffenbachia sequine amoena )   . <p> . </p>
13 . <p> . </p>
 Hyola 401 بررسی تاثیر میزان و زمان مصرف کود ازته بر عملکرد کلزای رقم   . <p> . </p>
 ارزیابی مزرعه ای برگپاشی عناصر غذایی کم مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی   . <p> . </p>
 پنبه در یک خاک آهکی   . <p> . </p>
 تعیین حد بحرانی فسفر و پتاسیم در خاکهای تحت کشت گندم در دشت ورامین   . <p> . </p>
 مقایسه برخی منابع بیولوژیک و شیمیایی فسفر در زراعت ذرت علوفه ای   . <p> . </p>
 برهم کنش بین آهن و منگنز در گیاهان تیمار شده با کمپوست های غنی شده و   . <p> . </p>
 غنی نشده برگ اسفناج و چغندرقند   . <p> . </p>
 بررسی روابط رگرسیونی فاکتورهای خاک و گیاه گونه rtemisia fragrans در   . <p> . </p>
 راضی مارنی استان آذربایجان شرقی   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در   . <p> . </p>
 شرایط معتدل سرد   . <p> . </p>
 اثر مصرف کودهای گوگردی بر رشد و عملکرد بادام زمینی در استان گیلان   . <p> . </p>
 ارزیابی اثر افزایش باگاس و فیلترکیک بعنوان کود آلی بر کیفیت و کمیت محصول   . <p> . </p>
 نیشکر   . <p> . </p>
 بررسی اثر کاربرد زئولیت بر کاهش میزان آبشوئی کودهای نیتراته   . <p> . </p>
 بررسی نقش پتاسیم و روی در کاهش غلظت آلاینده کادمیم درگندم   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر ریز مغذی ها برعملکرد کمی و کیفی خرما   . <p> . </p>
 بررسی سمیت وکمبود عنصر روی در گیاه خیار در سیستم کشت هیدرو پونیک   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر پساب فاضلاب و روش آبیاری بر تجمع برخی عناصر شیمیایی در   . <p> . </p>
 خاک و گیاه چغندر قند   . <p> . </p>
 اصلاح حاصلخیزی خاکهای تخریب شده با استفاده از کمپوست   . <p> . </p>
 تأثیرکودمرغی بر ویژگیهای جذب و نیاز استاندارد فسفر درتعدادی ازخاکهای همدان   . <p> . </p>
 تأثیر تغذیه برگی عناصر میکرو بر عملکرد چغندرقند منوژرم رقم رسول   . <p> . </p>
 ارزیابی روش مصرف عناصر میکرو بر عملکرد چغندرقند منوژرم رقم رسول   . <p> . </p>
 بررسی اثر باقیمانده سولفات روی بر رشد و عملکردسویا در خاکهای شرق مازندران   . <p> . </p>
 تأثیر مقدار و روش مصرف سولفات روی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی   . <p> . </p>
 پرتقال سانگین   . <p> . </p>
 تاثیر کود آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی پرتقال سانگین   . <p> . </p>
 بررسیاثرات باقیمانده سولفات منگنز بر رشد و عملکرد سویا درخاکهای شرق مازندران   . <p> . </p>
 توصیه بهینه کود برای ذرت هیبرید SC704 درشرایط آب و هوایی خرم آباد لرستان   . <p> . </p>
 بررسی اثر تیمار تغذیه ای سیترات آهن بر رفع کلروز آهن درختان چنار به روش   . <p> . </p>
 (trunk injection) تزریق به تنه   . <p> . </p>
 بررسی نقش فسفر و عناصر ریزمغذی بر عوامل کمی و کیفی بذر و علوفه تولیدی   . <p> . </p>
 دو رقم یونجه   . <p> . </p>
 تأثیر گچ و ماده آلی بر افزایش قابلیت جذب عناصر مس، روی، آهن و منگنز   . <p> . </p>
 بوسیله گوجه فرنگی در شرایط آهکی   . <p> . </p>
 بررسی اثرات میزان وروشهای مصرف سولفات روی برعملکرد پنبهسای اکرا در   . <p> . </p>
 قراخیل مازندران   . <p> . </p>
 ارزیابی کاربرد کودهای پتاسیمی در افزایش عملکرد انگور دیم رقم عسکری   . <p> . </p>
 ( Vitis vinifera L. )   . <p> . </p>
 ( Citrus reticulata ( اثر زمان و مقدار تغذیه ازت بر تناوب باردهی نارنگی کینو   . <p> . </p>
 تاثیرمحلول پاشی ازت، بور، کلسیم و روی برباردهی، کیفیت و ریزش جوانه گل و   . <p> . </p>
 “Smyrniaca” میوه رقم انجیر دیم   . <p> . </p>
 بررسی میزان اسید هیومیک در مواد آلی مختلف و تأثیر اسید هیومیک کمپوست   . <p> . </p>
 پسماندهای شهری بر برخی خصوصیات خاک   . <p> . </p>
 بررسی اثرات گوگرد و پتاسیم برعملکرد، پروتئین و روغن کلزا در جنوب استان فارس   . <p> . </p>
 اثر آفتابدهی خاک بر کنترل پژمردگی فوزاریومی میخک و بعضی از خواص   . <p> . </p>
 شیمیایی، زیستی و حاصلخیزی خاک   . <p> . </p>
14 . <p> . </p>
 انکوباسیون   . <p> . </p>
 ارائه روشی ساده برای افزایش کارایی کودهای نیتروژنه در گندم   . <p> . </p>
 محلول پاشی متانول راهکاری جدید جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی   . <p> . </p>
 اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر رشد و عملکرد بادام زمینی در گیلان   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر مولیبدن ) ) Mo و سیلیسیم ) ) Si بر عملکرد و میزان پروتئین گندم   . <p> . </p>
 تاثیر بافت خاک در افزایش کارایی زراعی و درصد بازیافت ظاهری کودهای   . <p> . </p>
 نیتروژنه در گندم   . <p> . </p>
 مقایسه درصد نیتروژن، گوگرد و سرعت آزادسازی نیتروژن ) ) R.R اوره با پوشش   . <p> . </p>
 گوگردی ) ) SCU داخلی و خارجی   . <p> . </p>
 تاثیر مصرف گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر آهن جذب شده توسط ذرت در   . <p> . </p>
 یک خاک آهکی   . <p> . </p>
 تاثیر مصرف مقادیر مختلف گوگرد عنصری و مایه تلقیح باکتری های تیوباسیلوس   . <p> . </p>
 بر عملکرد و جذب فسفر ذرت در یک خاک آهکی   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر کاربرد شیرابه زباله شهری بر برخی از خواص شیمیایی و قابلیت   . <p> . </p>
 جذب عناصر غذایی   . <p> . </p>
 بررسی برهمکنش فسفر و مراحل مختلف رشد گندم در شرایط شور بر غلطت   . <p> . </p>
 عناصر غذایی در ساقه   . <p> . </p>
 بررسی برهمکنش فسفر و مراحل مختلف رشد گندم در شرایط شور بر غلطت   . <p> . </p>
 عناصر غذایی در ریشه   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر فسفر در مراحل مختلف رشد گندم در شرایط شور بر عملکرد و اجزاء   . <p> . </p>
 آن   . <p> . </p>
 اثر پتاسیم در شرایط شور بر غلظت سدیم، پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم   . <p> . </p>
 در کاه و کلش گندم K/Na )   . <p> . </p>
 بررسی اثرات مقدار و انواع ماده آلی بر روی عملکرد و اندازه غده سیب زمینی در   . <p> . </p>
 خاک بافت ریز در شمال استان خوزستان   . <p> . </p>
 کاربرد ایزوتوپ سنگین نیتروژن در بررسی و مقایسة راندمان مصرف کود اوره در   . <p> . </p>
 اندام هوایی چغندر قند تحت مدیریتهای مختلف آبیاری   . <p> . </p>
 اثر کاربرد پتاسیم بر تحمل به شوری نهال های پسته   . <p> . </p>
 مقایسه توزیع مکانی کود اوره در کرتچه های ایزوتوپی سیستم فارو، در گیاهان   . <p> . </p>
 چغندر قند و کاهو، با استفاده از فناوری ردیابی ایزوتوپی نیتروژن   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر روشها و مقادیر مختلف مصرف بور بر نخود تلقیح شده با باکتری   . <p> . </p>
 مزوریزوبیوم   . <p> . </p>
 تأثیر شوری، فسفر و روی بر برخی پارامترهای رشد گیاه پسته   . <p> . </p>
 (Pistasia vera L.)   . <p> . </p>
 تأثیر شوری، فسفر و روی بر برخی پارامترهای زیست شیمیایی گیاه پسته   . <p> . </p>
 (Pistasia vera L.)   . <p> . </p>
 اثر تیمارهای خاکی و برگ پاشی آهن و منگنز بر عملکرد ماده خشک و   . <p> . </p>
 عناصرغذایی کم مصرف در لوبیا   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر روش های کاربرد و برهمکنش آهن و منگنز در سویا   . <p> . </p>
16 . <p> . </p>
 کاربرد slurry دام به عنوان کود غنی از نیتروژن برای پوساندن بقایای گیاهی   . <p> . </p>
 بررسی اثر روی بر جوانه زنی و برخی از پارامترهای رشد در گیاه کرفس   . <p> . </p>
 (Apium graveolens L.)   . <p> . </p>
 تاثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان و روند آزاد سازی فسفر قابل جذب در طول   . <p> . </p>
 زمان   . <p> . </p>
 بررسی اثرات آهن و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه   . <p> . </p>
 اثر منابع و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و رشد رویشی پنبه در یک خاک شور   . <p> . </p>
 تعیین حد تحمل به شوری گندم در پاسخ به مصرف فسفر   . <p> . </p>
 تعیین حد تحمل به شوری گندم در پاسخ به مصرف پتاسیم   . <p> . </p>
 ارزیابی تاثیر میزان ماده آلی خاکهای زراعی استان خراسان رضوی درعملکرد گندم   . <p> . </p>
 مقایسه تجمع نیترات در محصولات سبزی و صیفی استان خراسان رضوی   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر آب شور و بور بر جوانه زنی بذر کلزا   . <p> . </p>
 بررسی مخلوط احیائی مواد آلی و ضایعات فولادسازی به عنوان منبع تامین عناصر   . <p> . </p>
 غذایی گیاه   . <p> . </p>
 بررسی اثرات کاربرد دو ماده بیولوژی چتنا و پیورن روی خصوصیات خاک و   . <p> . </p>
 ( CP48 103 گیاه نیشکر ( واریته  . <p> . </p>
 ارزیابی مقاومت نسبی چهار رقم گندم به سمیت بور   . <p> . </p>
 تأثیر نیتروژن و بور بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا   . <p> . </p>
 تأثیر نیتروژن در کاهش سمیت بور در برنج   . <p> . </p>
 تاثیرتیمارهای فسفر و روی برجذب و غلظت این دوعنصر در کاه و کلش دو رقم گندم   . <p> . </p>
 نقش کوددامی، نیتروژن وگچ در بهبود شاخصها رشد و عملکرد برنج درخاک شور   . <p> . </p>
 تأثیر محلولپاشی اوره در عملکرد وکیفیت پرتقال تامسون ناول   . <p> . </p>
 تاثیر تغذیه معدنی ازت وپتاسیم و آبیاری روی ترکیب عناصر در برگ پرتقال   . <p> . </p>
 تامسون ناول   . <p> . </p>
 تأًثیر مقادیر و انواع مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد   . <p> . </p>
 ارقام مختلف برنج   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر کاربرد کمپوستهای زئولیتی بر عملکرد آفتابگردان تحت رژیمهای   . <p> . </p>
 متفاوت آبیاری   . <p> . </p>
 DNDC   . <p> . </p>
 نقش فیزیولوژیکی نیترات در افزایش مقاومت به تنش آب در دو گونه اسپرس   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر کلسیم در افزایش مقاومت به شوری و سرما یونجه یکساله   . <p> . </p>
 در مرحله جوانه زنی M.polymorpha   . <p> . </p>
 بررسی بهترین زمان کاربرد مخلوط علفکش توفور   دی، سولفات روی و اوره در  . <p> . </p>
 جهت افزایش عملکرد کمی و درصد پروتئین گندم   . <p> . </p>
 کارایی مصرف فسفر در ژنوتیپهای غلات   . <p> . </p>
 بررسی کارایی ارقام مختلف غلات از لحاظ جذب فسفر   . <p> . </p>
 بررسی سطوح و کاربردهای مختلف کود سولفات روی بر رشد رویشی و عملکرد   . <p> . </p>
 دانه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط گلخانه   . <p> . </p>
 تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود دامی بر تجمع عناصر غذایی در کاهو   . <p> . </p>
 ( Lactuca sativa )   . <p> . </p>
 برهمکنش روی و بور در عملکرد و کیفیت دانه کلزا   . <p> . </p>
 بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد و سطح شوری خاک در یک   . <p> . </p>
 خاک شور   . <p> . </p>
 بررسی نقش گیاهان پوششی مختلف در بهبود حاصلخیزی خاک باغات مرکبات   . <p> . </p>
 اثر سطوح مختلف روی آهن و بر , بر روی عملکرد و کیفیت انار   . <p> . </p>
 تاثیر شوری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد سورگوم علوفه ای   . <p> . </p>
 تاثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش شوری   . <p> . </p>
 برخی عوامل موثر بر جذب روی Zn در یک خاک آهکی   . <p> . </p>
 تعیین میزان و روش مصرف فسفر در لاین های پیشرفته کنجد در داراب   . <p> . </p>
 بررسی اثر افزایش کود سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی نیشکر   . <p> . </p>
 اثر ویناس بعنوان منبع کودپتاسیم بر خصوصیات شیمیایی خاک و محصول نیشکر   . <p> . </p>
 بررسی اثر کود سیلیکات پتاسیم در مزارع نیشکر بر میزان آلودگی به ساقه خواران   . <p> . </p>
 و عملکرد نیشکر Sesamia spp.   . <p> . </p>
 اثرات کودهای سبز و آلی بر خصوصیات خاک و عملکرد سیب زمینی   . <p> . </p>
 تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تلقیح با باکتری ریزوبیوم بر عملکرد و اجزاء   . <p> . </p>
 عملکرد دو رقم نخود   . <p> . </p>
 مقایسه روشهای کاربرد سولفات آهن در بهبود عملکرد کلزا در منطقه شاهرود   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر کمپوست و زئولیت بر جذب عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد   . <p> . </p>
 گندم   . <p> . </p>
 مقایسه روشهای مصرف سولفات روی در گندم آبی   . <p> . </p>
 تاثیر مصرف گوگرد ،روی وبور در عملکرد کمی وکیفی وجذب عناصر غذایی در   . <p> . </p>
 آفتابگردان   . <p> . </p>
 اثرات کودمرغی و ازت برخصوصیات کمی و کیفی و جذب عناصرغذایی درگوجه فرنگی   . <p> . </p>
 برسی کارایی کود های ازته در محصول گندم در استان آذربایجان غربی   . <p> . </p>
 تغییراتزمانی غلظت عناصرغذایی در مراحل رشد گیاه گندم ( تعیین الگوی جذب )   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر مقادیر نیتروژن و تراکم کاشت بر صفات زراعی کلزا در اراضی شالیزار   . <p> . </p>
 تعیین نیاز کودی لاین امیدبخش لوبیا سفید به فسفر و پتاسیم   . <p> . </p>
 تاثیر مصرف روی Zn بر غلظت و جذب ازت،فسفر و پتاسیم در گندم   . <p> . </p>
 بررسی اثرات تاریخ کاشت و تغذیه متوازن پتاسیم و منیزیم بر عملکرد کاهو   . <p> . </p>
 درکشت سوم   . <p> . </p>
 تأثیر شوری و ماده آلی بر مقاومت فروسنجی، عملکرد و مرفولوژی ریشه پسته   . <p> . </p>
 تأثیر شوری و نیتروژن بر جذب عناصر و برخی پارامترهای زیست شیمیایی گیاه   . <p> . </p>
 پسته   . <p> . </p>
 تأثیر شوری، نیتروژن و ماده آلی بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گیاه پسته   . <p> . </p>
 تأثیر گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر فراهمی فسفر از خاک   . <p> . </p>
 فسفات   . <p> . </p>
 بررسی اثرات برهمکنش بور و روی بر عملکرد و اجزاء آن در ذرت دانه ای   . <p> . </p>
 تاثیر کودهای پتاسیم و روی بر خصوصیات زراعی و مقادیر روی، آهن و فسفر در   . <p> . </p>
 دو رقم گندم در خاک آهکی با روی پائین   . <p> . </p>
 تغییرات غلظت عناصر غذایی درختان پسته در پاسخ به دو روش چالکود و   . <p> . </p>
 محلولپاشی   . <p> . </p>
 بررسی اثر کود دهی با دو روش آبیاری قطره ای و سطحی بر عملکرد توت فرنگی   . <p> . </p>
 اثر شوری بر نیاز گوگردی کلزا   . <p> . </p>
 بررسی اثر محلول پاشی کود مرکب میکرو بر مراحل مختلف رشد برنج ( رقم شفق )   . <p> . </p>
 اثر نیتروژن برکاهش سمیت بور در لیموی آب و نارنج   . <p> . </p>
 اثر زمان مصرف و غلظت سولفات روی در کاهش پوکی پسته   . <p> . </p>
 تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد و جذب برخی از عناصر   . <p> . </p>
 غذایی در سیر   . <p> . </p>
 تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و گوگرد بر عملکرد سیر   . <p> . </p>
 تغییرات کیفی دانه کلزا در اثر مصرف نیتروژن و گوگرد   . <p> . </p>
 تغییرات زمانی غلظت عناصرغذایی در اندام گیاه گندم رقم مرودشت در شرایط   . <p> . </p>
 شور ( تعیین الگوی جذب )   . <p> . </p>
 اثرات مصرف گوگرد و کمپوست بر عملکرد گندم آبی و میزان عناصر غذائی خاک   . <p> . </p>
 در منطقه شهرکرد   . <p> . </p>
 تاثیرگیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن برخصوصیات خاک   . <p> . </p>
 و عملکرد سورگوم علوفه ای   . <p> . </p>
 تأثیر کاربرد سطوح مختلف ملاس و کود اوره در عملکرد کمی و کیفی نیشکر   . <p> . </p>
 نقش درصد رطوبت غلاف برگ نیشکر در توصیه های کودی با سیستم کرا پلاگ   . <p> . </p>
 (Croplogging)   . <p> . </p>
 تأثیر مپیکووات کلراید و نیتروژن در دورهای مختلف آبیاری بر صفات کمی پنبه   . <p> . </p>
 اثر متقابل سطوح مختلف ب קֱ. و روی، بر عملکرد وش و برخی ویژگی های زراعی و   . <p> . </p>
 خصوصیات الیاف پنبه ( رقم ورامین ) در شرایط آب و هوایی قم   . <p> . </p>
 تاثیر مقادیر و منابع مختلف کودهای نیتروژنه بر عملکرد کمی و کیفی پنبه رقم   . <p> . </p>
 ورامین دریک خاک شور   . <p> . </p>
 بررسی غلظت عناصر پر مصرف و کم مصرف برگ پنبه ( رقم ورامین ) متاثر از   . <p> . </p>
 سطوح مختلف آهن و روی در شرایط شور   . <p> . </p>
 مقایسه اثر اسید سولفوریک و گوگرد تلقیح شده با تیوباسیلوس بر عملکرد دانه،   . <p> . </p>
 برخی صفات زراعی و درصد روغن آفتابگردان در شرایط شور آهکی ( قم )   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر محلولپاشی سولفات روی بر عملکرد سیب زمینی در اردبیل   . <p> . </p>
 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر مراحل فنولوژیکی رشد و نمو، خصوصیات زراعی و   . <p> . </p>
 عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 در اراک   . <p> . </p>
 عکس العمل ارقام کلزا به محتوای نیتروژن خاک   . <p> . </p>
 تأثیر مصرف پتاسیم و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی رقم تلاش   . <p> . </p>
19 . <p> . </p>
 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و پتاسیم و دور آبیاری بر رشد و عملکرد کلزا   . <p> . </p>
 بررسی اثر مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد چغندرقند در خراسان   . <p> . </p>
 تاثیر شوری آب آبیاری بر میزان مصرف پتاسیم در کشت گندم   . <p> . </p>
 تاثیر شوری آب آبیاری بر میزان مصرف فسفر در کشت گندم   . <p> . </p>
 بررسی عکس العمل گندم به منابع و مقادیر مختلف فسفر تحت شرایط شور ( قم )   . <p> . </p>
 مطالعه تأثیر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد   . <p> . </p>
 (Glycin max (L.) Merr) ارقام سویا   . <p> . </p>
 تعیین حدبحرانی مصرف نیتروژن در گیاه خیارسبز بااستفاده از دستگاه کلروفیل سنج   . <p> . </p>
 بررسی لایسیمتری آبشویی ازت تحت تأثیر منابع مختلف کودی ازت برای   . <p> . </p>
 چغندرقند در شرایط شور   . <p> . </p>
 تاثیر کلرید سدیم بر شاخص های رشد در دانهال های سه پایه پسته   . <p> . </p>
 تاثیرکاربرد کودحیوانی، ضایعات نیشکر و سولفات روی برمیزان جذب روی توسط گیاه گندم   . <p> . </p>
 بررسی پاسخ گندم به فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر مقادیر و منابع مختلف فسفر ( بیوفسفات طلائی و سوپرفسفات تریپل )   . <p> . </p>
 در تغذیه مرکبات خوزستان   . <p> . </p>
 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تقسیط آن بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز   . <p> . </p>
 بررسی امکان استفاده مستقیم از خاک فسفات در زراعت چغندر قند   . <p> . </p>
20 . <p> . </p>
 بررسی اثرعناصر ریز مغذی روی (Zn) و منگنز (Mn) بر وضیت کلروفیل   . <p> . </p>
 فلئورسنس در ارقام مختلف گلرنگ   . <p> . </p>
 کنترل ازت باقیمانده در خاک با بهره گیری از بهینه سازی مدل رشد محصول گندم   . <p> . </p>
 عنوان مقاله   . <p> . </p>
 اثر عناصر کم مصرف آهن، روی، مس، منگنز و بور در مقاومت به تنش خشکی   . <p> . </p>
 آفتابگردان ( تغذیه گیاهی )   . <p> . </p>
 ارزیابی اثرات گوگرد بر غلظت نیتروژن و جذب آن از منابع مختلف توسط سویا به   . <p> . </p>
 روش رقت ایزوتوپی   . <p> . </p>
 تاثیر زمانهای مختلف خوابانیدن کمپوست زبالة غنی شده با سطوح مختلف   . <p> . </p>
 نیتروژن معدنی بر غلظت و جذب کل آهن در اسفناج   . <p> . </p>
 بررسی سینتیک معدنی شدن نیتروژن در خاکهای شالیزاری شمال ایران   . <p> . </p>
 مطالعه کاربرد مقادیر مختلف نیکل بر پاسخهای گیاهی گندم رقم پیشتاز در دو   . <p> . </p>
 محیط رشد اوره و نیترات آمونیم   . <p> . </p>
 بررسی ترشح فیتوسیدروفورها توسط گیاهان استراتژی II در شرایط کمبود آهن و   . <p> . </p>
 روی   . <p> . </p>
 اثر مقادیر شوری بر آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در ریشه و برگ   . <p> . </p>
 ارقام کلزا   . <p> . </p>
 تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و محدودیتهای منبع و مخزن بر عملکرد و   . <p> . </p>
 اجزای عملکرد در ارقام مختلف برنج   . <p> . </p>
 نقش کیلاتورهای آلی اسید مالیک و اسید سیتریک بر کاهش کلروز فیزیولوژیکی   . <p> . </p>
 (Cucumis sativa L.) آهن در خیار گلخانه ای   . <p> . </p>
 تغییرات فسفر قابلجذب و شکلهای فسفر معدنی پس از غرقاب در خاکهای   . <p> . </p>
 شالیزاری شمال ایران   . <p> . </p>
 غنی سازی محصولات کشاورزی ضرورتی برای حل مشکل گرسنگی سلولی جامعه   . <p> . </p>
 اثرات ماندابی خاک بر برخی عناصر موجود در دانه ارقام گندم بهاره   . <p> . </p>
 بررسی محلول پاشی توام کودهای اوره و سولفات روی و سموم علفکش بر عملکرد   . <p> . </p>
 کمی و کیفی گندم آبی رقم زرین   . <p> . </p>
 تاثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش آبی   . <p> . </p>
 بررسی آبشوئی نیترات از منابع کودهای اوره و اوره با پوشش گوگردی ) ) scu در   . <p> . </p>
 زراعت گندم با استفاده از لایسیمتر   . <p> . </p>
 تأثیرسطوح و روشهایمختلفکاربرد اسیدبوریک برعملکرد و کیفیتدانه لوبیاچیتی   . <p> . </p>
 بررسی تغییرات نسبت Po و Pi در بخش فسفر قابل جذب در خاکهای تحت   . <p> . </p>
 کشت یونجه   . <p> . </p>
 بررسی روند اکسیداسیون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن آهن و روی در خاکهای   . <p> . </p>
 آهکی   . <p> . </p>
 بررسی نقش مولیبدن و سیلیسیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گندم   . <p> . </p>
 تأثیر گوگرد، ورمی کمپوست و آسپرژیلوس نیگر بر فراهمی فسفر از خاک فسفات   . <p> . </p>
 اثرات کاربرد روی بر کاهش غلظت بور در ذرت   . <p> . </p>
 استفاده از دستگاه کلروفیل متر برای توصیه کودسرک ازت در زراعت گندم   . <p> . </p>
 بررسی اثرات برهمکنشی مصرف پتاسیم و روی در شرایط تنش رطوبتی بر عملکرد   . <p> . </p>
 کمی و کیفی گندم   . <p> . </p>
 تعیین معادل کودی پتاسیم در خاکهای زراعی اصفهان   . <p> . </p>
 تاثیرمحلولپاشی مقادیر و منابع مختلف کلسیم بر خصوصیات کمی وکیفی گل رز   . <p> . </p>
 نقش بقایای کشت تابستانی خلر وماشک به عنوان کود سبز در تأمین عناصر   . <p> . </p>
 غذایی گیاهان   . <p> . </p>
 عنوان مقاله   . <p> . </p>
 اثرات تنش آبی بر میزان جذب عناصر غذایی و عملکرد خرمای برحی   . <p> . </p>
 بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی مؤثر بر پایداری خاکدانه در خاکهای آهکی   . <p> . </p>
 تعیین فاکتور عکس العمل کاهش نسبی اجزای عملکرد آفتابگردان در مقابل   . <p> . </p>
 کاهش نسبی مصرف آب به روش آبیاری قطره ای   نواری در منطقه شهرکرد  . <p> . </p>
 تأثیر کیفیت آب آبیاری ( شور   سدیمی ) بر خواص فیزیکی خاک در آبیاری  . <p> . </p>
 جویچه ای   . <p> . </p>
 انتخاب معادله نفوذ مناسب بااستفاده از معادلات بیلان حجمی در آبیاری جویچه ای   . <p> . </p>
 تخمین نقطه‌ای و پارامتریک منحنی رطوبتی تعدادی از خاکهای شور   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر دو پارامتر EC و SAR بر تخمین غیرپارامتریک منحنی رطوبتی   . <p> . </p>
 درخاکهای قابل انبساط و انقباض   . <p> . </p>
 بررسی کارایی مصرف آب و ازت در محصول سیب زمینی با استفاده از سیستم   . <p> . </p>
 آبیاری بارانی بارانی تک شاخه ای   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر پلیمرهای محلول در آب بر پایداری خاکدانه‌های چند نمونه خاک   . <p> . </p>
 استان همدان   . <p> . </p>
 تعیین عمق مناسب آبیاری و فاصله مناسب خروجی های لوله tape در زراعت   . <p> . </p>
 گوجه فرنگی   . <p> . </p>
 تعیین معادله مناسب برآورد نیاز آبی گیاهان درشرایط اقلیمی استان بوشهر   . <p> . </p>
 اثر خاکپوش پلاستیک بر کاهش مصرف آب در زراعت گوجه فرنگی   . <p> . </p>
 تاثیر تغییر در کاربری اراضی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها   . <p> . </p>
 تاثیرتغییر در کاربری اراضی مرتع و جنگل به زمین زراعی بر آبگریزی آب در خاک   . <p> . </p>
 تحلیل ارتباط فرسایش با پدیده آبگریزی خاک   . <p> . </p>
 مناسبترین دور آبیاری بارانی وتاثیرآن برعملکردوکارایی مصرف آب در اراضی چایکاری   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر خصوصیات خاک در تعیین گروه های اکولوژیک گیاهی در مراتع   . <p> . </p>
 ییلاقی البرز   . <p> . </p>
 بررسی اثر تیمارهای آب و نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات رویشی پنبه   . <p> . </p>
 تأثیر تنش خشکی بر مراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا در استان فارس   . <p> . </p>
 بررسی اثر آبشویی از اختلاط آب آبیاری و زه آب مزارع نیشکر جنوب اهواز بر   . <p> . </p>
 برخی خواص فیزیکی خاک   . <p> . </p>
 مقایسه روشهای مختلف درون یابی در هموار سازی داده های نفوذپذیری خاک   . <p> . </p>
 تعیین تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر همگنی رشد، عملکرد و بهره وری مصرف   . <p> . </p>
 آب چغندرقند   . <p> . </p>
 تاثیر کم خاکورزی در زراعت ذرت و افزایش بهره وری مصرف آب   . <p> . </p>
 تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری و زیر شکنی خاک بر عملکرد چغندرقند در تناوب   . <p> . </p>
 با گندم و کارایی مصرف آب   . <p> . </p>
 غلتکهای تثبیت شیار ردیفکارها در کاهش تلفات نفوذ آب در شیار   . <p> . </p>
 اثرات زیر شکنی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم   . <p> . </p>
 تعیین حداکثر تخلیه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاک در مراحل مختلف دوره   . <p> . </p>
 رشد توتون باسما سرس 31   . <p> . </p>
23 . <p> . </p>
 بررسی فاکتورهای موثر بر میزان مقاومت گسیختگی (Modulus of rupture) در   . <p> . </p>
 تعدادی از خاکهای آهکی استان فارس   . <p> . </p>
 اثر کاربرد نوع و میزان ماده آلی بر پایداری خاکدانه ها در مقابل خیس شدن   . <p> . </p>
 آهسته و ناگهانی   . <p> . </p>
 زهکشی خاک با استفاده از فناوری الکتروسینتیک   . <p> . </p>
 تاثیر ضخامتهای مختلف ماسه بادی و سنگریزه بر میزان تبخیر از سطح خاک   . <p> . </p>
 بررسی کمی و کیفی زهاب های شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر   . <p> . </p>
 پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه بندی خاک   . <p> . </p>
 برآورد رطوبت قابل استفاده گیاه با استفاده از روش اشباع کردن خاک با صعود   . <p> . </p>
 موئینه   . <p> . </p>
 ارزیابی کارآیی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد منحنی رطوبتی خاک در   . <p> . </p>
 بعضی از خاکهای آهکی و شور ایران   . <p> . </p>
 بررسی اثر شوری های مختلف آب آبیاری روی درصد سبزماندن و عملکرد رویشی   . <p> . </p>
 تر ارقام مختلف انار در استان یزد   . <p> . </p>
 بررسی تغییرات شوری خاک در اثر تغییر عرض نوارهای آبیاری غرقابی در باغهای   . <p> . </p>
 پسته   . <p> . </p>
 بررسی اثر پوشال و عملیات خاکورزی بر انتقال املاح در خاک مزارع نیشکر   . <p> . </p>
 خوزستان   . <p> . </p>
 مدیریتمناسب آبیاری توتون باتعیین اثر دور و مقدار آب برروی عملکردکمی و کیفی   . <p> . </p>
 بررسی اثرات فشردگی خاک و کاربرد زیرشکن درتولیدمحصول گندم در اراضی شیبدار   . <p> . </p>
 مقایسه روش های تعیین تنش پیش   فشردگی در یک خاک لوم شنی  . <p> . </p>
 تخمین هدایت آبی غیراشباع با استفاده از هدایت آبی اشباع و شاخص خلل و فرج   . <p> . </p>
 ریز خاک   . <p> . </p>
 تعیین آب مصرفی پتانسیل گیاه ذرت در منطقه مغان به روش لایسیمتری   . <p> . </p>
 بررسی دانه بندی خاک در چهار نوع روش خاک ورزی در بافت خاک رسی   لومی  . <p> . </p>
 اثر زیرشکنی بر بعضی ویژگیهای خاک در کبوتر آباد اصفهان   . <p> . </p>
 کم آبیاری پنبه بر اساس تابع تولید آب   عملکرد  . <p> . </p>
 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و بازده مصرف آب ذرت   . <p> . </p>
 بررسی استفاده از آب مغناطیسی در افزایش عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم در   . <p> . </p>
 یزد   . <p> . </p>
 تعیین ضریب واکنش عملکرد گندم نسبت به کم آبی در دوره ها مختلف رشد   . <p> . </p>
 تعیین ضریب واکنش عملکرد سیب زمینی نسبت به کم آبیاری در دوره های   . <p> . </p>
 مختلف رشد گیاه   . <p> . </p>
 تعیین حداقل طول ستون خاک برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی هیدرولیکی به   . <p> . </p>
 روشی ساده   . <p> . </p>
 بررسی امکان استفادة مجدد از آبهای اختلاط یافتة حاصل از آبشویی و زهکشی   . <p> . </p>
 خاکهای شور و سدیمی در امور زراعی و باغی در منطقه جنوبغربی استان خوزستان   . <p> . </p>
 اثرات کم آبیاری و سطوح مختلف کود پتاسه بر عملکرد علوفه و کارآیی مصرف آب   . <p> . </p>
 در شبدر ایرانی   . <p> . </p>
 آبیاری قطره ای نواری، راهکاری موثر در افزایش کارایی مصرف آب و نیتروژن در   . <p> . </p>
 کشت ذرت دانه ای در منطقه ارسنجان، استان فارس   . <p> . </p>
 استفاده از مدل SWAP در بررسی شوری خاک منطقه رودشت اصفهان   . <p> . </p>
 بررسی اثر تنش رطوبتی بر کارایی مصرف آب (WUE) در گیاه تاغ   . <p> . </p>
 (Haloxyllon Spp.)   . <p> . </p>
 عملکرد و کارائی مصرف آب ژنوتیپ های کلزا در شرایط کم آبیاری در منطقه   . <p> . </p>
 سیستان   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر مقاومت مکانیکی خاک در روش های مختلف کاشت و مقادیر مختلف   . <p> . </p>
 آبیاری بر عملکرد گندم   . <p> . </p>
 بررسی تغییرات رطوبت و شوری خاک در روش های مختلف کشت با استفاده از   . <p> . </p>
 TDRدستگاه   . <p> . </p>
 بررسی جوانه زنی و استقرار گیاهچه های پیاز در سه روش آبیاری غرقابی، بارانی   . <p> . </p>
 و زیر زمینی   . <p> . </p>
 تعیین توابع انتقالی در خاکهای رسی   . <p> . </p>
 تاثیر مواد آلی مختلف بر شاخص پایداری خاکدانه ها و جرم مخصوص ظاهری   . <p> . </p>
 تعیین توابع انتقالی پارامتریک برای تخمین نفوذپذیری خاک   . <p> . </p>
 اثر جریان های ترجیحی در انتقال باکتری اشریشیاکولی در دو خاک با بافت   . <p> . </p>
 مختلف   . <p> . </p>
 اثرخاک‌ورزی بر توزیع عناصرغذایی خاکدانه های پایداردر آب اراضی مرتفع شمال ایران   . <p> . </p>
 تاثیر کاربرد مالچ پلی اتیلن در افزایش بهره وری مصرف آب در زراعت گوجه فرنگی   . <p> . </p>
 بررسی فرآیند نفوذ و رواناب در پلاتهای دست نخورده   . <p> . </p>
 مقایسه دو مدل فرکتالی و تجربی در پیش بینی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک   . <p> . </p>
 ارزیابی کارایی تابع انتقالی خاک جهت برآورد منحنی رطوبتی در برخی از   . <p> . </p>
 خاکهای ایران   . <p> . </p>
 تعیین شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از پارامترهای معادله ون گن اختن و   . <p> . </p>
 توابع انتقالی در تعدادی از خاکهای آهکی و شورسدیمی   . <p> . </p>
 وقوع پدیده پسماند در اندازه گیری غلظت املاح با دستگاه TDR و کپسول مکش   . <p> . </p>
 اثر زیرشکنی خاک بر زمان و راندمان آبشویی نمکها با دو روش پیوسته و متناوب   . <p> . </p>
 مقایسه توابعانتقالی شبکهعصبیمصنوعی و رگرسیونی در تخمین هدایتآبیاشباع   . <p> . </p>
 تعیین دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت ) ) LLWR و مقایسه آن با آب قابل   . <p> . </p>
 استفاده گیاه در برخی از خاکهای استان همدان   . <p> . </p>
 تخمین شاخص مخروطی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با   . <p> . </p>
 مدل های خطی   . <p> . </p>
 فرسایش، حفاظت و مدیریت خاک   . <p> . </p>
 عنوان مقاله   . <p> . </p>
 شبیه سازی زمانی سازی تولید رسوب حوضه رودخانه کردان با استفاده از مدل   . <p> . </p>
 AvSWAT   . <p> . </p>
 اثر مدیریتهای مختلف بر مقدار فسفر قابل دسترس خاک و رابطة آن با غلظت   . <p> . </p>
 فسفر محلول در رواناب   . <p> . </p>
 تصاویر ماهوارهای : ETM+ امکان تهیه نقشه اشکال فرسایش   . <p> . </p>
 بررسی صحت و دقت نقشه حساسیت سنگها به فرسایش در تهیه نقشه اشکال   . <p> . </p>
 فرسایشRS و GIS فرسایشهای سطحی و شیاری : تهیه نقشه به کمک   . <p> . </p>
 شناسایی مناطق مستعد حرکات تودهای با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی   . <p> . </p>
 ( GIS )   . <p> . </p>
 پیش بینی شکل فرسایش در خاکهای مارنی فامنین و مجاور بکمک ویژگیهای   . <p> . </p>
 فیزیکی   . <p> . </p>
 بررسی و تعیین مناطق بیابانی استان همدان با استفاده از برخی پارامترهای اقلیمی   . <p> . </p>
 سامانة تصمیم یارِ مکانی، در اولویت بندی مناطق فرسایشی در احداث بندهای   . <p> . </p>
 چوبی   چپری برای حفاظت خاک  . <p> . </p>
 اندازه گیری فرسایش پاشمانی با استفاده از کاسه پاشمان   . <p> . </p>
 اندازه گیری سزیوم – 137 مرجع در نواحی غربی ایران   . <p> . </p>
 اثر اقدامات حفاظتی بر برخی از شاخصهای کیفیت خاک   . <p> . </p>
 ارزیابی کیفی ارتباط بین حضور و مساحت فرسایش خاک با کاربری اراضی   . <p> . </p>
 بررسی اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات خصوصیات شیمیایی خاک از طریق   . <p> . </p>
 پایش در ایستگاه پخش سیلاب سرچاهان   . <p> . </p>
 مقایسه خصوصیات خاک در دو منطقه تحت چرای طبیعی و تخریب یافته   . <p> . </p>
 GIS بررسی میزان فرسایندگی باران در منطقه گلستان با بکارگیری سیستم   . <p> . </p>
 بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی و پیش بینی رشد طولی آن ( مطالعه موردی   . <p> . </p>
 در حوضه زهان قاین )   . <p> . </p>
 بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی در منطقه گزیر استان هرمزگان   . <p> . </p>
 بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر بر ایجاد و گسترش فرسایش خندقی و هزار   . <p> . </p>
 دره ای در اراضی مارنی جنوب استان گیلان   . <p> . </p>
 تغییرات برخی از عوامل فیزیکی خاک عر صه آبخوان میانکوه بر اثر پخش سیلاب   . <p> . </p>
 علل ایجاد حرکت های توده ای باتوجه به خصوصیات خاک و زمین شناسی   . <p> . </p>
 زیرحوضه رکعت از حوضه سد کارون  3 استان خوزستان  . <p> . </p>
 ارزیابی اقتصادی بادام کاری و گردوکاری و نقش آن در حفاظت خاک، " مطالعه   . <p> . </p>
 موردی استان آذربایجان غربی "   . <p> . </p>
 تاثیرمدیریت بقایای گندم وخاک ورزی برعملکرد چغندرقند درتناوب گندم   چغندرقند  . <p> . </p>
 تعیین فاکتور فرسایش پذیری (k) ، طول و درجه شیب (LS) با استفاده از تکنیک   . <p> . </p>
 های سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی حوضه رحیم   . <p> . </p>
 آبادفسا   استان فارس  . <p> . </p>
 بررسی کاهش توان تولید اراضی گندم دیم کردستان بر اثر فرسایش خاک و تاثیر   . <p> . </p>
 کوددهی در کنترل آن   . <p> . </p>
 طبقه بندی و تعیین گروه هیدرولوژیکی خاک ها در طرح کنترل سیلاب حوضه   . <p> . </p>
 شهری ایذه   . <p> . </p>
 تخمین فرسایش و رسوب حوزه آبخیز قلعه شاهرخ با استفاده از آمار هیدرولوژی   . <p> . </p>
 دوره 23 ساله   . <p> . </p>
 ( بررسی تغییرات طولانی مدت توان تولیددراراضی ایستگاه مرکزی تحقیقات   . <p> . </p>
 کشاورزی ورامین )   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر کاربری و شیب زمین های مرتعی و زراعی در زیر حوزه های دامنه   . <p> . </p>
 های سبلان بر هدر رفت پتاسیم خاک   . <p> . </p>
 بررسی ویژگیهای زمین لغزشهای سنگی و خاکی در بخش خورش رستم خلخال   . <p> . </p>
 بررسی اثر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد دانه گندم و اجزا عملکرد   . <p> . </p>
 SEDD ،RUSLE برآورد توزیعی فرسایش و رسوب سالانه با استفاده از مدلهای   . <p> . </p>
 در حوزه آبخیز کهنوک خاش GIS   . <p> . </p>
 برآورد فرسایش بادی توسط مدل RWEQ و مقایسه آن با IRIFR در امیدیه   . <p> . </p>
 برآورد فرسایش آبی و رسوب بوسیله مدل کامپیوتری WEPP در شمال شرقی   . <p> . </p>
 استان خوزستان   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر مدیریتهای مختلف بر تثبیت کربن در خاک   . <p> . </p>
 رسوب سنجی مخازن سدهاو بندها، ابزاری کارآمد برای ارزیابی رسوبدهی حوزه   . <p> . </p>
 های آبخیز   . <p> . </p>
 بررسی اثرات چرای دام بر خصوصیات شیمیایی و حاصلخیزی خاک مرتع در   . <p> . </p>
 مخمل کوه لرستان   . <p> . </p>
 بررسی پراکنش اقلیمی فرسایش آبکندی در استان همدان   . <p> . </p>
 تعیین کاربری مطلوب به منظور مدیریت یکپارچه اراضی ساحلی استان هرمزگان   . <p> . </p>
 اثر چرای دام بر کیفیت بیوشیمیایی خاکهای مرتعی در اقلیمهای متفاوت زاگرس   . <p> . </p>
 مرکزی   . <p> . </p>
 بررسی حساسیت به فرسایش کاربری اراضی در منطقه سجزی   کوهپایه اصفهان  . <p> . </p>
 اثر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم ذرت   . <p> . </p>
 (Zea mays L. )   . <p> . </p>
 اثرات روش های خاک ورزی بر روی صفات زراعی ارقام سویا   . <p> . </p>
 تعیین ضریب فرسایش پذیری خاکهای واقع در واحدهای ژئوپدولوژی متفاوت با   . <p> . </p>
 استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی   . <p> . </p>
 بررسی دقت و سرعت تهیه نقشه های فرسایش خاک با استفاده از داده های   . <p> . </p>
 سنجش از دور   . <p> . </p>
 ارزیابی طبقه بندی بصری اشکال فرسایش حوزه آبخیز نوررود هراز در تصاویر   . <p> . </p>
28 . <p> . </p>
 IRS 1D ماهوارة PAN  . <p> . </p>
 نقش کاربری اراضی در ایجاد و تشدید لغزش با رویکرد سامانه اطلاعات جغرافیایی   . <p> . </p>
 پیش بینی محدده های در معرض آبکندی شدن با استفاده از GIS در حوضه   . <p> . </p>
 کلوچه کردستان   . <p> . </p>
 بررسی فرسایش پذیری خاک و تخریب خاکدانه‌های سطحی با استفاده از شاخص   . <p> . </p>
 دبودت و دلینهیر   . <p> . </p>
 پیش بینی هدررفت فسفر در حوزة آبخیز کارون شمالی ( منطقة سولیجان ) با   . <p> . </p>
 ANSWERS استفاده از مدل   . <p> . </p>
 بررسی اثر عملیات خاک ورزی و مالچ خاکی در عملکرد گندم دیم   . <p> . </p>
 بررسی اثر تاغ کاری بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، پوشش گیاهی و   . <p> . </p>
 مهار فرسایش بادی ( مطالعه موردی : جنوب شرقی شهر ورامین )   . <p> . </p>
 بررسی رابطه کاربری اراضی با مقدار فرسایش ایجاد شده   . <p> . </p>
 تجزیه و تحلیل کمی نقش فرسایش خندقی در میزان فرسایش خاک و رسوبدهی   . <p> . </p>
 در حوضه آبخیز گوجا قیه با بهره مندی از روشها و تکنیکهای جدید به منظور   . <p> . </p>
 مدیریت بهینه حوضه .( شمال غرب زنجان )   . <p> . </p>
 ارزیابی کارایی مدلهای پهنه بندی خطر زمین لغزش ( روشهای نیلسن اصلاح شده   . <p> . </p>
 و براب ) در حوزه آبخیز سید کلاته رامیان استان گلستان   . <p> . </p>
 بررسی کار آمد ترین روش ذخیره نزولات آسمانی و کاهش رسوب ( کنتور فارو و   . <p> . </p>
 پیتینگ )   . <p> . </p>
 تأثیر خاکورزی، بقایای گیاهی کلزا و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت   . <p> . </p>
 دوم پنبه   . <p> . </p>
 نقش جنگل تراشی و تغییر کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک اراضی لسی در   . <p> . </p>
 حوزه آبخیز پاسنگ استان گلستان   . <p> . </p>
 بررسی تغییرات حاصلخیزی خاک در اثر پخش سیلاب در ایستگاه پخش سیلاب   . <p> . </p>
 باغ سرخ   . <p> . </p>
 بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی خاک و میزان رواناب و رسوب در پادگانه های   . <p> . </p>
 آبرفتی با استفاده از باران ساز ( منطقه مورد مطالعه : زیر حوضه عباس آباد جاجرود )   . <p> . </p>
 عنوان مقاله   . <p> . </p>
 تأثیر کاربرد مالچ کاه وکلش گندم بر مقدار رواناب اراضی زراعی دیم شیبدار   . <p> . </p>
 تعیین عامل فرسایش پذیری معادله جهانی فرسایش خاک در خاک های آهکی   . <p> . </p>
 تعیین خطای برآورد عامل فرسایشپذیری USLE در خاکهای نواحی نیمه   . <p> . </p>
 خشک ایران   . <p> . </p>
 بررسی اثر تخریب مراتع بر مقدار کربن آلی، نیتروژن کل و معدنی خاک در دو   . <p> . </p>
 منطقه از زیر حوزة آبخیز ونک   . <p> . </p>
 اثرات مدیریت بقایای گیاهی در سیستم های مختلف خاکورزی روی پایداری خاک   . <p> . </p>
 در استان کرمانشاه   . <p> . </p>
 پهنه بندی مقادیر سرعت آستانه فرسایش بادی با استفاده از زمین آمار   . <p> . </p>
 رابطه بین زمین لغزش و تغییرات کاربری اراضی در حوزه آبخیز لتیان با استفاده از   . <p> . </p>
 فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی   . <p> . </p>
 اثر تغییر کاربری اراضی بر کربن آلی و برخی خصوصیات فیزیکی خاک در اراضی   . <p> . </p>
 مرتفع شمال ایران   . <p> . </p>
 بررسی شاخص فرسایندگی باران در حوزه دریاچه نمک   . <p> . </p>
 بررسی اثرات فرسایش بادی و پیامدهای ناشی از آن در منطقه سیستان   . <p> . </p>
 بررسی تاثیر کاربرد پلیمر BT53 بر کنترل فرسایش و حفاظت خاک   . <p> . </p>
 اثر تشکیل اندوده سطحی بر دینامیک فرسایش ورقهای   . <p> . </p>
 دینامیک فرسایش ورقهای   . <p> . </p>
 ارزیابی تخمین رواناب با استفاده از مدل SWAT2000 در زیر حوزه ونک از حوزه   . <p> . </p>
 آبخیز کارون شمالی   . <p> . </p>
 سفیدرود   . <p> . </p>
30 . <p> . </p>
 بررسی تحلیل حساسیت مدل ANSWERS در حوزه آبخیز کارون شمالی ( منطقه   . <p> . </p>
 سولیجان ) استان چهارمحال و بختیاری   . <p> . </p>
 RUSLE برآورد فرسایش خاک در حوزه زیارت با استفاده از مدل   . <p> . </p>
 بررسی تغییرات سرعت آستانه فرسایش بادی در دشت سیستان به کمک علم   . <p> . </p>
 زمین آمار   . <p> . </p>
 اندازه گیری کمی میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل LISEM در اراضی   . <p> . </p>
 لسی حوزه آبخیز پاسنگ استان گلستان   . <p> . </p>
 ارزیابی مدل اروپایی محاسبه فرسایش خاک (EUROSEM) در بخشی از حوزه   . <p> . </p>
 کارون شمالی در استان چهارمحال و بختیاری ( سولیجان )   . <p> . </p>
 سلامت گیاه و انسان و بهسازی خاک و اصلاح اراضی   . <p> . </p>
 مقالات پوستر   . <p> . </p>
 عنوان مقاله   . <p> . </p>
 غلامحسین توزیع گونه های نیکل و کادمیم در محلول دو خاک آهکی تیمار شده با   . <p> . </p>
 MINTEQA2 لجن فاضلاب بوسیله مدل   . <p> . </p>
 محمدمعز خصوصیات جذب سطحی روی ) ) Zn در بعضی از خاکهای آهکی ایران   . <p> . </p>
 ملاس نیشکر : یک اصلاح کنندة خاکهای آهکی   . <p> . </p>
 تأثیر گچ بهمراه ضایعات آلی اسیدی و غیر اسیدی بر اصلاح یک خاک شور   . <p> . </p>
 و سدیمی   . <p> . </p>
 تخلیه پتاسیم از برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی   . <p> . </p>
 شکلهای پتاسیم و روابط Q/I در برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در   . <p> . </p>
 آذربایجانغربی بررسی تاثیر عوامل مختلف بر تجمع فلزات سنگین در خاکهای پیرامونی   . <p> . </p>
 شرکت فولاد ( مطالعه موردی )   . <p> . </p>
 پالایش سبز سرب از خاک با استفاده از گیاه شاه   . <p> . </p>
 بررسی اثر آلاینده های هیدروکربنه نفتی ( گازوئیل ) بر برخی خصوصیات   . <p> . </p>
 فیزیکی و شیمیایی خاک آلوده   . <p> . </p>
 شالیزارهای گیلان   . <p> . </p>
 و بررسی تاثیر برخی ویژگی های خاک بر اشکال مختلف پتاسیم اراضی   . <p> . </p>
 شالیزاری گیلان   . <p> . </p>
 تاثیر کاشت ذرت و کودهای مصرفی بر جذب عناصر سنگین در یک خاک   . <p> . </p>
 آلوده بررسی تاثیرکشت کلزا و سورگوم در کاهش آلودگی کادمیوم و سرب خاک   . <p> . </p>
 سینتیک آزاد شدن مس از خاکهای آهکی دشت قزوین و استان تهران   . <p> . </p>
 سینتیک آزاد شدن آهن از خاکهای آهکی دشت قزوین و استان تهران   . <p> . </p>
 سینتیک آزاد شدن منگنز از خاکهای آهکی دشت قزوین و استان تهران   . <p> . </p>
 کاربرد فیلتر شن   خاک آهکی   کمپوست برای کاهش فلزات سنگین موجود . <p> . </p>
 در فاضلاب صنعتی   . <p> . </p>
 بررسی توزیع شکلهای مختلف روی در خاکهای اسیدی استان گیلان و   . <p> . </p>
 رابطه آنها با برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک   . <p> . </p>
 بررسی اثر کشت گیاه ذرت بر تغییر شکل های مختلف روی در خاکهای   . <p> . </p>
 اسیدی استان گیلان و رابطه این شکلها با پاسخهای گیاه   . <p> . </p>
 بررسی امکان پالایش خاکهای آلوده به عناصرسرب، کادمیم و نیکل توسط باقلا   . <p> . </p>
 ویژگیهای جذبی برخی غیر متحرک کننده های روی   . <p> . </p>
 استفاده از گونه های مختلف گیاه گز برای اصلاح خاک های شور و سدیمی   . <p> . </p>
 و بررسی اثرات آنها بر کاتیونها و آنیونهای محلول خاک   . <p> . </p>
 پیامد سترون سازی بر ریخت های گوناگون فسفر خاک   . <p> . </p>
 اثردو نوع ماده آلی بر سینتیک واجذبی مس در دو خاک آهکی   . <p> . </p>
 استان فارس   . <p> . </p>
 مقدارآلومینیوم خاک و برگ سبز چای در باغات شمال کشور و ارزیابی   . <p> . </p>
 مقدار آن در انواع چای خشک و نوشابه حاصل از آن   . <p> . </p>
 خادمی، توزیع سرب و کادمیم در برخی خاکهای سطحی مشهد و محدوده صنعتی   . <p> . </p>
 جاده مشهد   قوچان  . <p> . </p>
 آستارایی بررسی قابلیت گیاه پالایی عنصر کادمیم توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و   . <p> . </p>
 پنبه   . <p> . </p>
 تاثیر لجن فاضلاب، شوری و کربنات کلسیم بر فعالیتهای بیولوژیکی خاک   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر مقادیر مختلف آهک بر روابط Q/I پتاسیم   . <p> . </p>
 تأثیر کاربرد پساب شهری تصفیه شده بر عملکرد چهار گیاه علوفه ای و   . <p> . </p>
 تجمع عناصر سنگین در خاک   . <p> . </p>
 کریمیان، بررسی روابط بین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی با اشکال معدنی و قابل   . <p> . </p>
 جذب فسفر خاکهای آهکی دشت قزوین   . <p> . </p>
 تاثیر کمپوست غنی شده با کادمیم و زمان خواباندن بر شکل های شیمیایی   . <p> . </p>
 کادمیم، رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج در دو بافت خاک   . <p> . </p>
 بررسی نقش مناطق معدنی شمال مشگین شهر بر میزان آلودگی خاک ها به   . <p> . </p>
 عنصر آرسنیک   . <p> . </p>
 تأثیر مصرف پساب نیروگاه حرارتی همدان بر جذب کادمیوم توسط کاهو و   . <p> . </p>
 تره ایرانی   . <p> . </p>
 سینتیک غیرقابل جذب شدن فسفر در شرایط غرقاب و ظرفیت مزرعه   . <p> . </p>
 خاکهای آهکی   . <p> . </p>
 مجید تغییر شکلهای فسفر معدنی در اثر جذب سطحی فسفر در برخی خاکهای   . <p> . </p>
 آهکی   . <p> . </p>
 رونقی و واجذب فسفر از برخی خاکهای آهکی در شرایط اکسایش و کاهش و ارتباط   . <p> . </p>
 آن با خصوصیات خاک   . <p> . </p>
32 . <p> . </p>
 محمدی و تاثیرآبیاری با فاضلاب شهری بر خواص تغذیه ای خاک و برگ   . <p> . </p>
 درختان جنگل کاری شده اقاقیا   . <p> . </p>
 علی مطالعه ایزوترمهای جذب سطحی پتاسیم در تعدادی از خاکهای لوبیا کاری   . <p> . </p>
 استان مرکزی   . <p> . </p>
 نقش کاربری اراضی بر غلظت وانادیوم و آرسنیک در منطقه مرکزی اصفهان   . <p> . </p>
 کریمیان و اثر دو نوع ماده آلی و مس روی شکلهای مختلف مس در دو خاک آهکی   . <p> . </p>
 بررسی روند آزادسازی روی در خاک های آهکی تیمارشده با روی و بدون آن   . <p> . </p>
 مقایسه برخی از شاخصهای شیمیایی با شاخص بیهوازی اندازهگیری   . <p> . </p>
 معدنیشدن نیتروژن در خاکهای تیمار شده با دو نوع کود آلی   . <p> . </p>
 الکتروسینتیک و نقش آن در فرایند آبشویی   . <p> . </p>
 ارزیابی توان گیاهان آفتابگردان، سورگوم، شبدر و یونجه در ذخیره سازی،   . <p> . </p>
 انتقال و زوال عناصرسنگین درخاکو نحوه توزیع این عناصردر اندامهای گیاهی   . <p> . </p>
 بررسی میزان و تأثیر فلزات سنگین حاصل از فعالیتهای تولیدی کارخانجات   . <p> . </p>
 صنعتی فولاد و نورد اهواز برکیفیت خاک، سلامت محصولات زراعی و ارائه   . <p> . </p>
 روش گیاه پالایشی بعنوان راهکاری برای بهبود آن   . <p> . </p>
 لکزیان و تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند بیولوژیکی نیتریفیکاسیون در   . <p> . </p>
 دو خاک آهکی و غیرآهکی   . <p> . </p>
 بررسی اثر دو نوع ماده آلی بر شکلهای شیمیایی منگنز و روی در دو خاک   . <p> . </p>
 آهکی استان فارس   . <p> . </p>
 چالش های موجود و پیش روی کیفیت منابع آب آبیاری در استان   . <p> . </p>
 خوزستان مدیریت پایدار منابع آب و خاک درکشاورزی و محیط زیست   . <p> . </p>
 نقش آهک و مواد آلی در میزان تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاه در   . <p> . </p>
 اراضی تحت تاثیر فاضلاب صنعتی   . <p> . </p>
 همبستگی بین عناصر سنگین موجود در خاک متاثر از فاضلاب شهری و   . <p> . </p>
33 . <p> . </p>
 سپانلو صنعتی و تاثیر آن در تجمع و جذب توسط گیاه   . <p> . </p>
 تاثیر میزان رس، ظرفیت تبادل کاتیونی و pH خاک در میزان تجمع و   . <p> . </p>
 انتقال عناصر سنگین در اراضی تحت تاثیر پساب صنعتی   . <p> . </p>
 تأثیر زمان بر جزء بندی عناصر سنگین در برخی خاکهای آهکی همدان   . <p> . </p>
 آبشویی فسفر تحت تأثیر محلولهای آبشویی مختلف در خاک   . <p> . </p>
 تاثیر استفاده از پساب فاضلاب در خاک های زراعی شهرستان نجف آباد   . <p> . </p>
 کاربرد کربن فعال جهت رنگ بری عصاره خاک و اثرآن بر مقدار بور قرائت شده   . <p> . </p>
 به روش آزومتین   اچ  . <p> . </p>
 نسبت کمیت   شدت پتاسیم (Q/I) و هم بستگی پارامترهای آن با  . <p> . </p>
 خصوصیات خاک در تعدادی از خاکهای استهبان   استان فارس  . <p> . </p>
 آزادسازی پتاسیم از برخی کانیهای میکایی تحت تأثیر چند اسید آلی   . <p> . </p>
 باقیمانده کودهای آلی بر پارامترهای سینتیکی جذب فسفر   . <p> . </p>
 آهکی   . <p> . </p>
 تجمعی و   . <p> . </p>
 یک خاک   . <p> . </p>
 تأثیر در   . <p> . </p>
 باقیمانده کودهای آلی بر پارامترهای سینتیکی رهاسازی   . <p> . </p>
 خاک آهکی   . <p> . </p>
 تجمعی و   . <p> . </p>
 فسفر از یک تأثیر   . <p> . </p>
 تاثیر روشهای مختلف کشت در شرایط شور بر عملکرد گندم در استان یزد   . <p> . </p>
 بررسی وضعیت کادمیم در خاک شالیزار و گیاه برنج متأثر از فاضلاب های   . <p> . </p>
 صنعتی و شهری اطراف ساری   . <p> . </p>
 بررسی اثرات آبیاری با پسابهای صنایع تخمیری روی برخی مشخصات   . <p> . </p>
 شیمیایی خاک   . <p> . </p>
 مطالعه سینتیک آزاد شدن روی و ارتباط آن با ویژگیهای خاک   . <p> . </p>
 تأثیر روی بر جذب کادمیم و شاخصهای رشد ذرت   . <p> . </p>
 بررسی اثر سرب بر جوانه زنی، مقدار پروتئین و پرولین و ارزش تحمل به   . <p> . </p>
 (Brassica napus L.) سرب در دو رقم کلزا   . <p> . </p>
 بررسی شکلهای شیمیایی روی باقی مانده ناشی ازکاربرد کود سولفات روی   . <p> . </p>
 در تعدادی از خاکهای مازندران   . <p> . </p>
 تأثیر نوع شوری خاک بر اختلاف سه روش اندازه گیری گچ در خاک   . <p> . </p>
 تأثیر اسیدهای آلی سنتزی بر رهاسازی روی در یک خاک آهکی   . <p> . </p>
 ارزیابی گلخانه ای تأثیر اسیدهای آلی سنتزی بر عصاره کشی گیاهی روی به   . <p> . </p>
 وسیله اسفناج در یک خاک آهکی   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر افزودنی های آلی و معدنی در توزیع فلزات سنگین در فرکشن   . <p> . </p>
 های مختلف خاک   . <p> . </p>
 بررسیتأثیر افزودنیهایمختلف بر جذب فلزات سنگین توسط گیاه زراعیجو   . <p> . </p>
 اثرات ضایعات لیموی آب بر فراهمی عناصر کم مصرف و برخی خواص خاک   . <p> . </p>
 بررسی معادلات سینتیک آزاد شدن فسفر در دو نوع خاک تحت کشت   . <p> . </p>
 گندم   . <p> . </p>
 مطالعه تأثیرات سطوح کود فسفره و کود حیوانی در سینتیک واجذبی فسفر   . <p> . </p>
 در خاک   . <p> . </p>
 بررسی شکلهای مختلف پتاسیم و ارتباط آنها با بعضی ویژگی های شیمیایی   . <p> . </p>
 و فیزیکی خاکهای استان فارس   . <p> . </p>
 ارزیابی پتانسیل ضریب انتقال عنصر سرب در برخی از گونه های گیاهی   . <p> . </p>
 منطقه ایرانکوه اصفهان در پاکسازی خاکهای آلوده به عنصر سرب   . <p> . </p>
 بررسی میزان تجمع عناصر سنگین در گیاه ذرت در شرایط استفاده از   . <p> . </p>
 فاضلاب تصفیه شده شهری اصفهان   . <p> . </p>
 بررسی ویژگیهای واجذبی مس در برخی خاکهای استانهای فارس و گیلان   . <p> . </p>
 آلودگی خاک به سرب و روند کاهش آن در برخی از خاکهای گیلان   . <p> . </p>
 بررسی ارتباط اشکال مختلف سرب در خاک با جذب توسط گیاه تربچه   . <p> . </p>
 ارزیابی توانمندی تربچه در پالایش گیاهی سرب از خاک   . <p> . </p>
 بررسی اثر تراکم کشت بر پالایش گیاهی سرب از خاک بوسیله تربچه   . <p> . </p>
 مطالعه جذب سطحی عناصر سنگین سرب، کادمیم و مس روی چند خاک   . <p> . </p>
 از رژیم های رطوبتی Udic ، Xeric و Aridic در استان گلستان   . <p> . </p>
 اثر کاربرد پودر یونجه بر توزیع فرمهای کادمیوم و سرب خاکها در شرایط   . <p> . </p>
 غرقابی   . <p> . </p>
 بررسی وضعیت نیترات و فسفات در رودخانه زاینده رود   . <p> . </p>
 بررسی اثرات آلودگی حاصل از مواد زائد جامد شرکت فولاد مبارکه بر اراضی   . <p> . </p>
 کشاورزی تحت کشت گندم مجاور   . <p> . </p>
 بررسی تأثیر درازمدت کودهای فسفره بر میزان کادمیم خاک و گیاه گندم   . <p> . </p>
 در منطقه براان اصفهان   . <p> . </p>
 بررسی خصوصیات شیمیایی و غلظت عناصر سنگین پساب خروجی چند   . <p> . </p>
 واحد صنعتی مهم اصفهان   . <p> . </p>
 اثر زمان پس از تهیه بر توان نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن در   . <p> . </p>
 تعیین فسفر قابل استفاده خاک   . <p> . </p>
 تعیین اجزای مختلف فسفر معدنی و ارتباط آنها با قابلیت جذب    . <p> . </p>
 فسفرتوسط گیاه سیردرتعدادی ازخاکهای استان همدان   . <p> . </p>
 اثر شوری و کربنات کلسیم بر قابلیت استخراج کادمیم از خاک و   . <p> . </p>
 جذب آن توسط گیاه در خاکهای تیمار شده با لجن فاضلاب   . <p> . </p>
 تاثیر کمپوست غنی شده با نیکل و زمان خواباندن بر شکل های   . <p> . </p>
 شیمیایی نیکل در دو بافت خاک   . <p> . </p>
 بررسی تصاعد گاز گلخانه ای متان از خاکهای تحت کشت تابستانه در   . <p> . </p>
 شرایط مختلف رطوبتی در منطقه جنوب اهواز   . <p> . </p>
 نقش ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر کاهش حرکت کروم سه   . <p> . </p>
 ظرفیتی درخاک های اطراف منطقه چرمشهر   . <p> . </p>
 آشنایی با روش های اندازه گیری فسفر آلی و مقایسه مقدار فسفر آلی   . <p> . </p>
 در خاک آهکی تیمار نشده و تیمار شده با ماده آلی به روش   . <p> . </p>
 سوزاندن   . <p> . </p>
 بررسی تغییر تعادل کربن در خاکهای شور و قلیا تحت تاثیر کشت   . <p> . </p>
 نیشکر(HWSB) روشی جدید برای استخراج بور محلول درآب داغ   . <p> . </p>
 رفتار اسیدهای آلی در خاکهای آهکی   . <p> . </p>
 CO2 مقایسه اثر کاربری های مختلف اراضی بر تصاعد گاز گلخانه ای   . <p> . </p>
 در اراضی شمال خوزستان   . <p> . </p>
 مقایسه روش های مختلف اندازه گیری گچ در برخی خاک های اصفهان   . <p> . </p>
 امیرحسین پالایش خاکهای آلوده به هیدروکربن های نفتی به روشهای گیاه   . <p> . </p>
 پالایی و مکانیکی   . <p> . </p>
 دانش و ترویج یافته های علوم خاک   . <p> . </p>
 سیاستگزاریهای مدیریت و بهره برداری خاک   . <p> . </p>
 عنوان مقاله   . <p> . </p>
 ارزیابی نگرش بهره برداران کشور نسبت به حفاظت از منابع آب و خاک   . <p> . </p>
 سنجش دانش، نگرش و مهارت کشاورزان چغندرکار در زمینة شیوه های مدیریت   . <p> . </p>
 پایدار خاک زراعی   . <p> . </p>

لینک      نظرات ()      

  : - <-->

عنوان گزارشات       . <p> … </p>.

تعیین مناسبترین میزان ازت و فسفر روی عملکرد گندم قدس و جو استار         . <p> … </p>.

بررسی و تعیین نیاز آبی گندم امیر در شهرکرد طی سالهای 71-68 . <p> … </p>.

تعیین نیاز آب و کود ارقام گندم (عدل و آزادی ) اصفهان 62-59    . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات تعیین نیاز واریته های مختلف گندم به کودهای شیمیائی در منطقه ارومیه 54-49       . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی گندم - جو - پنبه - توتون - هندوانه در منطقه گرگان و دشت 48-40     . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی گندم - چغندر قند- پنبه - خربزه  منطقه مشهد 48-43          . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی برروی گندم و چغندر قند ( کرمان -بردسیر- بم - نرماشیر- راین - دهکری)        . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی در زراعت گندم دیم در ایران (42-48)         . <p> … </p>.

نتایج بررسی اثر کودهای شیمیائی و دامی برروی محصول گندم و دیم منطقه آذربایجان شرقی 59-55             . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی و روشهای شخم برروی گندم دیم در استان کرمانشاه 54-51           . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیا یی برروی گندم مازندران . <p> … </p>.

نتایج بررسی اثرات کودهای شیمیایئ در زراعت گندم و چغندر قند استان کرمان 53-48    . <p> … </p>.

اثر شوری آب آبیاری روی جوانه زدن یونجه . <p> … </p>.

نتایج بررسیهای کالیبراسیون فسفر بر روی گندم در استان باختران 53-50       . <p> … </p>.

فیزیولوژی رشد و نمو گندم        . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی گندم منطقه فسا  . <p> … </p>.

بررسی حساسیت ارقام گندم به حذف مراحل آبیاری و مقادیر مختلف کود شیمیائی            . <p> … </p>.

تعیین تاثیر مقادیر مختلف کودهای شیمیائی برروی گندم دیم آذربایجان غربی 51-58         . <p> … </p>.

بررسی تاثیر کودهای شیمیائی برروی گندم امیر در مناطق مهاباد - نقده 54-48             . <p> … </p>.

بررسی نیاز ارقام گندم امید و سبلان به ازت و فسفر در شهرکرد طی سالهای 71-68       . <p> … </p>.

اثر بادشکن روی گیاهان           . <p> … </p>.

اثر تعداد آبیاری با آب شور زهکش برعملکرد گندم و خواص خاک   . <p> … </p>.

تعیین تحمل ارقام گوجه فرنگی ، پیاز ، تربچه ، به شوری            . <p> … </p>.

تاثیر مشتقات مختلف گوگرد در اصلاح خاکهای شور و قلیائی دشت شمال گلپایگان          . <p> … </p>.

بررسیهای فیزیک خاک مطالعات مقدماتی بمنظور اجرای پروژه زهکشی در اراضی شمال گلپایگان      . <p> … </p>.

گزارش اصلاح خاکهای شور و قلیائی منطقه رودشت اصفهان (آبشویی و اصلاح خاک  با آبیاری و کشت گیاه )   . <p> … </p>.

اثر شوری آب آبیاری برروی خواص کیفی خاک و رشد رویشی درخت انار با روش آبیاری قطره ای در استان یزد            . <p> … </p>.

نیاز سیب زمینی به کودهای ازته و فسفره در منطقه شهرکرد         . <p> … </p>.

نتایج بررسی تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد برنج (رقم بینام محلی )    . <p> … </p>.

تاثیر غرقاب کردن بر ویژگیهای شیمیائی خاک شالیزار    . <p> … </p>.

رابطه نتایج تجزیه خاک یا عکس العمل برنج به کودهای شیمیایی ( کالیبراسیون )            . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات زمان مصرف ازت برروی برنج مازندران            . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیایئ برروی برنج در منطقه گیلان       . <p> … </p>.

بررسی آزمایشات مقایسه عملکرد و تعیین مناسبترین شرایط تولید رقم انتخابی ماش  در اصفهان         . <p> … </p>.

نتایج حاصله از آزمایشات به زراعی پنبه در خوزستان دزفول       . <p> … </p>.

نتایج بررسی  اثر میزانهای کود شیمیائی برروی محصول پیاز آذربایجان شرقی 56-59    . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی گندم چغندر قند و پنبه منطقه  تربت حیدریه  56-59           . <p> … </p>.

تعیین نیاز آب و کود ارقام مختلف ذرت علوفه ای اصفهان 64-59   . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی و آلی برروی ذرت علوفه ای و پیاز اصفهان 61-59      . <p> … </p>.

گزارش نتایج طرحهای  بررسی مصرف شن روی محصولات خیار و پیاز اصفهان         . <p> … </p>.

بررسی امکان کشت 2 نبات ( برنج و شبدر- برسیم ) در شالیزار اصفهان 53-52           . <p> … </p>.

بررسی اثرات اجرای یک دوره تناوب اصلاحی در چگونگی تغییرات کیفی خاک و عملکرد محصول ( آبشویی - زراعت - برنج - زراعت شبدر) خوزستان      . <p> … </p>.

استفاده از پوشش پلاستیک در پیش رس کردن محصول   . <p> … </p>.

برآوردآب مورد نیاز گیاهان عمده زراعی و باغی کشور جلد دوم ( محصولات باغی )      . <p> … </p>.

آزمایش کودهای شیمیائی دردرختان خرمای ایران         . <p> … </p>.

نتایح آزمایشات کودهای شیمیائی برروی محصول خرمای جهرم      . <p> … </p>.

عملیات عمرانی آبیاری و کشاورزی جلگه اصفهان ( شبکه آبیاری و زهکشی ) . <p> … </p>.

بررسی و برآورد ظرفیت تبخیر و تعرق از سطح مرجع . <p> … </p>.

تعیین تکنولوژی و درجه مساعد بودن کشت آفتابگردان در مناطق مختلف ایران . <p> … </p>.

گزارش آزمایشات به نژادی و به زراعی پنبه             . <p> … </p>.

مطالعه میزان آب مصرفی و راندمان آبیاری مزرعه گندم در پایگاه . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی گندم و کنف مازندران       . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی گندم ، برنج ، چغندرقند - خربزه ، پنبه ، سیب زمینی ، پیاز    . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی در زراعت گندم دیم در ایران (42-48          . <p> … </p>.

نتایح آزمایشات کودهای شیمیائی برروی  گندم -جو- پنبه- توتون- هندوانه در منطقه گرگان - و دشت  . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی گندم - چغندر قند - توتون آذربایجان غربی          . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی گندم و چغندر قند منطقه شیراز          . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیایئ برروی گندم ، چغندر قندر و پنبه منطقه فسا     . <p> … </p>.

بررسیهای حاصلخیزی خاک در باره گندم مکزیکی         . <p> … </p>.

بررسی گندم کاری در استان فارس            . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی برروی گندم مازندران 53-51      . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی گندم و پنبه ، کنف مازندران 48-40    . <p> … </p>.

نتایج بررسیهای خاک و آب برروی محصولات گندم چغندر قند آفتابگردان - خربزه ایستگاه طرق مشهد 50-48     . <p> … </p>.

فعالیت های موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر 45       . <p> … </p>.

بررسی کودهای شیمیایی در آفتابگردان استان کرمانشاه 52          . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی آفتابگردان فرمانداری کل گرگان و دشت            . <p> … </p>.

تاثیر کودهای شیمیایی برروی مقدار محصول آفتابگردان . <p> … </p>.

 نتایج بررسیهای خاک و آب در زراعت آفتابگردان       . <p> … </p>.

کشت گل رنگ         . <p> … </p>.

بررسیهای آبیاری و تغذیه گیاهی در آفتابگردان نتایج آزمایشات مرکز بررسیهای خاک و آب فارس و خراسان       . <p> … </p>.

بررسیهای تغذیه گیاهی و اگرونومی برروی آفتابگردان منطقه گرگان و دشت    . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی آفتابگردان و سوژا منطقه مازندران     . <p> … </p>.

بررسیهای تغذیه گیاهی و اگرونومی برروی آفتابگردان منطقه  کرمانشاه         . <p> … </p>.

تاثیر کودهای شیمیایی برروی دانه های روغنی آفتابگردان و سوژا              . <p> … </p>.

گزارش طرح شبکه زهکشی رودسین          . <p> … </p>.

اندازه گیری ضریب آبگذاری خاک در زیر سطح ایستابی به روش چابک         . <p> … </p>.

مصرف گوگرد و ترکیبات آن در اصلاح خاک ( منطقه گرگان)       . <p> … </p>.

خاکهای قلیایی و چگونگی بهره برداری از آنها           . <p> … </p>.

نتایج تحقیقاتی به زراعی گندم و جو           . <p> … </p>.

تعیین بهترین دور آبیاری و تاثیر خواب تابستانه در عملکرد یونجه استان خوزستان          . <p> … </p>.

گزارش ازمایشات به زراعی و به نژادی پنبه             . <p> … </p>.

خلاصه گزارش وضعیت منابع آب و خاک (استان هرمزگان )        . <p> … </p>.

تاثیر کمی و کیفی آب آبیاری و مواد اصلاح کننده در تولید محصول و اصلاح خاک         . <p> … </p>.

خلاصه نتایج بررسیهای انجام شده در رابطه با زهکشی و آبشویی و نمک زدایی خاک در ایستگاه اصلاح اراضی آهوچر 56-46         . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی پنیه . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی برروی نخود فسا 50-49           . <p> … </p>.

تهیه کود کمپوست در کشاورزی   . <p> … </p>.

غنی سازی کمپوست زباله های شهری        . <p> … </p>.

نکاتی چند در زمینه استفاده از کمپوست زباله های شهری  در کشاورزی         . <p> … </p>.

اثر کیفیت آب آبیاری و شستشوی زمستانه برروی محصولات مختلف در استانهای فارس و خراسان     . <p> … </p>.

خاکهای شور و روش شیرین کردن آنها در طرح نیشکر هفت تپه     . <p> … </p>.

تاثیر کیفیت های مختلف آب آبیاری برروی میزان محصول واریته های مختلف گندم و نیاز غذایی آنها به کودهای شیمیایی منطقه نیشابور 50-48    . <p> … </p>.

تاثیر کیفیت و کمیت آب در شستشوی خاک ایستگاه اصلاح اراضی آهوچر       . <p> … </p>.

مطالعه  تغییرات خواص فیزیکی خاک بابکار بردن ماده اصلاح کننده و هموفینا  . <p> … </p>.

بررسی‌اثرات اجرای یک دوره تناوب زراعی درتغییرات کیفی خاک وعملکرد محصول‌آرایش زمستانه - کشت تابستانه (سورگوم)پوشش سالیانه (یونجه) ستان خوزستان       . <p> … </p>.

بررسی و تفسیر اجمالی نتایج تجزیه 2633 نمونه خاک محصولات زراعی و باغی طرح تعیین پتانسیل تولید در استان مرکزی            . <p> … </p>.

      روش تجزیه خاک و آب و گیاه و کود و شرح مختصری از دوازده روش تجزیه خاک متداول در آزمایشگاههای مرکزی و استانها   . <p> … </p>.

بررسی اندازه گیری مقدار سولفات محلول در عصاره گل اشباع خاک با روش فیلم ( فتومتری و اتمیک ابسربشن اسپکتووسکپی             . <p> … </p>.

بررسی رابطه زمان با نگهداشتن گل اشباع قبل از اندازه گیری در بعضی ازمناطق استان باختران                                         . <p> … </p>.

بررسی میزان هدر رفت ازت بصورت گاز آمونیاک از صنایع مختلف کودهای ازته          . <p> … </p>.

روشهای اندازه گیری درخاک و بافتهای گیاهی            . <p> … </p>.

روشهای اندازه گیری  ازت کل خاک          . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی سیب زمینی در ایران 42-47          . <p> … </p>.

مصرف کود شیمیائی در زراعت سیب زمینی             . <p> … </p>.

کمبود عناصر غذایی در سیب زمینی          . <p> … </p>.

تعیین آب مورد نیاز و دور آبیاری سیب زمینی در شهرکرد           . <p> … </p>.

گزارش بررسی وضعیت حاصلخیزی خاکهای زیر کشت سیب استان آذربایجان غربی       . <p> … </p>.

مقایسه اثرات کودهای شیمیایی و آلی در افزایش محصول سیب زمینی در همدان 54        . <p> … </p>.

خلاصه نتایج تحقیقات خاک و آب برروی درختان سیب در استان تهران          . <p> … </p>.

معرفی لاین 213 از توده محلی برنج نوگران لنجان اصفهان         . <p> … </p>.

بررسی طرحهای تحقیقاتی و مطا لعاتی بخش تحقیقات خاک و آب اصفهان       . <p> … </p>.

گزارش نتایج طرحهای تحقیقی ترویجی مقایسه روشهای آبیاری قطره ای و سطحی روی درختان میوه اصفهان     . <p> … </p>.

مقایسه روش نشاء کاری پیاز با روش بذرکاری و مصرف شن ( گزارش تحقیقی و ترویجی )           . <p> … </p>.

عکس العمل برنج به ازت و کلسیم            . <p> … </p>.

رشد و نمو گیاه برنج . <p> … </p>.

احتیاجات غذائی برنج . <p> … </p>.

رابطه نتایج تجزیه خاک یا عکس العمل برنج به کودهای شیمیا یی ( کالیبراسیون )           . <p> … </p>.

راهنمای مصرف کودهای شیمیائی در شالیزار            . <p> … </p>.

مشخصات وضعیت کنونی آبیاری و زهکشی برای کاشت برنج در ژاپن          . <p> … </p>.

نتایج بررسی و مطالعه اثرات شوری آب آبیاری در عملکرد ارقام مختلف برنج . <p> … </p>.

رابطه نتایج تجزیه خاک و برگ یا عکس العمل برنج به کودهای شیمیایی        . <p> … </p>.

مقایسه اثرات اوره در زراعت برنج در استانهای گیلان و مازندران . <p> … </p>.

احتیاجات آبی برنج و اندازه گیری آن         . <p> … </p>.

تغییرات بعضی عوامل حاصلخیزی خاک در اراضی که تحت زراعت برنج در می آید       . <p> … </p>.

مدیریت آب در شالیزارها          . <p> … </p>.

انسیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی اصفهان           . <p> … </p>.

نتایج تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی         . <p> … </p>.

آفات و بیماریهای گیاهی نشریه انسیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی        . <p> … </p>.

آفات و بیماریهای گیاهی نشریه انسیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی        . <p> … </p>.

بیماری گندم و جو در ایران و روشهای آمار برداری از آنها          . <p> … </p>.

گزارش مبارزه با آفات عمومی    . <p> … </p>.

تفسیر مطالعات خاکشناسی در امور مهندسی . <p> … </p>.

سیاست ملی خاک و ارکان فنی و تشکیلاتی آن در ایران . <p> … </p>.

نقشه خاکهای ایران به مقیاس 1000000 : 1 تجدید نظر دوم        . <p> … </p>.

امکانات توسعه استعداد تولیدی منابع خاکهای مازندران    . <p> … </p>.

اصول خاکشناسی ( بنگاه مستقل آبیاری )     . <p> … </p>.

تکوین تاریخی تا کسونوی خاک گای -دی - اسیت         . <p> … </p>.

راهنمای طبقه بندی اراضی چند جانبه (چند منظوره) گردآوری و تدوین پ ، چ ماهلرکارشناس فائوی   . <p> … </p>.

اریدی سول            . <p> … </p>.

اینسی سول            . <p> … </p>.

بررسیهای میکروبیولوژی در خاک             . <p> … </p>.

نتایج بررسیهای انجام شده برروی مرکبات جهرم          . <p> … </p>.

چگونگی تغذیه و رشد درختان مرکبات        . <p> … </p>.

کلیاتی در باره مرکبات             . <p> … </p>.

مرکبات    . <p> … </p>.

برنامه آبیاری باغات نارنگی و پرتقال با روش آبیاری قطره ای در جهرم        . <p> … </p>.

بررسی وضعیت گیاهی مرکبات منطقه سرک مازندران 60-59       . <p> … </p>.

لیست برخی از گیاهان شناسایی شده منطقه چادگان       . <p> … </p>.

پروژه تامین بذر در یک دوره دهساله          . <p> … </p>.

تاثیر کودهای شیمیائی برروی محصول چای در ایران    . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات تاثیر توام و جداگانه آب و کود بر محصول چای منطقه گیلان   . <p> … </p>.

روشهای نمونه برداری گیاه جهت راهنمائیهای کودی (استان اصفهان )           . <p> … </p>.

شرح وظالیف موسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی   . <p> … </p>.

راز پنهان - رمز سازندگی         . <p> … </p>.

توصیه های کودی محصولات کشاورزی تا پایان سال 72 نشریه آموزشی - ترویجی        . <p> … </p>.

مقایسه کود مورد نیاز گیاهان زراعی با میزان کود شیمیایی مصرفی توسط زارعین         . <p> … </p>.

نقش هایی برای آینده عوامل تنظیم کننده رشد.            . <p> … </p>.

میزان مواد مغذی در برخی از محصولات    . <p> … </p>.

واحد آب گزارش شناسایی مناطق فریدن  داران -علویجه -دهق - اسفنداران - ایزد خواست . <p> … </p>.

بررسی اثرات شوری آب آبیاری برروی محصول یونجه باروش آبیاری بارانی  . <p> … </p>.

بررسی و تعیین حداقل نیاز آبی جهت استقرار رشد مطلوب اسپرس . <p> … </p>.

راهنمای استفاده از بلوکهای گچی برای اندازه گیری های رطوبت خاک          . <p> … </p>.

آبیاری روی خطوط میزان منحنی در اراضی شیبدار     . <p> … </p>.

سرمایه گذاری برای تهیه آب و مصرف آن در امور کشاورزی ایران            . <p> … </p>.

اصول آبیاری          . <p> … </p>.

گزارش سالیانه پیشرفت کار طرح تحقیقات آبیاری قطره ای ، سطحی و بارانی . <p> … </p>.

گزارش فنی پیشرفت کار طرح تحقیقاتی آبیای قطره ای بارانی و سطحی         . <p> … </p>.

آبیاری کوزه ای بررسی امکان استفاده از کوزه های سفالی در آبیار . <p> … </p>.

تحقیقات آبیاری با روش قطره ای در ایران    . <p> … </p>.

مهندسی و طراحی روشهای آبیاری           . <p> … </p>.

مهندسی و طراحی روشهای آبیاری جلد اول هیدرولیک کاربردی     . <p> … </p>.

مهندسی و طراحی روشهای آبیاری جلد سوم طراحی روشهای آبیاری           . <p> … </p>.

تاثیر فاضلاب بعنوان آب آبیاری برروی خاک و آب       . <p> … </p>.

نکاتی در زمینه کیفیت آب آبیاری . <p> … </p>.

لیست وسایل آبیاری قطره ای      . <p> … </p>.

آبیاری در موشا و (دایره راهنمایی خارجی)  . <p> … </p>.

آبیاری بارانی          . <p> … </p>.

آبیاری کرتی           . <p> … </p>.

آبیاری قطره ای        . <p> … </p>.

گزارش پیشرفت کار طرحهای تحقیقاتی آبیاری قطره ای بارانی وسطحی 53    . <p> … </p>.

گزارشات بازدید از سیستمهای آبیاری تحت فشار در اسرائیل          . <p> … </p>.

آبیاری در زراعت پنبه             . <p> … </p>.

تاثیر مصرف و مقادیر مختلف کودهای ازته در میزان عملکرد گوجه فرنگی از طریق روش ابیاری قطره ای       . <p> … </p>.

بررسی نتایج آزمایشات اثر متقابل آب آبیاری و کود شیمیائی برروی گوجه فرنگی در ایستگاه بررسیهای خاک و آب گلمگان استان خراسان 76      . <p> … </p>.

توصیه های کودی و آب مصرفی نباتات تا پایان سال 65            . <p> … </p>.

مختصری در مورد خاک و آب و کود         . <p> … </p>.

تعیین آب مصرفی گیاهان با استفاده از تبخیر تشتک کلاس   در استانهای فارس و خراسان   . <p> … </p>.

محاسبه پتانسیل تبخیر و تعرق در ایران       . <p> … </p>.

شرایط فیزیکی خاک در تاثیر آن برروی  رشد گیاه        . <p> … </p>.

آزمایشات آبیاری زیتون در منجیل (طرح زیتونکاری اتکا)            . <p> … </p>.

تعیین آب مصرفی چغندر قند ،ذرت، علوفه ای ‚، آفتابگران، با استفاده از لایسیمتر           . <p> … </p>.

کنترل آبیاری در مزرعه از طریق اندازه گیری تبخیر     . <p> … </p>.

خلاصه نتایج تحقیقات آبیاری      . <p> … </p>.

گزارش فعالیت های اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک گیلان 49 . <p> … </p>.

طرح مشترک همکارهای فنی ایران سازمان خوار بارو کشاورزی چهانی         . <p> … </p>.

گزارش فعالیت های انجام شده در فصل زراعی حاصلخیزی خاک 44-43       . <p> … </p>.

گزارش پیشرفت کار اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک گیلان 49 . <p> … </p>.

سازمان خوار بار کشاورزی جهانی ملل متحد  گزارش فعالیت های انجام شده فارس 48    . <p> … </p>.

گزارش فعالیت های انجام شده در سال 48 مشهد         . <p> … </p>.

موسسه خاکشناسی گزارش کارهای انجام شده سال 48   . <p> … </p>.

گزارش فعالیت های انجام شده در سال 1349 مشهد      . <p> … </p>.

خلاصه گزارش کارهای انجام شده در موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خک 48            . <p> … </p>.

گزارش فعالیتهای 9 ماهه اول سال 48 موسسه خاکشناسی  حاصلخیزی خاک   . <p> … </p>.

اداره خاکشناسی اصفهان گزارش عملیات انجام شده در سال 1348 . <p> … </p>.

خلاصه مهمترین فعالیتهای موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک    . <p> … </p>.

خلاصه  فعالیتهای انجام شده سال 49         . <p> … </p>.

خلاصه گزارش فعالیت های پژوهشی اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک اصفهان         . <p> … </p>.

خلاصه گزارش فعالیت های پژوهشی اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک اصفهان 64     . <p> … </p>.

اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک استان اصفهان خلاصه گزارش فعالیتهای اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک اصفهان 65           . <p> … </p>.

گزارش اوضاع اقتصاد کشاورزی کشور سال 51        . <p> … </p>.

گزارش اوضاع اقتصاد کشاورزی کشور سال اردیبهشت 52         . <p> … </p>.

گزارش اوضاع اقتصاد کشاورزی کشور تیرماه سال 52             . <p> … </p>.

گزارش اوضاع اقتصاد کشاورزی کشور مرداد سال 52              . <p> … </p>.

خلاصه فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی انجام شده از بدو تاسیس تا سال 2537     . <p> … </p>.

عملیات مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی    . <p> … </p>.

آفات با بیماریها و علفهای هرز مهم گیاهان زراعی و درختان میوه   . <p> … </p>.

قانون و آئین نامه حفظ نباتات      . <p> … </p>.

توسعه منابع آبی دشت گلپایگان (جهت ارائه در دومین سمینار آب کشور)        . <p> … </p>.

آبیاری قطره ای (نشریه ترویجی و آموزشی) . <p> … </p>.

آبیاری کوزه ای بررسی امکان استفاده از کوزه های سفالی در آبیاری            . <p> … </p>.

تعیین آب مصرفی پتانسیل گیاه چغندر قند به روش لایسیمتری         . <p> … </p>.

مطالعات اجمالی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی شمال اصفهان ( منطقه میمه و مورچه خورت )      . <p> … </p>.

تعیین آب مصرفی پتانسیل گیاه پنبه به روش لایسیمتری   . <p> … </p>.

نشریه شماره 2 شرکت مولکول   . <p> … </p>.

حفظ و بهبود کیفیت آب            . <p> … </p>.

استفاده از مواد ایزولان جهت عایق بندی کانالهای اصلی شبکه آبیاری زاینده رود در مناطق گچ دار    . <p> … </p>.

آبیاری بارانی چیست   . <p> … </p>.

اصول فنی طرح شبکه انهار آبیاری گرمسار ( برای ارائه چهارمین سمینار آبیاری و زهکشی )         . <p> … </p>.

گزارش طرح آبیاری قطره ای برروی مرکبات جهرم     . <p> … </p>.

چهارمین دوره آموزشی آبیاری تحت فشار کاربرد و ترویج روشهای نوین آبیاری            . <p> … </p>.

نقش موسسه در تحولات کشاورزی ایران     . <p> … </p>.

انواع یونجه یکساله ( بولتن شماره 3784 سازمان کشاورزی استرلیا غربی )   . <p> … </p>.

حفاظت محیط زیست اصفهان در سال 1366 . <p> … </p>.

معرفی انواع یونجه یکساله و اهمیت کشت آن در تناوب زراعی اراضی دیم ارائه در سمینار سالیانه غلات در مرکز کشاورزی تنکابن     . <p> … </p>.

اثر کودهای نیتراته ، آمونیم ، اوره ، کازئین برروی کیفیت و کمیت محصول ذرت          . <p> … </p>.

تثبیت پتاسیم و آمونیوم در ایلیت و نحوه تاثیر کودهای آمونیاکی و نیتراته برروی ذرت      . <p> … </p>.

بررسی شرایط آب و هوایی و اقلیمی استان کرمان       . <p> … </p>.

استفاده از وسایل و آمار هواشناسی در کشاورزی        . <p> … </p>.

تجزیه و تحلیل سرعت و جهت باد در ایستگاه هواشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان ( گزارش علمی )   . <p> … </p>.

آب و هوای کشاورزی شهرستان شهرضا     . <p> … </p>.

بررسی و ارزیابی مقاومت به خشکی در محصولات خانواده کدوئیان (ارائه در دومین سمینار تحقیقات سبزی و صیفی کرج)   . <p> … </p>.

طرح افزایش تولید برنج           . <p> … </p>.

مدل تلفیقی برآورد حجمی سیلاب در حوزه های فلات مرکزی ایران (جهت ارائه در سمینار ملی فرسایش  و رسوب)          . <p> … </p>.

خلاصه ای از استاندارد ملی برنج             . <p> … </p>.

راهنمای مصرف کودهای شیمیایی در زراعت برنج       . <p> … </p>.

گزارش از طرحها و فعالیت های کمیته کشاورزی جهاد سازندگی استان اصفهان             . <p> … </p>.

اطلاعات روزانه هواشناسی در ایستگاه حفاظت خاک و آب تیکمه داش          . <p> … </p>.

نمونه برداری خاکهای مختلف زراعی و اندامهای گیاهی از نظر بررسی انگل نماتود        . <p> … </p>.

روشهای نمونه برداری گیاه جهت راهنمائیهای کودی (اصفهان )      . <p> … </p>.

راهنمای آزمایشات زهکشی        . <p> … </p>.

پسته        . <p> … </p>.

روش  تهیه مونولیت خاک         . <p> … </p>.

آشنایی با تکنولوژی و کاربرد تصاویر ماهواره ای در مطالعات زمینی           . <p> … </p>.

میکرو مورفولوژی  خاک          . <p> … </p>.

اهمیت تحقیقات خاکشناسی و ارزیابی منابع اراضی در تهیه و اجرای طرحهای آبادانی و عمرانی کشور            . <p> … </p>.

بررسی طرح منطقه ای کردن کشت در استان اصفهان    . <p> … </p>.

یکپارچه کردن اراضی ترکیه      . <p> … </p>.

 مقایسه اقتصادی و فنی سه فرم کانال سازی شیمیایئ برای مزارع    . <p> … </p>.

نگاهی به تحقیقات خاک و آب در کشور ترکیه ( گزارش هیئت اعزامی)          . <p> … </p>.

راهنمای عملی بتون ریزی در مزرعه         . <p> … </p>.

تحقیق در آبشوئی خاکهای شور و قلیائی گلپایگان         . <p> … </p>.

بخش حاصلخیزی خاک و بررسیهای زراعی برنامه آزمایشات کودهای شیمیایی . <p> … </p>.

ارقام گندمهای اصلاح شده ایران   . <p> … </p>.

مختصری پیرامون کاشت - داشت - برداشت گونه هایی از شبدر     . <p> … </p>.

استفاده از عسکهای هوایی در خاکشناسی و طبقه بندی اراضی       . <p> … </p>.

دینامیک تشکیل خاکدانه             . <p> … </p>.

ادغام نتایج سریهای آزمایشی      . <p> … </p>.

روشهای و محاسبات آماری طرحهای آزمایشی جزوه اول            . <p> … </p>.

محاسبات اقتصادی در آزمایشات فاکتوریل جزوه دوم      . <p> … </p>.

 فهرستی در شناخت خاک          . <p> … </p>.

هدف از شناسایی خاک             . <p> … </p>.

رابطه طبقه بندی خاک و سایر رشته های علم خاکشناسی             . <p> … </p>.

رگرسیون چند متغیره خطی به روش گام به گام           . <p> … </p>.

تحلیل آماری آزمایشات صحرائی و گلدانی ( با توجه به خاکشناسی ، آب ، کود، گیاه )      . <p> … </p>.

تاثیر عوامل هواشناسی در تولید محصولات کشاورزی   . <p> … </p>.

توصیه کودی و آب مصرفی نباتات تا پایان سال 1361 . <p> … </p>.

بررسی طرح منطقه ای کردن کشت در استان اصفهان    . <p> … </p>.

زراعت سیب زمینی   . <p> … </p>.

طریقه نمونه گیری از برگ نباتات             . <p> … </p>.

راهنمای نمونه برداری از خاک مزارع بمنظور تجزیه آزمایشگاهی   . <p> … </p>.

طرح احیا ء دشت شمال گلپایگان - مراحل مختلف پیشرفت کار ( گزارشات فنی )           . <p> … </p>.

بازیابی فاضلا‌بهای تصفیه شده از طریق کشاورزی       . <p> … </p>.

اصلاح خاک و زهکشی            . <p> … </p>.

تاثیر میزان بارندگی و شدت تبخیر از تشتک در راندمان شستشوی تناوب خاک    . <p> … </p>.

غلظت زه آب اولیه محیطهای متخلخل        . <p> … </p>.

اهمیت گوگرد در کشاورزی       . <p> … </p>.

استفاده از فراورده های صنعتی و کشاورزی ( سخنرانی )           . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

استفاده از هورمونها و مواد تنظیم کننده غدد در کشاورزی            . <p> … </p>.

کیفیت آب برای کشاورزی         . <p> … </p>.

اصول مرتع داری     . <p> … </p>.

لیست آفات و بیماریهای گیاهی استان اصفهان             . <p> … </p>.

مطالعه کاربرد روشهای آبیاری قطره ای بارانی و سطحی برروی مرکبات ایستگاه جهرم   . <p> … </p>.

خلاصه نتایج تحقیقاتی خاک و آب برروی چای و زیتون در استان گیلان         . <p> … </p>.

راهنمای طبقه بندی اراضی برای آبیاری      . <p> … </p>.

تخمین میزان تبخیر از طشتک تبخیر کلاس   با استفاده از آمار درجه حرارت هوا در دانشگاه صنعتی اصفهان      . <p> … </p>.

مروری بر تحقیقات 20 ساله اصلاح اراضی و زهکشی 65-46     . <p> … </p>.

ااکسیداسیون گوگرد در خاک       . <p> … </p>.

انتخاب و استفاده از پمپهای آبیاری            . <p> … </p>.

لایسیمتر و نتایج تحقیقاتی مربوطه             . <p> … </p>.

نتیجه مطالعات کمیته تحقیق و تولید باکتری سویا در ایران 62-60   . <p> … </p>.

گزارش سالیانه طرح حبوبات      . <p> … </p>.

مقایسه اثرات زمانهای مختلف کاشت و برداشت و مقادیر کود در زراعت چغندر قند          . <p> … </p>.

تغذیه چغندر قند        . <p> … </p>.

نشریه سالانه آبیاری و زهکشی    . <p> … </p>.

راهنمای مطالعات شناسایی و تشریح نیمرخ خاک          . <p> … </p>.

تشریح روشها و بررسیهای آزمایشگاهی روی نمونه های خاک و آب از نظر کشاورزی     . <p> … </p>.

آمونیوم غیر قابل تعویض در خاکهای اسرائیل و روابط آن با نوع رس و مواد مادری       . <p> … </p>.

گزارش فنی ایستگاه بررسیهای خاک و آب رودشت 47-49          . <p> … </p>.

رابطه مواد غذایی موجود در خاک و برگ با عملکرد چغندر قند بکودهای شیمیائی           . <p> … </p>.

مقالاتی در باره پتاسیم درخاک و گیاه          . <p> … </p>.

کلیات مربوط با انجام و برداشت آزمایش کودهای شیمیایی            . <p> … </p>.

برنامه کودهای شیمیایی سازمان خوار وبار کشاورزی سازمان ملل متحد         . <p> … </p>.

مطالعه و بررسی کشت هشت نوع بذر چمن محلی و خارجی در اصفهان        . <p> … </p>.

بررسی عوامل موثر در رشد و باروری درختان پسته رفسنجان 54-51         . <p> … </p>.

بررسیهای خاک و آب در زراعت برنج در ایران          . <p> … </p>.

تاثیر متقابل کودهای آلی و معدنی در کشاورزی           . <p> … </p>.

تولید کمپوست از زباله های شهری و روستایی و کاربرد آن در کشاورزی       . <p> … </p>.

خلاصه نتایج تحقیقات خاک و آب برروی پنبه دانه های روغنی - ذرت - حبوبات و مرکبات در استان فارس 64-40           . <p> … </p>.

نتایج بررسی و مطالعه اثرات شوری آب آبیاری در عملکرد ارقام مختلف برنج . <p> … </p>.

پروژه کشت ذرت و برنج در استان شمالی کشور جمهوری غنا      . <p> … </p>.

فاضلاب منبع عناصر غذایی برای گیاه و مسائل ناشی از آلودگی آن در اراضی کشاورزی             . <p> … </p>.

نکات اساسی مربوط به زراعت ، گلرنگ ، کنجد ، آفتابگردان، سوژا ، بادام زمینی ، مبنی بر مطالعات و بررسیهای انجام شده            . <p> … </p>.

خلاصه گزارش پژوهشی اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک       . <p> … </p>.

گزارش فعالیت های انجام شده در سال 1347 نشریه شماره 181    . <p> … </p>.

توسعه منابع آبی و دشت گلپایگان ارائه در سمینار آب کشور         . <p> … </p>.

تهیه نقشه حاصلخیزی خاک در اراضی شالیزاری مازندران           . <p> … </p>.

بررسیهای چغندر قند   . <p> … </p>.

زراعت چغندر قند      . <p> … </p>.

فسفر مورد نیاز چغندر قند          . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی گندم - برنج- چغندر قند- پنبه - خربزه - سیب زمینی - پیاز     . <p> … </p>.

بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف ازت و زمان مصرف آن برروی محصول چغندر قند زرقان          . <p> … </p>.

کمیته چغندر قند نشریه 4          . <p> … </p>.

تعیین نیاز اب و کود ارقام گندم ( عدل و آزادی ) اصفهان            . <p> … </p>.

مروری بر نتایج  حاصل از کاربرد فسفره بر کادمیوم خاک و گیاه و بررسی میزان کادمیوم در کودهای وارداتی    . <p> … </p>.

مطالعات حاصلخیزی خاک در زراعت چغندرقند           . <p> … </p>.

بررسی ارتباط بین اثرات کودهای شیمیائی و سریهای خاک در زراعت چغندر قندر اصفهان             . <p> … </p>.

نتایج ازمایشات کالیبراسیون فسفر برروی زراعت چغندر قند در استان باختران   . <p> … </p>.

مصرف کود شیمیائی در زراعت چغندرقند و جو          . <p> … </p>.

اندازه گیری آب در آزمایشات کودهای شیمیائی چغندرقند  . <p> … </p>.

رابطه نتایج تجزیه خاک و برگ با عکس العمل چغندرقند بکودهای شیمیایی       . <p> … </p>.

رابطه مواد غذایی موجود در خاک و برگ با عملکرد چغندر قند بکودهای شیمیائی           . <p> … </p>.

0          . <p> … </p>.

مقایسه اثرات اوره و روشهای مصرف آنها در زراعت چغندر قندر در استانهای مرکزی ولرستان       . <p> … </p>.

اهمیت اقتصاد سفیدک چغندر قند در کشت پاییزه و طریقه مبارزه با آن            . <p> … </p>.

تتراپلوئیدی در چغندرقند            . <p> … </p>.

نتایج بررسی اثر روش مصرف کودهای شیمیائی برروی چغندر قند مشهد        . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیایئ برروی چغندر قند آذربایجان شرقی . <p> … </p>.

نتایج بررسی تاثیر متقابل کود و آب روی محصول چغندر قند منطقه عجب شیر استان آذربایجان شرقی             . <p> … </p>.

گزارش پیشرفت کار طرحهای تحقیقاتی آبیاری قطره ای و بارانی و سطحی در استان خراسان          . <p> … </p>.

روش تلفیقی تشخیص و توصیه    . <p> … </p>.

روشهای صحیح استفاده از کودهای شیمیائی در زراعت محصولات عمده آذربایجان شرقی . <p> … </p>.

بررسی در مورد وضع حاصلخیزی سه نوع خاک در سری خاکهای مهم آذربایجان غربی    . <p> … </p>.

راهنمای انجام تحقیقات حاصلخیزی خاک در مزارع زارعین          . <p> … </p>.

ارزیابی حاصلخیزی خاک          . <p> … </p>.

نیاز توتون بمواد غذایی اصلی و خاکهای مناسب برای کشت آن      . <p> … </p>.

حاصلخیزی خاک       . <p> … </p>.

توصیه های کودی و آب مصرفی نباتات تا پایان سال (بولتن )       . <p> … </p>.

توصیه های کودی و آب مورد نیاز نباتات (بولتن)        . <p> … </p>.

بررسی و مطالعه و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک کهگیلویه و بویراحمد           . <p> … </p>.

مواد آلی خاک          . <p> … </p>.

تاثیر مواد آلی برروی آهن و منگنز خاک     . <p> … </p>.

تشخیص نیاز گیاهان و توصیه مصرف کودهای شیمیائی در اراضی زراعی ایران          . <p> … </p>.

مقایسه کود مورد نیاز گیاهان زراعی با میزان کود شیمیایی مصرفی توسط زارعین دراستان اصفهان   . <p> … </p>.

عنصر روی و نقش آن در تغذیه گیاهان       . <p> … </p>.

راهنمای کالیبراسیون تجزیه خاک برای توصیه های کودی            . <p> … </p>.

مسایل مربوط به پیش بینی احتیاجات کودی در کشاورزی متمرکز    . <p> … </p>.

معالجه کلروز آهن حاصل از وجود آهک در خاک با نمکهای حاوی آهن          . <p> … </p>.

بر مورد نیاز ذرت     . <p> … </p>.

مطالعه بند انحرافی ازنا گزارش هیدرولوژی . <p> … </p>.

اثر هرمون ژپیولین در بهبود محصول انگور های بیدانه ایران       . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی انگور قزوین    . <p> … </p>.

بررسی نیاز غذایی انگور در آذربایجان شرقی (نبات)     . <p> … </p>.

سبزیکاری در روستاها و منازل شهری        . <p> … </p>.

اصلاح باغات          . <p> … </p>.

سبزیکاری مصور      . <p> … </p>.

کلیاتی در مورد خصوصیات مناسب خاک برای احداث باغات         . <p> … </p>.

کنترل علفهای هرز با استفاده از مواد شیمیائی            . <p> … </p>.

اداره خاکشناسی و حاصلخیزی استان فارس علفهای هرز منطقه مرودشت       . <p> … </p>.

دفع علفهای هرز با استفاده از علف کشهای شیمیائی       . <p> … </p>.

مروری بر مبارزه بیولوژیکی با علفهای هرز و اصول آن            . <p> … </p>.

طرح حفاظت خاک در تیکمه داش - اذربایجان شرقی ایران           . <p> … </p>.

تعادل رطوبت در زراعتهای دیم   . <p> … </p>.

پوشش گیاهی و نقش آن در حفاظت خاک     . <p> … </p>.

کنتورینک محافظ اراضی زراعی . <p> … </p>.

حفاظت خاک و آب طرینک ساختن کنتورو ایجاد آبراهه   . <p> … </p>.

 مشروح برنامه فعالیتهای بخش حفاظت خاک و آب سال . <p> … </p>.

گزارش نتایج بررسیهای حفاظت خاک و آب در اراضی دیم آذربایجان غربی     . <p> … </p>.

تغذیه آلی و معدنی گیاهان         . <p> … </p>.

روش جدید تجزیه گیاه جهت بررسی کلروز آهن          . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی در زراعتهای زمستانه   . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیایئ برروی محصولات تابستانه          . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی در زراعتهای زمستانه   . <p> … </p>.

نقش آن در گیاه        . <p> … </p>.

اهمیت کلسیم ، منیزیم ، گوگرد در رشد و نمو گیاهان     . <p> … </p>.

مطالعات حاصلخیزی خاک در استانهای گرگان و مازندران           . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی درمزارع سازمان مستقل عمران قزوین         . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی در زراعت گندم)        . <p> … </p>.

غذا و کود شیمیایی (راه تامین محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور از طریق مصرف کود شیمیائی . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی روی محصولات تابستانه سال 45  . <p> … </p>.

بررسی در مورد وضع حاصلخیزی سه نوع خاک در سری خاکهای مهم آذربایجان غربی    . <p> … </p>.

گزارش نتایج بررسیهای حفاظت خاک و آب استان آذربایجان غربی . <p> … </p>.

حفاظت خاک و مبارزه علیه فرسایش خاک     . <p> … </p>.

نقش درخت سنجد در امرحفاظت خاک         . <p> … </p>.

حفاظت خاک و آب آبخیزداری در استرالیا استرالیای جنوبی ویکتوریا            . <p> … </p>.

کنترل آبکندها و احداث آبراهه ها . <p> … </p>.

نحوه بهره برداری صحیح از دیمات ویژه دوره آموزش کمک کارشناس          . <p> … </p>.

گزارش فعالیت ها و نتایج تحقیقاتی گروه حفاظت خاک و آب اصفهان            . <p> … </p>.

فرسایش رسوب نحوه برآورد آنها بخشی از اصول هیدرولوژی      . <p> … </p>.

شناخت مسائل و مشکلات دیم استان اصفهان . <p> … </p>.

معالجه کلروز آهن حاصل از وجود آهک در خاک با نمکهای حاوی آهن          . <p> … </p>.

نتایج بررسیهای حفاظت خاک و آب و اگرونومی در دیمزارهای استان باختران . <p> … </p>.

خلاصه نتایج بررسیهای و مطالعات حفاظت خاک و آب در آذربایجان شرقی     . <p> … </p>.

نتیجه بررسیهای ذخیره و حفظ رطوبت در اراضی شیب دار تاثیر آن برروی عملکرد گندم آذر          . <p> … </p>.

روشهای تحقیق فرسایش آبی خاک             . <p> … </p>.

برنامه ریزی تحقیقاتی دراز مدت در زمینه مسائل و روابط خاک وآب و نبات در اراضی آبی ایران     . <p> … </p>.

خلاصه مهمترین فعالیت های موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک از سال    . <p> … </p>.

چهارمین دوره آموزشی (کاربرد و ترویج روشهای نوین آبیاری )    . <p> … </p>.

هدف - وظایف - سازمان و پستهای سازمانی . <p> … </p>.

برنامه ده ساله تحقیقاتی اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک         . <p> … </p>.

نگرش برطرح جدید تشکیلات کشاورزی کشور           . <p> … </p>.

نتایج طرحهای تحقیقاتی سال 68 بخش خاک و آب فارس             . <p> … </p>.

اولویتهای تحقیقاتی کشاورزی اصفهان         . <p> … </p>.

اولویتهای کشاورزی در منطقه    . <p> … </p>.

نتایج طرحهای تحقیقاتی غلات     . <p> … </p>.

دهمین گردهمایی سراسری محققین و صاحب نظران ذرت و کاپی کشور جمهوری غنا      . <p> … </p>.

اصلاح و توسعه زراعت کنف در ایران       . <p> … </p>.

آشنایی با سرویسهای اطلاع رسانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان            . <p> … </p>.

اصول ارتباطات استانی           . <p> … </p>.

روشهای مناسب نهرسازی         . <p> … </p>.

دستور العمل وصول مالیاتهای مستقل از طریق حسابهای بانکی در استان اصفهان           . <p> … </p>.

اصول نظم عمومی وکاربرد آن بر مدیریت کشاورزی    . <p> … </p>.

فسفر مکانیزم جذب     . <p> … </p>.

گیاهان کود سبز و گیاهان پوششی . <p> … </p>.

محدودیت های تثبیت بیولوژیکی ازت در سیستمهای لی فارمینگ      . <p> … </p>.

پرورش گیاهان در محلول غذایی . <p> … </p>.

سیب و مسائل آن در شهرستان سمیرم         . <p> … </p>.

بررسی و برآورد ظرفیت تبخیر و تعرق از سطح مرجع . <p> … </p>.

کارنال گراس گیاهی برای اصلاح خاکهای قلیائی         . <p> … </p>.

اسپکتروفتومتر اصول و کاربرد آن            . <p> … </p>.

بیماریهای گندم وجود در ایران و روشهای آمار برداری از آنها       . <p> … </p>.

مصرف کود اوره در زراعت گندم آبی در منطقه کهکیلویه و بویر احمد          . <p> … </p>.

نتایج چهار ساله بررسی نیاز غذایی گندم آبی در دشت روم           . <p> … </p>.

نتایج طرحهای تحقیقاتی غلات 62-61        . <p> … </p>.

خلاصه نتایج تحقیقاتی خاک و آب برروی گندم و جو استان فارس    . <p> … </p>.

تاثیر عملیات شخم و شیار در حفظ و ذخیره رطوبت و مقدار محصول گندم بعضی از دیمزارهای کشور در سیمستم آیش تابستانه           . <p> … </p>.

روش صحیح زراعت گندم و جو دیم          . <p> … </p>.

اثر عوامل تولید بر عملکرد گندم ( در طرح محوری افزایش عملکرد گندم آبی استان اصفهان )          . <p> … </p>.

بررسی اثر کودهای شیمیائی در گندم  دیم استان فارس    . <p> … </p>.

طرح نقشه حاصلخیزی خاک ایستگاه تحقیقات زراعتهای آبی ماهیدشت            . <p> … </p>.

طرح مطالعه حاصلخیزی خاک جنوب دشت صحنه و بیستون         . <p> … </p>.

بررسی اثر گوگرد روی قابلیت جذب فسفر خاک           . <p> … </p>.

تعیین نیاز غذایی گندم دیم          . <p> … </p>.

بررسی واریته دیم و مصرف کودهای شیمیایی            . <p> … </p>.

تعیین بهترین تناوب در زراعت گندم دیم در استان باختران            . <p> … </p>.

بررسی نیاز جو به ازت و فسفر   . <p> … </p>.

 مقایسه اثرات کود اوره معمولی و اوره با پوشش گوگردی برروی عملکرد و کیفیت گندم   . <p> … </p>.

بررسی نیاز غذایی جو آبی رقم استار و ماکویی          . <p> … </p>.

بررسی و تعیین نیاز آبی جو در شهرکرد طی سالهای 71-74       . <p> … </p>.

بررسی و تعیین نیاز غذایی جو در دیم        . <p> … </p>.

بررسی اثر غده مصرف کود فسفره در زراعت ذرت ایستگاه تحقیقاتی            . <p> … </p>.

بررسی و تعیین اثر ازت و فسفر برروی عملکرد ترکیب برگ خاک و پوشش گندم           . <p> … </p>.

طرح تحقیقاتی تعیین نیاز غذایی رقم جدید 11             . <p> … </p>.

طرحهای پژوهشی کشاورزی      . <p> … </p>.

بررسی اثر کود ازته و مقدار بذر روی تولید گندم دیم     . <p> … </p>.

کودهای شیمیایی ، حیوانی و محلولپاشی برروی تولید درختان سیب گلدن و حاصلخیزی خاک           . <p> … </p>.

 بررسی اثر کودهای شیمیائی برروی سیب زمینی نتایج طرح تحقیقاتی اجر شده در منطقه داریون فارس            . <p> … </p>.

بررسی و مقایسه کمی و کیفی ارقام کلم پیچ و سازگاری آنها         . <p> … </p>.

بررسی اثرات میزان و زمان مصرف کود ازته برروی عملکرد سیب زمینی     . <p> … </p>.

تحقیق در تجدید حیات جنگلهای بحر خزر     . <p> … </p>.

مدیریت صحبح آب در آبیاری ذرت بروش جویچه        . <p> … </p>.

بررسی و تعیین نیاز غذایی گندم آبی رقم امید . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

طرح تعیین نیاز ارقام جو (استار- - زردچو) به ازت و فسفر در شهرکرد         . <p> … </p>.

بررسی وضعیت عملکرد ارقام جو در مناطق شوره زار استان یزد   . <p> … </p>.

طرح تعیین نیاز ارقام جو (استار- - زردچو) به ازت و فسر در شهرکرد         . <p> … </p>.

بررسی اثرات مقادیر مختلف ازت - فسفر- پتاسیم بر روی عملکرد ذرت          . <p> … </p>.

مقایسه اثرات کود اوره معمولی و اوره پوشش شده با گوگرد در عملکرد برنج رقم آمل 3   . <p> … </p>.

بررسی میزان زمان مصرف کود ازته برروی عملکرد ذرت ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق           . <p> … </p>.

تعیین آب مورد نیاز پیاز           . <p> … </p>.

بررسی اثرات زمان و میزان مصرف کود اوره معمولی و اوره با پوشش گوگردی برروی عملکرد گندم آبی       . <p> … </p>.

بررسی کاربرد ادوات مختلف تهیه زمین و کشت بر عملکرد زراعت آفتابگردان . <p> … </p>.

نیاز غذایی نخود دیم در تناوب گندم - نخود    . <p> … </p>.

تعیین اثر گوگرد در افزایش قابلیت جذب فسفر خاک در زراعت پنبه   . <p> … </p>.

تهیه منحنی های  شوری و سدیم زدایی خاک ایستگاه فیض آباد نیشابور           . <p> … </p>.

تهیه منحنی شوری زدایی و سدیم زدایی خاکهای ایستگاه تحقیقات میاندوآب       . <p> … </p>.

بررسی و تعیین آب مورد نیاز پنبه در منطقه گرگان      . <p> … </p>.

تعیین مناسبترین زمان شروع و قطع آبیاری پنبه در داراب            . <p> … </p>.

بررسی تعیین اثر ازت و فسفر برروی عملکرد پنبه رقم بختگان در داراب        . <p> … </p>.

طرح بررسی میزان مصرف کودهای شیمیائی در زراعت نخود دیم . <p> … </p>.

بررسی و تعیین آب مصرفی سویا رقم دیر رس گرگان 3             . <p> … </p>.

نتایج طرحهای مقایسه روشهای آبیاری سطحی و قطره ای برروی انار یزد      . <p> … </p>.

طرح بررسی اثر مقادیر مختلف کود پتاسه در افزایش محصول برنج (مازندران)             . <p> … </p>.

بررسی و تعیین نیاز غذایی نخود دیم          . <p> … </p>.

بررسی اثر مقادیر کودهای شیمیایی در افزایش عملکرد زراعت دیم آفتابگردان   . <p> … </p>.

بررسی اثر مقادیر مختلف کودهای شیمیایی ازته و فسفره برروی گندم دیم محلی             . <p> … </p>.

تاثیر مقادیر مختلف ازت و حساسیت مراحل رشد به کم آبی در ارقام گندم در ایستگاه تحقیقات ماهیدشت             . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات تعیین زمان کاشت و میزان بذر ارقام گندم امید  روشن آزادی  ایزوستایا و کرج در ایستگاه تحقیقاتی بروجن    . <p> … </p>.

طرح تعیین اثر مقادیر مختلف پتاسیم ازت ، فسفر ، برروی ارقام مختلف گندم اصفهان        . <p> … </p>.

تعیین نیاز غذایی گندم در سطوح بالای کودی خاک و آب             . <p> … </p>.

تعیین میزان حساسیت گندم به آب در مراحل مختلف رشد             . <p> … </p>.

بررسی نیاز سیب زمینی به ارت فسفر و پتاس            . <p> … </p>.

طرح مطالعه فسفر مورد نیاز خاکهای خوزستان با استفاده از ایزوترم جذب و رها شدن فسفر            . <p> … </p>.

طرح تحقیقاتی مطالعه و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک ایستگاههای تحقیقاتی کبوتر آباد و براآن اصفهان   . <p> … </p>.

بررسی اثر مقادیر مختلف ازت و آهن برروی کمیت و کیفیت محصول نارنگی با روش آبیاری سطحی در جهرم   . <p> … </p>.

بررسی اثرات فسفر پتاس و آهن برروی لیمو شیرین با آبیاری قطره ای در جهرم           . <p> … </p>.

طرح تعیین میزان شستشوی مواد غذایی در اثر آبیاری گندم در شرایط پتانسیل مصرف آب در ایستگاه تحقیقاتی کرج           . <p> … </p>.

طرح تعیین میزان شستشوی مواد غذایی دراثر آبیاری چمن در شرایط پتانسیل مصرف آب . <p> … </p>.

طرح بررسی اثرات کودهای شیمیائی برروی گیاه مرتعی جا شیر در ایستگاه دوتو شهرکرد             . <p> … </p>.

بررسی اثرات ازت فسفر و روش مصرف کود فسفره برروی خواص کمی و کیفی یونجه   . <p> … </p>.

تعیین آب مورد نیاز ذرت علوفه ای           . <p> … </p>.

بررسی اثرات عناصر ازت و فسفر برروی عملکرد پنبه ایستگاه کاشمر          . <p> … </p>.

طرح بررسی تاثیر کاهش میزان آب آبیاری در آخر فصل رشد در تولید قند و چغندر قند     . <p> … </p>.

تعیین حساسیت مراحل مختلف رشد فیزیولوژی ارقام گندم به کمبود رطوبت خاک             . <p> … </p>.

نتایج اجرای طرحهای تحقیقی و ترویجی کشت گندم ، نخود، بادام زمینی ، خیا ر            . <p> … </p>.

طرح تعیین آب مصرفی سیب زمینی          . <p> … </p>.

استفاده از اسید سولفوریک همراه با آبیاری در اصلاح خاکهای شور و قلیایی     . <p> … </p>.

بررسی مسائل زه کشی اراضی ابراهیم آباد رامجرد ( زیر سد درودزن )        . <p> … </p>.

بررسی اثر مقادیر مختلف کودهای اصلی در زراعت یونجه          . <p> … </p>.

مقایسه میزان بذر تولید علوفه ارقام مختلف اسپرس در شرایط دیم  بررسی اثر کود شیمیایی ازته افزایش عملکرد علوفه تولیدی مراتع طبیعی مقایسه میزان تولید علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان  سال 1350       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان سال  1361       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان  سال  1362      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان  سال  1363      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان  سال  1364      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان  سال 1365       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان  سال  1366      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان سال  1367       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان  سال  1368      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان  سال 1369       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان  سال 1370       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان  سال 1371       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان  سال 1372       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان  سال 1373       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب اصفهان  سال 1374       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خاک و آب سال 1372 محصولات غیر برنج      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بذر و نهال اصفهان سال   1366      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بذر و نهال اصفهان سال  1367       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بذر و نهال اصفهان سال  1370       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بذر و نهال اصفهان سال  1371       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بذر و نهال اصفهان سال  1372       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بذر و نهال اصفهان  سال B520 1373          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 2535     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 2534     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 2536     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 1357     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 1358     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 1359     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 1360     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 1371     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 1367     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 1365     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 1364     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 1363     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 1362     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 1361     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ( اصفهان )  سال 1372     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی مهندسی زراعی اصفهان  سال  1371 . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی مهندسی زراعی اصفهان  سال  1372 . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی مهندسی زراعی اصفهان  سال  1373 . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی جنگل و مرتع اصفهان سال  1367    . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی جنگل و مرتع اصفهان سال 1366     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی اصلاح و تهیه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1373            . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی اصلاح و تهیه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1372            . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی اصلاح و تهیه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1371            . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی اصلاح و تهیه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1370            . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی اصلاح و تهیه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1367            . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی اصلاح و تهیه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1366            . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی گیاهان دارویی اصفهان سال 1373    . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی تهران سال 1372          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  تهران سال 1367         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی تهران سال 1368          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی باختران سال 1367        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی باختران سال 1368        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی باختران سال 1379        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی باختران سال 1370        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی کرمانشاه سال 1371       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  یزد سال 1370            . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  یزد سال 1369            . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  زنجان سال 1370         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی جیرفت سال 1369         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی جیرفت سال 1371         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی جیرفت سال 1372         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  جیرفت سال 1373        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی جیرفت سال 1374         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  فارس سال 1367         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی فارس سال 1369          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی فارس سال 1370          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی فارس سال 1371          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی فارس سال 1372          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی چهارمحال بختیاری سال 1370        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی چهار محال بختیاری سال 1371       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی   چهار محال بختیاری سال 1374     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  لرستان سال 1375        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی لرستان سال 1373         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  خوزستان سال 1368     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  خوزستان سال 1369     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  خوزستان سال 1370     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  صفی آباد دزفول سال 1371          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خراسان سال 1368        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خراسان سال 1369        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خراسان سال 1370        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  خراسان سال 1370       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  خراسان سال 1374       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی خراسان سال 1376        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی آذربایجان شرقی سال 1366           . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی آذربایجان شرقی سال 1369           . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی آذربایجان شرقی سال 1372           . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی آذربایجان شرقی سال 1373           . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی آذربایجان شرقی سال 1371           . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی آذربایجان غربی سال 1367           . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی آذربایجان غربی سال 1370           . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی آذربایجان غربی سال 1371           . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی آذربایجان غربی سال 1373           . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی گرگان و گنبد سال 1369 . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی گرگان و گنبد سال  1372             . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی گرگان و گنبد سال 1373  . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  همدان سال 1370         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  همدان سال 1371         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  همدان سال 1372         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بوشهر سال 1370         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  بوشهر سال 1371        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بوشهر سال 1374         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی هرمزگان  سال 1366      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  هرمزگان سال 1368      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی هرمزگان سال 1369       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی هرمزگان سال 1370       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی هرمزگان سال 1372       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی هرمزگان سال 1374       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی کهکیلویه و بویر احمد سال 1368      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی کهکیلویه و بویر احمد سال 1370      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی کهکیلویه و بویر احمد سال 1371      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی کهکیلویه و بویراحمد سال  1372      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی کهکیلویه و بویراحمد سال 1373       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی کرمان سال 1370          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی کرمان سال 1371          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی گیلان سال 1366          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی گیلان سال 1369          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی  زنجان سال 1369         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی کردستان سال 1369       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی کردستان سال 1373       . <p> … </p>.

ارزیابی منابع و قابلیت استان فارس - شیراز - اصطهبان             . <p> … </p>.

مطالعات ارزیابی جهت تعیین قابلیت آبیاری اراضی مهاباد            . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی تفصیلی منطقه محمد آباد اصفهان    . <p> … </p>.

ارزیای ناحیه ی ایستگاههای چهار تخته و لردگان چهار محال بختیاری          . <p> … </p>.

منظور از طبقه بندی اراضی      . <p> … </p>.

مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی حوزه آبخیز سولار استان مرکزی      . <p> … </p>.

گزارش مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی مناطق اطراف قمشه -طالخونچه - مهیار- وشاره   . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه رودشت استان اصفهان       . <p> … </p>.

خاکشناسی تفصیلی کبوترآباد اصفهان          . <p> … </p>.

طرح جامع ترویج کشاورزی استان اصفهان شهرستان قمشه          . <p> … </p>.

مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه سمیرم - ایزد خواست استانهای فارس - اصفهان        . <p> … </p>.

مطالعات ارزیابی جهت تعیین قابلیت آبیاری اراضی منطقه درود زن             . <p> … </p>.

ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه دلیجان- گلپایگان - الیگودرز استانهای مرکزی - اصفهان - لرستان           . <p> … </p>.

مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی حوزه آبخیز سد زاینده رود (استان اصفهان)       . <p> … </p>.

مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی حوزه آبخیز سد داریوش کبیر استان فارس         . <p> … </p>.

مطالعات ارزیابی جهت تعیین قابلیت آبیاری اراضی دست چپ رودخانه زاینده رود          . <p> … </p>.

ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه سراب (آذربایجان شرقی)      . <p> … </p>.

مطالعات جامع احیاء توسعه کشاورزی و منابع طبیعی حوزه آبخیز شمال رود خانه کارون . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی مناطق اواوغلی، قزه ضیاءالدین دشت یکانات و دشت زنگنه          . <p> … </p>.

مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه سفید برگ ، جو انرود - استان باختران . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه اندرآب نیشابور (استان خراسان)        . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی و اجمالی اراضی غرب استان مازندران (سیاهرود ترکه رود)        . <p> … </p>.

مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه  ( مراوه تپه،‌قره بیل، نردین) استانهای مازندران - خراسان - سمنان )         . <p> … </p>.

مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه دیرو کنگان (استان بوشهر)     . <p> … </p>.

سیمای طبیعی استان یزد در ارتباط با مسائل کویری  (بررسی عمومی با ژئومورفولوژی - پدرولوژی - هیدرولوژی - هیدروژئولوژی)   . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه آبخور شهید چمران اهواز استان خوزستان         . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی تفصیلی اراضی حسین آباد شاملوی ملایر (استان همدان )‌  . <p> … </p>.

مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه رفسنجان - زرند (استان کرمان )‌            . <p> … </p>.

ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه مشهد - نیشابور- چناران (استان خراسان )            . <p> … </p>.

مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه اردکان - مسنی - استان فارس   . <p> … </p>.

گروه خاکشناسی پروژه گلپایگان . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه جونقان استان چهار محال بختیاری      . <p> … </p>.

گزارش مطالعات نیمه تفصیلی وطبقه بندی اراضی پروژه آبیاری منطقه ساوه ایران         . <p> … </p>.

گزارش مطالعات ارزیابی جهت تعیین طبقه بندی قابلیت آبیاری اراضی منطقه پایاب زاینده رود قسمت شرقی اصفهان          . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی اراضی جنوب تهران ( استان مرکزی)            . <p> … </p>.

مطالعات ارزیابی جهت تعیین قابلیت آبیاری اراضی منطقه اصفهان (قسمت غربی)          . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی  و اجمالی مناطق مختلف چهار محال بختیاری  (مناطق اطراف بروجن ) استان چهارمحال بختیاری       . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی تفصیلی مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح بذر و تهیه نهال (استان مرکزی )          . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی تفصیلی منطقه رودشت استان مرکزی             . <p> … </p>.

گزارش مطالعات تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی ایستگاههای تحقیقاتی استانهای اصفهان و چهار محال بختیاری      . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه اصفهان           . <p> … </p>.

مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه لردگان            . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی و طبقه بندی اراضی تفصیلی منطقه اوشیان استان اصفهان . <p> … </p>.

مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه گلپایگان استان اصفهان       . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی و طبقه بندی اراضی مطالعات جامع تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی حوزه زاینده رود اصفهان   . <p> … </p>.

گزارش مطالعات اجمالی و نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه فریدن      . <p> … </p>.

مطالعات تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه شمال اردل             . <p> … </p>.

مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه (سنقر کلیایی )    . <p> … </p>.

گزارش مطالعات همبستگی خاکهای جنوب منطقه خشک مرکزی ایران           . <p> … </p>.

مطالعات اجمالی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی دشت قادر آباد     . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی اجمالی دشت اردلارستان (استان فارس)         . <p> … </p>.

مطالعات اجمالی خاکشناسی و منطقه قم و کاشان - (استانهای تهران و اصفهان )            . <p> … </p>.

ایستگاه تحقیقاتی گلپایگان          . <p> … </p>.

مشخصات کلی از خاکهای دهستان هرند (شهرستان اصفهان)‌         . <p> … </p>.

مشخصات کلی از خاکهای دهستان هرند ( شهرستان زرین شهر )    . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی نیمه تفصیلی منطقه سد حبیب ایشان (گرگان -استان مازندران)            . <p> … </p>.

مطالعات تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی باغ  انقلاب       . <p> … </p>.

مشخصات کلی از خاکهای  دهستان هرند شهرستان اصفهان  ( نشریه ترویجی ، آموزشی مطالعات خاکها)         . <p> … </p>.

مشخصات کلی از خاکهای دهستان اوشیان (شهرستان زرین شهر) ( نشریه ترویجی ، آموزشی مطالعات خاکها)    . <p> … </p>.

ارزیابی منابع و تعیین تناسب اراضی منطقه جندق - چاه معدن سرب استان اصفهان         . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی اراضی دانشکده کشاورزی و دامپروری شهرکرد استان چهار محال بختیاری         . <p> … </p>.

مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی دشت فلارد (استان چهار محال بختیاری)        . <p> … </p>.

مطالعات اجمالی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی مناطق اردستان - کاشان - نظنز استان اصفهان       . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی اراضی منطقه قلعه سرخ فریدونشهر           . <p> … </p>.

گزارش اجمالی درباره منابع اراضی منطقه زرد کوه بختیاری        . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی و نیمه تفصیلی و تفصیلی اراضی سازمان (انرژی اتمی ایران )           . <p> … </p>.

طرح مرکزی تکنولوژی هسته ای اصفهان (استان اصفهان )          . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی علا آباد و از عند کاشمر (استان خراسان)      . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی دهنه شور نیشابور (استان خراسان)‌ . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی اجمالی منطقه فشافویه       . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی استان چهار محال بختیاری ( مناطق شهرکرد و بروجن )    . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی اجمالی مناطق خمسه جنوب و سرخاب استانهای زنجان و همدان        . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی اجمالی منطقه خمسه شمال (خدابنده استان زنجان )           . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی اجمالی مناطق قروه، دهگلان و بیجار استان کردستان       . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه کوهدشت استان  لرستان      . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی تفصیلی اراضی دانشگاه فارابی کرج استان مرکزی            . <p> … </p>.

گزارش مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه خوی استان آذربایجان غربی     . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی اجمالی و نیمه تفصیلی منطقه ملایر (استان لرستان )           . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی تفصیلی اراضی ایستگاه بررسیهای خاک و آب گرگان (گلاجان قاجاز)     . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی اجمالی منطقه کنگاورتوسرکان          . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی شرکت تعاونی تولید روستایی مارون بهبهان ( استان خوزستان)        . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه مزلقان ، ساوه    . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه شیلو(بلدشت)        . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی اجمالی منطقه ایوانکی     . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی شرکت تعاونی تولید اندلان          . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی اجمالی منطقه جوین ، اسفراین (استان خراسان) . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی اراضی پایاب سد خدا آفرین (مغان) استان آذربایجان شرقی   . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی اجمالی مناطق شازند و نهرمیان ( استان مرکزی )             . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی تفصیلی و نیمه تفصیلی منطقه بلدشت (ماکو)     . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی دشتهای کرخه سفلی (دشتهای عباس ، اوان، دوسالق، ارایض باخه) استان خوزستان         . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی تفصیلی و نیمه تفصیلی منطقه شبانکاره ( استان فارس)       . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی تفصیلی مزرعه تحقیقات دامپروری و دامپزشکی مراغه دانشگاه آذر آباذگان (استان آذربایجان  شرقی)      . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی و تفصیلی منطقه دلگان (‌استان سیستان و بلوچستان )‌      . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی اجمالی مناطق کرمان       . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه اردبیل (استان آذربایجان شرقی )         . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی شرکت تعاونی تولید روستایی گچگران و عالیوند(استان فارس )         . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه کهیر استان سیستان و بلوچستان            . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی اراضی شرکت تعاونی تولید نهاوند (استان همدان)          . <p> … </p>.

 گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه نهاوند            . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه نهاوند             . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه همدان استان همدان             . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی اجمالی منطقه میاند        . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه الشتر            . <p> … </p>.

گزارش نتایج تحقیقات و بررسیهای حفاظت خاک و آب در اراضی دیم استان کردستان       . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه اسد آباد (استان همدان )        . <p> … </p>.

گزارش مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی استان مازندران -نکا - سیاهرود         . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی اجمالی منطقه ایلام واقع در حوزه آبریز رودخانه کرخه    . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی اجمالی منطقه شاپور دالکی استان فارس          . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی اراضی شرکت سهامی زراعی سلطانیه (استان زنجان)   . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی اراضی شرکت تعاونی تولید روستائی دهنو (استان فارس)‌   . <p> … </p>.

گزارش پیشرفت کار مرکز تحقیقات مرودشت . <p> … </p>.

گزارش شرکت در دوره سنجش از راه دور در کشور هلند           . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی تفصیلی مزرعه نمونه طرح بهبود در کشت برنج - رشت     . <p> … </p>.

 گزارش خاکشناسی تفصیلی مزرعه آزمایش سرخس (استان خراسان)           . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه سملقان (استان خراسان )     . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی اراضی دشت  گلمیرزابل ( استان بلوچستان ) . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی  نیمه تفصیلی و اجمالی منطقه سروستان استان فارس        . <p> … </p>.

گزارش مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی شرکت سهامی زراعی کمران ( استان سیستان و بلوچستان )             . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی دشت مشهد ( منطقه چناران ) (استان خراسان)             . <p> … </p>.

نتایج آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب و جداول آب و هوا (گزارش خاکشناسی و طبقه بندی اراضی و قابلیت آبیاری منطقه جنوبی گرگان رود    . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی شرکت تعاونی تولید روستائی ناصری (خاش) استان سیستان و بلوچستان         . <p> … </p>.

برنامه مطالعات خاک و آب در اردیبهشت 48 . <p> … </p>.

بررسیهای خاک و آب جزئیات برنامه پاییز سال 48 آذر  . <p> … </p>.

برنامه آزمایشات کودهای شیمیائی محصولات تابستانی 47-46       . <p> … </p>.

گزارش فعالیت های انجام شده در سال 46 بهمن ماه 47             . <p> … </p>.

خلاصه گزارش حاصلخیزی خاک اصفهان 46-42       . <p> … </p>.

جزئیات برنامه پاییز سال 49 بهمن ماه        . <p> … </p>.

برنامه بررسیهای خاک و آب اسفند 48 تابستان 49       . <p> … </p>.

برنامه کار سال 49 اسفند 48     . <p> … </p>.

 برنامه کار سال 50 اسفند 49    . <p> … </p>.

گزارش فعالیت انجام شده در سال 50 اصفهان اسفند 50             . <p> … </p>.

اداره خاکشناسی خاک گرگان و گنبد فروردین 2536     . <p> … </p>.

فعالیت های خاکشناسی خاک گیلان 50-49 بهمن         . <p> … </p>.

جزئیات برنامه پاییز سال 51 آبانماه 51      . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

برنامه کار52 اسفند 51 اصفهانن  . <p> … </p>.

برنامه کار52 فروردین 52 اصفهان           . <p> … </p>.

برنامه سال 52 شهرستان گرگان و دشت اسفند 51       . <p> … </p>.

برنامه کار سال 52+B795آذربایجان شرقی اسفند 53   . <p> … </p>.

برنامه کار سال 52 شهرستان آذربایجان شرقی اسفند 51 . <p> … </p>.

برنامه کار 52 شهرستان گیلان اسفند 51     . <p> … </p>.

برنامه کار 52 استان کردستان اسفند 51      . <p> … </p>.

برنامه کار 52 استان خوزستان اسفند 51     . <p> … </p>.

برنامه کار 52 استان آذربایجان غربی فروردین 52      . <p> … </p>.

برنامه کار 52 استان خراسان اسفند 51      . <p> … </p>.

برنامه کار 53 استان گرگان و گنبد فروردین 53         . <p> … </p>.

برنامه کار 53 استان همدان و لرستان اسفند 52          . <p> … </p>.

برنامه کار سال 53 استان فارس اسفند 52    . <p> … </p>.

برنامه کار سال 53 استان کرمان اسفند 52   . <p> … </p>.

برنامه کار سال 53 استان آذربایجان شرقی فروردین 53 . <p> … </p>.

برنامه کار سال 53 استان گیلان اسفند 52    . <p> … </p>.

برنامه کار سال 53 استان اصفهان اسفند 52 . <p> … </p>.

برنامه کار 53 استان کرمانشاه اردیبهشت 53             . <p> … </p>.

برنامه کار 53 استان آذربایجان غربی اسفند 52          . <p> … </p>.

برنامه کار 53 استان خراسان اسفند 52      . <p> … </p>.

برنامه کار 54 استان اصفهان اسفند 53       . <p> … </p>.

برنامه کار 54 استان اصفهان اسفند 53       . <p> … </p>.

برنامه کار 54 استان گیلان اسفند 53         . <p> … </p>.

برنامه کار 54 آذربایجان شرقی اسفند 53     . <p> … </p>.

برنامه کار 54  استان مازندران اسفند 53    . <p> … </p>.

برنامه کار 54 استان مرکزی اسفند 53       . <p> … </p>.

 گزارش فعالیت های نیمه اول سال اصفهان مهرماه 54 . <p> … </p>.

برنامه کار 54 استان همدان و لرستان اسفند 53          . <p> … </p>.

برنامه کار 54 استان گرگان و گنبد  اسفند 54            . <p> … </p>.

برنامه کار 54 استان اصفهان اسفند 53       . <p> … </p>.

برنامه کار 54 استان اصفهان اسفند 53       . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان اصفهان فروردین 55   . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان آذربایجان شرقی اسفند54           . <p> … </p>.

برنامه کار 54 استان  خراسان اسفند 53     . <p> … </p>.

برنامه کار 54 استان کرمانشاه اسفند 53      . <p> … </p>.

برنامه کار 54 استان خوزستان اسفند 53     . <p> … </p>.

برنامه کار 56 استان اصفهان فروردین 56   . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان کرمان فروردین 55    . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان اخراسان اسفند 54      . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان آذربایجان غربی اسفند 54          . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان اصفهان فروردین 55   . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان کردستان اسفند 55      . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان گیلان اسفند 54         . <p> … </p>.

برنامه کار 56 استان اصفهان فروردین 56   . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان مرکزی اسفند 54       . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان کرمانشاه  اسفند 54     . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان همدان و لرستان اسفند 54          . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان اصفهان اسفند 55       . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان فارس فروردی55       . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان گرگان و گنبد فروردین 55         . <p> … </p>.

برنامه کار 55 استان مازندران فروردین 55 . <p> … </p>.

برنامه کار 56 استان اصفهان فروردین 56   . <p> … </p>.

برنامه کار 56 استان آذربایجان شرقی  فروردین56      . <p> … </p>.

برنامه کار 1359 استان آذربایجان غربی اسفند 55      . <p> … </p>.

برنامه کار 1356 استان خراسان اسفند 55   . <p> … </p>.

برنامه کار 1356 استان گیلان اسفند 55     . <p> … </p>.

برنامه کار 56 استان مازندران فروردین 56 . <p> … </p>.

برنامه کار 56 استان کرمان فروردین 56    . <p> … </p>.

برنامه کار 56 استان اصفهان فروردین 56   . <p> … </p>.

برنامه کار 56 استان اصفهان فروردین 56   . <p> … </p>.

برنامه کار 1356 استان فارس فروردین 56 . <p> … </p>.

برنامه کار 1356 استان خوزستان اسفند 55             . <p> … </p>.

برنامه کار 1356 استان کرمانشاه اسفند 55 . <p> … </p>.

برنامه کار 1356 استان کردستان فروردین 56           . <p> … </p>.

برنامه 1356 استان اصفهان فروردین 56    . <p> … </p>.

برنامه کار 1356 استان همدان و لرستان اسفند 55      . <p> … </p>.

برنامه کار 1356 استان فارس فروردین 56 . <p> … </p>.

برنامه کار 1356 استان مرکزی اسفند 55    . <p> … </p>.

برنامه کر 1357 استان فارس فروردین 57 . <p> … </p>.

برنامه کار 1357 استان گیلان اسفند 56     . <p> … </p>.

برنامه کار 1357 استان کرمانشاه اسفند 56  . <p> … </p>.

برنامه کار 1357 استان کردستان فروردین 57           . <p> … </p>.

برنامه کار 1357 استان اصفهان فروردین 57           . <p> … </p>.

برنامه کار 1357 استان آذربایجان شرقی فروردین 57   . <p> … </p>.

برنامه کار 1357 استان آذربایجان غربی فروردین 57   . <p> … </p>.

برنامه کار 1357 استان گرگان و گنبد فروردین 56      . <p> … </p>.

برنامه کار 1357 استان مازندران اسفند 56 . <p> … </p>.

برنامه کار 1357 استان مرکزی اسفند 56    . <p> … </p>.

برنامه کار 1357 استان همدان اسفند 57     . <p> … </p>.

برنامه کار 1357 استان خراسان اسفند 56   . <p> … </p>.

برنامه کار 1359 استان اصفهان فروردین 59           . <p> … </p>.

برنامه کار 1360 استان اصفهان اردیبهشت 60          . <p> … </p>.

برنامه کار 1362 استان اصفهان تیرماه 62 . <p> … </p>.

برنامه کار 1363 استان اصفهان مهرماه 63             . <p> … </p>.

برنامه کار 1366 استان اصفهان سال 66    . <p> … </p>.

برنامه کار بخش خاک و آب سال 1371 اردیبهشت 71  . <p> … </p>.

برنامه کار مرکز تحقیقات کشاورزی سال 72 خرداد 72  . <p> … </p>.

برنامه کار سال 1373 انتشار 73            . <p> … </p>.

گزارش فعالیت دی ماه 1352     . <p> … </p>.

گزارش فعالیت بهمن 52          . <p> … </p>.

گزارش فعالیت آبان 52           . <p> … </p>.

گزارش فعالیت تابستان 51        . <p> … </p>.

گزارش فعالیت اسفند 52          . <p> … </p>.

گزارش فعالیت مهر 52           . <p> … </p>.

کارنامه 1349 استان فارس       . <p> … </p>.

کارنامه 1349 استان آذربایجان شرقی        . <p> … </p>.

کارنامه 1349 استان اصفهان     . <p> … </p>.

کارنامه         استان یزد          . <p> … </p>.

کارنامه 1349 استان اصفهان اسفند 49      . <p> … </p>.

کارنامه 1350 استان کرمانشاه خرداد 51    . <p> … </p>.

کارنامه 1350 استان گرگان و دشت خرداد 51          . <p> … </p>.

کارنامه 1350 استان اصفهان  اسفند 50     . <p> … </p>.

کارنامه 1350 استان فارس فروردین 51     . <p> … </p>.

کارنامه 1350 آذربایجان غربی فروردین 51 . <p> … </p>.

 کارنامه 1350 گیلان  فروردین 50          . <p> … </p>.

کارنامه 1350 آذربایجان شرقی فروردین 51 . <p> … </p>.

کارنامه 1351 گیلان اسفند 51   . <p> … </p>.

کارنامه 1351 کرمانشاه           . <p> … </p>.

کارنامه 1351 مازندران اسفند 51            . <p> … </p>.

کارنامه 1351 کردستان  اسفند 51           . <p> … </p>.

کارنامه 1351 لرستان و همدان اسفند 51    . <p> … </p>.

کارنامه 1351 خوزستان اسفند 51           . <p> … </p>.

کارنامه 1351 آذربایجان شرقی اسفند 51    . <p> … </p>.

کارنامه 1351 بخش خاک و آب اصفهان     . <p> … </p>.

کارنامه 1351 گرگان و دشت اسفند 51      . <p> … </p>.

کارنامه 1351 کرمان فروردین 52           . <p> … </p>.

کارنامه 1351 آذربایجان غربی اسفند 51    . <p> … </p>.

کارنامه 1351 فارس اسفند 51   . <p> … </p>.

کارنامه 1351 اصفهان اسفند 51             . <p> … </p>.

کارنامه 1351 خراسان اسفند 51             . <p> … </p>.

کارنامه 1352 کرمان فروردین 53           . <p> … </p>.

کارنامه 1352 آذربایجان غربی 53          . <p> … </p>.

کارنامه 1352 خوزستان اسفند 52           . <p> … </p>.

کارنامه 1352 فارس اسفند 52   . <p> … </p>.

کارنامه 1352 مازندران اسفند 52            . <p> … </p>.

کارنامه 1352 خراسان اسفند 52 . <p> … </p>.

کارنامه 1352 کرمانشان اردیبهشت 53      . <p> … </p>.

کارنامه 1352 گیلان اسفند 52   . <p> … </p>.

کارنامه 1352 گرگان و گنبد فروردین 53    . <p> … </p>.

کارنامه 1352 آذربایجان شرقی فروردین 53 . <p> … </p>.

کارنامه 1353 مرکزی اسفند 53 . <p> … </p>.

کارنامه 1353 آذربایجان غربی اسفند 53    . <p> … </p>.

کارنامه 1353 گیلان اسفند 53   . <p> … </p>.

کارنامه 1353 مازندران اسفند 53            . <p> … </p>.

کارنامه 1353 گرگان و گنبد اسفند 53       . <p> … </p>.

کارنامه 1353 همدان و لرستان اسفند 53    . <p> … </p>.

کارنامه 1353 کرمانشاه اسفند 53            . <p> … </p>.

کارنامه 1352 اصفهان ادردهشت 53        . <p> … </p>.

کارنامه 1352          اردیبهشت 52        . <p> … </p>.

کارنامه سال 1352  همدان و لرستان اسفند 52          . <p> … </p>.

کارنامه سال 1353  فارس اسفند 53         . <p> … </p>.

کارنامه سال 1353 کرمان اسفند 53         . <p> … </p>.

کارنامه 1353 استان آذربایجان شرقی اسفند 53          . <p> … </p>.

کارنامه 1354 اصفهان اسفند ا53            . <p> … </p>.

کارنامه 1352 اصفهان ادردهشت 53        . <p> … </p>.

کارنامه 1352 اصفهان اسفند 52             . <p> … </p>.

کارنامه 1353 اصفهان اسفند 53 . <p> … </p>.

کارنامه 1352 بخش حفاظت خاک و آب 0   . <p> … </p>.

کارنامه 1353 اصفهان اسفند 53 . <p> … </p>.

کارنامه 1353 خوزستان اسفند 53           . <p> … </p>.

کارنامه 1353 کردستان فروردین 54         . <p> … </p>.

کارنامه 1354 فارس اسفند ماه    . <p> … </p>.

کارنامه 1354 همدان و لرستان اسفند 54    . <p> … </p>.

کارنامه 54 آذربایجان شرقی اسفند 54        . <p> … </p>.

کارنامه 1354 گیلان و گنبد اسفند 54        . <p> … </p>.

کارنامه 54 کرمانشاه 54          . <p> … </p>.

کارنامه 1354 آذربایجان غربی 54          . <p> … </p>.

کارنامه 1354 اصفهان اسفند 54             . <p> … </p>.

کارنامه 1354 اصفهان اسفند 54             . <p> … </p>.

کارنامه 1354 گیلان اسفند 54   . <p> … </p>.

کارنامه 1354 کرمان فروردین 55           . <p> … </p>.

کارنامه 1354 کردستان فروردین 55         . <p> … </p>.

کارنامه 1354 مرکزی فروردین 54          . <p> … </p>.

کارنامه 1354 مازندران اسفند 54            . <p> … </p>.

کارنامه 1355 اصفهان فروردین 56         . <p> … </p>.

کارنامه 1355 آذربایجان غربی اسفند 55    . <p> … </p>.

کارنامه 1355 مازندران اسفند 56            . <p> … </p>.

کارنامه 1355 اصفهان اسفند 55             . <p> … </p>.

کارنامه 1355 آذربایجان شرقی اسفند 55    . <p> … </p>.

کارنامه 1355 کرمان اسفند 55   . <p> … </p>.

کارنامه 1355 خوزستان اسفند 55           . <p> … </p>.

کارنامه 1355 گرگان و گنبد اسفند 55       . <p> … </p>.

کارنامه 1355 فارس اسفند 55   . <p> … </p>.

کارنامه 1355 مرکزی اسفند 55 . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

کارنامه 1355 کردستان اسفند 55            . <p> … </p>.

کارنامه 1355 کرمانشاه اسفند 55            . <p> … </p>.

کارنامه 1355 گیلان اسفند 55   . <p> … </p>.

کارنامه 1355 همدان و لرستان اسفند 55    . <p> … </p>.

کارنامه 1356 آذربایجان غربی فروردین 57             . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

کارنامه 1356 فارس اسفند 56   . <p> … </p>.

کارنامه 1356 همدان فروردین 57           . <p> … </p>.

کارنامه 1356 آذربایجان شرقی اسفند 56    . <p> … </p>.

کارنامه 1356 کردستان اسفند 56            . <p> … </p>.

کارنامه 1356 مرکزی اسفند 56 . <p> … </p>.

کارنامه 1356 اصفهان اسفند 56             . <p> … </p>.

کارنامه 1356 کرمانشاه اسفند 56            . <p> … </p>.

کارنامه 1356 گرگان و گنبد اسفند 56       . <p> … </p>.

کارنامه 1356 اصفهان فروردین 57         . <p> … </p>.

کارنامه 1357 اصفهان آذر 58   . <p> … </p>.

کارنامه 1357 مازندران اردیبهشت 57       . <p> … </p>.

کارنامه 1357 آذربایجان غربی فروردین 58             . <p> … </p>.

کارنامه 1357 آذربایجان غربی فروردین 58             . <p> … </p>.

کارنامه 1357 خراسان اردیبهشت 58        . <p> … </p>.

کارنامه 1357 کرمان مرداد 58 . <p> … </p>.

کارنامه 1357 گنبد و گرگان      . <p> … </p>.

کارنامه 1357 اصفهان آذرماه 58            . <p> … </p>.

کارنامه 1358 اصفهان تیر 59   . <p> … </p>.

کارنامه 1359 اصفهان تیر        . <p> … </p>.

کارنامه 1359 اصفهان اردیبهشت 61        . <p> … </p>.

کارنامه 1360 اصفهان مرداد 61 . <p> … </p>.

کارنامه 60-63 اصفهان           . <p> … </p>.

کارنامه 1361 اصفهان شهریور 62          . <p> … </p>.

کارنامه 58-59-60 اصفهان فروردین 61    . <p> … </p>.

کارنامه 1362 کردستان           . <p> … </p>.

کارنامه 1363 ایستگاه تحقیقاتی بروجن       . <p> … </p>.

کارنامه 1365 موسسه خاک و آب            . <p> … </p>.

کارنامه 1366 موسسه خاک و آب نشریه 754           . <p> … </p>.

کارنامه 1367 موسسه تحقیقات خاک و آب فروردین 68             . <p> … </p>.

کارنامه 1371 اصفهان خرداد 72            . <p> … </p>.

کارنامه 1371 اصفهان فروردین 72         . <p> … </p>.

کارنامه 1373 اصفهان شهریور 74          . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

کارنامه 1375 اصفهان خرداد 76            . <p> … </p>.

کارنامه 1372 اصفهان تیر 1373            . <p> … </p>.

گزارش فعالیتهای انجام شده در سال 1350 اسفند 50    . <p> … </p>.

برنامه بخش بررسی های خاک و آب تابستان 135 فروردین 51 شرح طرحهای آزمایشی و توزیع استانی آن      . <p> … </p>.

برنامه کار 1367 اصفهان سال 67           . <p> … </p>.

برنامه کار 1361 اصفهان خرداد 61         . <p> … </p>.

برنامه کار 1352 همدان و لرستان اسفند 51             . <p> … </p>.

برنامه کار 1354 کرمان اسفند 53           . <p> … </p>.

برنامه کار 1354 فارس اسفند 53            . <p> … </p>.

کارنامه 1352 اصفهان اسفند 52             . <p> … </p>.

گزارش فعالیتهای نه ماهه 1350 سپاهیان ترویج و آبادانی اصفهان . <p> … </p>.

کارنامه دولتی جمهوری اسلامی در سال 1361          . <p> … </p>.

کارنامه دولتی جمهوری اسلامی  . <p> … </p>.

 کارنامه 1366 اصفهان اردیبهشت 67       . <p> … </p>.

کارنامه 1372 اصفهان تیرماه 73            . <p> … </p>.

کارنامه 1350 اصفهان اسفند 50             . <p> … </p>.

کارنامه 1351 اصفهان اسفند 51             . <p> … </p>.

کارنامه 1366 اصفهان اردیبهشت 67        . <p> … </p>.

برنامه کار 1352 اصفهان اسفند 51          . <p> … </p>.

برنامه کار 1353 اصفهان اسفند 52          . <p> … </p>.

برنامه کار 1355 اصفهان فروردین 55      . <p> … </p>.

برنامه کار اصفهان فروردین 56 . <p> … </p>.

فائو شماره 5          . <p> … </p>.

فائو شماره 6          . <p> … </p>.

فائو شماره 7          . <p> … </p>.

فائو شماره  8         . <p> … </p>.

فائ.و شماره 9        . <p> … </p>.

فائو شماره 2          . <p> … </p>.

فائو شمار 1           . <p> … </p>.

فائو شماره 4          . <p> … </p>.

فاائو شماره 11        . <p> … </p>.

فائو شمار     سال 1998         . <p> … </p>.

فائو شماره 19         . <p> … </p>.

فائو شماره 20         . <p> … </p>.

فائو شماره 20         . <p> … </p>.

فائو شماره 24         . <p> … </p>.

فائو شماره 29         . <p> … </p>.

فائو شماره 32         . <p> … </p>.

فائو شماره 33         . <p> … </p>.

فائو شماره 35         . <p> … </p>.

فائو شماره 39         . <p> … </p>.

فائو شماره 41         . <p> … </p>.

فائو شماره 42         . <p> … </p>.

فائو شماره 43         . <p> … </p>.

فائو شماره 44         . <p> … </p>.

فائو شماره 45         . <p> … </p>.

فائو شماره 47         . <p> … </p>.

فائو شماره 48         . <p> … </p>.

فائو شماره 46         . <p> … </p>.

فائو شماره 49         . <p> … </p>.

فائو شماره 51         . <p> … </p>.

فائو شماره 53         . <p> … </p>.

فائو شماره 55         . <p> … </p>.

فائو شماره 65         . <p> … </p>.

فائو            سال 1977        . <p> … </p>.

 فائو           سال 1976        . <p> … </p>.

 فائو           سال 1978        . <p> … </p>.

فائو            سال 1983        . <p> … </p>.

فائو           سال 1354         . <p> … </p>.

فائو           سال 1354         . <p> … </p>.

فائو           سال 1972         . <p> … </p>.

فائو           سال 1973         . <p> … </p>.

فائو           سال 1978         . <p> … </p>.

فائو           سال 1967         . <p> … </p>.

فائو           سال 1985         . <p> … </p>.

فائو        . <p> … </p>.

فائو شماره 56         . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

فائو شماره 60         . <p> … </p>.

فائو شماره 34         . <p> … </p>.

فائو شماره 37         . <p> … </p>.

فائو شماره 31         . <p> … </p>.

فائو شماره 26/2      . <p> … </p>.

فائو 19    . <p> … </p>.

فائو 36    . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

گزارش فنی شماره 1                        لاتین         . <p> … </p>.

گزارش فنی شماره 2  . <p> … </p>.

گزارش فنی شماره 3 . <p> … </p>.

گزارش فنی شماره 4 . <p> … </p>.

گزارش فنی شماره 5 . <p> … </p>.

گزارش فنی شماره 6 . <p> … </p>.

گزارش فنی شماره 7  . <p> … </p>.

گزارش فنی شماره 1 . <p> … </p>.

گزارش فنی شماره 3 . <p> … </p>.

گزارش فنی شماره 4                   لاتین  . <p> … </p>.

گزارش فنی شماره 5                     لاتین            . <p> … </p>.

گزارش فنی شماره 7 . <p> … </p>.

گزارش فنی  شماره 9             . <p> … </p>.

گزارش عملکرد سال 1364       . <p> … </p>.

گزارش عملکرد سال 1362       . <p> … </p>.

گزارش عملکرد 1362            . <p> … </p>.

گزارش عملکرد 1363            . <p> … </p>.

گزارش  ماهانه 59-58           . <p> … </p>.

گزارش سه ماهه دوم 1361      . <p> … </p>.

گزارش سه ماهه اول 1361      . <p> … </p>.

سه ماهه سوم 1361 . <p> … </p>.

گزارش عملکرد شش ماهه اول 62           . <p> … </p>.

گزارش عملکرد شش ماهه اول 64           . <p> … </p>.

گزارش فعالیتهای دوره شش ماهه اول 66    . <p> … </p>.

گزارش عملکرد 1365            . <p> … </p>.

گزارش عملکرد 1363            . <p> … </p>.

وزارت آب و برق (گزارش عمومی حوزه  زاینده رود) جلد اول    . <p> … </p>.

وزارت برق و آب واحد آب (گزارش زمین شناسی ژئوفیزیک ژئوشیمی اصفهان و کمیک داش           . <p> … </p>.

وزارت آب و برق  گزارش زمین شناسی و هیدروژئولوژی اصفهان و کمیک داش          . <p> … </p>.

وزارت آب و برق واحد آب گزارش هیدروژئولوژی دشت میمه اصفهان         . <p> … </p>.

وزارت آب و برق واحد آب  آمار جریان رودخانه های ایران سال آبی 51-50 مهر تا شهریور مربوط به حوضه خلیج فارس قسمت دوم             . <p> … </p>.

وزارت آب و برق کیفیت آب رودخانه های ایران مربوط به حوضه دریاچه اورمیه و سایر حوضه های آبریزی مرکزی       . <p> … </p>.

وزارت آب و برق کیفیت آب رودخانه های ایران رودخانه هائیکه به دریاچه رضائیه و سایر دریاچه ها ی مرکزی ایران میریزد           . <p> … </p>.

کمیته چغندر قندر گزارش سال زراعی 52-53           . <p> … </p>.

گزارش نهایی سمپوزیوم پروژه افزایش بازدهی در شرایط کمبود عرضه         . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی برروی گندم استان آذربایجان شرقی             . <p> … </p>.

راهنمای مصرف کودهای شیمیائی             . <p> … </p>.

فعالیت های مرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی 53         . <p> … </p>.

فعالیت های مرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی  54        . <p> … </p>.

تغییرات حاصل شده در محاسبه نسبت جذب سدیم         . <p> … </p>.

اهداف و سیاستهای بخش در کشاورزی       . <p> … </p>.

کرلاسیون ورگرسیون یک متغیره خطی به زبان ساده     . <p> … </p>.

رگرسیون خطی و غیر خطی     . <p> … </p>.

کاربرد در زراعت های استراتژیک ردیف کار             . <p> … </p>.

نشریه مصور آموزشی و ترویجی حفاظت آب و خاک و آبخیزداری . <p> … </p>.

بر مورد نیاز ذرت     . <p> … </p>.

گزارش کمیته برنامه ریزی کشاورزی استان اصفهان     . <p> … </p>.

گزارش فعالیت های موسسه 1345           . <p> … </p>.

بررسی احتیاجات غذایی انگور در منطقه قزوین          . <p> … </p>.

اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک استان خراسان      . <p> … </p>.

بمناسبت آئین ملی بزرگداشت پنجاه سال شاهنشاهی و جشن سالروز تاسیس اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک خراسان      . <p> … </p>.

خلاصه گزارش فعالیت های پژوهشی اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک اصفهان 63     . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

انسیتو تکنولوژی صنایع غذایی اصفهان       . <p> … </p>.

ارزش غذایی او و رهای کشت شده روی آلکانها          . <p> … </p>.

ایین نامه استخدامی داوطلبان اشتغال و شاغلین خدمات علمی و تحقیقاتی 55    . <p> … </p>.

فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی            . <p> … </p>.

گزارش اوضاع اقتصاد کشاورزی کشور در شهریور 51 . <p> … </p>.

فصل نامه اقتصادی - استان اصفهان          . <p> … </p>.

مطالعه براستان هرمزگان         . <p> … </p>.

بیواکولژی سپردار گوجه در اصفهان وروشهای  مبارزه با آن        . <p> … </p>.

بررسی زیست شناسی پیل گز در مراتع خوانسار و علل کاهش محصول گزانگبین          . <p> … </p>.

بررسی عوامل موجدکلروز آهن درختان میوه در اصفهان            . <p> … </p>.

بررسی علل ترش شدن میوه انجیر در کاشان و مکانیزم  انتقال عامل بیماری    . <p> … </p>.

پیش آگاهی از فنولوژی کرم سیب در باغات سیب غرب اصفهان براساس محاسبه درجه حرارت موثر . <p> … </p>.

در مورد لایسیمتر      . <p> … </p>.

زردی آهن یا کمبود آهن در درختان میوه علل بروز پیشگیری و معالجه آن      . <p> … </p>.

گزارش فعالیت های موسسه در سال 1345 . <p> … </p>.

وظایف تکنسین و مسئولین (آزمایشگاه )      . <p> … </p>.

مشخصات علمی و کاربرد 655 گونه درختی ایران درجهان         . <p> … </p>.

بررسی کیفیت چوب جنگلهای موفق صنوبر در آذربایجان            . <p> … </p>.

آنالیز شیمیائی و مینرالوژی خاکهای منطقه دانشکده (ورامین)         . <p> … </p>.

طرز تهیه و کاربرد بلوکهای گچی برای اندازه گیری رطوبت خاک   . <p> … </p>.

تحقیق در خوشخوراکی نسبی نباتات مرتعی کشت شده در مناطق استپی و نیمه استپی استان مرکزی    . <p> … </p>.

گزارش مقدماتی جنگل کاری دیم با کاربرد مالچ نفتی درمناطق خشک کشور      . <p> … </p>.

بذرگیری درختچه های باغ         . <p> … </p>.

اندازه گیری و ارزیابی مرتع      . <p> … </p>.

فتولوژی درختان و درختچه های آریورتوم نوشهر        . <p> … </p>.

حفظ نباتات  شماره 1 . <p> … </p>.

رشد سلولهای میکروبی روی هیدروکربورها . <p> … </p>.

حفظ نباتات شماره 2   . <p> … </p>.

گزارش فعالیت های سپاهان ترویج و آبادانی . <p> … </p>.

دستور العمل طبقه بندی وضع مرتع و تعیین ظرفیت دامی آن        . <p> … </p>.

نشریه تحقیقاتی فیزیک زمین و فضا            . <p> … </p>.

علل کمی رشد و ناباوری درختان میوه مناطق معتدله و طرق جلوگیری از آنها             . <p> … </p>.

بررسی تغییرات طول فیبروپهنای دواتر سالیانه ممرز در سه منطقه ارتفاعی ها جنگلهای سالم           . <p> … </p>.

برنامه کود شیمیایی خوزستان 1341-1336             . <p> … </p>.

تئوری کو انتم و ساختمان ملکولی             . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

کارهای انجام شده در زمینه تثبیت شنهای روان و آبخیزداری         . <p> … </p>.

خطوط اصلی هدف  ها،‌سیاست ها و سازمان کشاورزی ایران       . <p> … </p>.

طرح دیوارهای حامل کوتاه       . <p> … </p>.

راهنمای فنی - کاشت ، داشت ،‌برداشت آزمایشات به نژادی گندم و جو           . <p> … </p>.

لیست طرحهای تحقیقاتی در دست اجرای بخش های مرکزی تحقیقات کشاورزی . <p> … </p>.

برنامه بخش بررسیهای خاک و آب تابستان 1351 شرح طرحهای آزمایش و توزیع استانی آن          . <p> … </p>.

شرایط فیزیکی خاک و تاثیر آن برروی رشد گیاه          . <p> … </p>.

نقش مواد کم مصرف در کشاورزی           . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی گندم و چغندر قند ( کرمان - بردسیر- بم - نرماشیر- راین - دهیکری)       . <p> … </p>.

ارزیابی حاصلخیزی خاک          . <p> … </p>.

یک روش مزرعه ای برای کالیبراسیون تجزیه خاک در کشور های در حال توسعه           . <p> … </p>.

مقیاس های مصر به روش قطع بندی و شماره گذاری نقشه ها        . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی  سیب زمینی در منطقه سعید آباد استان آذربایجان شرقی سالهای 54-51  . <p> … </p>.

خلاصه مقاله آزمایشات تعیین اقتصادی ترین رژیم آبیاری             . <p> … </p>.

بررسی ارتباط بین اثرات کودهای شیمیائی و سریهای خاک در زراعت چغندر قند            . <p> … </p>.

پروژه عمران دشت قزوین گزارش امکانات کار           . <p> … </p>.

خلاصه  نتایج تحقیقاتی خاک و آب            . <p> … </p>.

سازگاری ، به نژادی و به زراعی سورگوم در سالهای 63-64-65 . <p> … </p>.

گزارش نهایی بررسی تاثیر مصرف گوگرد در کاهش اسیدیته خاک و افزایش قابلیت جذب عناصر کم مصرف درمرکبات شرق مازندران 66-64      . <p> … </p>.

تاثیر کودهای شیمیایی برروی مقدار محصول آفتابگردان سال 49    . <p> … </p>.

چهارمین کنگره علوم خاک ایران 1373      . <p> … </p>.

کنفرانس حاصلخیزی خاک در استان فارس 1344        . <p> … </p>.

افزایش بی رویه جمعیت و امکانات تامین مواد غذایی     . <p> … </p>.

گزارش نهایی بررسی اثر مقادیر مختلف کودهای شیمیایی در افزایش عملکرد زراعت دریم آفتابگردان   . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی برروی افتابگردان و سویا مازندران 1353    . <p> … </p>.

فائو شماره 2 جلد 14             . <p> … </p>.

چکیده ای از مفاهیم و معدودی مطالعات مربوط به هیدرولیک انهار   . <p> … </p>.

اثرات کاربرد اسید سولفورینک ،‌در بهبود ویژگیهای خاک وآب آبیایری            . <p> … </p>.

پرسشنامه مدیریت      . <p> … </p>.

کمیته ملی آبیاری و زهکشی       . <p> … </p>.

فهرست فعالیت طرحها و پروژه های اجرائی ادارات تابعه اداره کل کشاورزی اصفهان     . <p> … </p>.

اثر کودهای آمونیاکی و نیتراته برروی مقدار محصول و ترکیبات شیمیائی ذرت             . <p> … </p>.

نتایج آزمایشا ت کودهای شیمیائی برروی افتابگردان و سویا مازندران           . <p> … </p>.

کلیاتی در مورد اصلاح فیزیکوشیمیائی خاکهای شور و قلیائی متمم درس فیزیک خاک تکمیلی             . <p> … </p>.

بیوتکنولوژی و فرآورده های بیولوژیک در خدمت گیاه پزشکی و توسعه پایدار کشاورزی    . <p> … </p>.

اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک استان مرکزی       . <p> … </p>.

راهنمای نمونه برداری از خاک مزارع برای تجزیه آزمایشگاهی و تفسیر مقدماتی نتایج      . <p> … </p>.

راهنمای نمونه برداری از خاک و آب و گیاه برای تجزیه های آزمایشگاهی      . <p> … </p>.

راهنمای استفاده صحیح از کودهای شیمیائی در گیاهان زراعی ایران            . <p> … </p>.

فرسایش خاک در ایران            . <p> … </p>.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن             . <p> … </p>.

هواشناسی             . <p> … </p>.

دستورالعمل تهیه منحنی های شوری زدائی و سدیم زدایی و محاسبه راندمان آبشوئی        . <p> … </p>.

تغییرات حاصل شده در محاسبه نسبت جذب سدیم         . <p> … </p>.

گزارش نهایی تعیین نیاز غذایی ارقام جدید جو و الفجر و ریجان در استان اصفهان          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1376 خاک و آب همدان          . <p> … </p>.

گزارش نهایی  تعیین نقطه بحرانی فسفر و پتاسیم برای محصول گندم (استان سمنان ) 75-74          . <p> … </p>.

روشهای آزمایشگاهی تعیین ویژگیهای فیزیکی خاک       . <p> … </p>.

طراحی و کاربرد روشهای اصلی آبیاری سطحی         . <p> … </p>.

گزارش نهائی تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندر قند با استفاده از لایسیمتر        . <p> … </p>.

مروری بر روش های تخمین تبخیر و تعرق بالقو و کاربرد آنها درمنطقه اصفهان            . <p> … </p>.

گزارش نهائی طرح بررسی اثر ازت و فسفر برروی ارقام پنبه اصفهان 71-69 . <p> … </p>.

گزارش نهائی مقایسه روشهای مختلف تعیین آب مصرفی ذرت و گندم            . <p> … </p>.

گزارش نهایی تبخیر و تعرق پتانسیل گندم (قدس ) 75-72            . <p> … </p>.

گزارش نهائی مرمحله اول تعیین میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع       . <p> … </p>.

بررسی تاثیر کیفیت آب در عملکرد محصول گندم         . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

طرح تحقیقاتی بررسی روند رشد چغندر قندر در اصفهان 75-73    . <p> … </p>.

مطالعات جامع (ارزیابی کیفی و کمی و اقتصادی تناسب و تعیین پتانسیل تولید اراضی برای محصولات عمده منطقه فلاورجان اصفهان  . <p> … </p>.

گزارش نهایی تعیین آب مصرفی پتانسیل گندم سال 78   . <p> … </p>.

کارنامه بخش تحقیقات خاک و آب سال 77    . <p> … </p>.

خلاصه نتایج عملکرد طرحهای تحقیقی - ترویجی گندم و جو آبی     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1378 کشاورزی همدان بخش خاک و آب    . <p> … </p>.

گزارش در مورد خشکسالی در سال 78 و روش گیاهان . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1377 بذر و نهال     . <p> … </p>.

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مقایسه فرمولهای  کودی ازته و فسفره برروی ارقام گندم قدس ، کراس،   . <p> … </p>.

گزارش نهائی تعیین نیاز آب و کود ارقام گندم (عدل و آزادی ) اصفهان          . <p> … </p>.

گزارش نهائی  طرح بررسی تاثیر کاهش میزان آب+B1282 آبیاری در آخر فصل رشد در تولید قند چغندر قند    . <p> … </p>.

گزارش نهایی نتایج آزمایشات بررسی و تعیین میزان کودهای ازته، فسفر، برروی گندم رقم امید در ایستگاه تحقیقاتی بروجن   . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 77 بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی    . <p> … </p>.

کارنامه سال 1371 اصفهان      . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودهای شیمیائی برروی چغندر قند فسا 49-50      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 76 آذربایجان شرقی خاک و اب   . <p> … </p>.

گزارش پژهشی سال 75 آذربایجان شرقی خاک و آب    . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 77 تهیه ونهال و بذر اصفهان     . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

 عنصر روی و نقش آن در تغذیه گیاهان      . <p> … </p>.

بررسی کمبود عناصر غذایی ضروری پر مصرف و کم مصرف در محیط کشت مایع در شرایط گلخانه برروی گیاه گوجه فرنگی         . <p> … </p>.

توصیه های کودی و آب مصرفی نباتات سا ل1360 خاک و آب     . <p> … </p>.

            . <p> … </p>.

بررسی تاثیر اب شور در عملکرد ارقام سورگوم          . <p> … </p>.

برآورد آب مورد نیاز گیاهان عمده زراعی و باغی کشور (جلد دوم محصولات باغی )‌      . <p> … </p>.

بررسی پتانسیل تثبیت و اشکال مختلف پتاسیم در اراضی شالیکاری شرق گیلان . <p> … </p>.

علل شوری و سدیمی شدن اراضی املاح و مدیریت آنها             . <p> … </p>.

گزارش نهائی بررسی تاثیر شوری آب آبیاری برروی گیاه یونجه به روش آبیاری بارانی    . <p> … </p>.

گزارش نهائی تاثیر آب شور در عملکرد ارقام ذرت       . <p> … </p>.

کارنامه سال 77 خاک و آب و برنامه کار 1378 خاک و آب         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1377 بخش فنی و مهندسی کشاورزی اصفهان           . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1377 بخش خاک و آب اصفهان . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی اجمالی منطقه مرکزی استان اصفهان (شهرضا و دهاقان)    . <p> … </p>.

مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی اجمالی منطقه مرکزی استان اصفهان ( کوهپایه - سگزی)    . <p> … </p>.

ارزیابی تناسب و تعیین مدل پتانسیل تولید اراضی برای گندم در منطقه میان آب شوشتر ، استان خوزستان          . <p> … </p>.

گزارش نهائی اثر مواد اصلاح کننده برروی خواص شیمیایی خاک ایستگاه رودشت          . <p> … </p>.

مقاله آقای شهابی (به زبان لاتین )             . <p> … </p>.

جغرافیایی اجتماعی آب و هوائی کشاورزی و شهرستان شهرضا     . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی (تحقیقی ترویجی) مشخصات کلی خاکهای دهستان ورزق شهرستان فریدن           . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی (تحقیقی و ترویجی) مشخصات کلی خاکهای دهستان گرجی شهرستان فریدن         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی بخش تحقیقات گیاهان دارویی سال 77             . <p> … </p>.

گزارش نهائی مطالعات تفصیلی دقیق خاکشناسی و طبقه بندی اراضی ایستگاه جنت آباد، نجف آباد استان اصفهان سال 1378             . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1378 بخش تحقیقات برنج        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1378 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند       . <p> … </p>.

مدیریت خاک ( خاکشناسی) گزارش لاتین      . <p> … </p>.

گزارش مهندسی زارعی در مورد مدیریت آب زاینده رود (گزارش لاتین )       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی نهال و بذر سال 1378     . <p> … </p>.

گزارش نهایی طرح بررسی روش شیمیائی مبارزه با سفیدک سطحی سیب در سمیرم اصفهان            . <p> … </p>.

گزارش نهایی تعیین آب مصرفی پتانسیل یونجه به روش لایسیمتری . <p> … </p>.

گزارش نهایی تعیین آب مصرفی پتانسیل گندم (رقم مهدوی )          . <p> … </p>.

گزارش نهایی بررسی توازن پتاسیم در خاکهای زیر کشت برنج در استان اصفهان           . <p> … </p>.

راهنمای کالیبراسیون آزمون خاک جهت توصیه های کودی           . <p> … </p>.

گزارش نهایی تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع  با استفاده از لایسیمتر و مقایسه آن با فرمولهای تجربی      . <p> … </p>.

 سیستم تجزیه و تحلیل مخاطه و نقطه کنترل بحرانی     و خطوط راهنمای کاربرد آن . اولین همایش             . <p> … </p>.

اولین همایش کد کس در هتل کوثر سال 79 بهمن ماه موافقت نامه بهداشتی و بهداشت گیاهی و موافقت نامه مراتع تجاری و پیامدهای آنها به دولت و صاحبان صنایع       . <p> … </p>.

کارنامه سال 78 مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 78 بخش تحقیقات گیاهان دارویی             . <p> … </p>.

مقاله لاتین آقای مهندس تومانیان   . <p> … </p>.

گزارش نهایی بررسی و تکمیل آزمایشات مبارزه شیمیایی علیه بیماری شانکر سیتوسپورائی درختان سیب سمیرم و تعیین نام گونه قارج عامل بیماری . <p> … </p>.

گزارش نهایی طرح شناسایی و بررسی بیماریهای فیزیولوژیک انباری میوه سیب             . <p> … </p>.

گزارش نهائی بررسی سیاهک های ارزنو سورگوم دانه ای در استان اصفهان    . <p> … </p>.

گزارش نهایی طرح بررسی علل سیاه شدن و ریزش میوه های جوان گلابی در استان اصفهان         . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1378 بخش تحقیقات آفات و بیماری گیاهی   . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1378 بخش تحقیقات خاک و آب اصفهان     . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1378 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی اصفهان . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1378 بخش تحقیقات خاک و آب اصفهان     . <p> … </p>.

گزارش نهایی بررسی تاثیر مدیریتهای مختلف استفاده از آب شور بر عملکرد محصول آفتابگردان       . <p> … </p>.

گزارش نهایی بررسی تاثیر مدیریتهای مختلف استفاده از آب شور بر عملکرد محصول جو . <p> … </p>.

کارنامه  بخش تحقیقات خاک و آب اصفهان سال 1378 و برنامه کار 1379    . <p> … </p>.

گزارش مقدماتی طرح بررسی امکان آبیاری زیر زمینی سفالی محصولات زراعی و باغی 1379      . <p> … </p>.

برنامه کار سال 1379            . <p> … </p>.

گزارش مطالعات همبستگی خاکهای جنوب خشک مرکزی ایران جلد دوم منطقه شرق زاگراس (فریدن ، چهارمحال بختیاری سمیرم)       . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی نهایی  مقایسه چند روش اندازه گیری ضریب آبگذاری در خاکهای ایستگاه تحقیقات رودشت اصفهان          . <p> … </p>.

لیست کتابهای خریداری شده از نمایشگاه بین الممللی کتاب سال 1380          . <p> … </p>.

گزارش نهایی طرح بررسی سازگاری ارقام گندم در آزمایش یکنواخت سرتاسری مناطق معتدل کشور در استان اصفهان        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی نهایی تعیین ضرایب راندمان آبشویی خاکهای شور و سدیمی ایران دشت مغان ، رودشت ، اصفهان ، گرکان و گنبد ، اراضی جنوب اهواز ، دشت میاندوآب             . <p> … </p>.

مدیریت زیست محیطی منابع آب (گزارش نهایی پروژه )             . <p> … </p>.

 مدیریت زیست محیطی منابع آب  (گزارش نهایی پروژه )           . <p> … </p>.

بررسی آلودگی و منابع آلوده کننده آب ( گزارش نهایی پروژه )      . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1379 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر          . <p> … </p>.

 مدیریت بهینه مصرف آب شوردر شالیزار - مصرف متعادل کود در شالیزار - ازت و خطر خوابیدگی (ورس ) در برنج طارم )          . <p> … </p>.

گزارش نهایی ارزیابی تبدیل روش آبیاری  سطحی به آبیاری قطره ای در درختان مسن سیب سمیرم    . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی نهایی (روشهای آبیاری بارانی و سطحی شیاری روی عوامل کمی و کیفی سیب زمینی           . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی 1379 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی    . <p> … </p>.

گزارش نهایی تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل جو            . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1379 بخش خاک و آب اصفهان . <p> … </p>.

کارگاه تخصصی شوری و رشد گیاهان مکانیزه های ، چالشها و راهبردها       . <p> … </p>.

گزارش نهایی بررسی تنش خشکی در مرحله کوتیلدونی برخواص کمی و کیفی چغندر قند   . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1379 بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی            . <p> … </p>.

کارنامه بخش تحقیقات خاک و آب اصفهان سال 1379 برنامه کار 1380        . <p> … </p>.

گزارش نهایی استفاده از حد بحرانی نیترات پای بوته سیب زمینی به منظور کاهش مصرف کودهای ازته           . <p> … </p>.

گزارش نهایی بررسی اثرات باقیمانده کود فسفره ، گوگرد و مواد آلی (کمپوست) برعملکرد و خواص فیزیکوشیمیائی خاک در تناوب ذرت ، گندم و چغندر قند     . <p> … </p>.

طول دوره رشد در گیاهان مختلف            . <p> … </p>.

مروری بر نتایج حاصل از کاربرد کودهای فسفره بر کادمیوم خاک و گیاه و بررسی میزان کادمیوم در کودهای وارداتی        . <p> … </p>.

کارگاه تخصصی شوری و رشد گیاهان مکانیزمها ، چالشها و راهبردها          . <p> … </p>.

جهاد سازندگی غنا     . <p> … </p>.

تاثیر مشتقات مختلف گوگرد در اصلاح خاکهای شور و قلیائی ( دشت شمال گلپایگان )      . <p> … </p>.

گزارش پیشرفت طرحهای تحقیقاتی کاربرد گوگرد در کشاورزی استانهای مختلف کشور     . <p> … </p>.

گزارش شرکت در پنجمین اجلاسیه بین المللی خاکشناسی در مورد اصلاح خاکهای شور    . <p> … </p>.

راههای علمی و عملی برای جبران کمبود آب در ایران . <p> … </p>.

یک روش مزرعه ای برای کالیبراسیون تجزیه خاک در کشور های در حال توسعه           . <p> … </p>.

تاثیر مشقات مختلف گوگرد در اصلاح خاکهای شور و قلیا ئی دشت شمال گلپایگان          . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی 1380 بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی اصفهان        . <p> … </p>.

فهرست طرحهای تحقیقاتی ، مطالعاتی و انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان از سال 76 تا پایان 80       . <p> … </p>.

گزارش نهایی طرح تحقیقی و ترویجی معرفی ارقام جدید گندم گراس اروند و کراس آزادی   برای مناطق معتدل استان        . <p> … </p>.

گزارش پژوهشی سال 1380 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی اصفهان . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه آباده - ابرقو استان فارس         . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه داران - شهرکرد استانهای اصفهان و چهار محال بختیاری           . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی گزارش تفصیلی خاکشناسی ناحیه محمد آباد اصفهان          . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی قسمتی از اراضی حوزه های آبخیز زاینده رود و کویر سیاه کوه         . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی مطالعات خاکشناسی اجمالی منطقه زیر سد بوانات - هرات ، مروست (استان یزد) . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی اراضی شرکت سهامی زراعی اسدآباد (استان همدان )     . <p> … </p>.

گزارش خاکشناسی ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه دلیجان گلپایگان - الیگودرز استانهای مرکزی ، اصفهان و لرستان   . <p> … </p>.

نتایج بررسی اثر کودهای شیمیائی و حیوانی برروی محصول سیب زمینی آذربایجان        . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کودشیمیائی برروی سیب زمینی در منطقه عجب شیر مراغه     . <p> … </p>.

نتایج آزمایشات کود شیمیائی برروی سیب زمینی در منطقه سعید آباد استان آذربایجان شرقی             . <p> … </p>.

 گزارش نهایی بررسی و مطالعه جذب و رها شدن فسفر و پتاس در بعضی از سریهای خاک اصفهان   . <p> … </p>.

تعیین تناسب اراضی و پتانسیل تولید برای گندم درمناطق شور ایران (استان اصفهان )      . <p> … </p>.

لینک      نظرات ()      

  : - <-->

 

 

 

 

روش صحیح تشخیص خاک مناسب

(جهت احداث باغ و مزرعه)

 

 

 

 

 

 

1- تعریف خاک

خاک محیطی بی‌نهایت مرکب و غیر متجانس است که در اصل از 3 بخش جامد و مایع گاز تشکیل یافته و بسته به کمیت و کیفیت این سه بخش و رابطه متقابل آن‌ها با یکدیگر می‌تواند به طور متفاوت در برآورد نیازهای گیاه سهیم باشد. بخش جامد خاک را ذرات و اجزاء معدنی مانند قلوه سنگ، سنگریزه، شن، سیلت، رس و نمک‌های معدنی و اجزاء مواد آلی مانند بقایای اعضای گیاهان و جانوران تجزیه یافته و موجودات ذره‌بینی و غیره ذره‌بینی ساکن خاک تشکیل می‌دهد.

 

  

تصویر 1- لایه‌های سطحی و زیرین خاک

 بخش مایع خاک از آب و املاح معدنی و آلی و سایر ترکیبات محلول در آب تشکیل شده است. بخش گازی خاک شامل هوای درون خاک است که ترکیباتی- مشابه هوای جو زمین دارد، با این تفاوت که مواد گازی حاصله از فعل و انفعالات شیمیایی و بیولوژیکی، به ویژه گازهای تولید شده از تجزیه مواد آلی در آن غلظت بیشتری دارند. مواد جامد و غیرمحلول خاک تقریباً نیمی از حجم خاک را تشکیل می‌دهند و نیمه دیگر به منافذ موجود در خاک اختصاص دارد که از آب و هوا پر شده است. میزان آب و هوای موجود در خاک در ارتباط مستقیم با یکدیگر می‌باشد. مقدار و میزان منافذ خاک بستگی کامل به اندازه ذرات جامد خاک دارد. در مناطق باتلاقی، مواد آلی در خاک انباشته شده است و ممکن است نسبت این مواد به 80 درصد برسد. به این خاک‌ها، خاک‌های آلی گویند. از این خاک‌ها به عنوان منبع افزایش مواد آلی خاک‌های معدنی استفاده می‌کنند و تحت عنوان تورب نامیده می‌شود. در اغلب خاک‌های جنوب و غرب و مرکزی ایران میزان مواد آلی در حدود 1% و در بعضی مناطق کمتر از این میزان است. به طور کلی در خاک خوب کشاورزی 5 تا 6 درصد هوموس موجود است که بیشتر در لایه‌های سطحی متمرکز شده و رنگ تیره را ایجاد می‌کند که به راحتی قابل تشخیص است.

1- 2- ضرورت شناسایی خاک در جانمایی محل احداث باغ و مزرعه

برای انتخاب محل احداث باغ و مزرعه، بررسی دقیق خاک اهمیت زیادی دارد. در بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی ایران، محدودیت‌های مرفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی متعددی در خاک، برای رشد گیاهان وجود دارد و بر اساس نوع و شدت محدودیت خاک، پیشنهادات و توصیه‌های لازم برای رفع آن می‌تواند اعمال شود. شناخت نوع خاک‌ها و خصوصیت آن‌ها، کمک شایانی به تعیـین محـدودیت‌ها، پتانسیل‌ها و در نتیجه بهره‌برداری هر چه بهتر مـی‌نمایـد. آگاهی از محدودیت‌ها و قابلیت‌های خاک نیازمند مطالعه صحرایی و اندازه‌گیری آزمایشگاهی دقیق می‌باشد. عدم شناخت کامل خصوصیات خاک ممکن است باعث از دست رفتن کامل سرمایه‌گذاری انجام شده برای احداث باغ یا مزرعه گردد.

اگر چه برخی محدودیت‌های خاک را با صرف هزینه اضافی می‌توان تا حدودی اصلاح نمود ولی در مورد بسیاری از این محدودیت‌ها، هزینه عملیات اصلاحی به قدری سنگین است که انجام آن توجیه‌ اقتصادی ندارد. در مورد برخی دیگر از مشکلات ذاتی خاک، حتی با صرف هزینه‌های گزاف، برطرف نمودن آن امکان‌پذیر نیست.

 

توصیه می‌شود پیش از هر گونه سرمایه‌گذاری با کمک کارشناس با تجربه نسبت به انجام مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی برای اطلاع از میزان و نوع محدودیت‌های خاک اقدام نمود.

برای آگاهی اولیه از وضعیت خاک مورد نظر در برخی مناطق که مطالعات خاکشناسی و تعیین قابلیت اراضی در آن‌ها به انجام رسیده است، می‌توان با مراجعه به سازمان‌های مربوط از نقشه خاک و گزارش‌های خاکشناسی استفاده نمود.

 

 

تصویر2- نقشه ارزیابی اراضی استان اصفهان

 

یک مطالعه خاک‌شناسی حاوی اطلاعات فراوانی است که در مدیریت مزرعه و کشت و کار قابل استفاده می‌باشد. عمق لایه محدودکننده ریشه، ظرفیت آب قابل استفاده، شوری، توان ذخیره عناصرغذائی درخاک، پتانسیل فرسایش، شیب و جهت آن از جمله این داده‌ها می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر 3- استفاده از دستگاه مکانیاب ( (GPSبرای نقشه‌برداری دقیق خاک

 

در ایران راهنمای شناسایی خاک و طبقه‌بندی اراضی برای آبیاری در سال 1954 توسط بنگاه مستقل آبیاری تهیه و تنظیم گردید و در حال حاضر به عنوان سند و ملاک طبقه‌بندی اراضی برای آبیاری ثقلی محسوب می‌شود. در مطالعات امکان سنجی توسعه آبیاری تحت فشار ضروری است تا تغییراتی در معیارهای طبقه‌بندی و درجه تناسب اراضی ایجاد گردد تا بتوان از نتایج مطالعات انجام شده قبلی برای تعیین تناسب اراضی برای آبیاری تحت فشار بهره گرفت.

 

2- محدودیت‌های خاک برای احداث باغ و مزرعه

جهت استفاده بهتر از منابع آب و خاک و با توجه به مشاهدات صحرایی و اطلاعات ثبت شده از مطالعات خاکشناسی و نتایج تجزیه‌های فیزیکی و شیمیایی و نفوذپذیری سطحی خاک‌های مختلف و بررسی محدودیت‌هایی از قبیل شوری و قلیاییت، میزان سنگ و تخته سنگ، در سطح و عمق خاک، مقدار گچ و آهک خاک، بافت خاک، شیب و پستی و بلندی زمین، فرسایش و کیفیت ساختمان و میزان مواد آلی خاک و در نظر گرفتن سطح آب زیرزمینی به‌عنوان موارد موثر بر طبقه‌بندی اراضی می‌بایست مورد مطالعه قرارگیرد.

 

  

تصویر4- حفر گمانه برای بررسی محدودیت لایه‌های زیرین خاک

 

            برخی خواص خاک کاربری کشاورزی و غیر کشاورزی را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر امور مربوط به کشاورزی، اطلاعات خاک‌شناسی در مقاصد غیر کشاورزی مانند مدیریت آلاینده‌ها و جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی، احداث ابنیه، راه و ساختمان نیز قابل استفاده است. شایان ذکر است که در ایران اغلب مطالعات خاک‌شناسی بصورت اجمالی انجام شده است و نتایج آن به تنهایی از نظر ارزیابی قابلیت خاک مورد نظر برای کشت و کار کفایت نمی‌کند. در این موارد ضروری است قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری، نسبت به انجام مطالعه دقیق صحرایی و اندازه‌گیری آزمایشگاهی خصوصیات خاک اقدام نمود و از میزان وجود عوامل مشکل‌ساز از نظر قابلیت نفوذ آب در لایه زیرین خاک، وجود سنگریزه در لایه‌ زیرین، بافت خاک، عمق خاک، نوع لایه محدود‌کننده ریشه، سرعت نفوذ آب به درون خاک، شوری و قلیائیت خاک اطمینان حاصل نمود. علاوه بر این باید برخی عوامل مانند شیب اصلی و جانبی زمین، پستی و بلندی، فرسایش آبی و بادی، رسوبات ناشی از باد و آب، عمق آب زیرزمینی، وضعیت زهکشی، ماندابی و سیل‌گیر بودن زمین مورد نظر توسط کارشناس به دقت بررسی گردد.

از نظر تئوری کشت هر محصول در هر نوع زمین غیر ممکن نیست و حتی گاهی در موارد خاص و برای اراضی کوچک، امکان جایگزین کردن و تغییر بعضی از خصوصیات خاک وجود دارد. اما به دلیل هزینه سنگین اصلاح محدودیت‌های خاک، لزوم انجام فعالیت‌های زراعی اضافی در خاک‌های مشکل‌دار و عدم دستیابی به حداکثر عملکرد در این اراضی حتی بعد از انجام اصلاحات، ضروری است که وضعیت خاک در انتخاب محل احداث باغ و مزرعه در نظر گرفته شود. بنابراین لازم است بعضی خاک‌ها را به کاشت محصولات خاص اختصاص داد. به عنوان مثال خاک‌های اغلب نواحی خشک ایران آهکی و قلیایی بوده و برای گیاهان اسید دوست مناسب نیست. در اراضی شور قبل از احداث مزرعه و باغ باید نسبت به اجرای سیستم زهکشی و آبشویی نمک اضافی از خاک اقدام نمود. در این اراضی کشت محصولات مقاوم به شوری مانند جو، گلرنگ، پنبه و چغندر توصیه می‌شود.

بافت خاک نقش تعیین کننده‌ای در انتخاب محل باغ و مزرعه دارد. بسیاری از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک به بافت آن بستگی دارد. به عنوان مثال خاک‌های سبک (شنی) از نظر غذایی فقیرتر از خاک‌های سنگین هستند و به کود دهی بیشتری نیاز دارند. اراضی سنگین و یا دارای سنگ ریزه و خرده سنگ برای تولید گیاهان غده‌ای مثل سیب‌زمینی یا چغندر مناسب نیست. این گیاهان در خاک‌های دارای بافت متوسط عملکرد بیشتری دارند. اراضی رسی به شدت سله می‌بندد و برای کاشت گیاهانی مانند یونجه که بذر ریز دارند مطلوب نیست. سله‌های سخت سطح خاک سبز شدن بذر را دچار اختلال می‌سازد. خاک‌های شنی هم برای اینگونه گیاهان مناسب نیست، زیرا سطح این خاک‌ها به سرعت خشک شده و آبیاری مداوم برای سبز شدن بذر ضرورت پیدا می‌کند. اراضی شنی به دلیل پائینی ظرفیت آب‌گیری برای گیاهان مقاوم به خشکی مطلوب تراست. اراضی رسی به علت ظرفیت آب‌گیری بالا و پائین بودن سرعت آب‌گذری و زمین‌هایی که دارای تحت‌الارض غیر قابل نفوذ هستند، برای برنج کاری بسیار مطلوبند. تولید موفق بسیاری از محصولات زراعی به خاک عمیق نیاز دارد. حتی ریشه افشان گندم ظرفیت نفوذ و استفاده از خاک را تا عمق دو متری دارد. حداقل عمق خاک زراعی (لایه‌های سطحی و زیر سطحی) برای تولید موفق بسیاری از محصولات زراعی 50 سانتی‌متر است. خاک‌های کم عمق ذخیره رطوبت کمی دارند و لازم است با فواصل کوتاه آبیاری شوند. دفعات زیاد آبیاری به طریق سطحی سبب افزایش تلفات آب و فواصل کم بین آبیاری‌ها موجب بروز مشکلات تهویه در خاک می‌شود. برای کاهش این مشکلات بهتر است در اراضی کم عمق از آبیاری بارانی به جای آبیاری سطحی استفاده شود. اراضی را که عمق خاک زراعی آن‌ها کمتر از 50 سانتی‌متر می‌باشد بهتر است به کاشت علف‌های مرتعی خانواده‌ی غلات پرداخت.

 

2- 1- محدودیت‌های فیزیکی

خواص فیزیکی خاک در تعیین قابلیت استفاده از آن برای مقاصد گوناگون حائز اهمیت می‌باشد. استحکام و تحمل فشار، قابلیت زهکشی در حالت مرطوب و خشک، قدرت ذخیره رطوبت، سهولت نفوذ ریشه گیاهان در خاک، تهویه و قابلیت نگهداری عناصر غذایی گیاهان در خاک، ارتباط نزدیک با خواص فیزیکی خاک دارد. خاک‌های شنی سریع‌تر از خاک‌های دیگر خشک و گرم می‌شوند و راحت‌تر قابل شخم زدن هستند. اما به دلیل کمبود رس و لای حاصلخیزی کمی‌دارند. این خاک‌ها نمی‌تواند آب را نگهداری نماید و عناصر غذایی آن ناچیز است. خاک‌های رسی حاصلخیزند و آب و عناصر را به خوبی نگهداری می‌کند. ولی به هنگام خشکی بسیار سخت و هنگام مرطوب بودن چسبنده شده، تهویه آن‌ها کاهش می‌یابد. در کل خاک‌هایی که بافت متوسط دارند مرغوب‌ترند. خاک‌های رسی از بقیه خاک‌ها دیرتر خشک و گرم می‌شوند و از همه سخت‌تر قابل شخم زدن می‌باشند. خاک‌های لوم وضعیتی متوسط دارند یعنی قابلیت نگهداری آب در آن‌ها خوب است و نسبتاً خوب شخم زده می‌شوند.

 

جدول 1– میزان محدودیت برخی ویژگی‌‌های خاک

            میزان محدودیت برای رشد گیاه

            ویژگی خاک        کم         متوسط   شدید      بسیار شدید

1          بافت      لوم، لوم شنی ریز، لوم سیلتی، لوم سیلتی رسی لوم شنی رسی       لوم شنی درشت، شن لومی‌درشت، شن لومی ریز، شن رسی، رس سیلتی و رس  شن ریز و شن لومی‌ درشت شن درشت

2          سنگدانه ریز %

2 تا 25 میلی‌متر   %15- %3         %35- %15       %75- %35       بیش از %75

3          سنگدانه درشت %

5/2 تا 5/7 سانتی‌متر         ____    %15- %3         %35- %15       بیش از %35

4          سنگ %

5/7 تا 25 سانتی‌متر          ____    %15 – %3        %35- %15       بیش از %35

5          لاشه‌سنگ %

2 تا 25 میلی‌متر   ___      ___      %15- %3         بیش از %35

6          درصد سنگریزه افق‌های زیرین خاک کمتر از %15      %35- %15       %75- %35       بیش از %75

 

تصویر5 – میزان مطلوب مواد معدنی، آب، هوا در خاک برای رشد گیاه

 

2- 1- 1- بافت خاک

به اندازه نسبی ذرات خاک بافت گفته می‌شود. بافت خاک نشان‌دهنده ریزی و درشتی ذرات خاک می‌باشد. به عبارت دیگر مقدار نسبی شن و سیلت و رس (ذرات کوچکتر از2 میلی‌متر) بافت خاک را تشکیل می‌دهد. بافت سبک به خاک شنی و سنگین به خاک رسی اطلاق می‌شود. خاک لوم (loam) دارای اندازه ذرات متوسط مخلوط مناسبی از شن و سیلت و رس است. بافت خاک تا حدودی نشان‌دهنده نوع خاک، رفتار آب در خاک، ظرفیت نگهداری آب، نفوذ پذیری و تخلخل و نقطه پژمردگی گیاه است. بافت خاک نقش تعیین کننده‌ای در انتخاب محل باغ و مزرعه دارد. بسیاری از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک به بافت آن بستگی دارد. به عنوان مثال خاک‌های سبک (شنی) از نظر غذایی فقیرتر از خاک‌های سنگین هستند و به کود دهی بیشتری نیاز دارند. خاک‌های شنی هم برای اینگونه گیاهان مناسب نیست، زیرا سطح این خاک‌ها به سرعت خشک شده و آبیاری مداوم برای سبز شدن بذر ضرورت پیدا می‌کند. تولید موفق بسیاری از محصولات زراعی به خاک عمیق نیاز دارد. حتی ریشه افشان گندم ظرفیت نفوذ و استفاده از خاک را تا عمق دو متری دارد.

 

جدول 2- انواع ذرات تشکیل دهنده خاک

انواع ذرات تشکیل دهنده خاک (سیستم آمریکایی)

نام         اندازه

(میلی‌متر)            تعداد ذرات

در یک گرم

شن خیلی درشت (Very Coars sand)          2- 1      90

شن درشت (Coars sand)  1- 5/     722

شن متوسط (Medium sand)          5/0- 25/0          5780

شن ریز (Fine sand)        25/0- 1/0          46200

شن خیلی ریز (Very Fine sand)    1/0- 05/0          722000

سیلت (Silt)         05/0- 002/0      5780000

رس (Clay)        کمتر از 002/0    90300000

 

 

  

تصویر 6- مثلث تعیین بافت خاک

 

ذرات تشکیل دهنده خاک شامل ماسه، سیلت و رس است. قطر ذرات شن 2- 05/0 میلی‌متر است و خلل و فرج درشت بین ذرات آن جریان هوا و آب را در خاک تسهیل می‌نماید. قطر ذرات لای

05/0-002/0 میلی‌متر است. این ذرات پودر مانند و نرم هستند و مقدار قابل توجهی آب مورد نیاز گیاه را در خود نگه می‌دارد. ذرات رس قطری کمتر از 002/0 میلی‌متر دارد. این ذرات به علت ریز بودن بیش از حد با نام کلویید در خاک شناخته می‌شود.

 

 

تصویر7 – حالت صابونی در اثر وجود ذرات سیلت در خاک

 

2- 1- 1- 1- خاک‌های سبک (شنی)

خاک‌های شنی بسیار نفوذ پذیرند و رطوبت خود را زود از دست می‌دهند. مقدار رس این خاک‌ها کمتر از 12 درصد و یا مجموع رس و سیلت آن‌ها کمتر از 20 درصد بوده و درصد شن آن‌ها بیش از 80 درصد است. عملیات شخم در این خاک‌ها به سهولت انجام می‌شود. خاک‌های شنی استحکام کمتر، حساسیت بیشتر به فرسایش بادی دارند. زهکشی خاک سبک به طور طبیعی صورت می‌گیرد. اراضی شنی به دلیل پائینی ظرفیت آب‌گیری برای گیاهان مقاوم به خشکی مطلوب تراست.

در خاک‌های شنی ریزش دیواره کانال‌ها و زهکش‌ها بیشتر دیده می‌شود. خاک‌های شنی تغییرات دمایی سریع دارند و چون در اوایل بهار زودتر گرم می‌شوند ریشه گیاهان فعالیت خود را زودتر آغاز می‌کند. با افزودن رس، کود دامی، کود سبز و پخش سیلاب در مناطق مساعد می‌توان تا حدودی مشکلات خاک‌های شنی را اصلاح نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر8 – شکل ظاهری خاک شنی

 

تصویر8 – خاک‌های سبک (شنی)

 

2- 1- 1- 2- خاک بافت متوسط (لومی)

 خاک‌های متوسط خاک‌هایی هستند که مقدار رس آن‌ها

30- 10 درصد می‌باشد. این خاک‌ها حاصلخیزی بالایی دارند و رطوبت را حفظ می‌کند. بافت‌های لوم، لوم سیلتی، لوم رس ماسه‌ای در این گروه جای دارند. اراضی سنگین و یا دارای سنگ ریزه و خرده سنگ برای تولید گیاهان غده‌ای مثل سیب زمینی یا چغندر مناسب نیست. این گیاهان در خاک‌های دارای بافت متوسط عملکرد بیشتری دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر9 – خاک بافت متوسط (لومی)

2- 1- 1- 3- خاک بافت سنگین (رسی)

خاک‌های رسی از لحاظ مواد غذایی غنی بوده و شستشوی عناصر در آن‌ها کمتر صورت می‌گیرد. خاک‌هایی که رس و مواد آلی بیشتری داشته باشد، ظرفیت کاتیون‌های تبادلی آن‌ها بالاتر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر10 – خاک بافت سنگین (رسی)

همچنین درخاک‌های رسی فسفر با خطر تثبیت مواجه است. خاک‌هایی که رس آن‌ها از جنس مونتموریلونیت باشد، انقباض بیشتری نشان می‌دهند. میزان رس خاک‌های سنگین بیش از 30 درصد است. این خاک‌ها قدرت نگهداری آب و حاصلخیزی خوب دارند ولی به دلیل خارج نشدن آب اضافی، تهویه مناسب برای گیاهان ندارد و زهکشی آن‌ها دشوار است. در این خاک‌ها به علت تهویه ضعیف و کمبود اکسیژن، مواد آلی دیرتر می‌پوسد. سطح خاک‌های رسی پس از خشک و مرطوب شدن متناوب دارای درز و ترک شده که باعث انتقال بهتر آب و هوا در خاک می‌گردد. اراضی رسی به شدت سله می‌بندد و برای کاشت گیاهانی مانند یونجه که بذر ریز دارند مطلوب نیست. سله‌های سخت سطح خاک سبز شدن بذر را دچار اختلال می‌سازد. اراضی رسی به علت ظرفیت آب‌گیری بالا و پائین بودن سرعت آب‌گذری و زمین‌هایی که دارای تحت‌الارض غیر قابل نفوذ هستند، برای برنج کاری بسیار مطلوبند.

 

تصویر 11- مقایسه اندازه نسبی ذرات خاک

 

2- 1- 1- 4- اهمیت ذرات رس در حاصلخیزی خاک

ذرات رس علی‌رغم اندازه بسیار ریز، منافذ ریز زیادی نسبت به حجمشان دارند. این سطح بسیار بزرگ قابلیت آن را دارد تا یون‌های مواد مغذی را جذب و نگهداری کند. مواد مغذی بصورت غذا در اختیار ریشه گیاه قرار می‌گیرد. این ذرات آب و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را درسطح خود نگهداری کرده و به مرور در اختیار گیاه قرار می‌دهد. رس‌ها فعال‌ترین بخش خاک محسوب می‌شوند و اکثر آن‌ها دارای ساختمان بلوری هستند.

 

 

تصویر 12– تصویر میکروسکوپ الکترونی از ذرات رس

 

قبل از مطالعه کانی‌ها توسط اشعه ایکس تصور می‌شد که کانی‌های رسی ذرات کوچک و ریز کانی‌های اولیه نظیر ذرات کوارتز، فلدسپار و میکاها باشند، در حالی که در حال حاضر کانی‌های رسی، ترکیب شناخته شده‌ای دارند که شبیه این کانی‌ها نیست و تنها کانی میکا به آن‌ها شبیه است. کانی‌های رسی، اغلب کانی‌های جدید یا حاصل انحلال کانی‌های اولیه یا کانی‌های ثانویه هستند. رس‌ها، کانی‌های سیلیکات آلومینیوم آبداری هستند که ساختمان ورقه‌ای داشته و مانند میکاها، از فیلوسیلیکات‌ها می‌باشند. ذرات رس بدلیل ساختار شبکه مانند خود، تا حدی قابلیت شکل پذیری و پلاستیکی دارند. این ویژگی باعث می‌شود تا ذرات رس قادر به جذب آب و دیگر مواد در داخل شبکه ساختاری خود باشد.

وجود کلوئیدهای رس، حاصلخیزی خاک را افزایش می‌دهد. زیرا به علت دارا بودن بار الکتریکی منفی می‌توانند کاتیون‌های (یون‌های مثبت) کلسیم، منیزیم، پتاسیم و آمونیوم را (که جزء عناصر غذایی مورد نیاز گیاه‌اند) به خود جذب کنند. این کاتیون‌ها در صورت نیاز گیاه به راحتی از سطح ذرات کلوئیدی جدا شده و جذب می‌شوند.

 

جدول 3- برخی روش‌های مدیریت بافت خاک

مشخصات           روش بهبود          نوع خاک

- ساختمان ضعیف

- حاصلخیزی ناچیز

- عدم توان ذخیره آب کافی   - افزودن منظم کود‌های آلی

- استفاده از کودهای سبز

- افزودن مواد اصلاح کننده  - شنی

- ساختمان ضعیف - افزودن مواد آلی دانه درشت           - سیلتی

- عدم خشک شدن و گرم شدن به موقع خاک

- ذخیره زیاد آب   - افزودن کود آلی، کمپوست و گچ      - رسی

- مخلوط شن، رس و سیلت

            - افزودن متناوب کو‌های شیمیایی و کمپوست    - لومی

 

 

2- 1- 1- 5- اثر بافت خاک بر مدیریت زراعی

خاک‌های رسی آب را به کندی از دست می‌دهد، ابتدای فصل کشت در زمان مناسب خشک نشده و برای شخم و شیار مشکل ایجاد می‌کند. درصورتی‌که خاک‌های رسی مونتموریلونیتی برروی شیب‌های تند قرارگرفته باشد، خطرلغزش زمین وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر13- تخریب ساختمان در اثر انقباض و انبساط ذرات رس خاک زیرین

 قدرت چسبندگی رس‌های مونتموریلونیتی و اسماگتایت بیشتر از انواع دیگر رس است. از طریق اضافه کردن کود حیوانی می‌توان تا حدودی مشکلات خاک‌های رسی را برطرف نمود. خاک‌های سبک از نظر ذخیره رطوبت کافی برای رشد گیاه مشکل دارند. رطوبت قابل استفاده در هر متر از عمق خاک شنی کمتر از 125 میلی‌متر است. بنا بر این لازم است آبیاری در آن‌ها به دفعات بیشتری انجام شود.

 

 

تصویر 14- اثر بافت خاک (شن Sand و لومLoam ) بر نحوه گسترش ریشه

خاک‌های سبک زهکشی خوبی دارد و رطوبت خود را به سرعت از دست می‌دهد. خاک شنی در برابر فرسایش بادی حساس است. ساختمان خاک‌های شنی بسیار سست است و با فشار ناچیز متلاشی می‌شود. شخم و شیار این خاک‌ها در حالت مرطوب باعث تراکم در سطح خاک می‌شود. به دلیل وجود رس ناچیز در این خاک‌ها حتی پس از خشک و مرطوب شدن متناوب درز و شکاف در سطح خاک ایجاد نمی‌گردد و در نتیجه نفوذ آب به خاک و تنفس ریشه با مشکل مواجه می‌شود. این عوامل نیز باعث کاسته شدن باردهی خاک‌های سبک‌بافت می‌گردد. وجود سنگریزه در خاک نیز باعث کم شدن حاصلخیزی و دشوار شدن فعالیت ماشین آلات کشاورزی می‌گردد. ذخیره رطوبت قابل استفاده گیاه در خاک‌های سبک و شنی ناچیز است بنابر این باید آبیاری با تناوب بیشتر صورت گیرد. آبشویی (leaching) املاح و کودهای شیمیایی در خاک شنی قابل توجه است و تلفات و ضایعات کودی و آلودگی زیست‌محیطی ناشی از آن بیشتر از سایر خاک‌ها است. ساختمان خاک‌های رسی حتی در صورتی که مواد آلی آن ناچیز باشد، از پایداری مطلوب برخوردار است. سطح خاک‌های رسی در اثر خشک و مرطوب شدن متناوب، دارای درز و ترک می‌شود. این امر باعث نفوذ بهتر آب و هوا به درون خاک می‌شود. رطوبت قابل استفاده گیاه در این خاک‌ها قابل توجه است بنابر این بدون هیچگونه نگرانی در این نوع خاک می‌توان تعداد دفعات آبیاری کم‌تر در مقایسه با سایر خاک‌ها انجام داد. یکی از مشکلات خاک رسی زهکشی نامناسب و کند است. از نقاط مثبت خاک‌های سنگین‌بافت این است که در رطوبت کمتر از اشباع، هدایت آبی ناچیز است بنا بر این به مدت طولانی رطوبت خود را حفظ نموده و در دوره خشکی آب مورد نیاز گیاه را تامین می‌کند. انتخاب زمان شخم در حفظ ساختمان در خاک رسی اهمیت به سزایی دارد. شخم در رطوبت بالا و پایین باعث تخریب ساختمان خاک و کاهش باردهی آن می‌شود. حاصل‌خیزی خاک رسی به علت ظرفیت تبادل کاتیونی زیاد، در حد مطلوب است.

 

2- 1- 1- 6- روش تعیین بافت خاک

 بافت خاک به دو روش صحرایی و آزمایشگاهی تعیین می‌شود.

 

 

 

 

تصویر15- تعیین میزان ذرات درشت‌تر از سیلت با دستگاه و بوسیله الک‌

  

 

تصویر16- تعیین میزان ذرات ریزتر از رس بوسیله هیدرومتر

 

 

تصویر 17- تعیین بافت اعماق خاک در مطالعات زهکشی

 

جدول 4- روش صحرایی تشخیص بافت خاک

معیار تشخیص     شن        لوم شنی  لوم        لوم سیلتی            لوم رسی رس

زبری و نرمی گل در بین انگشت‌ها و ظاهر قابل رویت آن           گل در بین انگشت‌ها کاملا زبر به نظر می‌رسد و ذرات شن کاملا ملموس است            زبری کمتری دارد و دانه‌های درشت کمتری در آن دیده می‌شود     زبری متوسط       ذرات درشت کم و گل نسبتا نرم و صابونی      نرم و دارای ذرات درشت ناچیز    کاملا نرم بوده و ذرات شن در آن ملموس نیست و سطح براق بنظر می‌رسد

پایداری کلوخه خشک         شکل نمی‌پذیرد      شکل نمی‌پذیرد      براحتی از هم می‌پاشد         نسبتا براحتی از هم می‌پاشد  سفت و پایدار       خیلی سفت و پایدار

پایداری کلوخه مرطوب       ناپایدار   پایداری کم           پایداری متوسط     پایدار     خیلی پایدار          خیلی پایدار

پایداری و ثبات نوار تشکیل شده در بین انگشت‌های شست و سبابه نوار تشکیل نمی‌شود          نوار تشکیل نمی‌شود          نوار تشکیل نمی‌شود            نوار بصورت بریده تشکیل می‌شود    نوار نازک و شکننده تشکیل می‌شود   نوار خیلی دراز و مقاوم تشکیل می‌شود

لوله کردن در کف دو دست  لوله نمی‌شود        لوله نمی‌شود        به سختی لوله می‌شود         لوله می‌شود ولی در سطح خمیر ترک می‌خورد لوله می‌شود ولی بصورت حلقه در نمی‌آید  براحتی لوله شده و تشکیل حلقه می‌دهد

چسبندگی کاملا غیر چسبنده  تقریبا غیر چسبنده چسبندگی کم         چسبندگی متوسط   چسبندگی نسبتا زیاد           پسبندگی بسیار زیاد

اثر باقیمانده روی دست       هیچگونه اثری روی دست باقی نمی‌ماند           اثر ناچیزی بصورت رنگ روی دست می‌ماند  مقداری رنگ بر روی دست می‌ماند        مقداری رنگ و مقداری گل بر روی دست باقی می‌ماند    مقداری گل روی انگشت باقی می‌ماند  مقدار زیادی گل روی انگشت‌ها باقی می‌ماند

 

 

2- 1- 2- ساختمان خاک

نحوه قرارگیری ذرات خاک منجر به تشکیل خاک‌دانه‌های به هم پیوسته ریز و درشت می‌گردد. سهولت نفوذ ریشه، فعالیت‌های موجودات ذره بینی خاک، تهویه و استفاده گیاهان از مواد غذایی، همگی تحت تأثیر ساختمان خاک هستند. تراکم خاک در لایه‌های زیرین نفوذ آب و هوا را در خاک با مشکل مواجه کرده و توسعه ریشه را محدود می‌نماید. ترتیب قرار گرفتن ذرات شن، سیلت و رس در کنار هم و تشکیل ذرات بزرگتر (خاکدانه) را ساختمان خاک می‌گویند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر 18- فرآیند تشکیل خاک‌دانه

 

2- 1- 2- 1- عوامل موثر در تشکیل ساختمان خاک

در تشکیل ساختمان خاک، عوامل مختلف فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و آب و هوایی مؤثر می‌باشد. به طور کل چون مولکول‌های آب خاصیت دو قطبی دارد، جذب ذرات خاک شده و آن‌ها را را به هم اتصال می‌دهد. همراه با آب یون‌های دیگر نیز وجود دارد و به نظر می‌رسد که تشکیل خاک‌دانه بیشتر تحت تأثیر آن‌ها است. به تدریج که خاک خشک می‌شود، ذرات آن به هم نزدیک تر شده و سبب تشکیل خاک‌دانه می‌شود.

شن خالص چون ذرات آن از هم جدا هستند، فاقد ساختار می‌باشد، ولی در خاکی که مواد آلی و یا ذرات ریزتر از شن به نسبت مناسب وجود داشته باشد، ذرات مجتمع شده و خاک دارای ساختار می‌شود، اینگونه تجمع ذرات باعث تهویه بهتر خاک می‌گردد. ایجاد خاکی با ساختار خوب به کندی بسیار صورت می‌گیرد، ولی برعکس، به هم خوردن و خراب شدن ساختار یک خاک، به علت عدم دقت لازم در حفاظت خاک، ممکن است بسیار سریع رخ دهد. خاک رسی سنگین در صورتی که در موقع مرطوب بودن شخم زده می‌شود، ساختار آن به هم می‌ریزد و پس از خشک شدن، سطح خاک سفت شده، سله می‌بندد و بصورت کلوخ در می‌آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر 19- اثر تراکم خاک بر گسترش ریشه گیاه

2- 1- 2- 2- اثر ساختمان بر حاصلخیزی خاک

خاک‌ها ممکن است بدون ساختمان یا دارای ساختمان باشد. خاک دارای ساختمان مناسب، جوانه زدن بذر و رشد ریشه فراهم می‌نماید و تهویه بهتری دارد. خاک‌هایی که ساختمان آن‌ها ثبات و پایداری ندارد پس از آبیاری سله بسته، از خروج بذر جوانه زده جلوگیری می‌نماید. در خاک‌هایی که رس و سیلت آن‌ها زیاد است این وضعیت حادتر می‌شود. در این وضعیت، بذرها فقط در شکاف و ترک‌هایی که پس از خشک شدن خاک ایجاد می‌گردد می‌تواند رشد نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر 20- مقایسه رشد ریشه در خاک متراکم شده و خاک بدون تراکم

ساختمان مناسب باعث نفوذ بهتر آب در خاک، کاهش فشردگی و نفوذ بهتر ریشه‌ها می‌گردد. وجود فشردگی و تراکم لایه‌های سطحی و عمقی خاک باعث تجمع آب در سطح خاک می‌گردد. بافت و ساختمان خاک تعیین کننده مقدار و اندازه منافذ در بین ذرات خاک است. اندازه خلل و فرج، شکل آن و ممتد و غیر ممتد بودنشان در نحوه حرکت و ذخیره آب در خاک موثر است. اتصال ذرات ریز خاک و تشکیل ذرات بزرگ توسط یون‌های کلسیم، منیزیوم و هوموس صورت می‌گیرد. یون سدیم در خاک باعث از هم پاشیدگی و تخریب ساختمان خاک می‌شود. به طور کلی بر اساس ترکیب فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی هر خاک، ذرات جامد به اشکال خاص، در کنار هم قرار گرفته و خاک‌دانه و کلوخه‌ها را بوجود می‌آورد. ساختمان مناسب باعث کاهش اثرات نامطلوب بافت خاک در خاک‌های رسی و شنی و اصلاح تهویه و تامین آب مورد نیاز گیاه در خاک‌های مذکور می‌شود. وجود خاک‌دانه باعث ایجاد منافذ و فضاهای خالی در خاک می‌گردد. این منافذ به مراتب از خلل و فرج بین ذرات شن، سیلت و رس بزرگتر است و در حقیقت همین تأثیر ساختمان بر روی اندازه خلل و فرج خاک باعث بهبود حاصلخیزی می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر 21- مقایسه نسبی اندازه منافذ خاک

 

 

تصویر 22– اثر ساختمان خاک بر میزان نفوذ آب

2- 1- 2- 3- انواع ساختمان خاک

ساختمان خاک‌ها به اشکال مختلف دیده می‌شود. در ساختمان بشقابی توده‌های خاک به صورت لایه‌های نازک افقی روی هم قرار گرفته ‌و بیشتر در لایه‌های سطحی خاک وجود دارد ولی گاهی در لایه‌های عمیق هم دیده می‌شود. در خاک‌های بدون ساختمان خلل و فرج بسیار کم است و عمل تهویه به خوبی انجام نمی‌شود. در حقیقت این خاک‌ها هیچ گونه خاکدانه‌ای ندارد. خاک‌های بدون ساختمان به صورت تک دانه‌ای یا توده‌ای دیده می‌شود. در ساختمان‌های ستونی و منشوری توده‌های خاک بطور عمودی روی هم قرار گرفته ‌است. ارتفاع ستون‌های حاصل متغیر و قطر آن‌ها گاهی به 15 سانتی‌متر می‌رسد و بیشتر در لایه‌های عمیق خاک مناطق خشک و نیمه خشک دیده می‌شود. در صورتی که قسمت بالایی این نوع ساختمان گرد باشد، آن را ستونی و اگر مسطح باشد، منشوری گویند. در ساختمان‌های مکعبی و فندقی، توده‌های خاک به صورت مکعب‌هایی با سطوح نامنظم، ولی ابعاد تقریبا مساوی در آمده است. اگر لبه‌های سطوح تیز و مشخص باشد، ساختمان را مکعبی و اگر این لبه‌ها صاف شده باشد، ساختمان را فندقی گویند. این نوع ساختمان در لایه‌های عمیق خاک دیده می‌شود.

 

جدول 5- برخی تفاوت‌های انواع ساختمان خاک

نفوذ آب   زهکشی  تهویه     نوع ساختمان

خوب      خوب      خوب      ستونی

خوب      متوسط   متوسط   مکعبی

خوب      بهترین    بهترین    دانه‌ای

متوسط   متوسط   متوسط   بشقابی

 

در ساختمان‌های کروی، دانه‌ای و اسفنجی توده‌های خاک گرد است و قطر آن از یک سانتی‌متر کمتر است. این ساختمان‌ها کاملا متخلخل بوده و اتصال بین ذرات ضعیف است و در صورتی که ساختمان کاملا باز و درجه تخلخل زیاد باشد، ساختمان را اسفنجی گویند. ساختمان‌های کروی بیشتر در لایه‌های سطحی خاک یافت می‌شوند و به آسانی تحت تاثیر عملیات زراعی قرار می‌گیرند.

 

 

تصویر 23- خاک‌دانه‌ مکعبی شکل

 

2- 1- 2- 4- عوامل موثر در تخریب ساختمان خاک

 درتخریب ساختمان خاک عواملی نظیر فشار، گرما، بارندگی شدید، نوع زراعت و غیره نقش دارد. در یک خاک ممکن است یک یا چند نوع ساختمان یافت شود. بسیاری از خواص فیزیکی خاک مانند حرکت آب، تهویه، انتقال حرارت، وزن مخصوص ظاهری و میزان منافذ به ساختمان خاک بستگی دارد. هنگامی که خاک مرطوب باشد، حرکت ماشین‌آلات در زمین‌های کشاورزی، باعث متراکم شدن خاک و کم شدن خلل و فرج آن می‌گردد و وزن مخصوص ظاهری خاک را افزایش می‌دهد. این امر باعث کاهش نفوذپذیری و تهویه شده و در نتیجه جذب عناصر غذایی را دچار مشکل می‌سازد. جهت کاهش این محدودیت توصیه می‌شود هنگام کاشت با افزایش کود دامی و شخم عمیق شرایط فیزیکی خاک بهبود یابد. در صورتی‌که لایه متراکم ناشی از حرکت ماشین‌آلات در فاصله 30 سانتی‌متری سطح خاک قرار گرفته باشد و لایه‌های زیرین، خاک از ساختمان مناسبی برخوردار باشد می‌توان با اجرای شخم عمیق و افزایش کود آلی اثرات منفی لایه متراکم را کاهش داد و رشد مطلوب گیاه را امکان‌پذیر نمود. اگر لایه متراکم در اعماق خاک باشد (60 سانتی‌متر و بیشتر) می‌توان گیاهان دارای ریشه سطحی و مناسب خاک‌های دارای زهکش ضعیف را برای کشت توصیه نمود.

 

2- 1- 2- 5- منافذ خاک

به فضاهای خالی بین ذرات جامد خاک، خلل و فرج می‌گویند. در یک خاک خوب به طور معمول 50 درصد مواد جامد و 50 درصد خلل و فرج وجود دارد. بین حجم هوا و حجم آب یک رابطه دو طرفه وجود دارد. یعنی با افزایش حجم آب از حجم هوا کاسته می‌شود خلل و فرج، هوا و آب مورد نیاز ریشه گیاهان را در خود جای می‌دهد. آب موجود در خلل و فرج درشت تحت تأثیر نیروی جاذبه زمین تخلیه می‌شود. این منافذ بصورت معمول محل ذخیره هوا محسوب می‌شود. خلل و فرج متوسط خاک در انتقال و هدایت آب و خلل و فرج ریز در نگهداری و ذخیره آب نقش دارد. در واقع تمام عملیات از قبیل شخم و زهکشی، افزودن کود حیوانی و آهک که برای بهبود وضعیت فیزیکی خاک انجام می‌شود، روی ساختمان خاک اثر گذاشته و تاثیری روی بافت آن ندارد.

 

2- 1- 2- 6- پایداری ساختمان خاک

پایداری خاک‌دانه‌ها به برخی عوامل بستگی دارد. نیروی هم‌چسبی (Cohission) از بار منفی ذرات رسی ناشی می‌شود و در نتیجه هنگامی جالب توجه است که ذرات از سطح ویژه زیاد برخوردار باشد. بنابراین تاثیر جذب ملکولی در خاک خشک زیاد و در خاک مرطوب، کم خواهد بود. ذرات رس مانند چسب ذرات خاک را به هم متصل می‌کند و از طرفی در اثر انقباض و انبساط تودة خاک را به قطعات کوچک‌تر تبدیل می‌نماید. معمولاً پوسته رسی دور ذرات خاک را احاطه کرده و خاک‌دانه‌ها را به وجود می‌آورد. نوع یون‌های تبادلی خاک نیز در پایداری ساختمان خاک اهمیت دارد. کلیسم، منیزیم و پتاسیم باعث بهبود وضع ساختمان خاک و هیدروژن و سدیم سبب تخریب ساختمان می‌شود. ریشه گیاهان با ترشح ترکیبات ژلاتینی ذرات را به هم پیوند می‌دهد. رشد ریشه گیاه سبب ایجاد خاک‌دانه می‌گردد. ترکیبات آلی نیز بسته به نوع خود می‌تواند در خاک‌دانه سازی موثر واقع شود. بعضی از این ترکیبات برای تثبیت خاک استفاده می‌شود. این ترکیبات یک رشته طولانی از حلقه کربن است که جذب سطحی ذرات رس گردیده و مانند زنجیره‌ای ذرات خاک را به یکدیگر متصل می‌سازد.

هوای خاک از نظر فیزیکی به دو طریق در ساختمان آن موثر است. هوا در تماس با آب، تولید کشش سطحی می‌نماید و ذرات خاک را به هم متصل می‌کند. دیگر اینکه هنگام مرطوب شدن، مقداری هوای محبوس در خاک حاصل می‌شود که اگر راه گریزی نداشته باشد به متلاشی شدن توده‌ای متراکم خاک و تشکیل خاک‌دانه منجر می‌گردد. از نظر شیمیایی اکسیژن هوا، رسوب کلوئیدهای آهن و آلومینیوم را تسهیل کرده و توام با گاز کربنیک موجب حل شدن کلسیم و سایر یون‌های موثر در دانه بندی خاک می‌شود. از نظر بیولوژیکی هوا برای تنفس ریشه‌ها و موجودات زنده ضروری است و اگر خاکی به مدت طولانی غرقاب شود در اثر توقف فعالیت موجودات زنده، ساختمان آن تخریب می‌شود. در شرایط بی هوایی ترکیبات آلی که مانند ملاتی ذرات خاک را به هم وصل می‌کند، تشکیل نمی‌شود. ساختمان خاک در انتقال و جذب و هدایت آب، نقش مهم‌تری از بافت خاک دارد. در بعضی اراضی، ایجاد درز و ترک در خاک سبب می‌شود که بخش عمده آب آبیاری از خاک سطحی خارج شود و مورد استفاده گیاه قرار نگیرد.

 وزن یک سانتی متر مکعب از خاک خشک در شرایط طبیعی را «وزن مخصوص ظاهری» می‌گویند. برای تعیین این شاخص از استوانه‌های مخصوص استفاده می‌شود. این استوانه‌ها را آرام و با دقت و بدون ضربه زدن وارد خاک می‌کنند پس از قرار دادن نمونه خاک استوانه، خاک خشک شده را وزن نموده و وزن مخصوص را محاسبه می‌کنند. وزن یک سانتی متر مکعب خاک خشک بدون خلل و فرج را وزن مخصوص حقیقی می‌گویند. وزن مخصوص حقیقی خاک‌ها بسته به نوع خاک 75/2 تا 5/2 گرم در سانتی متر مکعب متغیر است. برای تعیین این شاخص، وسایل آزمایشگاهی مخصوص وجود دارد.

 

 

تصویر 24– نمونه‌گیری جهت تعیین وزن مخصوص خاک

 

2- 1- 2- 7- ارزیابی صحرایی استحکام خاک

2- 1- 2- 7- 1- پایداری در حالت تر؛(مقدار رطوبت مساوی یا کمی بیشتر از حد ظرفیت زراعی است).

الف) چسبندگی(Stickyness): خاصیت چسبندگی

a) غیر چسبنده(non sticky): خاک به انگشتان نمی‌چسبد.

b) کمی چسبنده(Slightly sticky): خاک به یکی از انگشت می‌چسبد ولی به انگشت دیگر نمی‌چسبد.

c) چسبنده(Sticky): خاک هم به انگشتان و هم به شست می‌چسبد و تا اندازه‌ای کش می‌آید.

d) بسیار چسبنده(Very sticky): خاک به شدت به انگشتان و شست می‌چسبد.

ب) شکل پذیر(Plasticity):

a) شکل ناپذیر(non plastic): با مالش خاک بین دو دست، میله ایجاد نمی‌شود.

b) کمی شکل پذیر(Slightly plastic): با مالش خاک بین دو دست میله کوتاه کمتر از یک سانتی متر ایجاد می‌شود.

c) شکل پذیر(Plastic): میله بلند ایجاد می‌شود و فشار کمی لازم است تا بتوان یک قطعه شکل گرفته را در هم شکست.

d) بسیار شکل پذیر(Very plastic): فشار زیادی لازم است تا یک قطعه شکل گرفته را بتوان تغییر شکل داد.

2- 1- 2- 7- 2- پایداری در حالت مرطوب؛(رطوبت خاک بین خشکی و حد ظرفیت زراعی است).

a) شل(Loose): ذرات خاک به هم پیوسته نیستند.

b) خیلی ترد(Very friable): خاک‌دانه‌ها به آسانی بین شست و انگشت خرد می‌شوند.

c) ترد(Friable): فشار ملایمی بین شست و انگشت لازم است تا خاک‌دانه‌ها را خرد کند.

d) سفت(Firm): فشار متوسطی بین شست و انگشت لازم است تا خاک‌دانه‌ها خرد شود.

e) خیلی سفت(Very firm): فشار زیادی بین شست و انگشت لازم است تا خاک‌دانه‌ها خرد شود.

f) فوق العاده سفت(Extremely firm): خاک‌دانه‌ها را نمی‌توان با فشار شست و انگشت خرد کرد.

2- 1- 2- 7- 3- پایداری در حالت خشک؛(خاک خشک در مجاورت هوا)

a) شل(Loose): ذرات خاک به هم پیوسته نیست. .

b) نرم(Soft): خاک‌دانه‌ها به آسانی در دست به دانه‌های مجزا می‌شکند.

c) کمی سخت(Slightly hard): فشار ملایمی بین شست و انگشت لازم است تا خاک را خرد کند.

d) سخت(Hard): خاک‌دانه‌ها بین شست و انگشت به زحمت قابل شکستن می‌باشد.

e) فوق العاده سخت(Extremely hard): خاک‌دانه‌ها را با فشار دو دست هم نمی‌توان شکست.

 

2- 1- 3- عمق لایه محدودکننده

 هر قدر عمق خاک زیادتر باشد، برای رشد و نمو گیاه مساعدتر است. حداقل عمق خاک زراعی (لایه‌های سطحی و زیر سطحی) برای تولید موفق بسیاری از محصولات زراعی 50 سانتی‌متر است. خاک‌های کم عمق ذخیره رطوبت کمی دارند و لازم است با فواصل کوتاه آبیاری شوند. دفعات زیاد آبیاری به طریق سطحی سبب افزایش تلفات آب و فواصل کم بین آبیاری‌ها موجب بروز مشکلات تهویه در خاک می‌شود. برای کاهش این مشکلات بهتر است در اراضی کم عمق از آبیاری بارانی به جای آبیاری سطحی استفاده شود. اراضی را که عمق خاک زراعی آن‌ها کمتر از 50 سانتی‌متر می‌باشد بهتر است به کاشت علف‌های مرتعی خانواده‌ی غلات پرداخت.

 در برخی خاک‌ها لایه‌هایی وجود دارد که برای نفوذ آب وریشه مشکل ایجاد می‌کند.

 

جدول 6- محدودیت‌های ناشی از عمق خاک و لایه‌های محدود کننده برای رشد گیاه

    ردیف نوع لایه محدود کننده          کم         متوسط   شدید      بسیار شدید

1          عمق سخت‌لایه سنگدانه‌ای و شبه‌سنگی (سانتی‌متر)        120- 80            80- 50  50- 25  25- 10

2          عمق سخت‌لایه سنگی (سانتی‌متر)      120      120- 80            50- 80  کمتر از 50

            لایه سنگدانه‌ای     تشکیل شده از سنگدانه و شن درشت که حداقل 75 درصد حجم این لایه سنگ و سنگدانه دارد و ضخامت آن از 30 سانتی‌متر بیشتر است

            شبه‌سنگی            مواد سخت و یک‌پارچه که با بیل به سختی کنده می‌شود مانند مارن‌های گچی و آهکی، سنگ سیلت و شیل

            ‌سنگی     لایه صخره‌ای سخت و منسجم که با بیل قابل حفر نمی‌باشد مانند لایه پتروکلسیک و پتروجیسپسیک

محدودیت فیزیکی نفوذ ریشه در بستر‌های سنگی سخت و برخی لایه‌ها مانند سخت کفه رسی و لایه‌های سیمانی شده بوجود می‌آید. غلبه بر مشکلات ناشی از محدودیت عمق نفوذ ریشه و بالا بودن سطح ایستابی در این نوع خاک‌ها نیازمند عملیات مدیریتی خاص و هزینه بر می‌باشد.

لایه‌های سخت و سیمانی شده بطور قطعی مانع از عبور آب و ریشه گیاه می‌شوند. در مورد برخی دیگر از سخت لایه‌ها، ایجاد محدودیت فیزیکی برای نفوذ ریشه هنوز به اثبات نرسیده است. وجود یک لایه باتغییر بافت شدید نسبت به لایه بالائی که دارای شن، سنگریزه و سنگ باشد ممکن است باعث محدودیت نفوذ ریشه شود. در خاک‌های کم عمق روش‌های آبیاری سطحی راندمان مطلوبی نداشته ولی آبیاری بارانی را می‌توان با راندمان خوبی بکار برد.

به لایه‌های محکمی که به صورت طبیعی و یا در اثر حرکت بیش از حد ماشین‌ها و ادوات کشاورزی در در زیر سطح تشکیل می‌شود هم سخت لایه گفته می‌شود. این لایه‌ها، از نفوذ ریشه گیاهان به اعماق خاک جلوگیری می‌کند. با کاهش رشد ریشه، امکان جذب آب و مواد غذایی از سوی گیاهان کاهش می‌یابد و در نتیجه، میزان رشد و نمو گیاهان و عملکرد محصول کم می‌شود. در سخت لایه‌های طبیعی، تجمع املاح کربنات کلسیم و منیزیم و یا سولفات کلسیم، باعث اتصال محکم ذرات خاک به یکدیگر می‌شود و سخت لایه‌های بسیار محکمی را تشکیل می‌دهد. عبور مکرر ماشین‌ها و ادوات کشاورزی (در مزراع یونجه و در کشت‌های جوی پشته‌ای) نیز باعث تراکم خاک در محل عبور چرخ‌ها می‌شود. عمق شخم به حدی نیست که لایه متراکم را متلاشی نماید. در نتیجه در زیر خاک به تدریج لایه سخت پدید می‌آید.

 

 

تصویر 25- محدودیت رشد ریشه ذرت در اثر متراکم شدن خاک

 

یکی دیگر از عوامل محدود کننده سخت لایه‌های رسی است که به دلیل فشردگی و غیر قابل نفوذ بودن، رشد ریشه را با مشکل مواجه می‌کند. سخت لایه رسی نفوذ آب در خاک با مشکل مواجه کرده و ضمن ایجاد حالت ماندابی شرایط احیائی را در لایه‌های فوقانی ایجاد می‌نماید. وزن مخصوص ظاهری در این لایه‌ها حداقل 8/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب بوده که بیانگر تراکم و فشردگی خاک می‌باشد. وجود این لایه باعث عدم توسعه ریشه‌ شده و به دلیل ایجاد شرایط ماندابی و عدم نفوذ آب به اعماق پایین‌تر باعث خفگی ریشه‌ها می‌شود.

 

 

تصویر 26- متراکم شدن خاک در اثر تردد در رطوبت زیاد

 

            هیجده لایه محدودکننده رشد گیاه مانند سخت کفه‌های شیمیائی، لایه یخ زده دائمی، افق‌های حاوی نمک و لایه سنگی در خاک وجود دارد. عمق و جنس لایه محدودکننده، پتانسیل خاک برای کشت وکار را تعیین می‌کند. در خاک‌های عمیق امکان جذب مواد غذایی و آب به دلیل گسترش ریشه بیشتر می‌باشد و در نتیجه افزایش جذب عناصر غذایی، رشد و نمو گیاه بیشتر بوده و میزان محصول افزایش می‌یابد. درصورتیکه سنگ بستر در عمق کم قرارگرفته باشد، ظرفیت ذخیره رطوبت ناچیز بوده و عمق خاک در دسترس ریشه محدود می‌شود. سنگ بستر سست و عمیق محدودیت کمتری برای گیاه ایجاد می‌کند.

 

2- 1- 4- رنگ خاک

با بررسی رنگ خاک در برخی موارد به آسانی می‌توان برخی ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاک را شناسایی کرد. رنگ لایه‌های خاک در جهت افقی و عمودی تغییر می‌کند.

 

 

تصویر 27- دفترچه تعیین رنگ خاک

رنگ خاک تحت تاثیر عوامل گوناگون است. در مناطق گرم و مرطوب به علت شستشوی شدید مواد و تجمع آهن، خاک قرمز می‌شود. رنگ زرد لایه خاک نشان دهنده وجود اکسیدهای آهن آبدار و بروز خطر ماندابی شدن در خاک می‌باشد. مواد آلی رنگ خاک را سیاه می‌کند.

 

 

تصویر 28- تعیین رنگ خاک در صحرا

 

 در آب و هوای معتدل، خاک به دلیل دارا بودن مواد آلی بیشتر به رنگ تیره (قهوه‌ای) دیده می‌شود. ترکیب اکسید آهن و مواد آلی باعث رنگ قهوه‌ای در خاک می‌شود. در برخی نواحی استوایی به علت اکسید شدن آهن و آلومینیم خاک‌ها قرمز یا زرد رنگ است. در مناطق معتدل فراوانی هوموس باعث تیره شدن خاک می‌شود. در مناطق جنگلی، به دلیل شسته شدن آهن، خاک خاکستری می‌شود. در مناطق پرباران، مانداب شدن باعث احیای آهن و رنگ آبی، خاکستری یا سبز در خاک می‌شود. رنگ سفید مربوط به کربنات کلسیم، سیاه مربوط به اکسید منگنز و سیاه که مربوط به ترکیبات کربن دار نیز در برخی خاک‌ها مشاهده می‌شود.

 

2- 1- 5- درصد سنگریزه خاک

از نظر کیفیت و حاصلخیزی خاک، میزان سنگریزه و اندازه آن اهمیت زیادی دارد. سنگریزه در خاک باعث کاهش آب قابل جذب و مشکل شدن عملیات شخم و شیار می‌شود. درصد سنگریزه بالا اگر چه از لحاظ فیزیکی برای رشد ریشه و استقرار گیاهان مقاوم مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند، اما به لحاظ تغذیه‌ای برای گیاهان محدودیت ایجاد می‌کند. در کل ذرات بزرگتر از 2 میلی‌متر خاک محسوب نمی‌شود. ذرات 2میلی‌متر تا 7 سانتی‌متر را سنگریزه، 5/7تا 25سانتی‌متر را قلوه سنگ و بیشتر از 25 سانتی‌متر را سنگ و تخت سنگ می‌نامند.

خاک‌هاى اسکلتى به خاک‌هایى اطلاق مى‌گردد که ۷۵ درصد آن را ذرات بزرگتر از ۲ میلى‌متر از قبیل قلوه سنگ، ریگ و شن تشکیل مى‌دهد. این خاک‌ها، آب را به مقدار زیاد از خود عبور مى‌دهد و همیشه خشک است. اگر سنگ و سنگریزه فقط در سطح خاک وجود داشته باشد، می‌توان به کمک نیروی انسانی و یا ماشین آلات مخصوص سنگ جمع کرد و خاک را اصلاح نمود.

 

 

 

تصویر 29- ماشین جمع‌آوری سنگریزه از خاک

 

حدود و میزان سنگریزه قابل قبول خاک سطحی در سیستم آبیاری تحت فشار نسبت به آبیاری سطحی متفاوت می‌باشد لذا با تعیین شیوه آبیاری مناسب از جمله روش آبیاری قطره‌ای و بارانی می‌توان از توان زراعی این قبیل اراضی در تولید گیاهان زراعی و باغی استفاده نمود.

2- 1- 6- خواص رطوبتی خاک

            در مورد اغلب گیاهان زراعی مناسب‌ترین خاک برای آبیاری، خاک عمیق، مسطح و دارای زهکشی عالی می‌باشد. دراین خاک بایستی هدایت آبی سطحی مناسب بوده و ظرفیت آب قابل ذخیره کافی داشته باشد. دبی آب، هزینه تسطیح زمین و اثر آن بر خاک، امکان فرسایش سطحی و محدودیت‌های ناشی از شیب زیاد، درصد سنگریزه خاک وخطر سیلاب ملاحظات مهم برای طراحی سیستم آبیاری می‌باشد. در صورتی‌که عمق خاک از 100 سانتی‌متر کمتر باشد، عملیات آبیاری با مشکل مواجه می‌شود. در خاک‌های کم عمق میزان آب قابل استفاده کمتر بوده و برای آبیاری محصول نیازمند به مدیریت خاص می‌باشد. خاک‌های کم عمق، شنی و سنگریزه‌دار نیازمند افزایش دفعات آبیاری می‌باشد. درخاک‌های رسی با بافت ریز، آبیاری متناوب تر با مقدار کمتر آب جهت جلوگیری از سله‌بندی و تلفات آب از راه تبخیر توصیه می‌شود. از نظر قابلیت نفوذ آب در خاک کاربرد سیستم‌های آبیاری تحت فشار نسبت به آبیاری سطحی دامنه وسیع‌تری را تحت پوشش قرار می‌دهند. لذا درجات و محدودیت عوامل موثر در نفوذ آب برای آبیاری سطحی و تحت فشار متفاوت است. در اجرای موفق کشت آبی، خواص شیمیایی آب وخاک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. درشرایط نامناسب بودن زهکش خاک، املاح تجمع می‌یابد، املاح آبشویی شده از بالا دست باعث شور شدن اراضی درمناطق پست می‌شود. در بعضی خاک‌ها، آب به سرعت به اعماق پایین‌تر حرکت می‌کند در حالی که در بعضی دیگر، جابجایی آب به کندی صورت می‌گیرد. هدایت آبی خاک تحت تاثیر بافت، ساختمان، وزن مخصوص ظاهری ودرصد منافذ درشت قرار می‌گیرد. ساختمان خاک بر سرعت حرکت آب اثر می‌گذارد. تاثیر ساختمان خاک از طریق اندازه منافذ و شکل آن می‌باشد. ساختمان خاک‌دانه‌ای باعث سهولت حرکت آب می‌شود. درحالی‌که ساختمان ورقه‌ای یا پلیتی مسیر حرکت آب را مسدود می‌کند. اندازه‌گیری هدایت آبی در طراحی سیستم زهکشی، بر نامه ریزی آبیاری و عملیات حفاظت از خاک کاربرد دارد.

 

جدول 7- میزان محدودیت ناشی از نفوذپذیری خاک

                        کم         متوسط   شدید      بسیار شدید

1          میزان نفوذ آب در لایه زیرین خاک

(سانتی‌متر در ساعت)        6- 2      25 – 6

2 – 1/0 بیشتر از 25

کم‌تر از 1/0        

2          میزان ورود آب به خاک سطحی

(سانتی‌متر در ساعت)        بیشتر از 2          2- 1      1- 5/0   کم‌تر از 5/0

اندازه گیری میزان آب ورودی به خاک سطحی در حالت اشباع به وسیله استوانه‌مضاعف انجام می‌گیرد.

 

2- 1- 6- 1- حرکت آب در خاک

آب در جهت عمودی و افقی در خاک حرکت می‌کند. در حالت اشباع، آب کلیه خلل و فرج خاک را پر می‌کند و تحت تأثیر نیروی ثقل به سرعت به سمت پایین حرکت می‌کند. در حالت غیر اشباع نیروی ثقل در جابجایی آب در خاک تأثیر کمی‌دارد و نیروی کشش سطحی باعث جریان آب در اطراف ذرات خاک بصورت بسیار کند می‌شود.

حرکت آب از پایین به بالا سبب می‌شود که آب از سطح آب‌های زیر زمینی به طرف بالا حرکت کرده و بخشی از آب مورد نیاز گیاه تأمین شود. در اثر حرکت آب به سمت بالا، بخشی از نمک‌ها و املاح محلول به سطح خاک آمده و تجمع می‌یابد. علت این نوع حرکت آب، خاصیت موئینگی خلل و فرج خاک است.

آب علاوه بر حرکت عمودی، در جهت افقی هم در خاک حرکت می‌کند. عامل حرکت افقی آب، نیروی کششی ذرات است. آب خاک از قسمت مرطوب به قسمت خشک حرکت می‌نماید.

 

جدول 8- ارزیابی سرعت نفوذ آب در خاک

درجه نفوذ‌پذیری    میزان نفوذ (میلی‌متر درساعت)

بسیار سریع         بیش از 254

سریع     254 – 127

نسبتا سریع          127 – 5/63

متوسط   5/63- 20

نسبتا کم  20 – 5

کم         5 – 2/1

بسیار کم کمتر از 2/1

 

میزان‌ نفوذ پذیری خاک در انتخاب روش آبیاری اهمیت دارد. برای خاک‌هایی با نفوذپذیری زیاد (بیش از 30 میلی‌متر در ساعت)، آبیاری قطره‌ای و بارانی و برای خاک‌هایی که نفوذ پذیری کم دارد، آبیاری کرتی و نشتی مناسب می‌باشد. برای تعیین نفوذ پذیری از استوانه‌های مضاعف استفاده می‌شود.

 

 

تصویر 30- اندازه‌گیری نفوذپذیری خاک

 

2- 1- 6- 2- توان نگهداری آب درخاک

آب به صورت آزاد، مویینه و چسبیده به ذرات در خاک وجود دارد. نیروی چسبندگی و پیوستگی باعث نگهداری آب در خاک می‌شود. ظرفیت آب قابل استفاده خاک نشان دهنده مقدار آب قابل استفاده گیاه است. این ویژگی تحت تاثیر اندازه ذرات خاک، درصد سنگریزه، عمق لایه غیرقابل نفوذ، درصد موادآلی و میزان فشردگی خاک قرار می‌گیرد. ظرفیت آب قابل استفاده در برنامه‌ریزی آبیاری و تعیین زمان و مقدارآب مورد نیاز ضروری است. اندازه واستحکام خاک‌دانه‌ها، در قابل دسترس بودن آب ذخیره شده خاک موثر است. یک تا سه روز پس از آبیاری، میزان رطوبت خاک به حد ظرفیت زراعی می‌رسد. در این حالت منافذ درشت خاک آب را از دست داده و منافذ ریز پر از آب می‌باشد. با جذب تدریجی آب توسط ریشه گیاه خروج آن در اثر تبخیر و تعرق مقدار آب خاک کاهش می‌یابد تا جایی که آثار پژمردگی برگ‌ها در روز ظاهر شده ولی گیاه در شب دوباره شاداب می‌شود، این میزان از رطوبت خاک نقطه پژمردگی موقت خوانده می‌شود. در شرایطی که اگر آبیاری انجام نگیرد، گیاه در شب نیز شادابی خود را باز نمی‌یابد میزان رطوبت خاک به نقطه پژمردگی دایم رسیده است. درصدی از رطوبت خاک که بین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی قرار دارد و قابل استفاده گیاه است را رطوبت قابل استفاده خاک می‌گویند. تمام رطوبت قابل استفاده به راحتی برای گیاه قابل جذب نیست و در نزدیکی نقطه پژمردگی، گیاه باید با صرف انرژی مضاعف، آب مورد نیاز خود را تأمین کند. این میزان از آب خاک، کاهش مجاز رطوبت است و در این زمان باید آبیاری را آغاز نمود. میزان رطوبت قابل استفاده در خاک‌های مختلف تفاوت قابل توجهی دارد.

 

جدول 9- اثر بافت بر ویژگی‌های رطوبتی خاک

میزان آب موجود در یک متر عمق خاک (سانتی‌متر در متر)         

شنی       لومی      رسی     

43        48        51        اشباع

18        32        37        ظرفیت مزرعه

9          15        22        نقطه پژمردگی دایم

.           0          0          خشک شده در آون

26        17        14        آب ثقلی

8          17        15        توان ذخیره آب

4          8          8          آب قابل استفاده گیاه

9          15        22        آب غیر قابل استفاده گیاه

 

گیاه آب مورد نیاز خود را از طریق ریشه جذب می‌کند. بنابراین حفظ و ذخیره آب در خاک از عوامل اصلی رشد گیاه است. علاوه بر این ویژگی‌های مهم خاک مانند پایداری و مقاومت در برابر فشار، نفوذ پذیری و گاورو شدن زمین به مقدار رطوبت خاک بستگی دارد. رطوبت بر میزان هوای خاک نیز اثر دارد. فعالیت موجودات زنده و فرایند‌های شیمیایی خاک نیز تابعی از مقدار رطوبت آن است.

مقدار آب خاک توسط درصد رطوبت بیان می‌شود. درصد رطوبت به تنهایی نشان‌دهنده توان خاک برای تامین آب مورد نیاز گیاه نمی‌باشد. در یک درصد رطوبت ثابت، میزان آب قابل استفاده گیاه در خاک‌های با بافت متفاوت یکسان نمی‌باشد. پتانسیل آب خاک شدت جذب ملکول‌های آب به ذرات و امکان حرکت آن در خاک را تعیین می‌کند. باید توجه داشت که رطوبت و پتانسیل خاک وابسته به هم بوده و شناسایی رابطه آن‌ها از ابزارهای مهم در مدیریت آبیاری و بهره‌برداری از خاک است. در یک خاک به ظاهر خشک قشر بسیار نازکی از آب با نیروی جاذبه زیاد (حدود 10 تن بر سانتی متر مربع) در سطح ذرات جامد وجود دارد. با افزایش رطوبت خاک از شدت جذب ملکول‌های آب کاسته می‌شود. نیروی مویینگی موجب نگهداری آب در خلل و فرج خاک می‌گردد. وقتی میزان رطوبت از حد معینی که به بافت و ساختمان خاک بستگی دارد بیشتر شود. نیروی مویینگی قادر به مقاومت در مقابل نیروی ثقل نخواهد بود و آب تحت تأثیر نیروی ثقل از خاک خارج می‌شود. آب خاک همواره تحت تأثیر نیروی مویینگی و ثقل واقع می‌شود ولی نیروی ثقل نمی‌تواند همه آب موجود در خاک را تخلیه کند. همواره مقداری آب در خاک باقی می‌ماند که نیروی ثقل قادر به جدا کردن آن از ذرات خاک نیست. این بخش از آب، توان نگهداری رطوبت خاک نامیده می‌شود. هنگامی که آب در خاک نفوذ می‌کند، تحت تأثیر نیروی ثقل به حرکت خود به سمت پایین ادامه می‌دهد.

آبی که در خاک باقی مانده و تحت نیروی ثقل قرار نمی‌گیرد را می‌توان به قطره آبی که در امتداد یک جسم باریک و عمودی حرکت کرده بعد از رسیدن به رأس آن به صورت دایره کشیده آویزان می‌شود ولی سقوط نمی‌کند، تشبیه نمود. مقدار آب جاذبه‌ای به اندازه ذرات جامد، رطوبت نسبی هوا و درجه حرارت خاک بستگی دارد.

اگر ذخیره رطوبت خاک از حد معینی بیشتر شود، آب مازاد توسط نیروی چسبندگی به ذرات خاک متصل نمی‌شود ولی تحت تأثیر خاصیت مویینه قرار می‌گیرد و از دسترس ریشه خارج نمی‌شود. مویینگی در خلل و فرج ریز خاک باعث ذخیره آب می‌شود. اختلاف پتانسیل یا نیروی جذب آب در نقاط مختلف خاک، موجب حرکت آب می‌گردد. آبی که تحت تأثیر چنین نیرویی قرار دارد آب مویینه نامیده می‌شود که به کمک نیروی مزبور در مقابل جاذبه زمین مقاومت می‌کند. مقدار آب مویینه به خواص فیزیکی خاک بستگی دارد. قدرت مکش ریشه گیاه قادر به جذب آب موجود در خلل و فرج بسیار ریز (خلل و فرج کمتر از 2/0 میکرون) نمی‌باشد. آب خلل و فرج درشت‌تر با شدت کمتر جذب شده و ریشه گیاه توان جذب آن‌رادارد.

 

 

تصویر31- دستگاه تانسیومتر برای تعیین پتانسیل آب خاک و زمان مناسب آبیاری

 

پس از آنکه خلل و فرج ریز خاک از آب پر شد اگر نفوذ آب در خاک ادامه داشته باشد به تدریج هوای موجود در خلل و فرج درشت نیز خارج و آب جانشین آن می‌گردد. آب مازاد تحت تأثیر نیروی جاذبه زمین قرار می‌گیرد و در صورت مناسب بودن شرایط زهکشی از خاک خارج می‌شود. حالت اشباع در خاک پس از آبیاری بیش از حد و یا بعد از بارندگی طولانی بوجود می‌آید. زمان لازم برای خروج آب اضافه بسته به خواص فیزیکی خاک متفاوت است. بخشی از آب اشباع که در خلل و فرج بسیار درشت (30 تا 40 میکرون) قرار دارد با سرعت بیشتر از خاک خارج می‌شود. بقیه آب اشباع به کندی جای خود را به هوای خاک می‌دهد. در خاک‌های سبک و شنی آب اشباع سریع‌تر خارج می‌شود. در خاک‌های سنگین، آب اشباع به کندی از خاک خارج می‌شود.

 

  

تصویر32- دستگاه تعیین حدود رطوبتی خاک

ظرفیت اشباع نشان‌دهنده حداکثر مقدار آبی است که در خاک ذخیره می‌شود. ظرفیت اشباع به میزان کل خلل و فرج خاک بستگی دارد.

حداکثر مقدار آبی که خاک می‌تواند ذخیره کند و تحت تاثیر نیروی ثقل از دسترس گیاه خارج نگردد، ظرفیت نگهداری آب در خاک نامیده می‌شود. به عبارت دیگر این ظرفیت معرف توان خاک برای نگهداری آب در مقابل نیروی ثقل می‌باشد. ظرفیت نگهداری آب در خاک ارتباط مستقیم با میزان خلل و فرج دارد. بطور معمول آب قابل ذخیره در خلل و فرج ریز خاک حفظ می‌شود. بافت خاک تعیین کننده درشتی و ریزی خلل و فرج می‌باشد. بنا بر این بافت خاک ظرفیت ذخیره آب را تعیین می‌کند. در خاک‌هایی که ساختمان فیزیکی مطلوب دارد هر چه قطر ذرات کوچکتر باشد سطح آن وسیع‌تر بوده و آب بیشتری در خاک ذخیره خواهد شد.

قسمتی از ذخیره آب خاک به تدریج جذب ریشه گیاه شده و بصورت تعرق از روزنه‌های برگ وارد هوا می‌گردد. بخش دیگر آب از سطح خاک تبخیر و از دسترس گیاه خارج می‌شود. جذب آب توسط گیاه تا جایی که توان غلبه بر نیروی مکشی خاک را داشته باشد، ادامه می‌یابد. هنگامی که رطوبت خاک به حدی کاهش یابد که شدت جذب آب به خاک بیش از توان جذب گیاه باشد، جذب آب توسط ریشه متوقف می‌شود. در صورت ادامه تعریق آب در برگ، سلول‌ها حالت تورم خود را از دست داده و حالت پژمردگی در گیاه ظاهر می‌شود. نقطه پژمردگی به صورت درصد رطوبت حجمی خاک نشان داده می‌شود. نقطه پژمردگی به خواص فیزیکی و به ویژه بافت خاک بستگی دارد. رطوبت نقطه پژمردگی در خاک‌های شنی در حدود 1 تا 5/3 درصد و در خاک‌های لومی 5 تا 15 درصد و در خاک‌های رسی 15 تا 20% وزن خاک است. میزان رطوبت خاک در نقطه پژمردگی علاوه بر خواص خاک، به توان گیاه نیزبستگی دارد. حساسیت گیاهان مختلف نسبت به پژمردگی یکسان نیست. بنا بر این نقطه پژمردگی خاک از گیاهی به گیاه دیگر کمی‌تفاوت می‌کند.

            خاک‌های مختلف هدایت آبی کم و بیش متفاوتی دارد. نحوه نفوذ و حرکت آب یکی از مشخصات مهم فیزیکی خاک است. ریز و درشت بودن خلل و فرج در نفوذ پذیری خاک تأثیر دارد. اگر خلل و فرج خاک زیاد ولی از نوع ریز باشد، خاک با وجود ظرفیت نگهداری آب خوب، نفوذپذیری ناچیز خواهد داشت.

رطوبت قابل استفاده گیاه در هر نوبت آبیاری، از تفاوت ظرفیت نگهداری آب خاک و نقطه پژمردگی قابل محاسبه است و بطور معمول مقدار آن نصف ظرفیت نگهداری آب خاک است.

 

 

2- 1- 7- دمای خاک

مقدار گرمای وارد شده به خاک، مقدار گرمای لازم برای بالابردن یک درجه دمای خاک و مقدار حرارتی که صرف تبخیر می‌شود، عوامل مؤثر در دمای خاک می‌باشد.

 

 

 

تصویر 33- تبادل گرما بین خاک و محیط

 

 مقدار حرارت جذب شده توسط خاک به عواملی چون آب و هوا، رنگ خاک، شیب زمین و پوشش گیاهی بستگی دارد. بخشی از گرمای خاک از طریق هدایت و تشعشع به هوای مجاور بر می‌گردد. بخشی از گرمای خاک به صورت اشعه‌های مادون قرمز دفع می‌شود. درجه حرارت خاک با دما سنج جیوه‌ای مخصوص اندازه گیری می‌شود.

2- 1- 7- 1- گروه بندی دمایی خاک

2- 1- 7- 1- 1- پرجلیک  ؛ میانگین سالانه دمای خاک پایین تر از صفر درجه سانتی‌گراد است.

2- 1- 7- 1- 2- کراییک  ؛ میانگین سالانه دمای خاک بین صفر تا 8 درجه سانتی‌گراد است و دمای تابستانه کمتر از 15 درجه سانتی‌گراد می باشد.

2- 1- 7- 1- 3- ایزو ؛ بصورت پیشوند خاکهایی است که اختلاف بین دمای ماه‌های زمستان و تابستان کمتر از 5 درجه سانتی‌گراد باشد.

2- 1- 7- 1- 4- فریجید و ایزوفریجید  ؛ دمای خاک بین صفر تا کمتر از 8 درجه سانتی‌گراد است.

2- 1- 7- 1- 5- مزیک و ایزومزیک  ؛ دمای خاک بین 8 تا کمتر از 15 درجه سانتی‌گراد است.

2- 1- 7- 1- 6- ترمیک و ایزوترمیک  ؛ دمای خاک بین 15 تا کمتر از 22 درجه سانتی‌گراد است.

2- 1- 7- 1- 7- هایپرترمیک و ایزوهایپرترمیک  ؛ دمای خاک بالاتر از 22 درجه سانتی‌گراد است.

 

2- 1- 8- زهکشی

            مفهوم وضعیت زهکشی، نحوه خروج آب اضافی و آبشویی انواع املاح محلول از خاک است که یا در اثر آبیاری با آب‌هایی با کیفیت نامناسب در دل خاک انباشته شده‌اند و یا در زمین‌های آیش و بایر، سطح ایستابی شور موجبات شوری خاک را فراهم ساخته و یا هر دو عامل همراه هم عمل کرده‌اند.

 

 

تصویر 34- مقایسه اثر شرایط متفاوت زهکشی و تهویه بر رشد گیاه

 

مرگ گیاه در مناطقی که حجم آب قابل زهکشی بسیار زیاد باشد، با مدیریت صحیح و خارج کردن آب بارندگی می‌توان حجم عملیات لازم برای زهکشی را کاهش داد. زه‌آب ممکن است ناشی از بارندگی، ذوب برف، آب آبیاری، جریانات سطحی و نشت زیر سطحی از اراضی مجاور، سریز و طغیان رودخانه‌ها، نشت از کانال‌های آبیاری و صعود سطح ایستابی باشد. در نواحی مرطوب بارندگی‌های مداوم، در نواحی سردسیر تغذیه ناشی از ذوب برف و در نواحی خشک و نیمه خشک، آبیاری طغیان‌های فصلی، آبشویی اراضی و صعود سطح ایستابی، منشاء اصلی زه ‌آب به شمار می‌رود. با توجه به موارد ذکر شده، عواملی چون روش آبیاری، توپوگرافی، شبکه آب‌راهه‌ها، عمق لایه نفوذ ناپذیر، لایه‌بندی خاک، نفوذ پذیری سطحی، هدایت هیدرولیکی و خصوصیات شیمیایی خاک بطور غیر مستقیم بر زهدار شدن اراضی موثرند. کلاس زهکشی نشان دهنده تعداد دفعاتی است که در طول سال تمام یا قسمتی از خاک از آب اشباع می‌شود. کلاس زهکشی در مطالعات خاک‌شناسی استفاده می‌شود و زهکشی خیلی ضعیف تا خیلی سریع را شامل می‌شود.

 

 

 

تصویر 35- زهکشی آب اضافی از خاک

 

احداث زهکش دو هدف ایجاد وضعیت مناسب برای رشد گیاه و ایجاد شرایط لازم برای کاربرد ماشین آلات کشاورزی را دنبال می‌نماید. زهدار بودن اراضی و شرایط ماندابی علاوه بر محدود نمودن کاربرد ماشین آلات و جلو گیری از اجرای عملیات کاشت و داشت، شرایط نامساعدی را برای رشد گیاه بوجود می‌آورد که منجر به کاهش محصول می‌شود. رطوبت زیاد خاک، شرایط مساعدی برای رشد قارچ‌ها و باکتری‌های بیماری‌زا فراهم می‌آورد. علاوه بر این شرایط غیر هوازی، جذب مواد غذایی و بهره‌گیری از کودها را کاهش می‌دهد. همچنین در محیط‌های ماندآبی، جذب مواد سمی و عناصر سنگین افزایش می‌یابد. شرایط ماندابی، تهویه خاک را کاهش و فعالیت‌های متابولیکی گیاه یعنی تنفس و تبخیر و تعرق را مختل می‌نماید. از سوی دیگر در خاک زهدار، به دلیل کاهش درجه حرارت خاک، جوانه زنی به تاخیر افتاده، طول دوره رشد کاهش می‌یابد و تقویم زراعی مختل می‌گردد. زهکشی خوب خاک، حفظ ساختمان و حرکت آسان ماشین‌آلات (workability)، تسریع در جوانه زنی و افزایش دوره رشد، گسترش عمق توسعه ریشه گیاه، امکان کشت گیاهان مختلف، جذب بهتر مواد غذایی خاک بوسیله ریشه، کاهش آفات و امراض و هزینه‌های مقابله با آن‌ها و کنترل علف‌های هرز را باعث می‌شود.

سنگریزه‌ای بودن خاک، شیب زیاد، بافت شنی و رس کم و وجود سخت کفه درپروفیل خاک احداث و کارایی سیستم زهکش را کاهش می‌دهد. برای احداث زهکش درخاک‌های سست ملاحظات ویژه ضروری می‌باشد. خاک‌های سیلتی با رس کم بتدریج وارد منافذ تنبوش‌های زهکش شده و آن‌ها را مسدود می‌کند. بنابراین تهویه فیلتر مناسب دراطراف تنبوش‌ها درخاک‌های سیلتی ضروری است. عدم استحکام خاک و خشک شدن سریع خاک‌های شنی پس از احداث زهکش باعث بروز مشکلاتی می‌شود. در برخی از خاک‌های غرقابی مقدار زیاد ترکیبات سولفید وجود دارد که درصورت احداث زهکش، این ترکیبات بصورت ناگهانی اکسید شده و خاک را اسیدی می‌کند. درصورتی‌که آب زهکشی شده حاوی آهن احیاء باشد رسوب این ترکیب می‌تواند باعث مسدود شدن منافذ زهکش شود. سیستم زهکشی باید به نحوی طراحی شود که آب اضافی تا عمقی که ریشه حضور دارد بصورت کامل ازخاک خارج کند. درخاک‌هایی با بافت سنگین یا دارای لایه محدود کننده خارج نمودن آب اضافی تا عمق مورد نظر با مشکل مواجه می‌باشد.

 

2- 1- 9- سطح آب زیرزمینی

سطح آب زیرزمینی نشان دهنده عمقی از خاک است که بصورت موقت یا دایم تحت تاثیر آب‌های زیرزمینی قرار می‌گیرد. ممکن است سطح آب زیرزمینی در خاک بصورت موقت در اثر باران‌های سنگین بالا بیاید. عمق آب زیرزمینی در خاک و مدت ماندگاری آن، نحوه مدیریت خاک‌های مانداب را تعیین می‌کند. سطح آب زیرزمینی بالا بعلت وجود لایه‌های سخت و سخت کفه‌های رسی و یا دیگر سخت کفه‌ها در اعماق بوجود می‌آید.

 

2- 2- محدودیت‌های شیمیایی خاک

محدودیت‌های شیمیایی خاک به نحو قابل توجهی رشد گیاهان زراعی و باغی را تحت تأثیر قرار می‌دهد این محدودیت‌ها به شرح ذیل می‌باشد.

 

 2- 2- 1- میزان مواد آلی خاک

            مواد معدنی به تنهایی یک خاک را تشکیل نمی‌دهد. خاک بوسیله موجودات زنده بصورت مداوم تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر می‌کند. موجودات ذره بینی شامل انواع قارچ‌ها و باکتری‌ها و اکتینومیست‌ها می‌باشند. یک سانتی متر مکعب از خاک حاوی بیش از یک میلیون باکتری است. این موجودات با جذب ازت و با تجزیه باقی مانده گیاهان و جانوران موجب تشکیل هوموس در خاک می‌شوند. بنابراین هر چه تعداد و فعالیت آن‌ها در خاک بیشتر باشد خاک حاصلخیزتر خواهد بود. افزودن مواد آلی به خاک و وجود شرایط رطوبت و حرارت مناسب باعث رشد سریع جمعیت این موجودات می‌شود. در حالی که دمای بالا و رطوبت کم، از تعداد آن‌ها می‌کاهد. در اثر فعالیت انواع جانداران درشت (کرم‌ها – موریانه‌ها و حشرات. . . ) و انواع جانداران ریز (قارچ‌ها – باکتری‌ها – جلبک‌ها. . . ) مواد آلی درخاک ایجاد می‌شود. به طور مثال باکتری‌ها و قارچ‌ها باعث پوسیدن گیاهان شده و مواد آلی ریزی به نام هوموس (گیاخاک) تولید می‌کنند. این مواد ضمن جذب آب و نگهداری مواد غذایی، ذرات معدنی خاک را به هم می‌چسباند. در مطالعات خاکشناسی، مواد آلی برای هرلایه خاک بصورت جداگانه اندازه‌گیری می‌شود. هر یک در صد ماده آلی معادل 6/0در صد کربن آلی است. حضور مواد آلی درخاک موجب بهبود ساختمان و خاک‌دانه سازی، افزایش تخلخل، کاهش وزن مخصوص، بهبود نفوذ پذیری، کاهش چسبندگی وافزایش قدرت ذخیره آب می‌گردد. مواد آلی همچنین باعث افزایش ظرفیت کاتیون قابل تبادل درخاک می‌شود. بقایای گیاهی پس از تجزیه عناصر غذائی بویژه ازت، فسفر و گوگرد را در اختیار ریشه قرار می‌دهد.

            گیاهان و جانوران از طریق افزودن مواد آلی نقش مهمی‌در خاک دارند. قارچ‌ها و باکتری‌ها مواد آلی را به ترکیبات شیمیایی نیمه محلول یا "هوموس" تبدیل می‌کند و موجودات بزرگ‌تر مانند کرم‌های خاکی، سوسک‌ها و موریانه‌ها، هوموس را با مواد معدنی خاک مخلوط می‌کند. حشرات و کرم‌های خاکی در به هم آمیختن و تهویه خاک نقش موثری دارند. بخش مهمی از هوموس بر اثر تغییرات بیوشیمیایی مواد آلی در دستگاه گوارش موجودات زنده ایجاد می‌شود. در یک هکتار خاک مرتعی در نواحی مرطوب، حدود یک میلیون کرم خاکی و بیست و پنج میلیون حشره وجود دارد.

 

2- 2- 1- 1- هوموس

هوموس یک ماده بیوشیمیایی به رنگ قهوه‌ای تیره تا سیاه است. تفکیک هوموس از خاک بسیار مشکل است. هوموس تنها از یک ماده تشکیل نشده، بلکه مخلوطی از مواد است. مواد آلی حاصل از تجزیه معمولا به رنگ تیره است. هوموس در خاک با ذرات ریز مواد معدنی مخلوط می‌باشد. اسیدهای هومیک و فولیک، قارچ‌ها، باکتری‌ها، دیاستازها و ترکیبات آلی دیگر بویژه لیگنین تشکیل دهنده هوموس هستند. مواد ازتی و گلوسیدها بر روی لیگنین تثبیت شده، و مولکول‌های بزرگ آلی را تشکیل می‌دهد. این مولکول‌ها به ذرات رس متصل می‌گردد. خاک‌دانه‌های رسی- هوموسی که به این ترتیب پدید می‌آید ساختمانی نرم و قابل تهویه با ظرفیت بالای ذخیره آب و عناصر غذایی در خاک ایجاد می‌کند.

مواد پروتئینی موجود در هوموس که از بقایای موجودات زنده ایجاد می‌شود، توسط موجودات ذره بینی با منشاء گیاهی و جانوری تجزیه شده و مواد غذایی را به طور پیوسته در اختیارگیاه قرار می‌دهد. به بیان دیگر هوموس عامل اصلی حاصلخیزی خاک را تشکیل می‌دهد.

هوموس اثرات مفیدی در خاک فراهم می‌آورد. هوموس توانایی نگهداری و ذخیره رطوبت را افزایش می‌دهد و باعث ته نشست مواد حمل شده توسط باد و باران و جلوگیری از فرسایش خاک می‌شود. همچنین هوموس منبع مهم تامین نیاز نیتروژن گیاهان است و باعث بهبود ساختمان خاک می‌شود. هوموس دارای انواع گوناگونی است که بستگی به کیفیت مواد آلی و معدنی دارد. هوموس نوع مول با ذرات معدنی پیوند دارد و در نواحی معتدل و مرطوب بر روی خاک‌های قلیایی و رسی با خاک برگ فراوان و تجزیه پذیر تشکیل می‌شود. هوموس مور فشرده تر بوده، در مناطق سردتر و بر روی خاک برگ‌هایی که به دشواری تجزیه می‌شوند (مانند برگ‌های سوزنی کاج) و بر روی خاک‌های ماسه‌ای و اسیدی فاقد رس تشکیل می‌شود. و بالاخره هوموس مودرحالت بینابین دو نوع هوموس فوق می‌باشد. نمونه هوموس اسید در اطراف کوه‌های آلپ مشاهده می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر 36- هوموس

2- 2- 2- اسیدیته خاک

یکی از خصوصیات مهم خاک، pH می‌باشد. واکنش‌های شیمیایی آلی و غیر آلی زیادی در خاک انجام می‌شود. بیشتر این واکنش‌ها به اسیدی یا قلیایی بودن خاک بستگی دارد. در نواحی کم باران، مجموعه کلوییدهای خاک بیشتر حاوی کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم است. بنابراین، این خاک‌ها حاصلخیزی خوبی دارند در حالی که در نواحی پر باران، بیشتر این عناصر در اثر شست و شو از خاک خارج شده و حاصلخیزی کاهش می‌یابد.

 

 

 

تصویر 37- مقیاس pH برای سنجش حالت اسیدی و قلیایی

فعالیت موجودات زنده خاک و قابل جذب بودن عناصر غذایی خاک توسط ریشه تحت تأثیر واکنش خاک می‌باشد. از طرف دیگر، pH خاک میزان فعالیت باکتری‌های مفید را کنترل می‌نماید. در خاک‌های کمی اسیدی فعالیت باکتری‌های جذب کننده ازت هوا و در خاک‌های خنثی تا حدود قلیایی 5/6- 5/7 pH= میزان فعالیت قارچ‌ها و اکتینومیست‌ها افزایش می‌یابد. به طور مثال باکتری‌های تولید کننده نیترات (تبدیل ازت هوا به فرم قابل جذب گیاه) در pH بالاتر از 5/5 فعال می‌باشند و یا آهن منگنز در pH کم تر از 6 قابل جذب است.

 

 

 

تصویر38- رابطه تقریبی بین pH خاک و قابلیت استفاده عناصر غذایی گیاه

 pH نشان دهنده درجه اسیدی بودن خاک می‌باشد. pH خاک با غلظت یون هیدروژن آزاد در محلول خاک ارتباط دارد. یون‌های هیدروژن در خاک در اثر تجزیه آب، فعالیت شیمیایی ریشه و واکنش‌های هوازدگی شیمیایی به وجود می‌آید. غلظت یون‌های هیدروژن تعیین کننده pH خاک است. خاک‌های با غلظت‌های بالای یون هیدروژن حالت اسیدی دارد. خاک‌های قلیایی غلظت کم یون هیدروژن دارد.

 

جدول شماره10- اثر بافت خاک و pH بر کمبود عناصر غذایی

انواع خاک           pH

پائین کمتر از 6    pH

معمولی 6- 7       pH

بالا بیشتر از 7

خاک‌های شنی       ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، مولیبدن، مس، روی  ازت، منیزیم، منگنز، بُر، مس، روی  ازت، منیزیم، منگنز، بُر، مس، روی، آهن

خاک‌های شنی لومی            ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، مولیبدن، مس،          ازت، منیزیم، منگنز، بُر، مس           ازت، منیزیم، منگنز، بُر، مس، روی، آهن

خاک‌های لومی      فسفر، پتاسیم، مولیبدن         بُر، منگنز           بُر، منگنز، مس، آهن

خاک‌های رسی لومی           فسفر، پتاسیم، مولیبدن         منگنز     بُر، منگنز

خاک‌های رسی      فسفر، مولیبدن                  بُر، منگنز

خاک‌های آلی         فسفر، روی، مس  منگنز، روی، مس منگنز، روی، مس

خاک‌های خیلی سبک            منیزیم    منیزیم، مس         منیزیم، مس

در pH کمتر از 5 جذب نیتروژن، کلسیم، فسفر و منیزیم در ریشه کند می‌شود و گیاه دچار سمیت آلومینیم، آهن و بٌر می‌شود. در واکنش قلیائی خاک گیاه دچار کمبود آهن، منگنز، مس، روی و بویژه فسفر و بر می‌شود. در pH بالای 3/8 سدیم تبادلی فوق‌العاده زیاد و ساختمان خاک‌دانه‌ها متلاشی می‌شود.

هنگامی که pH افزایش پیدا کند، یون‌های کلسیم و منیزیم در محلول خاک افزوده می‌شود یکی دیگر از عناصری که قابلیت استفاده آن تحت تأثیر pH قرار دارد، عنصر مولیبدن است. این عنصر در pH اسیدی با آهن ترکیب شده و در این شرایط گیاهان حساس کاهش عملکرد دارد. از جمله این گیاهان می‌توان از گل کلم و شبدر نام برد.

 

  

تصویر 39- دستگاه pH متر و کاغذ تورنسل برای تعیین pH خاک

 

  

 

تصویر 40- اثر pH خاک بر رشد گیاه

در نواحی مرطوب بیشتر خاک‌ها اسیدی و در نواحی خشک قلیایی هستند. در ایران تنها در بخشی از منطقه لاهیجان که به کشت چای اختصاص دارد خاک اسیدی است. خاک اسیدی pH کم تر از 7 دارد. pH خاک‌های آهکی بیشتر از 7 می‌باشد. خاک‌های آهکی در نواحی خشک و نیمه خشک دیده می‌شود. در بیشتر مناطق کشور خاک‌ها آهکی است. اکثر گیاهان در محدوده 6- 8= pH به خوبی رشد می‌کنند.

 

جدول 11- pH مناسب برخی گیاهان زراعی و باغی

گیاهان زراعی      محدوده pH         گیاهان باغی         محدوده pH

یونجه     7/8 – 2/6          گوجه فرنگی        5/7 – 5/5

جو        8/7 – 5/6          سیب زمینی         5/6 – 8/4

چغندر    8 – 5/6 پیاز       7 – 5/5

ذرت      5/7 – 5/5          کلم         5/7 – 6

برنج      5/6 – 5 خیار      7 – 5/5

گندم       5/7 – 5/5          اسفناج    5/7- 6

 

 

2- 2- 3- آهک

            آهک جذب برخی عناصر غذایی را درگیاه محدود می‌کند. آهک می‌تواند گیاهان حساس را دچار مشکل نماید. در خاک‌های با درصد بالای آهک (بیش از 40 درصد و با ضخامت 30 سانتی‌متر) محدودیت‌هایی جهت گیاهان حساس ایجاد می‌گردد. اندازه ذرات آهک بر شدت بروز مشکلات تغذیه‌ای موثر است. علاوه برمقدار و اندازه ذرات آهک، مقدار یون بی‌کربنات آب آبیاری و محلول خاک بر کلروز ناشی از کمبود آهن گیاه موثر است. به دلیل محدودیت رشد گیاه، توصیه می‌شود در اراضی آهکی از گیاهان مقاوم به آهک استفاده نمود.

 

 

تصویر 41- کمبود آهن در خاک آهکی

 

عناصری از قبیل فسفر، مولیبدن، آهن، بر، روی و منگنز در گیاهان کشت شده در خاک‌های آهکی دچار کمبود می‌شود. درجه حساسیت گیاهان به آهک متفاوت است. محصولات حساس حتی با 2 درصد آهک در خاک علائم کمبود نشان می‌دهند.

 

2- 2- 4- گچ

محدودیت گچ در بخش قابل توجهی از اراضی کشور مشاهده می‌شود. محدودیت گچ برای گیاهان به علت بیشتر بودن فعالیت شیمیایی آن در خاک، نسبت به محدودیت آهک شدیدتر می‌باشد.

 

 

تصویر 42- مقطع طبیعی یک خاک گچی

به علاوه حل شدن و رسوب مجدد گچ باعث محدودیت فیزیکی و تجمع آب و در نهایت پوسیدگی ریشه می‌شود. امکان اصلاح گچ در اعماق پایین خاک و در مناطقی که مقدار گچ خیلی زیاد باشد، وجود ندارد. توصیه می‌شود در این مناطق از گیاهان مقاوم به گچ استفاده نمود.

 

2- 2- 5- ظرفیت کاتیون‌های قابل تبادل

            ظرفیت کاتیون‌های قابل تبادل نشان دهنده توان خاک برای ذخیره و نگهداری کاتیون‌ها می‌باشد. این ویژگی از خصوصیات مهم خاک است که ارتباط نزدیکی با درجه حاصلخیزی خاک دارد. بخشی از عناصرغذائی مورد نیازگیاه مانند کلسیم، منیزیم، پتاسیم، آهن و آمونیم بصورت کاتیون درخاک ذخیره می‌شود.

 

 

تصویر 43- تبادل کاتیونی در خاک

درخاک‌هایی با ظرفیت تبادلی پائین، کود مورد نیازگیاه را باید در دفعات بیشتری و مقادیر کم مصرف نمود. درغیر این صورت کود مصرفی سریع آبشویی شده و از دسترسی گیاه خارج می‌شود. کودهای آبشویی شده همچنین وارد آب‌‌‌‌های سطحی و زیرزمینی شده و باعث آلودگی آن‌ها می‌شوند.

 

 

تصویر44- حرکت عناصر غذایی از خاک به طرف ریشه

 

2- 2- 6- شوری

بر اساس آخرین آمار منتشر شده، بیش از 50 درصد اراضی کشاورزی ایران به نوعی تحت تاثیر شوری قرار دارد و این رقم هر سال افزایش می‌یابد. اولین اثر شوری بر رشد گیاهان زراعی عدم یکنواحتی در جوانه زدن بذر است به طوری که در سطح مزرعه لکه‌های لخت و بدون بوته به چشم می‌خورد بقیه بوته‌ها نیز به رنگ سبز متمایل به آبی تیره در می‌آیند. ولی اگر شوری به اندازه‌ای نباشد که لکه‌های لخت مزرعه به وجود آید باز هم رشد بوته‌ها یکسان نخواهد بود.

 

 

تصویر 45- دستگاه EC متر قابل حمل

 

البته عوامل دیگری از قبیل عدم یکنواختی آبیاری و کمبود مواد غذایی نیز موجب ناهماهنگی رشد بوته‌ها و تغییر رنگ آن‌ها می‌گردد که باید با اثر شوری تمیز داده ‌شود و وجه تمایز آن‌ها همان رنگ سبز متمایل به آبی است که در برگ‌ها به وجود می‌آید. از علائم دیگر شوری پیدایش سوختگی در حاشیه برگ‌ها و نکروزه شدن و ریزش برگ‌ها است ولی باید توجه داشت که این علائم زمانی مشاهده می‌شود که شوری از حد مشخص تجاوز کند، در غیر این صورت بدون هیچ‌گونه علامتی شوری فقط اثر خود را که کاهش محصول است ظاهر می‌سازد. بنابراین اندازه‌گیری شوری خاک در ارتباط با نوع گیاهی که کشت می‌شود می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی مسئله مورد استفاده قرار گیرد.

 

تصویر 46- دستگاه فلیم فتومتر برای اندازه‌گیری سدیم و پتاسیم خاک

 

املاحی مانند سدیم، منیزیم، کلسیم، کلر و سولفات باعث ایجاد شوری و بروز مشکلات در جذب آب توسط گیاه می‌شود. عناصر فوق همچنین در جذب متعادل مواد غذائی مورد نیاز گیاه اختلال ایجاد می‌کند. شوری بیشتراز 2 دسی‌زیمنس برای گیاهان حساس مشکل ایجاد می‌کند. نوع گیاه، میزان گسترش و عمق ریشه، سوخت و ساز سلولی، تنفس ریشه، غلظت املاح موجود در خاک و ترکیب آن، تهویه خاک، دما و رطوبت خاک در میزان کاهش عملکرد در اثر شوری موثر است.

در خاک‌های شور میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک (ECe) بیش از چهار دسی‌زیمنس بر متر در 25 سانتی‌گراد، درصد سدیم تبادلی (ESP) کمتر از 15 درصد و اسیدیته خاک کمتر از 5/8 می‌باشد آنیون‌های غالب در این خاک‌ها معمولاً کلراید و سولفات در درجه نخست و بی‌کربنات و کربنات در درجه دوم می‌باشد. در خاک‌های شور و سدیمی میزان ECe بیش از 4 دسی‌زیمنس بر متر، ESP بیش از 15 درصد و pH کمتر از 5/8 می‌باشد. اثر شوری در مورد بسیاری از گیاهان زمانی قابل مشاهده می‌شود که گیاه مدت طولانی در معرض نمک قرار گیرد. مقاومت گیاه در مقابل شوری به مرحله رشد گیاه بستگی دارد. گیاهانی مثل جو، برنج، گندم و ذرت در مراحل اولیه رشد نسبت به نمک حساس بوده سپس در مقابل آن مقاومت نشان می‌دهند. برنج در مرحله گل دهی نیز به نمک حساس است. چغندرقند و آفتابگردان در مرحله جوانه زدن نسبت به شوری حساسیت نشان می‌دهند. حداکثر شوری محلول خاک در مرحله حساس رشد نباید از 8 میلی موس بر سانتی‌متر تجاوز کند.

 

جدول 12- حساسیت نسبی برخی گیاهان زراعی نسبت به شوری خاک

خیلی حساس         لوبیا – نخود – شبدر سفید – شبدر قرمز – کرفس

حساس    یونجه – ذرت – یولاف – برنج – سودان گراس – هویج – کاهو- کلم

نیمه پایدار           چاودار – گندم – شبدر شیرین – گوجه فرنگی – پنبه

پایدار     جو – چغندر قند – اسفناج – خرما

 

جدول 13- شوری قابل قبول برای کشت محصولات گلخانه‌ای

نوع محصول       EC قابل قبول ds/m

خیار      2

گوجه فرنگی        2/5

توت فرنگی         1

فلفل       2

خربزه    2

گل رز    1/3

آلسترومریا          1/5

لیسیانوس            2

گلایول   2

 

 تخمین میزان تولید بذر یا میوه از منحنی‌ها و جداول شوری انجام می‌شود. اثر شوری بر رشد بوته‌های گندم، جو و پنبه به مراتب بیش از اثر آن بر تولید دانه و الیاف است. در مورد برنج و ذرت اثر شوری در کاهش عملکرد دانه بیش از اثر آن بر رشد بوته‌ها است. در مورد گیاهان غده‌ای شوری بر رشد غده بیشتر موثر است.

 

2- 2- 6- 1- عوامل موثر در شور شدن خاک

آبیاری غیر صحیح یکی از عوامل ایجاد شوری در خاک می‌باشد. در هر نوبت آبیاری مقداری نمک وارد خاک می‌شود. بعد از جذب رطوبت توسط ریشه، بخش اعظم آب ازطریق تبخیر و تعرق خارج می‌شود و املاح خود را به جا می‌گذارد. اگر مقدار نمکی که بدین وسیله وارد خاک شده، از طریق شستشو خارج نشود، مرتب به مقدار آن افزوده شده و نمک در لایه سطحی تجمع می‌کند.

 در شرایطی که سطح آب زیرزمینی بالا باشد، مقدار قابل توجهی آب از سطح خاک تبخیرمی‌شود. تبخیر یا مستقیم از درون خاک صورت می‌گیرد و یا آب در اثرنیروی مویینه به سطح خاک آمده و از آن‌جا تبخیر می‌شود. در هر حال آب پس از تبخیر نمک‌های خود را در خاک باقی گذاشته، باعث شور شدن خاک می‌شود. اصلاح خاک‌های شور و سدیمی به وسیله آبشویی، زهکشی، کشت گیاهان با ریشه عمیق و مواد اصلاح کننده امکان پذیر است. داشتن دانش کافی درباره اراضی شور و سدیمی، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی این خاک‌ها، گیاهان مقاوم به شوری، در بهره‌وری بهینه از این اراضی را امکان‌پذیر می‌کند کمک می‌کند.

برخی گیاهان شورپسند هستند و نمک را در اندام خود ذخیره می‌کند. برخی علوفه‌های مقاوم به شوری، بوته‌های کویری و باتلاقی‌ هالوفیت محسوب می‌شود. در بین گیاهان زراعی و باغی چغندر قند، خرما، اسفناج و جو در برابر شوری خاک تحمل بیشتری دارد. شوری زیاد ممکن است مانع فعالیت موجودات زنده ذره بینی خاک شود و در نتیجه بطور غیر مستقیم در انتقال عناصر و قابلیت استفاده آن‌ها مانع ایجاد کند. مثلاً ریزوبیوم که باعث تثبیت ازت می‌شود، فقط می‌تواند تا EC برابر 5/4 دسی‌زیمنس بر متر را تحمل کند. یکی دیگر از عوامل در کمبود میزان ازت قابل استفاده گیاه در خاک‌های شور و سدیمی، کاهش نیتریفیکاسیون بر اثر زیادی شوری است افزایش غلظت فسفر باعث کاهش جذب یون کلراید توسط گیاه می‌شود.

 

  تصویر47- دستگاه سیار تهیه نقشه شوری خاک مزرعه

 

جدول 14- مقایسه برخی ویژگیهای خاک‌های شور و سدیمی

خصوصیات         خاک‌های شور      خاک‌های سدیمی

1- شیمیایی          الف_ املاح محلول کلرایدها وسولفات‌های سدیم و منیزیم بوفور یافت می‌شود.

ب_ pH خمیر اشباع شده کمتر 2/8

ج_هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک بیش از 4 دسی‌زیمنس بر متر

د_رابطه بین pH خمیر اشباع درصد سدیم تبادلی خاک و یا SAR عصاره اشباع وجود ندارد.

ه _ سدیم بون غالب می‌باشد ولی محلول خاک حاوی میزان قابل توجهی از عناصر دو ظرفیت کلسیوم و منیزیم است.

ز_ممکن است مقدار قابل توجهی ترکیبات کلسیم همانند گچ وجود داشته باشد.            الف_ املاح محلول به میزان کم وجود دارد. کربنات سدیم در این خاک‌ها وجود دارد.

ب_ pH خمیر اشباع خاک بیش از 2/8

ج_هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک کمترا از 4 دسی‌زیمنس بر متر

د_رابطه pH خمیر اشباع و ESP یا SAR عصاره اشباع

هـ _ سدیم کاتیون غالب محلول می‌باشد pH زیاد این خاک‌ها باعث ترسیب کلسیم و منیزیم است. درنتیجه غلظت آن‌ها در محلول خاک خیلی کم است.

ز_تقریباً هیچ گونه گچی وجود ندارد.

2-  فیزیکی         الف_ کافی بودن غلظت املاح باعث هماوری ذرات رس شده و در نتیجه ساختمان خاک تقریباً پایدار است.

ب_نفوذ پذیری آب در خاک، تهویه و سایر خصوصیات فیزیکی همانند خاک‌های غیر شور است.          الف_ بالا بودن درصد سدیمی تبادلی و pH خاک باعث پراکندگی رس‌ها و در نتیجه عدم پایداری ساختمان خاک می‌شود.

ب_نفوذ پذیری آب در خاک و تهویه نامناسب است و با افزایش درصد سدیم تبادلی pH تشدید می‌شود.

3- تاثیر در رشد گیاه         درخاک‌های شور رشد گیاه به دو طریق تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

الف_از طریق فشار اسمزی که با افزایش آن میزان آب قابل استفاده گیاه کاهش می‌یابد.

ب_مسمومیت ویژه یون‌های سدیم، کلر، بر و غیره         در خاک‌های قلیایی نیز رشد گیاه به دو طریق تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

الف_ افزایش پراکندگی رس‌ها تخریب خصوصیات فیزیکی خاک در اثر سدیم تبادلی.

ب_ pH بالا باعث مسمومیت گیاهان می‌شود.

4- اصلاح و احیای خاک‌ها  نیازمند شستشوی املاح محلول از ناحیه رشد ریشه می‌باشد و نیاز به اضافه کردن مواد اصلاح کننده وحود ندارد.  باید سدیم تبادلی با کلسیم جایگزین گزدد و نتیجه مواد اصلاح کننده و آبشویی نیاز می‌باشد.

 

2- 2- 6- 2- اثر سدیم و کلر بر خواص خاک و رشد محصول

درصد سدیم تبادلی نشان‌دهنده نسبت فعالیت سدیم به فعالیت کلسیم و منیزیم در محلول خاک است. مقادیر درصد سدیم تبادلی بالای 6 در خاک‌هایی با شوری کم، باعث از هم پاشیده شدن ذرات رس، کاهش تهویه و نفوذ پذیری و افزایش فرسایش شود. مقادیر بیشتر درصد سدیم تبادلی باعث ایجاد حالت پف کرده برروی سطح خاک می‌شود. اضافه کردن موادی مانند گچ به همراه آبشوئی و زهکشی می‌توان باعث بهبود خاک‌هایی با درصد سدیم تبادلی بالا شود. گچ و گوگرد را می‌توان همراه با آبیاری و پاشیدن در سطح به خاک اضافه نمود. اثر سدیم معمولاً به صورت غیر مستقیم است، زیرا سدیم یا خصوصیات فیزیکی خاک را تخریب می‌نماید و یا آن‌که تغذیه گیاه را مختل می‌سازد. مکانیسم اثر سمی یون‌ها را می‌توان در بهم خوردن سیستم تنظیم کننده گیاه دانست. جمع شدن کلروسدیم در برگ باعث اختلال در باز و بسته شدن روزنه‌ها می‌گردد. فلفل و گوجه فرنگی نسبت به Na و Cl حساس است. آبیاری با آب محتوی 20- 10 میلی اکی والان در لیتر سدیم یا کلر باعث بروز آثار سوختگی برگ در آن‌ها می‌شود. در خاک‌های شوری که هدایت الکتریکی آن تقریباً یک میلی موس بر سانتی‌متر و درصد سدیم قابل تبادل 15 یا بالاتر است، غلظت کاتیون‌های کلسیم و منیزیم حدوداً یک میلی اکی‌والان در لیتر می‌باشد و این مقدار برای برخی از گیاهان بسیار کم است بطوری که علائم کمبود Ca در این خاک‌ها مشاهده می‌گردد. نوع پایه در درختان از نظر مقاومت در برابر شوری بسیار مهم است ارقام حساس، غلظت‌های بیش از 5 میلی اکی والان در لیتر کلر نمی‌تواند تحمل کنند، ولی ارقام مقاوم تا 30 میلی‌اکی‌والان در لیتر را نیز تحمل می‌کنند. موضوع مهمی که در مورد این گیاهان باید در نظر داشت مسئله آبیاری بارانی است. در هنگام پخش آب روی درختان اگر آب محتوی یون کلر باشد موجب سوختگی برگ‌ها می‌شود. مقدار غلظت کلر در آب آبیاری، برای درختان میوه‌ای که به روش بارانی آبیاری می‌شوند نباید از 2 تا 5 میلی‌اکی والان در لیتر تجاوز کند. حداکثر غلظت مجاز کلر در عصاره اشباع خاک برای لیمو شیرین 10، لیمو ترش15، نارنج 25، انگور و درختان میوه و هسته دار 10 تا 25 و انگور و توت فرنگی 5 میلی اکی والان در لیتر گزارش شده است.

 

جدول15- تحمل برخی گیاهان به سدیم تبادلی خاک

نوع گیاه درجه حساسیت

درختان میوه، مرکبات        ESP=2- 10       بسیار حساس

لوبیا       ESP=10- 20     حساس

شبدر، چاودار       ESP=20- 40     نیمه مقاوم

گندم، پنبه، یونجه، جو، گوجه فرنگی، چغندر     ESP=40- 60     مقاوم

برخی از گیاهان علوفه‌ای چمنی         ESP>60           بسیار مقاوم

 

علاوه بر اثرات نامطلوب شوری و سدیمی بر میزان آب قابل استفاده گیاه (اثر اسمزی املاح) تخریب خصوصیات فیزیکی (در اثر وجود سدیم تبادلی زیاد) و مسمومیت‌های ویژه یونی، محدودیت‌های حاصلخیزی خاک‌های شور سدیمی نیز، باید مد نظر قرار گیرد. وقتی که شوری خاک در حد متوسط باشد، گیاهان به خاطر جذب نکردن یون‌های نامطلوب، قادر خواهند بود عناصر غذایی را جذب کنند ولی با افزایش غلظت املاح جذب سدیم و کلر توسط گیاه به مقدار قابل توجهی افزایش می‌یابد. افزایش جذب بعضی از یونها باعث کاهش جذب بعضی از عناصر غذایی می‌شود. تحقیقات نشان داده است که زیادی غلظت املاح در خاک‌های شور باعث کاهش جذب کلسیم و پتاسیم توسط گیاه می‌شود. در نتیجه در اضافه کردن کود به خاک‌ها، با شوری کم تا متوسط باید تامین عنصر غذایی و عدم جذب برخی عناصر در اثر رقابت با املاح (مانند پتاسیم در مقابل سدیم، یا فسفات در مقابل کلراید) را در نظر داشت.

بالا بودن pH خاک‌های سدیمی باعث کاهش انتقال بسیاری از عناصر به گیاه و در نتیجه بروز علایم کمبود آن‌ها در گیاه می‌شود. در pH بالای 5/8 میزان قابلیت استفاده عناصری همچون، ازت، آهن، منگنز، مس، روی کاهش می‌یابد.

کمبود مواد آلی خاک در خاک‌های سدیمی باعث می‌شود که میزان ازت این خاک‌ها کم باشد. به علاوه زیادی سدیم تبادلی، باعث ایجاد خصوصیات فیزیکی نامطلوب در این خاک‌ها می‌شود و در نتیجه تهویه خاک و انتقال آب به گیاه دچار مشکل می‌گردد و در فاصله بین دو آبیاری سطح خاک به مدت طولانی غرقاب می‌ماند. چنین شرایطی باعث از دست رفتن ازت خاک می‌شود. همچنین تصعید ازت به شکل آمونیم از خاک‌های سدیمی شدید می‌باشد. اسیدیته بالا و نامناسب بودن خصوصیات فیزیکی خاک‌های سدیمی، بر انتقال و قابلیت استفاده ازت در گیاه از کودهای ازته تاثیر نامطلوب دارد در نتیجه به علل فوق خاک‌های سدیمی در مقایسه با خاک‌های غیر سدیمی به کود ازته بیشتری نیاز دارند.

 

2- 2- 6- 3- مدیریت خاک‌های شور

مؤثرترین راه اصلاح خاک‌های شور، شستشوی املاح و خارج کردن آن‌ها از ناحیه ریشه با آب است. برای اصلاح خاک‌های شور و قلیا علاوه بر شستشوی املاح و زهکشی، جایگزین کردن سدیم جذب شده در سطح کلوئیدها به وسیله عناصری از قبیل کلسیم ضروری است.

درجه شوری خاک در منطقه ریشه نسبت به عمق متغیر است. علاوه بر این شوری خاک در زمان‌های مختلف نیز متفاوت است. اگر میزان آبشویی خاک کافی باشد، هدایت الکتریکی محلول خاک (ECsw) در تمام اعماق خاک یکنواخت خواهد بود. ولی اگر آبشویی کمتر از مقدار فوق باشد، هدایت الکتریکی محلول خاک در لایه زیر ریشه به چندین برابر هدایت الکتریکی در سطح خاک خواهد رسید. شوری خاک در فاصله بین دو آبیاری نیز متغیر است. میزان این تغییرات به مقدار آبیاری و فاصله بین دو آبیاری و یکنواختی پخش آب در مزرعه بستگی دارد. بنابراین در آبیاری جوی پشته‌ای و قطره‌ای، به دلیل جمع شدن در برخی نقاط خاک، تغییرات موضعی ECsw در سطح مزرعه بسیار زیاد است. طبقه بندی خاک‌های شور و سدیمی در ایران بر اساس راهنمای شماره 205 موسسه تحقیقات خاک و آب انجام می‌شود. این راهنما برای تهیه نقشه شوری و قلیائیت به کار می‌رود. حداکثر جذب آب توسط ریشه از بخش‌هایی از خاک است که شوری آن کمتر باشد. در آبیاری قطره‌ای بیشترین مقدار آب از قسمت زیر قطره چکان‌ها جذب می‌شود. عکس‌العمل گیاه نسبت به شوری متناسب با متوسط وزنی شوری آب در دسترس ریشه است. بنابراین متوسط وزنی شوری آب در دسترس، معیار بهتری در ارزیابی اثر شوری بر رشد گیاه است. برای تعیین گروه شوری خاک، هدایت الکتریکی (ECe) لایه‌ای 50- 0 سانتی‌متر 100-50 سانتی‌متر و 150- 100 سانتی‌متر محاسبه می‌شود.

 

جدول 16- اثر شوری و قلیائیت بر توان تولید خاک

            کم         متوسط   شدید      بسیار شدید

شوری خاک

ds/m     کمتر از 4           8-  4     16-  8   بیشتر از 16

قلیائیت    ESP کمتر از 10، pH کمتر از 5/8 و SAR کمتر از 8 ESP 15- 10، pH بیشتر از 5/8 و SAR 13- 8        ESP 30- 15، pH 9- 5/8 و SAR 30- 13        ESP بیشتر از 30، pH بیشتر از و SAR بیشتر از 30

SAR ضریب جذب سدیم، ESP درصد سدیم تبادلی و pH واکنش خاک را نشان می‌دهد.

2- 3- محدودیت‌های غیر خاکی

به غیر از خواص خاک، برخی ویژگی‌های زمین بر میزان رشد و عملکرد گیاهان زراعی و باغی موثر می‌باشد که شامل موارد ذیل می‌باشد.

 

2- 3- 1- سیل‌گیری

            برخی از اراضی تحت تاثیر روان آب ناشی از زمین‌های مجاور قرار گیرد که باعث بروز خسارت در محصولات کشاورزی می‌شود.

رسوب ذرات خاک همراه با روان آب در برخی مناطق برای تقویت خاک مفید و در برخی مناطق زیان‌آور است. تغییر متناوب بافت در لایه‌های خاک، از مشخصات خاک‌های سیلابی است. طولانی بودن زمان مانداب ماندن خاک در معرض سیلاب باعث بروز خسارات شدید به محصولات کشاورزی می‌شود.

 

جدول 17- اثر محدودیت زهکشی و سیل‌گیری بر توان تولید خاک

            کم         متوسط   شدید      بسیار شدید

سطح ایستایی آب شور (متر)            بیش از 3            3- 2      2 – 2/1 کمتر از 2/1

سطح ایستایی آب شیرین متر)           بیش از 2            2 – 2/1 2/1 – 75/0        کمتر از 75/0

تعداد دفعات سیل‌گیری         10 سال یک‌بار    6 تا 10 سال یک‌بار          3 تا 5 سال یک‌بار            1 تا 2 سال یک‌بار

میانگین مدت غرقاب ماندن زمین در اثر سیلاب کم‌تر از 2 هفته     6- 2 هفته           10 – 6 هفته        بیش از 10 هفته

2- 3- 2- شیب زمین

            شیب زمین نقش مهمی‌در مدیریت کشت و کار دارد. مناطق دارای شیب بیشتر از 2 درصد برای کشت آبی عملیات تراس بندی توصیه می‌شود. شیب زمین در انتخاب سیستم آبیاری از اهیت خاصی برخوردار است. روش آبیاری سطحی وپشته برای شیب‌های کمتراز3 درصد پیشنهاد می‌شود. از مزایای سیستم‌های آبیاری تحت فشار، کاربرد در اراضی پرشیب و با عوارض توپوگرافی زیاد است. آبیاری تحت فشار نسبت به آبیاری سطحی دامنه وسیع‌تری از تغییرات شیب را تحت پوشش قرار می‌دهد. در این سیستم، در بسیاری از موارد نیاز به تراس بندی و برداشتن خاک حاصلخیز سطحی و صرف هزینه‌های مدیریتی بیشتری نمی‌باشد. آبیاری بارانی تا شیب کمتر از 7درصد قابل پیاده شدن می‌باشد. آبیاری قطره‌ای را برای شیب‌های بسیار تند هم می‌توان پیشنهاد نمود.

 

جدول 18- میزان کاهش کیفیت اراضی برای کشت آبی در اثر شیب

            کم         متوسط   شدید      بسیار شدید

شیب کلی (درصد) 2- 0      5- 2      8- 5      بیشتر از 8

شیب در حالت تراس‌بندی(درصد)      5- 0      8- 5      12- 8    بیشتر از 12

2- 3- 3- فرسایش‌پذیری خاک

خاک فرسایش یافته، ارزش کشاورزی خود را از دست می‌دهد. از طرفی خاک که بر جای می‌ماند فاقد سطح الارض بوده و حاصلخیزی آن ناچیز است. فرسایش خاک یعنی از بین رفتن دایمی خاک سطحی به وسیله آب و باد. فرسایش خاک، به عنوان نقطه انتهایی افت کیفیت خاک می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. فرسایش خاک بوسیله باد و آب مشکل بزرگ جهانی است.

 مشاهده آب‌های گل آلود در رودخانه‌ها و نهرهای کشاورزی، گرد و غبار در هنگام ورزش باد نمونه‌هایی از وقوع فرسایش هستند. برای جلوگیری از فرسایش باید عواملی که باعث فرسایش می‌شوند شناسایی شوند. به طور خلاصه فرسایس (آبی و بادی) با حمل مواد آلی و رس (مواد کلوییدی) مقدار مواد غذایی خاک را کاهش داده، از ضخامت افق سطحی خاک می‌کاهد. در وضعیت فرسایش شدید، شیارها و گودال‌های ایجاد شده بسیار عمیق بوده که رفت و آمد ماشین آلات زراعی و دام‌ها در آن به سختی انجام می‌شود. برخی فعالیت‌ها و عملیات کشاورزی فرسایش خاک را تشدید می‌کند. اکثر مراتع در نواحی کوهستانی قرار دارند. خاک این اراضی معمولاً کم عمق است. روستاییان اغلب در جهت شیب این اراضی را شخم می‌زنند. این کار باعث شستشوی ذرات ریز خاک توسط باران شده، پس از مدتی این زمین‌ها به سنگلاخ تبدیل می‌گردند. آبی که سبب فرسایش می‌شود، چنانچه وارد خاک شود و به صورت جریان سطحی در نیاید، باعث رشد گیاهان و افزایش محصول می‌شود. کودهای حیوانی موجب بهم چسبیدن ذرات خاک و جذب بیشتر آب شده، در پیش‌گیری از فرسایش بادی و آبی مؤثر می‌باشد. استفاده از خاک با توجه به قابلیت‌های آن، جلوگیری از برخورد قطرات باران به سطح خاک، جلوگیری از جریان زیاد آب در یک مسیر باریک و امتداد شیب، کاهش سرعت آب در امتداد شیب و افزایش نفوذ آب در خاک باعث کنترل فرسایش آبی می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر 48- فرسایش‌پذیری خاک توسط باران

 باد نیز باعث پراکنده شدن ذرات خاک و خسارات به گیاهان می‌شود. بهبود ساختمان خاک از طریق بالا بردن مواد آلی خاک، کاهش سرعت باد در سطح خاک با ایجاد ناهمواری در سطح زمین، ایجاد پوشش شاخه و برگ و بقایای گیاهی در سطح خاک، کاهش سرعت باد با احداث بادشکن و افزایش رطوبت خاک باعث کاهش فرسایش بادی می‌شود. انجام عملیات تسطیح و خاک ورزی در هنگام وزش باد شدید، باعث حمل ذرات کلوییدی خاک که نقش حاصلخیزی بر عهده دارند می‌گردند. ذرات کلوئیدی به دلیل ریزی بیش از حد (002/0> میلی‌متر) به آسانی با باد جابجا می‌شوند. در سال‌های اخیر، افزایش زیادی در وسعت بیابان‌ها مشاهده شده است.

 

4- کاربرد عملی ارزیابی خاک

درمطالعات ارزیابی خاک، ویژگی‌هایی که باعث ایجاد محدودیت وقابلیت‌های زراعی می‌گردد، شناسائی می‌شود. قراردادن خاک‌ها در گروه‌های مشابه از نظر مدیریت زراعی و سنجش ویژ گی‌های خاک که نحوه بهره‌برداری از آن‌را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با اطلاع از تفسیر‌های ارایه شده در یک مطالعه ارزیابی خاک، پیش بینی مشکلات ناشی از یک نوع بهره‌برداری خاص از زمین در آینده امکان‌پذیر می‌شود.

            در کشاورزی پایدار بهره‌برداری صحیح و اصولی از خاک عبارت است از رفتاری که طی آن ضمن استفاده بهینه از منابع و استعداد خاک‌ها، توان تولیدی خاک حفظ شده و جنبه‌های زیست محیطی در آن رعایت گردد. امروزه در مدیریت سیستم‌های بهره‌برداری کشاورزی سعی می‌شود با تکیه بر روش‌هایی که دارای زیربنای علمی و مبتنی بر دانش روز می‌باشد، بهره برداری اصولی از منابع خاک صورت گیرد. در این نوع مدیریت، مراحل عملیات برای آماده سازی زمین در بهترین زمان، استفاده بهینه از نهاده‌ها و دقت در مقدار مصرف در زمان و مکان مناسب و اعمال روش‌های برداشت محصول با اولویت حفظ وضع فیزیکی خاک و ذخیره ماده آلی، به کشاورزان توصیه می‌گردد، ضمن اینکه آموزش فناوری و سایر امکانات لازم در این رابطه در اختیار زارع قرار می‌گیرد. با این رفتار، حفظ منابع خاک و رعایت مسایل زیست محیطی که از بهره برداری اصولی از خاک مورد انتظار است، تأمین می‌گردد.

افزایش جمعیت در سال‌های اخیر سبب شده تا نیاز به تولید در واحد سطح افزایش پیدا کند. چرا که بشر قادر نیست سطح زیر کشت را افزایش دهد، بنابراین ناچار شده تولید را در واحد سطح افزایش داده تا بتواند نیاز جمعیت رو به رشد را تامین کند. در حال حاضر بدلیل وجود محدودیت‌های مختلف از قبیل کمبود منابع آب و خاک قابل استفاده با کیفیت مطلوب و نیز افزایش مواد آلاینده از مقادیر این منابع هرچه بیشتر کاسته می‌شود، مشکلات تکنیکی در امر تولید ارقام پر محصول و نیز تأمین نیازهای تغذیه‌ای تولید این گونه ارقام را این شرایط با مشکلات فراوان همراه کرده است. در گذشته به دلیل تخریب شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی که حاصل استفاده ناصحیح از منابع خاک و آب موجبات کاهش مواد آلی، هدر رفت عناصر غذایی و کاهش قدرت باروری خاک، خطر افزایش شوری، تخریب ساختمان و فشرده شدن خاک، ایجاد سله، غرقاب بیش از حد، تخریب مراتع، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی شده است.

 توان تولید خاک عبارت است از میزان درآمد یا عملکرد قابل استحصال از یک هکتار زمین با یک نوع محصول خاص و مدیریت معین که برای کشت آبی و دیم بصورت جداگانه تعریف می‌شود. اسیدیته، بافت، مقدار و نوع املاح و عمق خاک در انتخاب نوع محصول مؤثرند. ممکن است شرایط آب و هوایی در یک منطقه، مناسب رشد گیاه باشد ولی خصوصیات خاک آن منطقه با نوع گیاه انتخابی، سازگار نباشد. عمق خاک به خصوص برای درختان میوه، اهمیت زیادی دارد. بعضی از گیاهان در بافت‌های سنگین و برخی در بافت‌های سبک بهترین رشد را دارند. مثلاً یونجه در زمین‌های آهکی با بافت متوسط تا سنگین و با شوری کم می‌تواند محصول خوبی تولید نماید در حالی که سیب زمینی در خاک‌های با بافت سبک و pH خنثی رشد می‌نماید. در مدیریت پایدار خاک، زهکشی کنترل فرسایش، حفاظت در برابر سیل، فاصله کشت، استفاده از واریته‌های جدید، شخم و شیار مناسب، کنترل آفات و بیماری‌ها بخوبی رعایت می‌شود. دراین مدیریت واکنش خاک در مقدار مطلوب نگه داشته شده و عناصرغذائی مانند فسفر، ازت، پتاسیم و عناصر ریزمغذی در حد کفایت در اختیارگیاه گذاشته می‌شود. در این نوع الگو بقایای گیاهی بخوبی مدیریت شده وازکودهای آلی وسبز به نحوه مطلوب استفاده می‌شود و ضایعات در حین برداشت به حداقل می‌رسد. در صورت انجام کشت آبی سیستم آبیاری مناسب از نظر خاک و محصول و آب با کیفیت مطلوب و رعایت پخش یک نواخت آب در کل سطح مزرعه رعایت می‌گردد.

بعضی از خاک‌ها به طور طبیعی حاصلخیزند، این خاک‌ها در اثر کشت و کار مداوم و انجام عملیات زراعی بدون بهره‌مندی از اصول علمی، به تدریج حاصلخیزی خود را از دست می‌دهد. یک کشاورز می‌تواند حداکثر تأثیر را در حاصلخیزی خاک مزرعه‌اش داشته باشد. همچنین عملیات خاک ورزی می‌تواند ساختمان خاک را اصلاح و یا تخریب کند. کودهای شیمیایی از ابزارهای مناسب در بهبود باروری خاک هستند، اما کاربرد نامعقول آن‌ها می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری به حاصلخیزی خاک وارد سازد. آبیاری می‌تواند موجب شکوفایی اراضی کویری و بیابانی شود. در حالی که این عمل به طور صحیح انجام نپذیرد می‌تواند مناطق حاصلخیز خاک را به بیابان غیرقابل کشت تبدیل نماید. نتیجه این که هیچ عاملی به تنهایی حاصلخیزی خاک را به سطح مطلوب ارتقاء نمی‌دهد مگر اینکه سایر عوامل هم مورد نظر قرار گیرد. دانشمندان خاکشناس خاک‌های جهان را در دوازده رده طبقه‌بندی می‌کنند. این روش در سراسر جهان پذیرفته شده و مورد استفاده می‌باشد.

 

جدول 19- رده‌های اصلی خاک در سیستم طبقه‌بندی آمریکایی

Alfisol:  هوازدگی متوسط مواد سازنده خاک

Andisol:            بر روی خاکسترهای آتشفشانی بوجود آمده‌اند

Aridisol:            خاک مناطق خشک و بیابانی

Entisol: خاک‌های جوان و تازه تشکیل یافته

Gelisol: خاک مناطق منجمد

Histosol:           خاک‌های تشکیل شده از مواد آلی

Inceptisol:         خاک‌های نسبتا جوان با تکامل کم

Mollisol:           خاک‌های عمیق و حاصلخیز

Oxisol:  خاک‌های پیر

Spodosol:         خاک‌های اسیدی شنی

Ultisol:  خاک‌های با هوازدگی زیاد

Vertisol:            خاک‌های با درز و شکاف زیاد

5- ارزیابی اراضی

مطالعات ارزیابی در ایران برای اولین بار توسط ماهلر و دیگر کارشناسان فائو پایه گذاری شد. طبقه‌بندی اراضی برای آبیاری بر اساس نشریه 205 موسسه تحقیقات خاک و آب، ابتدا محدود به اراضی پایاب سدها بوده و عموماً ضمیمه مطالعات خاکشناسی است. تاکنون حدود 22 میلیون هکتار از عرصه دشت‌های کشور با مقیاس و دقت مختلف (اجمالی، نیمه تفصیلی و تفصیلی دقیق) بر این اساس مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعات، اراضی برای آبیاری در 6 کلاس مختلف تقسیم بندی می‌شوند.

 

5- 1- گروه I قابل کشت: زمین‌هایی هستند که هیچ گونه محدودیتی برای کشت آبی ندارند. به عبارت دیگر اراضی قابل آبیاری مرغوبی هستند که محدودیت‌های مشهود از لحاظ خصوصیات خاک، شوری خاک و زهکشی ندارند. این اراضی مسطح یا تقریباً مسطح بوده و دارای خاک عمیق با بافت مناسب و قدرت نگهداری آب زیاد و زهکشی خوب، بدون وجود شوری و خطر سیل‌گیری هستند.

 

5- 2- گروهII قابل کشت: زمین‌هایی که محدودیت‌های جزیی برای کشت آبی دارند و بطور کلی برای کشت آبی مناسب است ولی محصول به دست آمده از این اراضی کمتر از کلاس یک می‌باشد. این اراضی ممکن است کمی شور باشند و یا عمق خاک زیاد نباشد.

 

5- 3- گروهIII قابل کشت: زمین‌هایی هستند که محدودیت‌های متوسطی برای کشت آبی دارند این محدودیت‌ها ممکن است شوری خاک، کمی عمق خاک و سیل‌گیری باشد. میزان محصول در این اراضی کمتر از کلاس 2 است.

 

5- 4- گروهIV با قابلیت کشت محدود: این اراضی محدودیت‌های شدیدی برای کشت آبی دارند. این محدودیت‌ها شامل خصوصیات خاک، ناهمواری، زهکشی می‌باشد این اراضی معمولاً برای مرتع و چراگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

5- 5- گروهVبا قابلیت کشت نامشخص: این اراضی دارای محدودیت شدیدی از لحاظ خصوصیات خاک، شوری خاک و زهکشی برای هر نوع کشت آبی هستند، ولی این محدودیت‌ها را می‌توان کاهش داد، به شرط آنکه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. مناسب بودن این اراضی در شرایط فعلی نامشخص است و نیاز به مطالعات بیشتری دارد. این اراضی برای مراتع و چراگاه به کار می‌رود.

5- 6- گروهVIغیر قابل کشت: این اراضی دارای محدودیت‌های شدیدی برای هر نوع کشت آبی هستند همانند اراضی کوهستانی با شیب تند، اراضی خیلی شور، شن‌های روان و غیره هر یک از کلاس‌های فوق جز یک کلاس دارای چهار زیر گروه می‌باشد. زیر گروه‌ها را معمولاً با اضافه کردن حرفی که بیان کننده محدودیت مورد نظر می‌باشد، مشخص می‌کنند. علایم زیر گروه‌ها عبارتند از:

S: محدودیت‌های مربوط به خاک از جمله بافت، عمق، ضریب آبگذاری و نفوذ پذریر خاک‌ها.

A: محدودیت شوری و سدیمی

T: محدودیت پستی و بلندی و فرسایش

W: محدودیت زهکشی از جمله سیل‌گیری، ماندابی شدن و غیره.

این طبقه‌بندی برای نباتات زراعی یک ساله و نباتات صنعتی تحت سیستم آبیاری سطحی وضع شده است و نمی‌توان از آن برای ارزیابی اراضی جهت نباتات زراعی خاص چون برنج، چای، سبزیجات و درختان میوه که تولید آن‌ها مستلزم دارا بودن شرایط خاص اراضی بوده و به روش‌های مدیریت ویژه نیازمندند و یا نباتاتی که سود دهی بسیار زیاد دارد، استفاده نمود. در این طبقه بندی، اراضی که فقط تحت چنین شرایطی مناسب آبیاری می‌باشند، از هم تفکیک نگردیده است. سایر کلاس‌ها می‌تواند برای نباتات زراعی خاص (مثل برنج، سبزیجات و درختان میوه) و یا تحت چنین شرایط ویژه‌ای مناسب باشند.

با پیشرفت علوم خاکشناسی، سنجش از دور و شناخت نیازمندی‌های آب و هوایی و خاکی گیاهان مختلف نیاز به توسعه تکنیک‌های جدید در ارزیابی احساس گردید. امروزه با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه‌های مختلف می‌توان با استفاده از روش تناسب اراضی مشخص کرد که منابع خاکی برای چه گیاهی (محصولی) از چه تناسبی برخوردار است. بعبارت دیگر امروزه از متخصصین انتظار می‌رود که نه تنها محدوده مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی، جنگل، صنعت، مرتع را مشخص نمایند، بلکه فرا تر از آن بگویند که منابع اراضی برای چه محصول یا گیاهی بهترین تناسب را دارند. ارزیابی اراضی جهت اجرایی نمودن الگوی کشت منطقه‌ای، ملی و بین المللی ضروری است. تعیین الگوی کشت بدون توجه به توانایی و پتانسیل اراضی اراضی غیر ممکن است. لذا می‌توان با ارزیابی تناسب اراضی در مصرف آب نهایت صرفه جویی را بعمل آورده است و با تعیین کلاس اراضی برای محصولات مختلف، اولویت بعدی کشت در زمان‌های اضطرار از جمله خشکسالی را مشخص و معلوم نمود. توجه به تناسب اراضی و همگام با این تعیین الگوی پایدار کشت به صورت استانی و منطقه‌ای ضرورتی انکار ناپذیر جهت مدیریت پایدار منابع آب و خاک کشور می‌باشد. در این جهت، تهیه نقشه‌های خاک دقیق تر و با مقیاس بزرگتر و سطوح پایین‌تر رده‌بندی، برای اهداف عملی ضروری است.

 

6- طریقه نمونه‌برداری خاک

 در نمونه‌برداری به منظور ارزیابی خاک باید نوع بهره‌برداری (زراعت، درختکاری، جنگل و مرتع) مشخص ‌شود، سپس اقدام به جمع‌آوری اطلاعات اولیه و تهیه نقشه اراضی نمود.

 

 

تصویر 49- قطعه بندی زمین اصلی

 

6- 1- عمق نمونه برداری

عمق نمونه‌برداری بستگی به نوع بهره‌برداری (نوع کشت) دارد.

 

6- 2- قطعه بندی زمین

اگر مزرعه یا زمین مورد نمونه‌برداری دارای حالات مشخص از نظر موقعیت جغرافیایی مانند شیب و ارتفاع و یا از نظر توپوگرافی (پستی و بلندی) و پوشش نباتی و غیره باشد، باید از هر کدام از این قطعات جداگانه نمونه‌برداری و قطعات را روی نقشه یا کروکی زمین نمایش داد.

 

6- 3- تعداد نمونه اصلی یا نهایی

تعداد نمونه نهایی بستگی به یکنواختی و غیر یکنواختی خاک و نیز مساحت زمین دارد.

 

6- 4- مقدار نمونه اصلی یا نهایی

نمونه خاک بایستی حداقل 400 گرم وزن داشته باشد مگر اینکه مقدار بیشتر از 400 گرم درخواست شده باشد. برای کلیه آزمایش‌ها 1 الی 2 کیلوگرم خاک کافی است. نمونه‌ها بایستی داخل یک پاکت پلاستیکی ریخته شود و خود داخل پاکت دیگری قرار گیرد. اطلاعات هر نمونه را بایستی طوری روی پاکت نوشت که پاک نشده و بتوان آن را خواند. اطلاعات بایستی شامل محل نمونه‌برداری، تاریخ و نوع محصول باشد.

 

6- 5- زمان برداشت نمونه

بهترین زمان وقتی است که زمین از نظر رطوبت در حالت گاورو باشد تا به راحتی بتوان نمونه‌های فرعی را با هم مخلوط کرد.

 

6- 6- چگونگی و نحوه نمونه‌برداری

پس از قطعه‌بندی زمین و مشخص نمودن قطعات غیریکنواخت، قطعات یکنواخت را نیز به قطعات 10 هکتاری تقسیم کرده و حدود آن‌ها را مشخص نموده، سپس هر یک از قطعات به طور جداگانه به یکی از دو روش زیگزاگ و یا مستطیل از نقاط مختلف به فاصله 25 متر نمونه‌برداری می‌شود. به‌عنوان یک قاعده کلی مزارعی که تا 10 هکتار وسعت داشته باشند را به عنوان یک واحد نمونه‌برداری می‌توان محسوب کرد. با توجه به این نکته که کل مزرعه از بابت جنس خاک یکسان باشد.

 

 

تصویر 50- نمونه‌برداری با مته مخصوص

 

مزارع بزرگ و مزارعی که از یک دستی برخوردار نیستند باید به قطعات کوچک‌تر یک دست تقسیم و از هر قسمت جداگانه نمونه‌برداری شود. نمونه‌ها را در داخل سطل پلاستیکی ریخته و با هم مخلوط نموده، سپس از این مخلوط حدود 2 کیلوگرم خاک به عنوان نمونه اصلی یا نهایی کمتر از 5/0 هکتار در نظر گرفته در کیسه پلاستیکی جمع‌آوری و به آزمایشگاه ارسال گردد.

با استفاده از شکل W می‌توان مسیر نمونه‌برداری خود در مزرعه را تعیین کنیم. با توجه به شکل‌های پایین Wفرضی را طوری روی زمین تصویر می‌شود که شروع و پایانش دور از محل ورود به مزرعه باشد و همچنین از نقاطی که نمایانگر کل زمین نیست نیز نگذرد (مثل کنار پرچین‌ها، محل انبار شده کود حیوانی، محل‌های آغشته به ذغال و خاکستر چوب و غیره).

 

 

تصویر 51- مسیر گرفتن نمونه‌های فرعی

 

نمونه‌ خاک باغات بایستی نماینده تمامی منطقه‌ باشد. زمین محل بایستی کاملاً یکنواخت بوده و هیچ تفاوت آشکاری در آن دیده نشود. برای تهیه یک نمونه بایستی در مسیری به شکل " w " در سطح مزرعه نمونه‌های فرعی تهیه گردد. توصیه می‌شود که برای تهیه هر نمونه 20 تا 30 نمونه فرعی گرفته شود. نمونه‌های فرعی بایستی کاملاً مخلوط شده و از آن یک نمونه 400 گرمی برای ارسال به آزمایشگاه تهیه شود.

نمونه‌برداری خاک برای باغات بایستی از عمق 25 تا 30 سانتی‌متری تهیه گردد و قبل از نمونه برداری پنج سانتی‌متر از پوشش روی خاک برابر شکل زیر کنار زده شود.

 

 

تصویر 52- عمق مناسب نمونه‌برداری خاک باغات

 

در باغات مرکبات و میوه‌جات تهیه نمونه‌های فرعی بایستی به روش w شکل باشد و محل گرفتن آن‌ها بایستی از محیط اطراف برابر شکل زیر باشد. نمونه‌برداری بایستی از منطقه‌ای در زیر تاج درخت گرفته شود. در مسیر W فرض شده، بر روی زمین حداقل 20 نمونه (و نه به هیچ وجه کمتر)، با فاصله‌های مناسب به‌شرح زیر برداشته شود. ابتدا 5 سانتی‌متر رویه خاک را کاملاً کنار زده و به اندازه نیم کیلو از خاک در عمق 15 سانتی‌متری (15 سانتی‌متر بعد از برداشتن 5 سانتی‌‌متر رویه خاک) را برداشته داخل سطل پلاستیکی ریخته شود. بنابراین حداقل بیست بار نمونه‌برداری حدود 10 کیلوگرم خاک داخل سطل است. خاک داخل سطل را به خوبی به هم زده و سعی شود خاکی از درون سطل بیرون نریزد از خاک مخلوط شده داخل سطل بیشتر از نصف کیسه پلاستیکی نمونه‌برداری (حدود 1000- 750 گرم) را پر نموده و سر کیسه محکم بسته شود. سپس روی کیسه برچسب زده، مشخصات مزرعه از قبیل جنس خاک، نوع محصول، محصول مورد کشت در آینده، کشت قبلی، اسم مزرعه، محل مزرعه، تاریخ نمونه‌برداری و نام نمونه‌بردار ذکر شود.

 

 

 

تصویر 53- محل مناسب نمونه‌برداری در باغات

نمونه‌ها بایستی طوری از زمین اطراف درخت گرفته شود که نماینده خاک پای درخت باشد. قابل توجه است که خاک بین ردیف درختان وضعیت متفاوتی از خاک زیر درخت دارد. بایستی بخاطر داشت که وسائل نمونه‌برداری طوری تمیز باشد که مانع آلودگی نمونه‌ها گردد. همچنین نمونه‌برداری نبایستی بعد از کود پاشی صورت گیرد.

محل آزمایش نمونه خاک بایستی نماینده منطقه مورد آزمایش باشد. شرایط منطقه می‌بایست یکنواخت باشد.

 

 

تصویر 54- روش نمونه‌برداری از خاک

 

6- 7- کارت نمونه خاک

برای هر نمونه اصلی یک کارت نمونه داخل کمیته و یک عدد روی کیسه نمونه خاک الصاق می‌شود که در روی این کارت کلیه مشخصات خاک، قید می‌شود.

همراه هر نمونه خاک (اطلاعات مربوط به نمونه خاک)، مشخصات منطقه نمونه‌برداری شده به طور کامل و دقیق باید در روی فرم‌های مخصوصی یادداشت شود.

ذرات خاک بر حسب اندازه و بدون در نظر گرفتن ترکیب شیمیایی، رنگ و سایر خواص گروه‌بندی می‌شوند.

 

6- 8- وسایل نمونه‌برداری از خاک

وسایل مورد نیاز نمونه‌برداری شامل مته نمونه‌برداری یا اُگر چرخشی (در صورت در دسترس نبودن بیل و یا بیلچه از جنس ضدزنگ)، کارد مخصوص، سیلندر فلزی، نخ، سطل پلاستیکی بزرگ پاکت پلاستیکی نمونه‌برداری و برچسب بزرگ می‌باشد.

 

 

تصویر 55- وسایل نمونه برداری از خاک

6- 9- نکات مهم در نمونه‌برداری

خاک نمونه‌برداری شده نمی‌بایست حاوی برگ و ساقه گیاهان باشد. باید قبل از شروع به نمونه‌برداری از تمیز بودن وسایل نمونه‌برداری (مته یا بیل، بیلچه، سطل) مطمئن شده، همچنین بعد از دادن کود به زمین نمونه‌برداری انجام نگردد. بهترین زمان نمونه‌برداری بعد از برداشت محصول است. در نهایت یکی از مهم‌ترین نکات اطمینان از صحت مشخصات ذکر شده بر روی برچسب است.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر 56- وسایل و لوازم آزمایشگاهی جهت نمونه‌برداری

7- ضمائم

7- 1- آزمایش‌های متداول در مطالعات شناسایی خاک

1- نمونه برداری و آماده سازی نمونه خاک

2- تهیه گل اشباع و عصاره آن و تهیه عصاره‌های با نسبت مختلف خاک به آب.

 3- تعیین رطوبت خاک.

 4- تعیین pH یا واکنش خاک.

5- تعیین EC یا شوری خاک.

6- تعیین CEC یا ظرفیت تبادل کاتیونی خاک.

7- اندازه‌گیری وزن مخصوص ظاهری.

8- اندازه‌گیری وزن مخصوص حقیقی.

9- اندازه‌گیری کربن آلی خاک.

10- تعیین آهک خاک.

11- تعیین کربنات و بی‌کربنات خاک.

12- تعیین و اندازه‌گیری کلر خاک.

13- تعیین پتاسیم و سدیم خاک.

14- اندازه‌گیری کاتیون‌های کلسیم و منیزیم خاک.

15- تعیین بافت خاک به روش لمسی.

16- تعیین بافت خاک به روش هیدرومتر.

17- اندازه‌گیری گچ در خاک.

18-       تهیه نمونه‌های مربوط به شناسایی کانی‌ها بوسیله X- Ray.

19-       تهیه برش‌های نازک خاک و مطالعه آن‌ها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر 57- دستگاه‌های آزمایشگاهی جهت تشخیص نوع خاک

7- 2- تجهیزات متداول در آزمایشگاه‌های خاک‌شناسی

1- فلیم فتومتر

2- سانتریفوژ

3- اسپکتروفتومتر

4- آون

5- کوره الکتریکی

6- شیکر Shaker

7- pH متر

8- EC متر

9- پمپ

10- حمام بن ماری

11- همزن مغناطیسی

12- ترازو

13- دستگاه آسیاب کننده خاک و گیاه

14- هیدرومتر

15- تانسیومتر

16- انکوباتور کوچک

17- بلوک‌های گچی

18- کجلدال

8- منابع

FAO, 1983. Guidelines: land evaluation for rainfed agriculture. Soils Bulletin 52. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Foth, H. D. , 1990: Fundamental of soil science. John Wiley and Sons Inc. , New York.

 

Leeper, G. W. and Uren, N. C. , 1993: `Soil Science: an introduction'. (Fifth Edition). Melbourne University Press, Carlton.

 

Soil Survey Division Staff, 1993. Soil survey manual. United States Department of Agriculture Handbook No. 18. Washington, DC: US Department of Agriculture.

 

Thomasson, A. J. and Jones, R. J. A. (1989). Land evaluation at regional scale. In: Land qualities in space and time (eds. J. Bouma and A. K. Bregt). 231- 240, Pudoc, Wageningen NL.

لینک      نظرات ()      

  : - <-->

سیدعلی ابراهیم­زاد1، ناصر علی­اصغرزاد2، نصرت‌اله نجفی3   تأثیر تغییر کاربری اراضی بر  شاخص­های اکوفیزیولوژیک چرخه کربن خاک             <p>

میترا ابراهیمی1، علیرضا فلاح2، محمدرضا ساریخانی3، محمدطاهر نظامی4          جداسازی، خالص­سازی و شناسایی برخی از باکتریهای تجزیه­کننده مواد نفتی از خاکهای آلوده در منطقه بوشهر  </p>

 زرنگار اخوان1، علیرضا فلاح2      بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر قابلیت جذب عناصر غذایی کم‌مصرف خاک    <p>

هادی اسدی رحمانی1، جلال قادری2، پیمان کشاورز3، حسن حقیقت نیا4، کامران میرزاشاهی5، محمود رضا رمضانپور6، علی چراتی آرایی7، فرهاد تقی پور8،کاظم خاوازی9، میترا افشاری10، ویدا همتی11 و ندا علیزاده12      بررسی تاثیر کاربرد باکتری‌های جنس فلاوباکتریوم بر رشد و عملکرد گندم در مناطق مختلف کشور </p>

حمید رضا اصغری1,    تیموتی ریچارد کاواینارو2       تاثیر قارچ میکوریزای آرباسکولار در ربایش فسفرخاک و کاهش آبشویی در دو ژنوتیپ وحشی و جهش یافته گوجه فرنگی      <p>

زهرا پورمیرزائی1، ناصرعلی اصغرزاد2. علیرضا دهناد3. نصرت الله نجفی4        تأثیر گونه­های  Streptomyces بر تندش اسپور و رشد هیف قارچ میکوریز آربوسکولار </p>

فاطمه تقوی قاسمخیلی1، الهه تشکری فرد1 ، همت اله پیردشتی3 و آلاله متقیان2        تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma longibrachiatum) بر جوانه زنی بذر گندم تحت آلودگی به کادمیوم      <p>

علیرضا توسلی1 ، ناصر علی اصغر زاد2 ، غلامرضا صالحی جوزانی3 ، محسن مردی4 و  احمد اصغر زاده5   تعیین دو گونه از قارچهای میکوریز آربوسکولار در ریشه و گره نخود با استفاده از روش مولکولی      </p>

سمیه حاجی نیا1، محمدجواد زارع1، ابراهیم محمدی گل تپه 2، نسرین کریمی1،  آجیت وارما3 بررسی تاثیر قارچ اندوفیت پیریفورموسپورا ایندیکا در کاهش اثرات تنش شوری بر گیاهچه­های گندم          <p>

گلنار حسنی1، عبدالرضا اخگر2، احمد تاج­آبادی­پور3، نازنین خاکی­پور  بررسی تأثیر کاربرد سویه­های سودوموناس فلورسنت بر رشد و جذب عناصر غذایی توسط نهال­های پسته  </p>

هوشنگ خسروی، علیرضا توسلی، محمدحسین سدری، عبد­الحسین ضیائیان؛ حمیدرضا ذبیحی، عفت¬الزمان منتظری       بررسی نتایج پروژه ملی دانش فنی مایه­تلقیح Azotobacter برای زراعت گندم    <p>

فرهاد رجالی 1، اشرف اسمعیلی زاد2،احمد اصغرزاده1،ندا علیزاده            تهیه مایه تلقیح قارچهای میکوریز آربسکولار به روش کشت درون شیشه ای </p>

بهنام رجب‌پور اشکیکی1، حسینعلی علیخانی2، احمدعلی پوربابایی3، حسن سرشتی4  بررسی اصلاح زیستی خاک‌های آلوده به فنانترن توسط قارچ‌های مولد آنزیم لاکاز جداسازی شده از پالایشگاه تهران با استفاده از طیف‌سنجی مادون قرمز         <p>

فاضل رحمانی­پور1، حسینعلی بهرامی2، سیما رحیمی بندرآبادی3، زهرا فریدونی4  ارزیابی تخریب بیولوژیک و شیمیایی خاک و توزیع مکانی آن در بخشی از نواحی کشاورزی استان قزوین     </p>

راضیه رضائی1، شجاع قربانی2 و فایز رئیسی3         اثرات مواد اصلاحی طبیعی و مصنوعی بر تنفس میکروبی و تنفس ناشی از سوبسترا در خاک در شرایط تنش رطوبتی           <p>

محمود رضا رمضانپور1، کاظم خاوازی2،هادی اسدی رحمانی3 بررسی تنوع ژنتیکی باکتری های سودوموناس فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر برنج     </p>

جواد زمانی باب­گهری، مجید افیونی، امیرحسین خوشگفتارمنش، حسین خادمی         فعالیت و تغییرپذیری زمانی آنزیم اوره­آز تحت تاثیر مدیریت پسماندهای آلی      <p>

            باکتری­های حل‌کننده فسفات:جداسازی باکتری­ها و ژن­های رمزکننده حل­کنندگی فسفات       </p>

نجمه سالاری1، فرشید نوربخش2     بررسی سینتیک تجزیه آمینواسید­ها در خاک   <p>

محبوبه صفری‌ سنجانی1، علی‌ اکبر صفری‌ سنجانی2     کارکرد کربنات کلسیم در جذب‌سطحی‌ و بی‌جنبش‌ شدن‌ سلولاز در یک خاک کربنات زدایی شده       </p>

محمد رضا عامریان           استفاده از تکنیک تبعیض کربن ایزوتوپ در ارزیابی تاثیرمیکوریز در رقابت زیر زمینی ذرت و لوبیا و مقادیر  فسفر، پتاسیم و نسبت  C:Nدرکشت مخلوط تحت تنش خشکی    <p>

سمیه قاسمی1، فرشید نوربخش2       بررسی اثر ژنوتیپ فسکیوی بلند و حضور یا عدم حضور اندوفایت بر برخی خصوصیات بیولوژیک خاک             </p>

عبداللطیف قلی زاده1، میثم حیاتی2، علیرضا فلاح3، محمد رضوانی4         تأثیر باکتری باسیلوس کواگلانس و منابع مختلف سنگ فسفات بر گیاه کلزا       <p>

هانی قنبری مفتی کلایی1، محمدعلی بهمنیار2، سروش سالک گیلانی3، فایز رئیسی4، حمید دهقان5       اثر تنش شوری در تغییر فعالیت آنزیم­های فسفاتاز اسیدی و اوره­آز خاک ریزوسفری سویا (Glycine max L.)        </p>

یحیی کوچ1، سید محسن حسینی2، جهانگرد محمدی3، سید محمد حجتی4     بکارگیری ژئواستاتیستیک در بررسی ساختار مکانی کرم­های خاکی یک اکوسیستم جنگلی          <p>

سحر لیلایی1. سید کاظم صباغ2. محمدعلی تاجیک قنبری3.  محمد سالاری2.  احمد اصغرزاده جداسازی، شناسایی، تعیین میزان فعالیت سلولازی و پکتینازی  چند گونه قارچ خاکزاد و ردیابی ژن اندوگلوکاناز ایزوله برتر در استان مازندران     </p>

حسن منافی 1*، محمد رضا نیشابوری2، ناصر علی اصغرزاد3 و فرهاد رجالی       اثر میکوریزوسفر بر برخی خواص هیدرولیکی خاک در شرایط تنش کمبود آب         <p>

مهشید منصورزاده1 و فایز رئیسی2  اثرات سطوح مختلف قارچ کش متالاکسیل بر توده زنده میکروبی در خاک های کشت شده و کشت نشده در شرایط مزرعه ای  </p>

طاهره منصوری1، فرشید نوربخش   سنجش تاثیر بقایای لگوم ها بر سینتیک معدنی شدن نیتروژن با استفاده از تکنیک استنفورد و اسمیت      <p>

آذر دخت مهدی پور*1، احمد اصغرزاده2، علی چراتی3، افسانه کلبادی4     اثر سویه های مختلف باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم (Bradyrhizobium japonicum)  بر میزان قندها، پرولین، گلیسین بتائین و فعالیت آنزیم  نیترات ردوکتاز سویا (Glycine max L. ) </p>

صفورا ناهیدان 1 و فرشید نوربخش2 بررسی تاثیر مدیریت اراضی بر فعالیت و سینتیک آنزیم بتاگلوکوزیداز در خاک       <p>

 آیدا معدنی1، امیر لکزیان2، غلامحسین حق نیا3 و رضا خراسانی4          تاثیر عناصر سنگین بر میزان تولید گلومالین قارچ میکوریزای آربسکولار          </p>

اسماعیل معمار کوچه­باغ1، داریوش شانه­بندی­2، احمد گلچین3، حسین بشارتی4    جداسازی و شناسایی مولکولی سویه­های سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به فلزات سنگین از خاکهای آلوده استان زنجان         <p>

آرش محمدزاده1*، محمدرضا چائی‌چی 3، مجتبی توکلی 1، مریم غفاری2 و حسن مجیدی دیزج1           تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر رنگدانه های فتوسنتزی آفتابگردان تحت تنش فلز نیکل   </p>

 زهره شاه حسینی1، احمد غلامی2، حمیدرضا اصغری3            تأثیر رطوبت در تجزیه دی بنزوتیوفن توسط قارچ Phanerochaete chrysosporium و میکروبهای بومی در یک خاک زراعی         <p>

احمدعلی پوربابایی، غلامرضا ثواقبی تأثیر رطوبت در تجزیه دی بنزوتیوفن توسط قارچ Phanerochaete chrysosporium و میکروبهای بومی در یک خاک زراعی          </p>

مریم یوسفی فرد. شمس اله ایوبی. حسین خادمی. احمد جلالیان       رفتار عناصر اصلی در خاک های توسعه یافته روی برخی از سنگ های آذرین در شمال غرب ایران          <p>

علیرضا راهب1*، احمد حیدری2      تغییرات پتانسیل اکسید و احیاء و عوارض آن در خاک­های شالیزار و غیرشالیزار    </p>

ساناز زارع1، سید رشید فلاح شمسی2، سید علی ابطحی3 ، رضوان رضایی نژاد     بررسی تغییرپذیری ویژگی های خاک با استفاده از تجزیه مولفه های اصلی در سنجش از دور    <p>

سونا زهتابی1، سالار رضا پور2، نادر قائمیان3، حمیدرضا ممتاز4          مطالعه تشکیل و توسعه خاک تحت تاثیر خصوصیات زمین نما در جنوب دشت ارومیه            </p>

محمد سلطانی1*، احمد جلالیان2، ناصر هنر جو3، عبدالرضا مهاجری       بررسی کارایی دو روش ارزیابی تناسب مرتع برای چرای دام با استفاده از فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: در بخشی از حوزه آبخیز سد قره آغاج، استان اصفهان)     <p>

نارسیس شمس عالم1، سید علی ابطحی2، هادی عبدالعظیمی3، حمید رضا متین فر4    ارزیابی روش های متفاوت آماری در طبقه بندی نظارت شده داده های سنجنده LISS III، مطالعه موردی: دشت سروستان، استان فارس  </p>

زرین­تاج السادات صفایی وشاره1، محمدحسن صالحی2، جهانگرد محمدی3، عیسی اسفندیارپور بروجنی4         تعمیم‌پذیری مدل­های پیوسته­ی تغییرپذیری مکانی به­منظور برآورد برخی ویژگی‌های خاک        <p>

 محمدجواد محبی صادق*1، احمد حیدری2، فریدون سرمدیان2، غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی2 بررسی نقش تجمعات آهن و منگنز در انباشت سرب در خاک­های تحت تاثیر شرایط اکسید و احیا    </p>

 وجیهه شاهرخ1، شمس اله ایوبی      ارزیابی اراضی منطقه زرین شهر و مبارکه (اصفهان) برای کشت آبی گندم و خیار گلخانه ای با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی      <p>

مریم یوسفی فرد. شمس اله ایوبی. احمد جلالیان. حسین خادمی       شدت تکامل خاک های حاصل از برخی از سنگ های آذرین و شاخص های مناسب هوادیدگی شیمیایی در شمال غرب ایران </p>

رضا ابراهیمی      بررسی جذب  و توزیع یونها در مسیرهای آپوپلاستیک و سیمپلاستیک و ورود آنها به آوند چوبی در ریشه  جوان  گیاه آفتابگردان در بستر رشد  شور با استفاده ازتکنیک میکرو تجزیه الکترونی  <p>

 آذین ابطحی، مهران هودجی بررسی تاثیر پسماند کمپوست حاصل از زباله­های شهری بر زیست فراهمی عناصر نیتروژن و فسفر در دونوع بافت مختلف خاک و عملکرد کل گیاه ذرت  </p>

اکرم احمدپور سفیدکوهی ، مهدی قاجار سپانلو ، محمدعلی بهمنیار  تأثیر مقادیرمختلف و دوره های متوالی مصرف کمپوست زباله شهری بر میزان عناصرکم مصرف قابل جذب خاک    <p>

گیلوا احمدی مطلق، مجید مجیدیان، غلامرضا محسن آبادی، عزیز فومن و علی اعلمی  تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد و قرائت کلروفیل متر در برگ های پروفیل سه رقم سورگوم علوفه ای           </p>

المیرا ایرانشهر، ابراهیم سپهر، میرحسن رسولی صدقیانی و بابک عبدالهی   مقایسه کارایی ارقام مختلف گندم در جذب فسفر از خاک فسفات     <p>

رامین ایرانی پور و میراحمد موسوی شلمانی    استفاده از ایزوتوپ پایدار نیتروژن 15 به منظور تعیین کارایی جذب نیتروژن از دو منبع کود اوره و سولفات آمونیوم در محصول کلزا       </p>

رحیمه حسین پور توزیع عناصر میکرو (آهن، روی، مس، منگنز) کل و قابل عصاره گیری در خاک تیمار شده با ورمی کمپوست    <p>

 سمیه بیگی، احمد گلچین      تأثیر نیتروژن و مولیبدن محلول غذایی بر عملکرد و شاخص­های رشد خیار سبز در محیط کشت هیدروپونیک            </p>

امیر پرنیان، مصطفی چرم ، نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد، مهری دیناروند، امیرحسین رمضان پور اصفهانی      جذب رقابتی نیکل و کادمیوم به وسیله علف شاخی (Ceratophyllum demersum L.) در محیط هیدروپونیک          <p>

رقیه حاجی بلند* و سارا بهرامی راد   تاثیر آلومینیوم بر رشد گیاه چای        </p>

فاطمه حجت نوقی1، وحید مظفری2، احمد تاج‌آبادی‌پور2، حسین حکم‌آبادی3 تاثیر کلسیم و شوری بر برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و آناتومیکی پسته     <p>

رقیه ذبیحی محمودآباد1 و شهزاد جماعتی ثمرین            بررسی تاثیر سطوح تراکم بوته و کود نیتروژن بر برخی ریز مغذی های جذب شده توسط غده سیب زمینی    </p>

فهیمه زادصالحی1، وحید مظفری2، احمد تاج‎آبادی پور2 و حسین حکم‎آبادی3            تأثیر منیزیم و شوری  بر ترکیب شیمیایی و بافت آوندی نهال های پسته در محیط  پرلیت   <p>

 صاحب سودایی مشایی1، محمدعلی بهمنیار2، محمد محمدیان3     بررسی تأثیر کاربرد کلرور پتاسیم و اوره بصورت سرک بر عملکرد، انتقال مجدد و پراکنش  غلظت عناصر در برنج         </p>

فرزانه سادات صدوق1، حسین شریعتمداری2، امیرحسین خوشگفتارمنش3 تأثیر پتاسیم بر رشد و برخی خصوصیات گیاه گوجه­فرنگی در شرایط تنش شوری در کشت هیدروپونیک    <p>

 شهریارصفرپورحقیقی1، محمدرضا اصغری2، محمدرضا دیلمقانی3         بررسی اثر مصرف روی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد کمی وکیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا در تولید گلخانه ای   </p>

عبدالرزاق دانش‌شهرکی1، قدرت اله فتحی2 و عبدالمهدی بخشنده2  اثر تنش خشکی پایان دوره رشد و سطوح مختلف نیتروژن بر تغییرات کیفی دانه کلزا (Brassica napus L.) در شرایط آب و هوایی اهواز            <p>

یعقوب حسینی 1، مهدی همایی2، نجفعلی کریمیان 3 و سعید سعادت4          مدل سازی واکنش کلزا به تنش توأمان شوری و کمبود پتاسیم            </p>

جواد حمزه ئی1 و سمیره منصوری2 اثر تلفیقی کود زیستی نیتروکسین و کود شیمیایی نیتروژنه بر محتوی نیتروژن دانه، شاخص SPAD، عملکرد دانه و وزن خشک ریشه گندم           <p>

رضا خراسانی     مقایسه اینفلاکس و کارایی جذب فسفر در چغندرقندر، ذرت و بادام زمینی     </p>

فهیمه خرمی­زاده1 ، ناصر دواتگر2، محمد مهدی طهرانی3، وحیدرضا قاسمی دهکردی4، ابراهیم اسدی اسکویی5            بررسی تغییرات مکانی روی قابل دسترس در اراضی شالیزاری گیلان مرکزی   <p>

محبوبه علایی1، حمید‌رضا روستا2   تاثیر سیستم‌های آکواپونیک  بر غلظت عناصر موجود در اجزای گل داوودی رقم پوما </p>

ذکیه علی زاده1، اسماعیل دردی پور2، مجتبی بارانی مطلق2 و محسن علمایی2        تاثیر کمبود آهن بر رشد و عملکرد  سویا (Glycine max) در خاک های آهکی استان گلستان          <p>

مریم غفاری1* غلامعلی اکبری،2 محمدحسین کیانمهر3 و جیران عیوضی4 بررسی تاثیر کود پلت شده دامی و اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم            </p>

محمد نبی غیبی1 ، سعد اله تیموری 2 و نگار نیرومند حسینی1      تاثیر مقدار مناسب نیکل بر کمیت و کیفیت پروتئین تولید شده در برگ ذرت در دو محیط رشد اوره و نیترات آمونیوم      <p>

اسفندیار فاتح1، زد رنگل2 و ابراهیم سپهر3    ظرفیتهای مختلف گندم، لوپین و شبدر زیرزمینی در استفاده از منابع مختلف فسفر      </p>

 اکرم فرشادی راد1، اسماعیل دردی پور2       سهم پتاسیم تبادلی و غیرتبادلی خاک و اجزای آن در میزان پتاسیم قابل استفاده گیاه در تعدادی از خاک های لسی و شبه لسی استان گلستان         <p>

محمدجواد فریدونی1*، هوشنگ فرجی2، حمیدرضا اولیایی2، ابراهیم ادهمی2           تاثیر پساب تصفیه شده‌ی شهری و نیتروژن بر عملکرد علوفه و کیفیت علوفه‌ی ذرت شیرین           </p>

محمدمهدی فقیه1، عسگری تشکری1، حمیدرضا مبصر1، رضا یدی2، سلمان دستان3            بررسی نتایج دو ساله دور آبیاری و کاربرد کود پتاس بر خصوصیات مورفولوژیکی وابسته به ورس و عملکرد کمی برنج رقم شیرودی           <p>

پیام فیاض1، رقیه ذوالفقاری1، سهراب الوانی نژاد1 و رقیه آقایی2 همبستگی صفات فیزیکوشیمیایی خاک با رویش قطری سالیانه گونه بلوط ایرانی            </p>

 پیمان کشاورز1 ، سعید سعادت2      آستانه تحمل گندم نسبت به شوری در پاسخ به مصرف آهن          <p>

محسن کوه جانی گوجی1، احمد گلچین2           تأثیر ضایعات آلی مختلف با و بدون نیتروژن بر عملکرد  کاهو رقم آیسبرگ </p>

شهرام کیانی1، کامران میرزاشاهی2 و محمد علی خلج3 تاثیر تنش آهن بر کارایی و نقشه عملکرد فتوشیمیایی سیستم فتوسنتزی II برگ در گل رز با استفاده از روش تصویر برداری کلروفیل فلورسنس    <p>

حسن مجیدی دیزج1*،آرش محمدزاده1، حسین مقدم2، ناصر مجنون‌حسینی3 و نسیم بقائی4      بررسی تاثیر نانوکود کلاته آهن بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی </p>

محمد جلینی1  مجید فروهر2 محمد قاسم زاده گنجه ای3   اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در روش آبیاری تیپ  <p>

کامران میرزاشاهی1 ، شهرام کیانی2 ، سعید سلیم پور3 بررسی پاسخ کلزا به اثرات باقیمانده فسفر در خاک         </p>

 ندا احمدی حکمتی کار1، امیر لکزیان2           تأثیر چرخه های متناوب یخ زدن و ذوب شدن خاک برکربن آلی و نیتروژن آلی و معدنی محلول <p>

آسیه هادی­نژاد1، حسین خادمی2، شمس­اله ایوبی3، حسن لطفی­پارسا4    استفاده از فلوگوپیت و موسکویت حرارت­دیده به عنوان منبع پتاسیم در محیط کشت          </p>

اکبر همتی           تاثیر روی و پتاسیم درمحتوای نسبی آب برگ و افزایش مقاومت گندم زمستانه به سرما           <p>

زهرا یاحقی1، نجفعلی کریمیان2، جعفر یثربی3             بررسی اثر ریزوسفر چند گونه گیاه مرتعی بر شکل­های معدنی فسفر        </p>

عاطفه قاسمی1، غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی2، مهدی شرفا3      اثر تراکم خاک و کود سولفات پتاسیم بر تغذیه پتاسیمی گیاه ذرت   <p>

حمیدرضا متقیان، علیرضا حسین‌پور و میلاد زارع‌نیا1   ویژگی‌های آزادشدن پتاسیم و ارتباط آنها با شاخص‌های گیاه لوبیا چیتی در تعدادی از خاک‌های آهکی     </p>

فرهاد مشیری1، محمد مهدی طهرانی1، محمد معز اردلان2، غلامرضا ثواقبی3         بررسی تغییرات شیمیایی روی در ریزوسفر گندم در شرایط کمبود روی با استفاده از ریشه‏دان (Rhizobox)            <p>

لیلا تهمتنی1 و محمد حسن صالحی2   تأثیر ریزوسفر دو گیاه گندم و یولاف در تغییر و تبدیل کانی پالیگورسکایت  </p>

محمدباقر آقاجانلو و حسین طبری       ارائه روابط رگرسیونی جهت برآورد میانگین فصلی دمای روزانه خاک در یک منطقه مرطوب   <p>

انور اسدی جلودار 1، بهرام دهدار2، یوسف جهانی3 ، اسماعیل اصغری داشکسن4    بررسی تاثیر آب و کود در سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای و سطحی روی درخت سیب در منطقه مشکین شهر.        </p>

شکراله اصغری1 و اسماء ضیالدینی1            اثرات لجن فاضلاب پتروشیمی بر هدایت هیدرولیکی و پارامترهای منحنی مشخصه رطوبتی یک خاک منطقه نیمه خشک       <p>

حجت امامی، علیرضا آستارایی، مهدی مهاجرپور و عمار فرح­بخش          تاثیر مواد بهساز بر ویژگی­های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی    </p>

محمدرضا امداد1، مهرداد شهابیان 2، سید محمود سمر 3 تاثیرمدیریت کم آبیاری خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال            <p>

سیمین بخست1، ابراهیم پذیرا 2، مهیار میرسهیل3         مقایسه مدل­های مختلف نفوذپذیری در خاک­های شور- سدیمی    </p>

محمد سعید تدین  و غلامرضا معاف­پوریان     اثرکود های زیست محرک و براسینواستروئید بر تنش خشکی انگور رقم خلیلی در شرایط دیم    <p>

محمدتقی تیرگرسلطانی1، منوچهر گرجی2 و محمدحسین محمدی3  تعیین بهترین مدل توزیع اندازه خاکدانه­ با استفاده از شاخص­های آماری            </p>

محمد جره1، حسین بیات1، علی اکبر صفری سنجانی1، ناصر دواتگر2      بهره گیری از تئوری فراکتالی در بهبود برآورد شاخص مخروطی <p>

وحیدرضا جلالی و مهدی همایی        رویکردی جدید در تخمین جرم ویژۀ حقیقی خاک با استفاده از ویژگیهای در دسترس خاک        </p>

فرشید حیدری1، علی رسول­زاده2، علی رضا سپاسخواه3، علی اصغری4، اکبر قویدل5        تأثیر برگرداندن بقایای گیاهی و سوزاندن آنها بر پایداری خاکدانه­ها و منحنی مشخصه آب خاک             <p>

بی‍‍ژن خلیل مقدم1،‍‍‍ پرستو میساقی2،شجاع قربانی دشتکی3            کاربرد روش ترکیبی کریجینگ- رگرسیون چند متغیره خطی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک        </p>

صمد دربندی، صابره دربندی، مجتبی جلیل زاده، صابر تقوی       ارزیابی یک مدل بیلان حجمی شبیه ساز رطوبت خاک تحت شرایط مزرعه ای            <p>

ناصر دوات‌گر1 ، محمدرضا نیشابوری2 و علیرضا سپاسخواه3   ارزیابی عوامل مؤثر در کارایی تولید آب در مقیاس ناحیه‌ای با استفاده از تلفیق تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و خوشه‌بندی فازی    </p>

خسرو دودکانلوی میلان1، علی­رضا داودیان دهکردی2، افشین هنربخش2، مهدی پژوهش3    بررسی اثر توپوگرافی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک حوزه آبخیز سینی و برجوئی شهرستان لردگان      <p>

مهدی رحمتی1، محمد رضا نیشابوری2 و کلود دوسان3  پیش بینی هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک با استفاده از هدایت الکتریکی و PSD            </p>

اصغر رحیمی1، شهاب مداح حسینی2، حسین بازرگان هرندی3، عیسی اسفندیارپور4            تغییرات پتانسیل آب برگ و محتوای آب نسبی در تنش خشکی تدریجی دو گونه­ی دارویی اسفرزه و پسیلیوم           <p>

محمد حسین رحیمیان1 ، علیرضا شکری2 ، محمد دانشوری3 ، حسین کریمی4 ، حمید رضا ذبیحی5          بررسی اثر استفاده از آب مغناطیس شده برعملکرد سیب زمینی در شرایط شور            </p>

رضا سکوتی اسکوئی، محمد حسین مهدیان، ابراهیم بروشکه، کورش کمالی   توسعه توابع انتقالی خاک برای پیش بینی  شدت نفوذپذیری در عرصه‌های‌ پخش سیلاب     <p>

لیلا رضائی1، ناصر دواتگر2، محمود شعبانپور شهرستانی3       مقایسه مدل آریا و پاریس و مدل فرکتالی هانگ برای شبیه سازی منحنی مشخصه رطوبتی خاک       </p>

محمد رمضانپور1، جمیل قادری2، محمد تقی اعلمی3      مطالعه وضعیت آب زیرزمینی با استفاده از مدل کامپیوتریPMWIN  (مطالعه موردی دشت اردبیل)        <p>

جواد سرحدی       اثر مدیریت مصرف آب بر کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما </p>

مریم شکوری کتیگری1، ناصر دواتگر2، محمود شعبانپور 3و حسین اسدی4           بهینه سازی نمونه­برداری کربن آلی در خاک های شالیزاری با استفاده از تلفیق آمار مکانی و آمار کلاسیک  <p>

سلمان فکری1 و محمود شعبانپور2    بررسی تاثیر زهکشی و روشهای مختلف خاک ورزی بر کربن آلی، هدایت الکتریکی و pH خاک            </p>

نجمه قربانی قهفرخی، فایز رئیسی گهروئی و شجاع قربانی دشتکی            کارآمدی روش اولتراسونیک در انتشار و تفکیک ذرات اولیه خاک­های مرتعی با مدیریت متفاوت    <p>

زهرا کاظمی1، محمدرضا نیشابوری2، شاهین اوستان3، محمد مقدم4         تخمین LLWR با استفاده از توابع انتقالی         </p>

علیداد کرمی1، مهدی همایی2، محمد بای­بوردی2 - محمد محمودیان شوشتری3        کاربرد مقیاس سازی در بیان کمّی تغییرپذیری مکانی پارامترهای مدل های نفوذ آب به خاک در پهنة وسیع      <p>

سیده زانا محلاتی1، حسینعلی بهرامی2 و اسماعیل دردی پور3     استفاده از کپسول های رسی متخلخل جهت بررسی اثرات آب شور بر روی شاخص‌های زراعی گیاه گوجه فرنگی            </p>

حسین مرادی باصری1، شجاع قربانی دشتکی2، جواد گیوی3، حبیب خداوردی‌لو4، بیژن خلیل‌مقدم5      تعیین هدایت آبی اشباع خاک براساس ضریب انبساط‌پذیری خطی  <p>

 مریم منیشداوی1، علیرضا جعفرنژادی2، حسین شیرانی3، غلامعباس صیاد4          مقایسه استفاده از دو روش مدل سازی مستقیم و معکوس در پیش بینی حرکت باکتری اشریشیاکولی در خاک بوسیله مدل HYDRUS-1D                      </p>

سید علی اکبر موسوی1 و علیرضا سپاسخواه2 اثر کیفیت آب بر هدایت هیدرولیکی نزدیک به اشباع خاک در مکش های مختلف        <p>

سیده مهرنوش میربابائی1،  محمود شعبانپور شهرستانی2،  علی اصغر ذوالفقاری3    تعیین آب گریزی و زاویه ی تماس آب با خاک در برخی از خاک های استان گیلان  و بررسی رابطه ی برخی پارامتر ها با زاویه ی تماس آب با خاک      </p>

یوسف هاشمی نژاد            پایش و مدیریت شوری خاک در شرایط فاریاب با استفاده از تععینگر جبهه رطوبتی   <p>

گلایه یوسفی1، علی­اکبر محبوبی1، محمد­رضا مصدقی2، آزاده صفادوست1          بررسی اثر درازمدت نوع کشت بر حرکت برومید لیتیم در شرایط جریان غیراشباع      </p>

فریده یاراحمدی1، احمد لندی2،محمد امین آسودار3         اثر روش­های خاکورزی و آبیاری بر تصاعد دی­اکسید کربن در کشت گندم            <p>

 عباس احمدی و رضا سکوتی          کارایی شبکه‏های عصبی مصنوعی در برآورد شدت فرسایش خاک            </p>

حسین اسدی، علی رئیسوندی، لیلا نظمی و بهروز مهدیزاده          تأثیر مدیریت و کاربری اراضی بر برخی ویژگی­های کیفی خاک <p>

منیره افضل­پور1. علی اکبر صفری سنجانی2 بررسی پیامد کیفیت مانده­های گیاهی بر پایداری خاکدانه­ها         </p>

منوچهر امیری1، هادی‌نظری‌پویا1، حمید رضا پیروان   پیش‌گویی شکل فرسایش در خاکهای مارنی همدان بکمک توابع فیشر            <p>

شهرام امیدواری1،داود نیک‌کامی2، عبدالرحمن برزگر3، محمدحسن مسیح‌آبادی          بررسی پسرفت کیفیت خاک با استفاده از مدل GLASOD در واحدهای فتومورفیک در حوزه آبخیز هنام (استان لرستان)            </p>

ساناز توحیدلو1، علیرضا واعظی2، محمد حسین محمدی3، ابراهیم احمدی    اثر پلی­وینیل­استات  بر تراکم و مقاومت خاک مارنی در برابر ضربه قطرات باران        <p>

مرمر ثابتی زاده،  منوچهر گرجی، مهدی شرفا، احمدعلی پور بابایی           اثر قارچ  P.chrysospaorumدر حضور دو نوع ماده آلی بر پایداری خاکدانه   </p>

هادی ثانی­خانی1، پیام خسروی­نیا1، بهاره صولتی2، سروین زمان­زاد قویدل3، محمد علی خراسانی4 شبیه­سازی رواناب و فرسایش خاک ناشی از بارش با استفاده از روش ماشین­های سلولی <p>

کامران چپی1، *        عطااله شیرزادی          اولویت‌بندی حوزه‌های آبخیز در مقابل فرسایش آبی بر اساس پارامترهای ژئومورفولوژیکی، مورفومتری و GIS           </p>

حسین خوشرنگ1 و حسین اسدی      بررسی اثر خاکورزی و موقعیت شیب بر پایداری خاکدانه با استفاده از نمایه­های مختلف پایداری         <p>

مریم رضایی پاشا*1، عطا اله کاویان2 و قربان وهاب زاده2       تغییرات فرسایش پذیری خاک در کاربری اراضی مختلف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)      </p>

نسرین زلکی بدیلی1، غلامعباس صیاد2، کاظم حمادی3، سمیرا اخوان4 و علی عبدی  شبیه­سازی رواناب ماهانه حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل  SWAT2005       <p>

سیده نساء سید العلماء1، حسین اسدی1 و محسن زواره2 تاثیر بلند مدت شخم بر جابه­جایی و برخی ویژگی­های خاک (مطالعه موردی: توتکابن)            </p>

الهه سیمایی1،  ابراهیم بابائیان2 و حسینعلی بهرامی       بررسی روند تغییرات زمانی-مکانی ریزگردها و ارتباط آن­ با عوامل اقلیمی در غرب ایران      <p>

حسین شهاب آرخازلو1، غلامحسین حق نیا2، حجت امامی3، علیرضا کریمی کارویه  بررسی تاثیر شاخص­های کیفیت خاک بر فرسایش­پذیری خاک­های کشاورزی و مرتع           </p>

محمد حسن صادقی روش1، حسن احمدی2، غلامرضا زهتابیان     کاربرد مدل تاکسنومی توسعه یافته به منظور پهنه بندی پتانسیل خطر فرسایش بادی در منطقه خضرآباد یزد            <p>

الهام علیدوست و حسین اسدی           تعیین ترکیبی از مناسب ترین ردیاب ها برای منشایابی رسوبات (مطالعه موردی در حوضه آبخیز ناورود تالش)     </p>

شکوه کریمی، 2 علی­رضا واعظی،3 محمدحسین محمدی            اثر رطوبت اولیه بر پاشمان ذرات خاک تحت باران شبیه­سازی شده          <p>

منّانه اکبری­مهر1، رامین نقدی         برآورد مقدار تلفات خاک مسیرهای چوبکشی به منظور کاربرد انحراف­دهنده­های آب           </p>

الهه موسوی کیاسری1، داوود نیک‌کامی2، محمد‌حسین مهدیان3 و ابراهیم پذیرا4       معرفی شاخص جدید فرسایندگی باران با استفاده از آمار کرت‌های  فرسایش در استان اصفهان <p>

سید رضا مهدوی اردکانی1، محمد جعفری2، سید رضا فانی         جنگل کاری وتأثیر آن بر خاک مناطق کویری (مطالعه موردی کویر چاه افضل)            </p>

 سیده مهرنوش میربابائی1،  محمود شعبانپور شهرستانی2،  علی اصغر ذوالفقاری3 ، کامبیز طاهری4   بررسی وجود خاک­های آب­گریز در غرب استان گیلان و تغییرات فصلی آب­گریزی خاک     <p>

محمد رضا میرزایی1، استفان قوی2، رادو هورود3       روش استرئوفتوگرامتری برای مطالعه خصوصیات سطحی خاک (کالیبراسیون پارامترهای دوربین)  </p>

سیروس حسن پور1، صالح آرخی2، افشین شعبانی3      بررسی نفوذ پذیری آب در سطوح مختلف رسوبات سیلاب جهت اطمینان از مکان­یابی عرصه­های پخش سیلاب در محیط GIS        <p>

مهرداد محمد نیا، سید علی ابطحی       تاثیر تیمارهای مختلف کود دامی و گچ بر نیاز آبشویی و برخی پارامترهای زه آب خروجی از ستون های خاک شور در شرایط اشباع             </p>

جلال شایگان، محمد‌جعفر ملکوتی      مدلسازی نحوه پراکنش آلودگی هیدروکربنی در خاک محدودة پالایشگاه سرخون        <p>

مهدی طاهری، حسین جعفری، محمد تکاسی ، لیلا تابنده و تورج خوش زمان            پهنه بندی وضعیت آلودگی روی و مس در خاک های اراضی زراعی آبی شهرستان زنجان            </p>

امیر فتوت، غلامحسین حق نیا           شکل‌های شیمیایی فلز سنگین نقره در دو خاک آهکی و غیرآهکی     <p>

محسن فرحبخش، مهران کیانی راد، غلام باقری مرندی    استفاده از اسید هومیک و اسید فولویک به منظور ارتقای روش اصلاحی الکتروسینتیک در یک خاک آلوده به نیکل       </p>

حسن توفیقی         سینتیک آزاد شدن منگنز از خاک و رابطه پارامترهای سینتیکی با جذب منگنز توسط گیاه سورگوم        <p>

بابک بحرینی نژاد، محسن دهقانی،مسعود تدین نژاد        مطالعه پتانسیل گیاهان مرتعی و خودرو منطقه ایرانکوه در پاکسازی خاکهای آلوده به عنصر کادمیم       </p>

مجید باقرنژاد، نجفعلی کریمیان، حمیدرضا جابری پوده   جذب سطحی رقابتی سرب، مس، کادمیم، و روی در چندخاک آهکی استان فارس       <p>

مجید افیونی، محمدعلی حاج عباسی    بررسی میزان جذب فلورید توسط دو گیاه اسفناج و یونجه            </p>

محسن سلیمانی، علی عباسپور، حمیدرضا روستا           اثرکادمیم و سرب بر جذب سیدروفور تری هیدروکسامات (دسفرال) روی کانی مونت­موریلونیت  <p>

زهره شیرازی      اثر قدرت یونی و نسبت جذبی سدیم بر تحرک سرب در دو خاک آهکی        </p>

مهران شیروانی، حسین شریعتمداری  هم­دماهای جذب مس بوسیله کانیهای سپیولیت و پالیگورسکیت     <p>

            تاثیر لئوناردیت (Leonardite) بر سینتیک دفعی کادمیم (Cd) در خاکهای حاصله از مواد مادری متفاوت            </p>

مهران هودجی، حمیدرضا جوانمرد     اثر کاربرد اسید هومیک بر گیاه پالائی سطوح مختلف سرب از خاک آلوده توسط گیاه کلزا (.Brassica napus L)           <p>

آزاده میخک، محمد زمان کسایی، الهه معتمدی   حذف نیترات از آب توسط ذرات نانو آهن پوشیده بر کوارتز         </p>

محمد علی بهمنیار، مهدی قاجار سپانلو            بررسی تغییر غلظت فلزات سنگین (نیکل و کروم)خاک در اثر کاربرد سه سال متوالی کمپوست زباله شهری    <p>

عبدالمجید ثامنی، مجید باقرنژاد، مهدی نجفی قیری          سینتیک واجذب روی  به­وسیله­ی اجزاء شن، سیلت و رس در خاک‌های آهکی جنوب ایران      </p>

محسن فرحبخش،  غلامرضا ثواقبی    بررسی همبستگی پارامترهای جذب علف­کش گلیفوسایت با برخی ویژگی­های خاک <p>

حسن توفیقی         سینتیک تثبیت رقابتی آمونیوم و پتاسیم در بخش­ سیلت برخی از خاک­های ایران      </p>

اکبر فرقانی          تغییر شکل کادمیم با گذشت زمان در خاک­های تیماری با کادمیم کلرید       <p>

ندا مرادی، میرحسن رسولی صدقیانی، و بابک عبدالهی   بررسی تأثیر غلظت اسید مالیک بر ویژگی­های جذب فسفر در برخی خاکهای آهکی            </p>

محسن جلالی        نقش بقایای گیاهی در تغییر خصوصیات شیمیایی خاک­های شور و سدیک  <p>

کامران میرزاشاهی،  عبدالمحمد در یاشناسو  سید حسین محمودی نژاد دزفولی           بررسی اثرات فسفر تازه و باقیمانده در تناوب زراعی گندم – ذرت      </p>

امیر فتوت، رضا خراسانی تاثیر نانوذرات آهن صفرظرفیتی بر توزیع شیمیایی نیکل و کادمیوم در یک خاک آهکی           <p>

قاسم رحیمی، صفر معروفی بررسی ارتباط اشکال فسفرمعدنی با توزیع اندازه ذرات رسوبات در قسمتی از حوضه سد اکباتان- همدان </p>

سید غفور علوی هشتجین  و سمیه فلاحی مطلق تعیین غلظت سلنیوم و جیوه در آب، خاک، رسوبات و گیاهان رشد یافته در محل تلاقی رودخانه های ارس و پاخیرچای: بررسی نقش احتمالی معدن مس سونگون         <p>

محسن جلالی        معدنی شدن نیتروژن در دو خاک آهکی اصلاح شده با اصلاح کننده­های آلی            </p>

 مرجان مهدوی، راضیه کاظمی و نسرین بقایی هضم و آزاد‌سازی کربوهیدرات‌های خاک با روش‌ها و محلول‌های مختلف    <p>

رسول راهنمائی و محمد جعفر ملکوتی            هم دماهای جذب و واجذب بور درکلسایت         </p>

حسین خادمی        غلظت برخی فلزات سنگین در گردوغبار شهر اصفهان و شهرهای مجاور   <p>

حسین اسدی         مدل­سازی فرآیند حذف نیترات از آب در ستون جاذب حاوی رزین Purolite A-400 با استفاده از مدل توماس     </p>

شعله قطب رزمجو، امیر حسین چرخابی          تأثیر مدیریت دفع زباله بر کیفیت رسوبات سطحی رودخانه سیاهرود          <p>

سید بهمن موسوی  آهسته رهش کود شیمیایی با استفاده از هیدروژل نانوکامپوزیت بر پایه بیوپلیمر کاراگینان        </p>

مهران شیروانی، حسین شریعتمداری، محمد مهدی مجیدی تغییرات زمانی اشکال شیمیایی روی در فواصل مختلف از ریزوسفر ذرت   <p>

علیرضا سفیانیان، سیما فاخران، نورالله میرغفاری         ارزیابی اثر فعالیت­های کشاورزی بر تجمع فلز کبالت در خاک استان همدان            </p>

علی اصغر جعفرزاده1* ، طرلان شیخاوندی2، ویدا منتخبی کلجاهی3، محمدرضا نیشابوری1 و شکرالله اصغری4 تاثیرکاربرد کود گاوی پوسیده و ورمی‌کمپوست روی خواص میکرومرفولوژیک در یک خاک لوم‌شنی           <p>

حسین رضائی1، علی­اصغر جعفرزاده2، مسلم ثروتی3و فرزین شهبازی4 ارتباط مقدار و شکل­های تجمعی بقایای آلی در خاک با نوع کاربری اراضی   </p>

فریده رضایی1، فرهاد خرمالی2، سید جواد حسینی فرد3             هوادیدگی کانی های موجود در بخش رس و سیلت خاک مالی سولز تحت تاثیر ریشه گیاه ذرت     <p>

محمدباقررضایی1، کاظم رنگزن2، امیرحسین رمضانپوراصفهانی3، برات مجردی4 شناسایی کانی­­های کائوینیت، ایلیت و کلسیت در خاک با استفاده از تصاویر فراطیفی هایپریون و داده­های حاصل از طیف­سنجی میدانی با دستگاه طیف­سنج فیلداسپکت   </p>

مجتبی زراعت پیشه1* و فرهاد خرمالی2        بررسی منشأ و میکرومورفولوژی پیدایش آهک و گچ در خاک‌های لسی شمال ایران   <p>

سعیده کسلخه1، فرهاد خرمالی2، فرشاد کیانی 3 ، مجتبی بارانی مطلق4      مطالعات میکروسکوپی پوسته­های گلسنگی در تپه­های لسی آلاگل استان گلستان        </p>

سید بهمن موسوی1، علی اصغر جعفرزاده2، محمد رضا نیشابوری2، شاهین اوستان2 ، ولی فیضی اصل3 و اسماعیل کریمی1        بررسی روند تجزیه کود سبز در خاک با استفاده از مطالعات میکرومورفولوژیکی خاک      <p>

زینب نادری زاده1و حسین خادمی2   هوادیدگی بیولوژیکی بیوتیت و رهاسازی پتاسیم از آن تحت تأثیر ماده آلی    </p>

 سهیلا سادات هاشمی*1 ، مجید باقرنژاد 2      تغییرات کانی پالیگورسکایت در خاکهای گچی تحت اثر رژیمهای رطوبتی متفاوت    <p>

زهرا یزدانی جهرمی1، احمد حیدری2 ، شهلا محمودی3  اثر بخشی کانی پالی­گوروسکایت بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک های منطقه تی چنگ جهرم از توابع استان فارس  </p>

مهسا نوریان1، محمد امیر دلاور2، معصومه سپردار3   ویژگی‌های مینرالوژی و میکرومورفولوژیکی پوسته‌های نمکی دشت اشتهارد           <p>

 حمیدرضا اولیایی             مطالعه میکرومورفولوژیکی اکسیدهای آهن و منگنز در برخی خاک­های استان کهگیلویه و بویراحمد     </p>

حسن لطفی پارسا*1، حسین خادمی2، آسیه هادی­نژاد1  تغییرات زمانی کانی­شناسی فلوگوپیت تحت ریزوسفر یونجه (Medicago sativa L.)            <p>

ابوالفضل آبکار1، علی اکبر آبکار2، هادی قربانی3، عزیز مومنی4، محمود فاضلی5   پردازش داده ها، اطلاعات و نمایش نقشه های خاک شناسی به کمک سیستم گوگل ارت      </p>

عباس امینی فسخودی1، محسن باقری بداغ‌آبادی2، نورایر تومانیان3          تعیین اهمیت نسبی و ترکیب ویژگی­های خاک در مطالعات محیطی با استفاده از تکنیک آنتروپی   <p>

محسن باقری بداغ‌آبادی1، محمدحسن صالحی2، جهانگرد محمدی2،عیسی اسفندیارپور3 و نورایر تومانیان4         بهبود و بهنگام‌سازی نقشه‌های موجود خاک با استفاده ازمدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM)            </p>

حسین بیات1، ناصر دواتگر2           ایجاد توابع انتقالی برای بهبود تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از سطح ویژه    <p>

نیکو حمزه پور1، نورایر تومانیان2 و مصطفی کریمیان اقبال3     حل معادلات  کریجینگ معمولی و تخمین مکانی شوری خاک های بخشی از دشت ارومیه با استفاده از نرم افزار اکسل   </p>

فریدون سرمدیان1، نورایر تومانیان2، روح­الله تقی­زاده مهرجردی3، اعظم جعفری4            طراحی الگوی نمونه­برداری با استفاده از مربع لاتین جهت تهیه نقشه رقومی خاک     <p>

 غلامرضا شاه نظرپور*1، احمد جلالیان2، شمس الله ایوبی3، حسین خادمی4          کارائی منطق فازی در تعیین تناسب کیفی اراضی کشت گندم در منطقه مبارکه و زرین­شهر استان اصفهان  </p>

 اسماء شعبانی1، غلامحسین حق نیا2، علیرضا کریمی3 ، ملک مسعود احمدی4        پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی           <p>

 محمد رضا ملکی  بهینه سازی توصیه کود فسفره بوسیله طیف سنجی خاک و کود دهی نرخ متغیر        </p>

فهیمه نصرتی کاریزک1، سید علیرضا موحدی نائینی2، ابوطالب هزارجریبی3، قربانعلی روشنی4، امیر احمد دهقانی5      تعیین فاکتورهای موثر بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک و شبکه عصبی مصنوعی      <p>

اعظم جعفری، شمس الله ایوبی و حسین خادمی1 کاربرد مدل درختی توسعه یافته در پیش­بینی مکانی کلاس­های خاک        </p>

محسن سلیمانی 1، محسن حمیدپور 2، جان کریستنسن3   ارزیابی تجزیه­ی هیدروکربن­های نفتی در خاک با استفاده از روش شیمیومتری      <p>

پریسا آجودانی 1، رضا سکوتی اسکوئی 2       کاربرد مقایسه‌ای روش‌های زمین آمار برای پیش بینی مکانی کربن آلی خاک </p>

فاطمه سادات آقامیر محمد علی1، امیر بهرامی1، فرید باقری2، مریم رنجبر آتشی3 و محمود شعبانپور شهرستانی3.           بررسی اثر تبدیل جنگل به باغ چای بر خصوصیات شیمیایی خاک در استان گیلان           <p>

فرهاد خرمالی1 و کورتیس مانگر2    مطالعه ایزوتوپی پایدار کربن آلی و معدنی خاک در زیست-اقلیم های مختلف </p>

رحمان سجادی‌نیک*1، علیرضا یدوی2، حمیدرضا بلوچی2، ابراهیم فتاحی نژاد3       بررسی اثر کودهای شیمیایی و آلی به کار رفته درکنجد بر خصوصیات شیمیایی خاک  <p>

رضا سلیمانی1، کوروش کمالی2 ، محمد حسین مهدیان2 و ایاد اعظمی1      تأثیر پخش سیلاب بر کربن آلی، فسفر، پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی یک خاک شنی      </p>

 احمدطولابی فرد1،  سیروس جعفری2 ، احمد گلچین3    تغییر کاربری اراضی بکر به اراضی تحت کشت نیشکر و محصولات تناوبی  و تاثیر آن بر خصوصیات کیفی خاک در استان خوزستان      <p>

احسان کمالی مسکونی1، سید فخرالدین افضلی2، افشین مروت3 و محمد امین کمالی4  تاثیر آبیاری سیلابی بر خصوصیات خاک در اراضی زیر دست سد بیغرد      </p>

فیروز مردانی1* و بایزید یوسفی2    بررسی تاثیر استفاده از پوشش خاک (مالچ) بر رشد و زنده مانی ژنوتیپهای گردو  (Juglans regia ) در اراضی جنگلی رها شده استان کردستان          <p>

سید حمیدرضا میرقادری، سید حمید حبیبیان، مجید عباسی زاده      تبدیل دیمزارها به باغات بادام دیم و تاثیر آن در بهبود کیفیت خاک منطقه دژکرد شهرستان اقلید      </p>

سمیه ناصری1، سید اکبر جوادی2، محمد جعفری3، محمد زادبر4  ارزیابی خصوصیات خاک پس از عملیات تثبیت شن های روان با گونه Haloxylon ammodendron در شمال شرق ایران       <p>

حمید نیک نهاد1،عبدالباسط آق آتابای2، عیسی جعفری2  بررسی اثرات احیای پوشش گیاهی بر برخی خصوصیات خاک(مطالعه موردی:چپرقویمه گنبدکاووس)         </p>

سعید ورامش1*، سید محسن حسینی2، نوراله عبدی3     اثرات جنگل­کاری بر ترسیب کربن خاک و احیای اراضی بایر    <p>

معصومه عباسی*1، نصرت اله نجفی2 ، ناصر علی اصغرزاد3، شاهین اوستان4     تأثیر غرقاب و کودهای آلی و شیمیایی بر شیمی محلول خاک در طول دورۀ رشد گیاه برنج           </p>

نصرت اله نجفی*1 و حسن توفیقی2   تغییرات فسفر قابل­جذب و شکل­های فسفر معدنی پس از افزودن کود فسفر در خاک­های شالیزاری شمال ایران      <p>

سلمان دستان1*، آرش قاسمی میانایی1، حمیدرضا مبصر2، رامین عرب3، محمدجواد میرهادی1          "نتایج کاربرد کود سیلیس و پتاس بر شاخص‌های زراعی و عملکرد دانه

برنج رقم طارم هاشمی"      </p>

لینک      نظرات ()      

  : - <-->

میترا ابراهیمی*1، علیرضا فلاح2، محمدرضا ساریخانی3و محمد طاهر نظامی4

مقایسه کارآیی باکتریهای تجزیه کننده مواد نفتی در حضور سه ماده نفتی (گازوئیل، تولوئن و فنانترن)

<p>

هاشم آرام، احمد گلچین، سعید شفیعی، راحله جنابی حق پرست

بررسی اثرات روی و کادمیم بر درصد زنده مانی و تعداد کوکون کرم خاکی گونهEisenia fotida  در خاک­های آهکی

</p>

انور اسدی جلودار1، کاظم خاوازی2، محمد لطف اللهی3 و محمد طاهر نظامی4

بررسی تاثیر باکتریهای سودوموناس فلورسنت محرک رشد گیاه بر عملکرد و صفات زراعی پنبه در دشت مغان.

<p>

هادی اسدی رحمانی1، محمد علی خودشناس2، اکبر همتی3، محمد تکاسی4، منوچهر کلهر5، عبدالمحمد محنت کش6، میترا افشاری7، کاظم خاوازی8 و مهدیه شمشیری پور9

بررسی تاثیر کاربرد کود مکمل نیتروژنی بر رشد، عملکرد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در لوبیا

</p>

هادی اسدی رحمانی1، نصرت اله منتجبی2، و احمد اخیانی3، احمد اصغرزاده4، کبری ثقفی5، ویدا همتی6، خدیجه اربابی7 و اکرم اوتادی8

جداسازی و شناسایی سودوموناسهای محرک رشد گیاه و تاثیر آنها بر عملکرد کلزا

<p>

عاطفه اسماعیلی1، احمدعلی پوربابایی2، حسینعلی علیخانی3، رخساره خلیلی1

تجزیه زیستی پلی­اتیلن با دانسیته پایین توسط جدایه­های قارچ و باکتری جدا شده از خاکهای مکانهای دفن زباله

</p>

میترا افشاری1، احمد اصغرزاده2، کاظم خاوازی3، هادی اسدی رحمانی4، فرهاد رجالی5،  عبدالحسین ضیائیان6، رامین ایرانی پور7، علی چراتی آرایی8 ، سعید غالبی9، انور اسدی جلودار10، مسعود کاظمی طلاچی11، مصلح الدین رضایی12، سعید جواهری13، منوچهر کلهر14

بررسی اثربخشی برخی از مایه­تلقیح­های داخلی و خارجی  برای افزایش رشد، عملکرد و تثبیت  نیتروژن در سویا

<p>

منیره افضل­پور1. علی اکبر صفری سنجانی2

بررسی پیامد کیفیت مانده­های گیاهی بر کربن زیتوده و همه کربن آلی خاک

</p>

سمانه امان آبادی1، مهدی شرفا2، حسینعلی علیخانی3

بررسی اثر سطوح مختلف کمپوست آزولا بر جمعیت و تنفس میکروارگانیسم‏های خاکزی در دو سطح رطوبی قبل و بعد از کشت گندم

<p>

ستاره امانی­فر1، ناصر علی­اصغرزاد2، نصرت­اله نجفی3، شاهین اوستان4، صاحبعلی بلندنظر5

ﺗﺄثیر قارچ­های آربوسکولار بر ویژگی­های رشد و گره­بندی گیاه یونجه با باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی در یک خاک آلوده به سرب

</p>

پرنگ امیری1، اسمعیل نبی زاده 2، عزیز مجیدی3، میرحسن رسولی صدقیانی4

 تأثیر قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ذرت

<p>

 عفیفی امین1‏‏، معتمدی حسین2، لیلوی هادی3 ، علیزاده بهرام4 و عموپور بهنمیری مصطفی1

بهینه سازی شرایط رشد باکتری های تجزیه کننده ترکیبات نفتی موجود در پسماند نفتی به منظور زیست پالایش توسط آنها

</p>

 مهرزاد انصاری1، محمد جعفر ملکوتی1، کاظم خاوازی3

استفاده از 65Zn در بررسی نقش باکتری Pseudomonas aeruginosa strain MPFM در افزایش میزان روی قابل دسترس گیاه

<p>

 مهرزاد انصاری1، محمد جعفر ملکوتی1 و کاظم خاوازی3

بررسی نقش باکتری Pseudomonas fluorescens strain 187 به عنوان باکتری حل کننده روی در تامین نیاز روی (Zn) گیاه

</p>

صنم بای بوردی1 ، حسین میر سید حسینی2، علیرضا فلاح3 ، سارا خیامی

تأثیر باکتری های حل کننده فسفر در سه خاک با سطوح مختلف فسفر بر درصد فسفر در گیاه ذرت

<p>

حسین بشارتی1، سیده فاطمه حیدرنژاد

بررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد­شدن برخی عناصر­غذایی در خاک­های آهکی استان­کرمان

</p>

الهام بلور1، حمیدرضا عسگری2، فرشاد کیانی3

بررسی تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی بر تنفس میکروبی خاک (مطالعه موردی: اراضی کشاورزی شهرستان کلاله- استان گلستان)

<p>

سیده حدیثه بهاری ساروی*1، همت الله پیردشتی2، محمدعلی اسماعیلی2، ایراندخت منصوری3

تأثیر کاربرد کود بیولوژیک حل­کننده فسفات (PSM) بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی مرتبط با عملکرد گندم) لاین (N81

</p>

 سمانه تاجیک1، شمس الله ایوبی2، فرشید نوربخش

بررسی تغییرات فعالیت برخی آمیدوهیدرولازها و اشکال مختلف نیتروژن در قسمت های مختلف شیب تپه

<p>

 علیرضا توسلی1 ، ناصر علی اصغر زاد2 ، غلامرضا صالحی جوزانی3 ، احمد اصغر زاده4 و محسن مردی

تعیین تاثیر جدایه­های باکتری مزوریزوبیوم سیسری بر استقرار قارچهای میکوریز آربوسکولار در ‏ریشه و گره نخود با استفاده از روش مولکولی

</p>

علیرضا توسلی1 ، ناصر علی اصغر زاد2 ، غلامرضا صالحی جوزانی3 ، احمد اصغر زاده4 و محسن مردی

آیا مایه­زنی همزمان نخود با باکتری ریزوبیوم و قارچهای میکوریز می­تواند بر گره­بندی ریزوبیومی و کلنیزاسیون میکوریزی در ریشه تاثیر گذار باشد؟

<p>

محمد علی ثابتی امیرهنده1، علیرضا فلاح نصرت آبادی

بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و ازتوباکتر کروکوکوم بر خصوصیات کیفی توتون

</p>

کبری ثقفی1، احمد اصغرزاده2،جعفر احمدی3،کاظم خاوازی4، ندا علیزاده5، وحید جعفری

بررسی تاثیر دونوع  مایه تلقیح میکروبی و ترکیب آنها بربرخی صفات فیزیولوژیکی دو رقم گندم در شرایط شور

<p>

 حسین جعفرزاده ذغالچالی1، علیرضا فلاح نصرت آبادی2، ساره رجبی اگره3 ، جواد محمد زاده نوری

بررسی تاثیر باکتری محرک رشد (PGPR) با توانایی حلالیت فسفات بر کاهش مصرف کود شیمیایی فسفره در برنج ( Oriza sativa L.)

</p>

حسین جعفرزاده ذغالچالی1 ، علیرضا فلاح نصرت آبادی2، ساره رجبی اگره3، جواد محمدزاده نوری

بررسی تاثیر باکتری محرک رشد (PGPR) با توانایی حلالیت فسفات بر جذب عناصر غذایی در برنج رقم فجر( Oriza sativa L.) در شرایط گلخانه ای

<p>

راحله جنابی حق پرست1، احمد گلچین2، احسان کهنه3

مطالعه اثر سطوح مختلف عنصر روی بر رشد کرم خاکی گونه Eisenia fotida در یک خاک آهکی

</p>

 محمد رضا حاج سید هادی1، محمد تقی درزی2، زهره قندهاری علویجه3و غلامحسین ریاضی4

تاثیر کاربرد ازتوباکتر و کود نیتروژن بر عملکرد گل  و کاروتنوئیدهای همیشه بهار

<p>

فاطمه حجت‌نوقی1، عبدالرضا اخگر2، عیسی اسفندیار‌پور2، کاظم خاوازی

 مقایسه تنوع عملکردی باکتری­های ریزوسفری و غیرریزوسفری نهال­های پسته

</p>

فاطمه حجت‌نوقی1، عبدالرضا اخگر2، عیسی اسفندیار‌پور2، حسین شیرانی2

مقایسه جمعیت باکتری­های ریزوسفری و غیرریزوسفری نهال­های پسته در خاک­هایی با خصوصیات متفاوت

<p>

صالح حسن زاده، احمد گلچین و سعید شفیعی

تاثیر آبیاری تکمیلی و تلقیح با باکتری ریزوبیوم بر عملکرد و کارایی مصرف آب در نخود رقم پیروز

</p>

گلنار حسنی1، عبدالرضا اخگر2، احمد تاج­آبادی­پور3، نازنین خاکی­پور

جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشد سودوموناس­های فلورسنت ریزوسفری نهال­های پسته

<p>

حسن حقیقت نیا 1، فرهاد رجالی2 و حبیب اله نادیان

تاثیر دو گونه قارچ میکوریزا- آربسکولار بر برخی پارامترهای رشد رویشی پایه مرکبات Citrus volkameriana  تحت  تنش خشکی

</p>

حسن حقیقت نیا 1، حبیب اله نادیان2 ،  فرهاد رجالی3  و عبدالامیر معزی

تاثیر دو گونه قارچ میکوریزا- آربسکولار بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی های دیگر روی پایه مرکبات  Citrus volkameriana  تحت  تنش خشکی

<p>

آیدین حمیدی1، احمد اصغرزاده2 و رجب چوکان3

بررسی اثرPGPR بر میزان برخی عناصر معدنی دانه دورگ های دیررس ذرت

</p>

سیده فاطمه حیدرنژاد1، حسین بشارتی

بررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد­شدن برخی عناصر­غذایی در خاک­های آهکی استان­مازندران

<p>

سیده فاطمه حیدرنژاد1، حسین بشارتی2 و پریسا شاهین رخسار3

بررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد شدن برخی عناصر غذایی در خاکهای آهکی استان آذربایجان شرقی

</p>

زهرا حیدریان*1، ناصر علی اصغرزاد2، محمدرضا ساریخانی

تأثیر ایزوله­های باکتری Azospirillum بر تندش و رشد جوانه گندم در شرایط درون شیشه­ای

<p>

رخساره خلیلی1* ، حسینعلی علیخانی2 ، مهدی زارعی3 و سمانه رحمت پور4

تاثیر تلقیح قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری های Pseudomonas fluorescens متحمل به خشکی بر عملکرد گیاه گندم در شرایط تنش خشکی

</p>

رخساره خلیلی1* ، حسینعلی علیخانی2 ، مهدی زارعی3 ، عاطفه اسماعیلی4و لیلا محمدی5

بررسی توان انحلال فسفات های نامحلول و تولید سیدروفور توسط باکتری های Pseudomonas fluorescens متحمل به خشکی

<p>

مریم خلیلی راد*1، فرشید نوربخش2، احمد جلالیان 2 مصطفی کریمیان اقبال3

اثر موقعیت شیب بر میزان همبستگی بین کربن آلی و برخی ویژگی های بیولوژیک خاک

</p>

محمد علی خودشناس1* محمد رضا لک1 ، جواد قدبیکلو1 و مسعود دادیور1

مقایسه چند سویه ریزوبیوم و منابع مختلف کود بر عملکرد لوبیا وکارایی مصرف نیتروژن

<p>

سارا خیامی1، حسین میرسید حسینی2، حسین بشارتی3، علیرضا فلاح3، صنم بای بوردی1

بررسی اثرات تلقیح میگروارگانیسم های حل کننده فسفات بر محتوای فسفرگیاه و خاک در چند خاک آهکی با مقادیر فسفر متفاوت

</p>

حمید دهقان منشادی1، محمدعلی بهمنیار2، سروش سالک گیلانی3، امیر لکزیان4، هانی قنبری5

تغییرات فعالیت آنزیمی خاک در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)

<p>

حمید دهقان منشادی1، محمدعلی بهمنیار2، امیر لکزیان3، سروش سالک گیلانی4، هانی قنبری

اثرات اصلاح کننده­های مختلف آلی بر بیوماس میکروبی و فعالیت آنزیم اوره­آز خاک تحت کشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)

</p>

فرهاد رجالی1،اشرف اسمعیلی زاد2، هادی اسدی رحمانی1 ، ویدا همتی2 ،مهدیه شمشیری پور2

بررسی تاثیر گونه های مختلف قارچهای میکوریز اربسکولار در جذب عناصر معدنی گیاه گندم در شرایط تنش خشکی

<p>

فرهاد رجالی1،اشرف اسمعیلی زاد2، کاظم خاوازی1، ویدا همتی2، میترا افشاری

بررسی تاثیر گونه های مختلف قارچهای میکوریز آربوسکولار در جذب عناصر معدنی پرمصرف و کم مصرف در گندم

</p>

فاطمه رجب‎زاده مطلق1 ، حمیدرضا اصغری2 ، مجتبی ممرآبادی2 ، ناصر فرخی2 ، هادی اسدی رحمانی

بررسی کاربرد توأم قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم در سطوح مختلف نیتروژن بر برخی شاخصهای رشد گیاه لوبیاقرمز

<p>

فاطمه رجب‎زاده مطلق1 ، حمیدرضا اصغری2 ، هادی اسدی رحمانی

بررسی کاربرد توأم قارچ میکوریزا و باکتری سینورایزوبیوم در سطوح مختلف نیتروژن بر رشد یونجه یکساله Medicago scutellata

</p>

یاسر رحمتی خورشیدی1، محمد رضا اردکانی2 ، محمود رضا رمضانپور3 ، کاظم خاوازی4 و علی کاشانی2

مدیریت مصرف تلفیقی کود اوره و باکتری های محرک رشد در مزارع برنج

<p>

 لقمان رحیمی 1، ناصر علی اصغرزاد 2، شاهین اوستان2

اثرات سویه­های بومی ازتوباکتر کروکوکوم بر جذب و انتقال فسفر در گندم

</p>

طاهره رشیدی1، علی اکبر صفری سنجانی

ارزیابی فراوانی و کارکرد ریزجانداران در خاک ریزوسفری برخی از گیاهان کشاورزی

<p>

طاهره رشیدی1، علی اکبر صفری سنجانی

دگرگونی در فسفر فراهم و کارکرد آنزیم فسفاتاز در خاک ریزوسفری درکشت برخی از گونه های گیاهان کشاورزی

</p>

دانیال رضائی1، غلامحسین حق نیا2، امیر لکزیان3، محمد حسن زاده خیاط4 و حوریه نصیرلی5

بررسی تجزیه علف­کش آترازین به وسیله باکتری های‌ سودوموناس فلورسنس و آرژینوزا

<p>

یونس رضایی دانش1*، نرجس خاتون رامش2، میرحسن رسولی صدقیانی3، مراد جعفری

بررسی جمعیت قارچ های میکوریز آربوسکولار و کلنیزاسیون قارچی اراضی جو در منطقه دامغان

</p>

یونس رضایی دانش1*، حمید رضا اصغری2، میرحسن رسولی صدقیانی3، مراد جعفری4

بررسی وضعیت پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار همراه ریزوسفر درمنه در منطقه شاهرود

<p>

محمد رضوانی1، فائزه زعفریان2، محمدرضا اردکانی3، امین فانی یزدی4، فرهاد رجالی5، قربان نورمحمدی6

بررسی کارآیی سویه‌های مختلف قارچ‌های میکوریزا در جذب آهن و روی در جو (Hordeum vulgare L.)

</p>

محمدرضا ساریخانی*1، محمدعلی ملبوبی2، ناصر علی­اصغرزاد3

بهبود تغذیه فسفر گیاه گندم در حضور باکتریهای حل­کننده فسفات

<p>

محمدرضا ساریخانی

نگاهی بر تکنیک­های مولکولی در بیولوژی خاک

</p>

ابراهیم سپهر1، فرهاد رجالی2، میرحسن رسولی صدقیانی1 و فریدون نورقلی پور2

بررسی همزیستی مایکوریزی و ارتباط آن با فسفرکارایی در غلات

<p>

فرشاد سرخی لـله لو1 و سمیه خداداده

اثر کاربرد باکتری حل کننده فسفات (Pseudomomonas fluorescence) همراه با سوپر فسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زراعی (Triticum aestivum)

</p>

ابولفضل سفیدگران1، مجتبی یوسفی راد2، مجید مجیدیان3

تاثیر باکتری های حل کننده فسفات به همراه مقادیر مختلف کود شیمیایی فسفر بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت رقم های سیب زمینی

<p>

سید حمید سلسبیلی1، احمد غلامی2، علی درخشان شادمهری2، شاهین شاهسونی2 و حمید عباس دخت2

بررسی تأثیر گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی نخود و تغییر pH خاک

</p>

لیلا سلطانی1. فرشید نوربخش2

سنجش سینتیک معدنی شدن نیتروژن در خاک­های آلوده به آترازین

<p>

لیلا سلطانی1. فرشید نوربخش2

فعالیت آنزیم­های اوره­آز و ال­گلوتامیناز درخاک­های کشاورزی تحت­تاثیرعلف­کش آترازین

</p>

سعید سلیم پور1، کاظم خاوازی2، کامران میرزاشاهی 3 و سید حسین محمودی نژاد دزفولی

بررسی کارایی مایه تلقیح های مختلف برای افزایش تثبیت نیتروژن در سویا در استان خوزستان

<p>

محسن سلیمانی 1، مجید فرهودی2، سمیرا اکبر2

جداسازی، شناسایی و مقایسه باکتری­های تجزیه کننده هیدروکربن­های نفتی در خاک­های  آلوده

</p>

محسن سلیمانی 1، مجید فرهودی2، محسن حمیدپور 3، سمیرا اکبر2

بررسی و مقایسه برخی راهکارهای افزایش کارایی زیست پالایی خاک­های آلوده به هیدروکربن­های نفتی

<p>

رئوف سید شریفی1،  میر ناصر سیدی1، فریبرز پیغامی1 و کاظم خاوازی

بررسی عملکرد کمی و کیفی بیوماس تولیدی سورگوم در پاسخ به تلقیح با باکتری های محرک رشد گیاه در سطوح مختلف نیتروژن

</p>

رضا شاه­حسینی1، علی­اکبر زارع2، اصغر رحمانی3

بررسی اثر نیتروکسین و سوپرجاذب بر اجزای عملکرد نخود در کشت دیم

<p>

محمد حسین شمشیری، فاطمه پورایزدی، حمیدرضا روستا، حمیدرضا کریمی

تأثیر میکوریز و طول مدت تنش شوری بر محتوای سدیم و کلر در دانهال‌های پسته (piatacia vera)  رقم بادامی ریز زرند

</p>

ابراهیم شیرمحمدی1، ناصر علی اصغر زاده2، بهنام آزاد مرد طالش میکائیل3، ابوالفضل گیکلوی4

تأثیر قارچهای گلوموس اتونیکاتوم و گلوموس اینترارادیسز در سطوح مختلف عناصر ریزمغذی بر غلظت آهن ریشه و اندام هوایی گیاه سورگوم

<p>

ناصر شیرزاده، ناصرعلی‌اصغرزاد، نصرت‌اله نجفی

بررسی روند تغییرات تنفس پایه، تنفس ناشی از بستره و فعالیت آنزیمهای اوره‌آز و نیترات‌رداکتاز خاک در انکوباسون آن با سطوح مختلف سرب

</p>

مجتبی صدری1، محمد باقر حیدریان پور2، ابوالفضل آزادی3، مهدی زارعی4

اثر سطوح شوری، قارچ میکوریز آربسکولار و ورمی کمپوست بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه سورگوم

<p>

محبوبه صفری‌ سنجانی1، علی‌ اکبر صفری‌ سنجانی2

پیامد کاربرد مانده های گیاهی تازه ذرت بر جذب‌سطحی‌، بی‌جنبش‌ شدن‌ و کارایی آنزیم سلولاز در خاک

</p>

نینا صفری1، شکراله اصغری1، ناصر علی اصغرزاده2، محمدحسین صدری3

اثرات پلی­اکریل­آمید بر فعالیت تنفسی و تعداد میکروارگانیسم­ها در یک خاک لوم رسی

<p>

مهرنوش طالبی1. احمدعلی پوربابایی2. حسینعلی علیخانی3

                       تأثیر خصوصیات  فیزیکوشیمیایی بر ویژگی های زیستی خاک های مختلف زیاران کرج

</p>

مریم طالبی اتوئی1، احمد علی پوربابایی2، مهدی شرفا3

تاثیر باکتری­های نمک­دوست مولد پلیمر بر جوانه­زنی گندم در شرایط شوری

<p>

پیمان عباس­زاده دهجی1 غلامرضا ثواقبی2، هادی اسدی رحمانی3، فرهاد رجالی4

بررسی کارایی همزیستی سویه­های مختلف ریزوبیومی با دو رقم اختر و گلی لوبیا قرمز در راستای بهبود شرایط تغذیه نیتروژنی

</p>

مریم عباسیان٭1، علی کاشانی1، محمد رضااردکانی1، فرهادرجالی2، سیده مریم سیفی1، مهدیه تیماج چی

بررسی اثر قارچ‌کش‌های شیمیایی، بیولوژیک و نانو بر کلونیزاسیون میکوریزایی و صفات کیفی آفتابگردان (هیبرید آذرگل)

<p>

نرجس علیدوست1، محسن علمایی2، علیرضا فلاح3                                                                                                    

بررسی اثر باکتری های سیلیکاتی(SDB) بر روی آزادسازی پتاسیم از موسکویت

</p>

احمد غلامی1 ، زهره شاه حسینی 2، حمید رضا اصغری3

نقش همزیستی میکوریزایی و استفاده از اسید هیومیک در کاهش اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

<p>

علی غلامی1،  فائزه ریاضی

بررسی تأثیر موریانه­ها بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

</p>

لیلا غلامی1 ، جعفریثربی2 ، مهدی زارعی3

 اثرماده آلی ، همزیستی میکوریز آربوسکولار وسطوح روی بر جذب برخی عناصر توسط گیاه ذرت

<p>

آسیه غیاثی1 ، آیدین حمیدی2 ، کاظم خاوازی3 ، سهیل پارسا4

اثر باکتری های محرک رشد گیاه ( PGPR ) بر جوانه زنی و شاخص های بنیه گیاهچه گندم رقم چمران

</p>

عاطفه فضائلی1 ، حسین بشارتی2 و نجات پیرولی بیرانوند3

بررسی غلظت نیتروژن و پروتئین کل سه رقم یونجه تلقیح شده تحت تنش شوری

<p>

 نگار قادری1*، محسن علمائی2، محمد حسین ارزانش3، رضا قربانی نصرآبادی4

بررسی توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن در جدایه­های مختلف باکتری Azospirillum جداسازی شده از ریزوسفر کلزا در نقاط مختلف استان گلستان

</p>

محمد قاسم زاده گنجه‌ای1، احمد اصغرزاده2، حمیدرضا ذبیحی

ارزیابی سویه‌های مختلف ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن و عملکرد نخود در خراسان رضوی

<p>

سمیه قاسمی1، فرشید نوربخش2

تاثیر پذیری سینتیک معدنی شدن نیتروژن بقایای گیاهی فسکیوی بلند از همزیستی با قارچ اندوفایت (Neotyphodium coenophialum)

</p>

مصطفی قبادی1*، شاهرخ جهانبین2، خسرو پرویزی3، رحیم مطلبی فرد3 علی مجاب‌الدشتی1

تاثیر کودهای بیولوژیک فسفر برخصوصیات مرفولوژیک و عملکرد سیب‌زمینی

<p>

مصطفی قبادی1*، شاهرخ جهانبین2، خسرو پرویزی3، رحیم مطلبی فرد3

تاثیر کودهای بیولوژیک فسفر بر خصوصیات کیفی و غلظت فسفر غده سیب‌زمینی

</p>

نجمه قربانی قهفرخی، فایز رئیسی گهروئی و شجاع قربانی دشتکی

تأثیر مدیریت مرتع بر اجزای ناپایدار (ماده آلی ذرّه‌ای و کربوهیدرات‌ها) ماده آلی خاک

<p>

هانی قنبری مفتی­کلایی1، محمدعلی بهمنیار2، سروش سالک گیلانی3، فایز رئیسی4، حمید دهقان5

پاسخ بیوماس میکروبی خاک تحت کشت سویا (Glycine max L.) به شوری آب آبیاری و برخی مواد اصلاح کننده خاک

</p>

مهدی قورچیانی*1، غلامعباس اکبری2، حسینعلی علیخانی3، مهدی زارعی4، ایرج اله دادی5

تاثیر قارچ میکوریز آربسکولار و Pseudomonas fluorescens بر عملکرد و میزان تغییرات کلروفیل (SPAD) در مراحل مختلف رشد ذرت تحت شرایط تنش کم آبی

<p>

سولماز کا ظم‌علیلو1، میرحسن رسولی‌صدقیانی2و حبیب خداوردی‌لو2

تاثیر میکرو ارگانیسم‌های محرک رشد گیاه بر واکنش گیاه تلخه(Acroptilon repens DC) به آلودگی کادمیومی خاک

</p>

محمد کتابی1، حسین بشارتی کلایه2، آزاده باپیری3، غلامرضا معافپوریان4

تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه(PGPR) بر رشد و ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی

<p>

  اکبر کریمی1، حبیب خداوردی­لو2، میرحسن رسولی صدقیانی2

تاثیر میکروارگانیسم­های افزاینده رشد گیاه بر رشد و عملکرد گیاه مرتعی خار زن­بابا (Onopordon acanthium) در یک خاک آلوده به سرب

</p>

اکبر کریمی1، حبیب خداوردی­لو2، میرحسن رسولی صدقیانی2

تاثیر قارچ­ریشه­های آربوسکولار (AMF) و باکتری­های ریزوسفری افزاینده  رشد گیاه (PGPR) در پاسخ گیاه مرتعی گل گندم (Centaurea cyanus) به تنش آلودگی سرب

<p>

عبدالعلی گیلانی1، سامی جلالی2

بررسی اثر مقادیر مختلف سوبتیلین بر تولید سه رقم برنج خوزستان در روش خشکه کاری

</p>

 رحیم محمدزاده کرکرق1، مصطفی چرم2، حسین معتمدی3، شاهین اوستان4، امیرحسین رمضان

جداسازی و شناسایی باکتری­های مقاوم به فلزات سنگین از خاک­های تیمار شده با لجن فاضلاب و تعیین میزان مقاومت آن­ها به کادمیوم و نیکل

<p>

محمد محمدیان1، صاحب سودایی مشایی2، رضا مهدوی1، مهدی رستمی درونکلا1 و بهروز احسانی آملی2

بررسی تأثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

</p>

 صلاح الدین مرادی1، حسین بشارتی2، ولی فیضی اصل3،  ارسلان اسمعیل پور4

بررسی اثرات متقابل دو جانبه سطوح رطوبتی، قارچ میکوریز و باکتری ریزوبیوم در برخی صفات مورفولوژیک ریشه نخود

<p>

مرضیه مختاری ، مجتبی یحیی آبادی

بررسی میزان عناصر میکرو و ماکرودر اندام هوائی گیاه ذرت دانه ای (رقم 704) تلقیح شده با با کتری های  (PGPR)

</p>

مرضیه مقامی1، محسن علمایی2، میرحسن رسولی‌صدقیانی3،اسماعیل دردی پور2

جداسازی و شناسایی جدایه­های سودوموناس فلورسنت از ریزوسفر سویا و ارزیابی توان تولید سیدروفور و حلالیت فسفات معدنی آن­ها

<p>

فوزیه ملائی1، حسین بشارتی2، سیروس مسیحا3 ، ماندانا طوسی1

بررسی نقش باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) در جذب عناصر ریز مغذی در قارچ دکمه ای پرورش یافته در بسترهای حاصل از ضایعات صنعتی و کشاورزی

</p>

الهام ملک زاده1، حسینعلی علیخانی2، غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی2، مهدی زارعی

نقش باکتری های محرک رشد گیاه در جذب عناصر غذایی و کاهش اثرات سمی کادمیوم

<p>

حسن منافی 1*، ناصر علی اصغرزاد2، محمد رضا نیشابوری3 و فرهاد رجالی

اثر قارچ­های میکوریز آربوسکولار بر ساختمان خاک در شرایط تنش کمبود آب

</p>

آذر دخت مهدی پور*1، احمد اصغرزاده2، علی چراتی3، افسانه کلبادی4

تاثیر همزیستی باکتریایی بر جذب ماکروالمنت ها و پروتئین در دانه سویا (Glycine max L.) در شرایط مزرعه ای

<p>

مرضیه میراحمدی1، محمد جعفر ملکوتی1 و کاظم خاوازی2

اثر باکتری های حل کننده ی فسفات در تامین فسفر مورد نیاز ذرت در خاک های آهکی

</p>

 الهام میرپاریزی٬1 فرشید نوربخش2

بررسی تاثیر خصوصیات بیولوژیکی٬ شیمیایی و فیزیکی خاک بر غلظت نیتروژن گیاه در شماری از خاک های استان اصفهان

<p>

جواد میرزایی1، ابراهیم محمدی گل­تپه2، مسلم اکبری­نیا3مظفر شریفی3 و یونس رضایی دانش4

اثر قارچ­های میکوریزی آربسکولا در جذب عناصر غذایی خاک در نهال­های خنجوک (Pistacia khinjuk)

</p>

مهسا میرکریمی1 و فرهاد خرمالی2

بررسی و مقایسه یک شاخص بیولوژیکی و پدوفیچرهای ناشی از فعالیت زیستی در خاکهای مالی سولز جنوب گرگانرود با تأکید بر تغییر کاربری

<p>

حمید نظرلی1، رئوف سید شریفی2، علیرضا نعمتی3، اکبر وفایی

تاثیر باکتری های محرک رشد(PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف جو در زراعت دیم

</p>

حمید نظرلی1، رئوف سید شریفی2، عبدالقیوم قلیپوری2

بررسی تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و کود نیتروژنه در زراعت آفتابگردان

<p>

 فاطمه نعمتی1، فایز رئیسی2، علیرضا حسین پور3

عکس العمل فعالیت آنزیمی خاک تیمار شده با کرم خاکی Lumbricus terrestris L. به شوری

</p>

لیلا نمازی1، حبیب اله نادیان2، عبدالأمیر معزی 3 ،حسین کریمی

بررسی تاثیـر سطوح مختلف تنش خشکی بر پاسخ رشد میکوریزایی و درصد کلنیزاسیون ریشه گیاه ذرت در غلظت‌های مختلف فسفر خاک

<p>

بنت‎الهدی نوروزی1، عبدالرضا اخگر2، احمد تاج‎آبادی‎پور3، وحید مظفری2

بررسی کاربرد باکتریهای حل کننده فسفات بر غلظت فسفر و برخی عناصر کم مصرف در نهال­های پسته

</p>

سمیه همایون1، امیر لکزیان2، غلامحسین حق­نیا2، رضا خراسانی2

تاثیر باکتری­های ریزوبیوم بر غلظت K و Na گندم در شرایط شوری خاک

<p>

مجتبی یحیی‌آبادی

تفاوت جذب عناصر خاک توسط گیاه لوبیا تلقیح شده با باکتری ریزوبیوم در دو منطقه

</p>

زهرا یاراحمدی، حسین بشارتی، علیرضا فلاح

بررسی اثر سطوح مختلف فسفر بر روی  رشد باکتری های تجزیه کننده مواد نفتی در حضور گازوئیل

<p>

مجتبی یحیی‌آبادی1و فاطمه رجب پور2

ارزیابی رشد و تکثیر کرم خاکی Lumbricus rubellus در انواع کودهای حیوانی

</p>

یاسر یعقوبیان1، همت­الله پیردشتی2، ابراهیم محمدی گل­تپه3، ولی فیضی­اصل4، عزت­الله اسفندیاری

عکس­العمل صفات مرتبط با عملکرد گندم به کاربرد قارچ­های شبه­میکوریزای Piriformospora indica  و میکوریزای آربوسکولار در سطوح مختلف مواد آلی

<p>

 فرانک مشبکی اصفهانی ، مجتبی یحیی آبادی

بررسی میزان جذب عناصر میکرو و ماکرو در اندام هوایی خیار تلقیح شده با باکتری های افزاینده رشد   (PGPR)

</p>

الهام مشکوۃ1*، علیرضا پیرزاد2، علی حاتمی3، یونس رضایی دانش4، علی اشرف مهرابی3

تاثیر سه گونه­ی قارچ میکوریز روی کلنیزاسیون ریشه و عملکرد بابونه­ی­آلمانی تحت شرایط کم­آبی

<p>

زینب معصومی1، غلامحسین حق­نیا2، امیر لکزیان3

تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر تعداد و وزن بنه زعفران

</p>

اسماعیل معمار کوچه­باغ1، داریوش شانه­بندی­2، احمد گلچین3، حسین بشارتی4

اثرات آلودگی خاک به کادمیم، سرب و روی بر تثبیت نیتروژن سویه­های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی و عملکرد یونجه

<p>

عبدالرضا اخگر1، گلنار حسنی

بررسی تأثیر کاربرد سویه­های سودوموناس فلورسنت بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه سورگوم

</p>

زهرا ده بوید1 ، محمدعلی تاجیک قنبری2، حشمت الله رحیمیان3،مهدی ارزنلو4،احمد اصغرزاده

جداسازی وشناسایی زیگومیست های خاکزی از خاکهای مناطق زراعی استان مازندران وگلستان

<p>

الهام ملک زاده1، حسینعلی علیخانی2، غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی2، مهدی زارعی3

نقش باکتری های محرک رشد مقاوم به نیکل در جذب گیاهی نیکل

</p>

هانیه مرادبیگی*1،جلیل خارا2

ناثیر علف کش تریفلورالین بر روی برخی فاکتورهای رویشی و درصد همزیستی در گیاهان آفتابگردان تلقیح شده با قارچ میکوریز  Glomus intraradices

<p>

هانیه سمسار1، امیر فتوت2، امیر لکزیان3، رضا خراسانی4

اثر فلزات سنگین و آهک بر جمعیت نماتدی خاک

</p>

مهدی صادقی پور مروی1، عبدالرضا رنجبر1

مدیریت بیماری­های خاک­زاد: آفتاب­دهی با استفاده از پوشش پلی اتیلن

<p>

حسین سلیمان زاده

بررسی میزان کاهش مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه با استفاده از ازتوباکتر در زراعت آفتابگردان

</p>

الفت خاکپور1، جلیل خارا2

ارزیابی جمعیت اسپورهای قارچی میکوریز وزیکولار-آربوسکولار و شدت کلونیزاسیون ریشه دراطراف مراغه

<p>

محمد ساغری

مقایسه تاثیر میکوریز آربوسکولار با کود شیمیایی فسفره بر رشد و تولید یک گونه یونجه یکساله درشرایط گلخانه­ای

</p>

حسین سلیمان زاده

بررسی میزان کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفره با استفاده از میکوریزا در زراعت آفتابگردان

<p>

 زهره شاه حسینی1، احمد غلامی2، حمیدرضا اصغری3

بررسی تاثیر همزیستی بوته های ذرت با قارچهای میکوریزای آرباسکولار بر برخی شاخصهای رشد و عملکرد

</p>

قباد شعبانی1*، کاظم خاوازی2، محمد رضا چایی چی3، محمد رضا اردکانی4، یورگن فریدل5، حمید رضا جوانمرد6

اثر نظام­های مختلف تغذیه­ای در زراعت یونجه یکساله گونه اسکوتلاتا بر تغییرات جمعیت باکتری های خاک

<p>

محمد علی ثابتی امیرهنده1، علیرضا فلاح نصرت آبادی2

تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کود بیولوژیک ازتوباکتر کروکوکوم بر جذب نیتروژن برگ و کارایی بازیافت آن روی توتون

</p>

ریحانه بیگناه، پرویز رضوانی مقدم

تاثیر ورمی‌کمپوست و مایکوریزا بر عملکرد بیولوژیک گیاه داروئی گشنیز  ( L. Coriandrum sativum)

<p>

تیمور رضوی پور1 ، ناصر سعادتی2 و حسین بشارتی3 ، عباس شهدی4

مقایسه تأثیرگوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر روی عملکردکلزا

</p>

سیده محدثه قاضی زاده1، محمدرضا عامریان2، حمیدرضا اصغری2، مهدی رحیمی2، هادی اسدی رحمانی3

تاثیر باکتری سودوموناس فلورسنس بر میزان فسفر خاک و برخی صفات مورفولوژیک دو رقم سیب زمینی در شرایط تنش کم آبیاری

<p>

علیرضا جعفرنژادی، غلامعباس صیاد، حسین بشارتی

کاربرد کروماتوگرافی ستونی در بررسی توانایی باکتری­های بومی خاک در زیست­پالایی هیدروکربن­های نفتی خاک آلوده

</p>

امیر فتوت، امیر لکزیان

بررسی تجزیه زیستی نرمال- هگزادکان بوسیله باکتری­های سودوموناس

<p>

دکتر مصطفی چرم، دکتر حسین معتمدی

زیست پالایی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی بوسیله باکتریهای تجزیه­گر نفتی و قارچ میکوریز

</p>

ویدا منتخبی کلجاهی1.علی‌اضغر جعفرزاده2. فرزین شهبازی3

ارزیابی کیفی تناسب اراضی ایستگاه تحقیقاتی کرکج برای چغندر قند، پیاز و گلرنگ با روش­های محدودیت ساده و پارامتریک ریشه دوم

<p>

منوچهر زرین کفش2، سید صابر شاهویی3 ، 1نوشین پارسامنش

روند تغییرات کربن آلی در خاکرخ ورتی سولها در دشت بیله ور استان کرمانشاه

</p>

زهرا مهرکی1، احمد لندی2، جمال بنی نعمه3

ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی منطقه شیرین آب برای محصولات گندم و پیاز

<p>

فاطمه جابریان،  علی ابطحی،  نجفعلی کریمیان و مجید باقرنژاد

بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، مورفولوژیکی وکانی شناسی خاک های مناطق سپیدان، آسپاس، نی ریز و قیروکارزین استان فارس

</p>

زهره تقی­زاده[1]، علی اصغر جعفرزاده[2]، فرزین شهبازی[3]

مقایسه ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای گندم، آفتابگردان و ذرت با سیستم های FAO  و میکرولیز در ایستگاه تحقیقاتی کرکج

<p>

لیلا جهانبازی 1، علی­اصغر جعفرزاده2، حامد فروغی­فر3

تأثیر لندفرم بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و مورفولوژیکی منطقه دشت تبریز

</p>

 اکبر حسنی نکو1، علیرضا کریمی2،  غلامحسین حق‌نیا3،  محمد حسین محمودی قرایی4 و حسین کریمی

تاثیر نوع مواد مادری بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک‌های تشکیل شده در منطقه بینالود، مشهد

<p>

 سیدجواد حسینی­فرد*1، حسین خادمی2، محمود کلباسی3

ارزیابی تغییرات خصوصیات فیزیکو شیمیایی و رده­بندی خاک در باغ‌های پسته با سنین مختلف

</p>

امیر عباس دباغ منش1، سوگل ثابتان فدایی2، نجفعلی کریمیان 3،سید علی ابطحی4

ارزیابی شوری خاک برخی از اراضی دشت مرودشت با استفاده از داده های ماهواره ای

<p>

میترا درویشی فشتمی1*، مهدی نوروزی2**، مهدی عاکف3

ارزیابی اقتصادی (کمی) تناسب اراضی برای محصول چای در مناطق شیبدار لاهیجان و لنگرود، استان گیلان

</p>

میترا درویشی فشتمی1*، مهدی نوروزی2

نقش سنگ مادر بر تکامل خاک در مناطق شیبدار شرق گیلان

<p>

سمیه دهقانی1 ، جواد گیوی2

اثر  پستی و بلندی و پوشش‌گیاهی بر تشکیل و تکامل خاک‌های شمال،  غرب و جنوب غربی شهرکرد

</p>

سارا ذاکری، سحر ذاکری، کوشیار مختاری

طبقه بندی و ارزیابی تناسب اراضی در منطقه نیوان سوق گلپایگان استان اصفهان، با استفاده از تکنیک سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)

<p>

علیرضا راهب1*، احمد حیدری2، کاظم زمانیان3 و اطهر فقیه4

بررسی برخی خصوصیات ویژه خاک­های تشکیل یافته بر روی توف سبز کرج

</p>

علیرضا راهب1*، احمد حیدری2

زراعت غرقاب و نقش آن در تشکیل و طبقه­بندی آنتروسولها(خاک­های شالیزاری شهرستان تنکابن)

<p>

زهرا رسائی1، جواد گیوی2

بررسی نحوه تشکیل و تکامل خاک‌های گچی شمال سامان در استان چهارمحال و بختیاری

</p>

رضوان رضایی نژاد1، علی ابطحی2،علی زین الدینی3،ساناز زارع4، سمیه شاهنظری کرباسرایی5

تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

<p>

مریم رنجبرلاری1، سید علی ابطحی2، غلامرضا زارعیان3

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات گندم، جو، ذرت، پنبه و برنج درمنطقه غرب مبارک آباد، استان فارس

</p>

امیررضا مقیمیان1 ،  هرمین ساکی2

تأثیر گسترش شهرها و تغییر کاربری بر اراضی کشاورزی با تمرکز بر کلان شهر رشت

<p>

 مهدی نجفی قیری1، سید علی ابطحی2، سهیلا سادات هاشمی3

فاکتورهای موثر بر تثبیت پتاسیم در خاک های آهکی جنوب ایران

</p>

غلامرضا زارعیان1

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات عمده زراعی در دشت توابع ارسنجان

<p>

 بهنام زالی ورگهان1، فرزین شهبازی2 و مریم حاج­رسولی3

تعیین تولید پتانسیل گندم به­روش پهنه­بندی زراعی- اکولوژیکی و ارزیابی تناسب کمی آن برای منطقه قبادلو

</p>

مجتبی زراعت پیشه1*، فرهاد خرمالی2، محمد عجمی3

جنگل‌ها و تکامل خاک؛ نگرشی بر توسعه فرآیندهای تکامل خاک در حضور پوشش‌های بکر جنگلی

<p>

بهروز سبحانی

ارزیابی کیفی تناسب اراضی  برای کاشت محصول مرکبات بر اساس تحلیل عوامل خاک، شیب و توپوگرافی . مورد مطالعه استان مازندران

</p>

بهروز سبحانی

امکان سنجی مناطق مناسب برای کاشت محصول ذرت  براساس ارتفاع، شیب و خاک در استان اردبیل

<p>

 افسانه سبحانی جهانی1 ، محمد امیر دلاور2 ، کامران افتخاری

ارزیابی تناسب اراضی برای نارگیل در منطقه دستجرده، استان زنجان

</p>

مژگان سرشوق1، محمد حسن صالحی2 و عیسی اسفندیارپور بروجنی3

مقایسه­ی دو سیستم رده­بندی خاک آمریکایی و جهانی در موقعیت­های مختلف دو جهت شیب شمالی و جنوبی در منطقه­ی چلگرد استان چهارمحال ‌و بختیاری

<p>

مژگان سرشوق1، محمد حسن صالحی2، حبیب اله بیگی3، محسن باقری4 و رضا مهاجر4

اثر جهت و موقعیت شیب بر نوع کانی­های رسی منطقه چلگرد استان چهار محال بختیاری

</p>

محمدرضاسعیدافخم شعرا[1]  -   محمدجعفری[2]   -   علی طویلی

معرفی «شاخص تجمعی کیفیت خاک» برای ارزیابی کیفیت خاک(مطالعه موردی مراتع بیابانی استان سمنان)

<p>

رضا سکوتی اسکوئی، نادر قائمیان1

ارزیابی و تهیه نقشه تناسب اراضی به روش فائو برای چغندر قند با استفاده از GIS

</p>

صالح سنجری1 ، ناصر برومند2 ، مجید وحدت­خواه3

تهیه نقشه شوری، پی­اچ و SAR خاک­های منطقه جیرفت با استفاده ازنرم­افزار Arc GIS 9.3

<p>

 سیروس شاکری1، حمیدرضا اولیایی2

بررسی اثر توپوگرافی در تشکیل خاکهای منطقه ایزدخواست فارس

</p>

 امین شجاعی1، ابراهیم ادهمی2،حمید رضا اولیایی3

تاثیر کاربری اراضی بر روی کیفیت خاک (خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک) در برخی از خاک های کهگیلویه و بویراحمد

<p>

سیمین نظری برسری، محمد حسن مسیح آبادی، شهلا محمودی، جعفر شهابی فر

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای گل محمدی در سری های نرگه، ناصرآباد و زاکان منطقه اسفرورین استان قزوین با استفاده از روش پارامتریک

</p>

حکیمه عباسلو1، علی ابطحی2، حمیدرضا جابری پوده3

زمین شیمی (عناصر سنگین) و کانی شناسی خاک های استان هرمزگان در ارتباط با ژنز و تکامل خاک ها

<p>

 سهیلا سادات هاشمی*1 ، مجید باقرنژاد 2، مهدی نجفی قیری3

بررسی منشاء و تکامل خاک­های گچی استان فارس تحت رژیمهای رطوبتی متفاوت

</p>

شاهرخ فاتحی1

رابطه بین خصوصیات خاک و لندفرم های ایستگاه تحقیقات مهرگان

<p>

شاهرخ فاتحی1

ارزیابی تناسب اراضی بخشی از اراضی منطقه دالاهو استان کرمانشاه برای انگور دیم

</p>

شاهرخ فاتحی1، فردین حامدی2 و جلال قادری3

طبقه بندی تناسب کیفی اراضی و تعیین پتانسیل تولید چغندر قند دردشت کرمانشاه

<p>

اصغر فرج نیا

برآورد پتانسیل تولید گندم در دشت اهر با روش اگرواکولوژیکی فائو

</p>

 کاظم هاشمی مجد1،  فرشته کمکلایی2، اردوان قربانی3

تغییر کاربری اراضی و اثرات آن بر خصوصیات خاک نواحی مرکزی استان مازندران

<p>

اطهر فقیه1، احمد حیدری2

بررسی دینامیک کربن آلی در مراتع حوزه شمالی رودخانه کرج

</p>

مجتبی هراتی1 و حسین ترابی گل سفیدی2

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای دانه­های روغنی سویا ، آفتابگردان و گلرنگ در مزرعه چهارصد هکتاری شهرک اصلاح بذر کرج

<p>

 نادر قائمیان1 ، قاسم حسنی2

تهیه جداول مرجع نیاز های خاکی و اقلیمی سیب برای ارزیابی تناسب اراضی

</p>

 نادر قائمیان1 ، رضا رضائی2

تهیه جداول مرجع بادام برای ارزیابی تناسب اراضی در استان  آذر بایجان غربی

<p>

گلنار قنواتی1 -  احمد لندی2

ارزیابی کیفی و کمی اراضی منطقه شادگان برای کشت گندم و خرما

</p>

محمدحسین همت جو[1]، شمس الله ایوبی[2] و احمد جلالیان

مقایسه کاربری فعلی و کاربری مطلوب اراضی حوزه آبخیز شاخه اصلی زاینده رود  از نظر تولید رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT2005

<p>

سید محمد واعظ موسوی1، هاشم حبشی2

شناسایی و رده بندی انواع مختلف هوموس خاک جنگل با استفاده از روش‌ مورفولوژیک در راشستان‌های آمیخته‌ی جنگل‌های ناحیه خزری (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا)

</p>

الهه گلکار1، علی عباسپور2، حمیدرضا جابری پوده3، علی ابطحی4

بررسی تشکیل، تکامل و طبقه بندی خاک ها تحت تاثیر ردیف پستی و بلندی دراستان فارس(مطالعه موردی: دشت محمد آباد)

<p>

الهه گلکار1، علی عباسپور2، حمیدرضا جابری پوده3، علی ابطحی4

تشکیل افق آرجیلیک در فلات منطقه نیمه خشک دشت محمد آبادآباده- (شمال استان فارس)

</p>

 وجیهه شاهرخ1، شمس اله ایوبی

ارزیابی کیفی، کمّی و اقتصادی تناسب اراضی کشت آبی گندم و خیار گلخانه ای منطقه زرین شهر و مبارکه (اصفهان)

<p>

 ندا محمد­رضایی1، فریدون سرمدیان، احمد حیدری3

ارزیابی تناسب اراضی با توجه به میزان تولید محصول برای کاربری­های گندم و جو دیم در منطقه تاکستان

</p>

جعفر محمد علی نژاد1 ، حمیدرضا ممتاز2، سالار رضاپور2

ارزیابی کیفی تناسب بخشی از دشت زنگنه ماکو برای محصولات جو و یونجه آبی

<p>

ابراهیم محمودآبادی1، فریدون سرمدیان2، غلامرضا ثواقبی2

تاثیر نوع کاربری و بافت خاک بر میزان کربن آلی

</p>

وحید مرادی نسب1 و حسین ترابی گل سفیدی2

بررسی تحول و تکامل خاک در یک ردیف زمانی روی پادگانه‌های رودخانه کرج در منطقه حسن آباد تهران

<p>

فاطمه ابراهیمی میمند1 ، احمد لندی2 ، عبدالرحمن برزگر3، علی زین الدینی4

رده بندی و نحوه تکامل خاک­های با سنوات کشت متفاوت در اراضی آبیاری شده با آب شور

</p>

احمد پاکپورربطی1، علی اصغر جعفرزاده2، فرزین شهبازی3 و پرویز عماری4

مقایسه مدل Almagra با روش پارامتریک ریشه دوم در ارزیابی اراضی

<p>

 

 

</p>

 

 

<p>

 علیرضا آستارایی ،حجت امامی،عباس قدسی

تاثیر گچ  و نانو اکسید آهن بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی شهرستان قم

</p>

بهنام آزاد مرد طالش میکائیل، احمد گلچین، ابوالفضل گیکلوی

اثر ورمی کمپوست غنی سازی شده، اسید سولفوریک و کلات آهن و روی در بهبود وضعیت تغذیه ای و خصوصیات کیفی میوه درختان هلو

<p>

رضا ابراهیمی

اثر کلسیم تکمیلی بررشد، توزیع ونسبت کاتیونها دراندامهای گیاه آفتابگردان در بستررشد شور

</p>

آذین ابطحی

تاثیر سطوح مختلف عنصر مس بر رشد، جذب و عملکرد خیارگلخانه­ای در سیستم کشت بدون خاک

<p>

بهنام آزاد مرد طالش میکائیل، ابوالفضل گیکلوی، ابراهیم شیرمحمدی

ارزیابی کارایی کاربرد ورمی­کمپوست غنی شده و کودهای شیمیایی آهن و روی در بهبود وضعیت تغذیه ای درختان هلو

</p>

جلیل اجلی، روزبه مردان ،شراره کاظمی

بررسی تأثیر کودهای آلی غنی­شده بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف سویا

<p>

فریبا احسان پور، شهرام کیانی و علیرضا حسین پور

تاثیر بازدارنده­ی نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) بر عملکرد و کارایی مصرف فسفر درگندم

</p>

فریبا احسان پور، شهرام کیانی و علیرضا حسین پور

تاثیر بازدارند­ه نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) بر درصد پروتئین و نسبت مولاری اسید فیتیک به روی در دانه گندم

<p>

الهه احسانی، سعید جلالی هنرمند، محمود خرمی­وفا، کیومرث صیادیان، احمد اصغرزاده

بررسی اثر گوگرد، منیزیم و تیوباسیلوس بر حاصلخیزی خاک و تغذیه سویا

</p>

اکرم احمدپور سفیدکوهی،مهدی قاجار سپانلو ، محمدعلی بهمنیار

تاثیرکاربرد طولانی مدت کمپوست زباله شهری همراه با کودشیمیایی بر فراهمی فسفر و برخی از خصوصیات شیمیایی در یک خاک رسی سیلتی

<p>

زهرا احمدی،عبدالمجید رونقی، ابوالفضل آزادی، مجتبی صدری، الهام شمس آبادی، زهرا اسدی، زهرا پیمانه

تأثیر سطوح شوری و کلسیم تکمیلی بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه گوجه فرنگی در کشت بدون خاک

</p>

 

اثر محلول‌پاشی عناصر کم مصرف منگنز، روی و بور بر خصوصیات کمّی دانه ارقام گندم دیم

<p>

 زرنگار اخوان، علیرضا فلاح

بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح باکتری تیوباسیلوس بر pH خاک و فسفر قابل جذب خاک

</p>

 سحر اخوان، محمود شعبانپور و عاطفه صبوری

تاثیر نوع خاک و مقدار تراکم بر جذب نیتروژن توسط گیاه

<p>

هادی اسکندری، محمد میرزاخانی، نورعلی ساجدی

اثر کاربرد تلفیقی ازتوباکتر ، کود دامی و نیتروژن بر صفات زراعی ذرت علوفه ای

</p>

مهرنوش اسکندری تربقان و صفر صفری

تاثیر نیتروژن و دور آبیاری بر کاهش خسارت گل جالیز (Orbanche aegyptiaca) به میزبانی خیار(Cucumis sativa L.) در شرایط گلخانه

<p>

مهرنوش اسکندری تربقان و صفر صفری

تاثیر یون کلسیم بر جوانه زنی و برخی خصوصیات رشد گیاه چه سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف شوری

</p>

محمد اسماعیلی، مهدی طاهری، عباسعلی دماوندی، اسماعیل سهرابی و لیلا قربانلو

بررسی وضعیت عناصر آهن و روی در اراضی زراعی آبی به منظور ارتقای بهره‌وری خاک در شهرستان خدابنده

<p>

 محمدحسین اسیمی، علیرضا جبارزاده،  محمدحسین برزگرخو

بررسی بسترهای کشت در تولید نشا توتون در خزانه شناور

</p>

پرستو اصانلو، مهدی مهرپویان و رحیم علیمحمدی

مصرف دو نوع کود بیولوژیک حاوی میکروارگانیسم های تثبیت کنندۀ نیتروژن در مقایسه با کود اوره بر دو رقم ذرت سینگل کراس در منطقه میانه

<p>

علی اصغرشهابی و مهرداد محلوجی

بررسی تأثیر مقادیر و روشهای مصرف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو در شرایط شور

</p>

زهراالسادات اصغری نجیب،  محمد علی بهمنیار ، کامران آذری

نقش مقادیر مختلف کود مرغی و کمپوست کود مرغی غنی شده و غنی نشده بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی  رقم آگریا

<p>

  حسن اصولی ،   رسول دانشفراز، سعید نخجوانی

تغییرات مکانی ازت کل ، فسفرو پتاسیم قابل جذب گیاه در  خاک با استفاده از زمین آمار در یک قطعه تسطیح شده   

</p>

 مهران افضلی چالی، پیام بابایی

تأثیر استفاده ازگوگرد پودری تلقیح شده با تیوباسیلوس همراه  با منیزیم درعملکرد کلزا

<p>

موسی اکبرلو، صدیقه یار

بررسی روابط بین تنوع گونه‌ای با برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق شور (مطالعه موردی قره‌ تپه ساوه)

</p>

فاطمه اکبرنژاد، علیرضا آستارایی ، امیر فتوت و مهدی نصیری محلاتی                               

اثر متقابل کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت عناصر کم مصرف(روی و مس) در گیاه دارویی سیاهدانه

<p>

علیرضا اللهیاری، ناصر محبعلی پور ، ولی فیضی اصل، ایرج اسکندری، جواد عبدالهی قره کند

اثر زمان و غلظت‌های مختلف محلول‌پاشی اوره بر خصوصیات کمّی و کیفی دانه ارقام گندم دیم

</p>

پروین امامی ، اسماعیل دردی پور و عبدالمحمد دریاشناس

تعیین نرم­های استاندارد دریس (DRIS) برای باغهای هلوی استان گلستان

<p>

مریم امامی، اسماعیل دردی پور

تعیین حد بحرانی آهن در باغات هلوی استان گلستان با روش  هیدروکسیل آمین هیدروکلراید

</p>

یزدان امیری پریان

تأثیر تنش خشکی، کود دامی و کود شیمیایی بر ویژگی های بلال و درصد پروتئین ذرت علوفه ای

<p>

فاطمه امیری، حسین شریعتمداری و نعمت اله اعتمادی

بررسی تأثیر خاکپوش چوبی بر عناصر غذایی خاک

</p>

علی اشرف امیری نژاد

نسبت مقدار- شدت پتاسیم و ارتباط پارامترهای آن با خصوصیات خاک در خاک های ایلام

<p>

فاطمه اندرز و نجفعلی کریمیان

تاثیر کمبود آهن و مس بر فعالیت احیایی ریشه و آنزیم احیا کننده آهن ( Iron reductase ) در آفتابگردان

</p>

مهربان اولادی، عبدالرضا فروتن، سیاوش رعیت پناه

تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود های ازته روی عملکرد و بیماری پاخوره گندم

<p>

رامین ایرانی پور

تاثیر اختلاط خاک فسفات غلیظ شده با سوپر فسفات تریپل بر جذب فسفر، کادمیم و برخی عناصر ریزمغذی در یونجه همدانی

</p>

رامین ایرانی پور

وضعیت شاخص های عمده حاصلخیزی خاک در اراضی کشاورزی منطقه نجف آباد اصفهان

<p>

نسا آلبوغبیش، فاطمه زرین کمر، مریم طالبی اتویی

اثر آلودگی سرب بر میزان اسانس در بابونه آلمانیMatricaria chamomilla L.

</p>

ناهید آملی

اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن ، تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد کلم گل به عنوان محصول دوم پس از برداشت برنج در مازندران

<p>

مهدی بابائیان،نصرا... بصیرانی و محبوبه ابوالحسنی

تاثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه آفتابگردان در منطقه سیستان

</p>

زهره بنی عباس شهری، غلامرضا زمانی، محمد حسن سیاری زهان

بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان

<p>

احمد بای بوردی

تأثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی  و رشد اولیه گیاهچه‌های ارقام کلزا

</p>

احمد بای بوردی ،سید جلال طباطبایی

اثرات شوری (کلرید سدیم) بر شدت فتوسنتز، نسبت پتاسیم به سدیم و رشد و نمو در سه رقم کلزا

<p>

اولدوز بخشی راد، محمد معز اردلان، عادل ریحانی‌تبار و مهرداد یارنیا

بررسی اثر سلنیم و گوگرد بر تجمع ماده خشک در سه رقم گندم بهاره

</p>

احسان برزویان دستجردی، ابوالفضل رنجبر فردوئی

بررسی تاثیر کشت مخلوط گلرنگ و نخود به عنوان یک سیستم پایدار  کشاورزی بر راندمان جذب فسفر در خاک های قلیایی شهرکرد

<p>

، هاجر ایزدی خرامه، حمیدرضا بلوچی، علیرضا یدوی

اثر مصرف خاکی کودهای ریز مغذی بر برخی خصوصیات کیفی گندم در شرایط اکولوژیکی مختلف

</p>

سید محمد بنی جمالی

بررسی اثر باقیمانده فسفر و روی در خاک بر میخک رقم صورتی در سال دوم

<p>

محمد بهبود، احمد گلچین، حسین بشارتی

تاثیر باکتری های محرک رشد (PGPR) سودو موناس فلورسنت و فشردگی خاک بر جذب عناصر غذایی توسط گیاه سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) رقم آگریا

</p>

محمد بهبود، احمد گلچین، حسین بشارتی

تاثیر سطوح مختلف فشردگی خاک و فسفر  بر عملکرد و کیفیت گیاه سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) رقم آگریا

<p>

علی بهروج، غلامرضا افشارمنشو محمد حسن شیرزادی

بررسی اثر مقادیر کود نیتروژنه و دامی بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی در منطقه جیرفت و کهنوج

</p>

محمدعلی بهمنیار، فاطره کریمی،  مینا شهابی

نقش گوگرد وکوددامی بر میزان فسفرقابل جذب خاک و تجمع فسفر در برگ و دانه کلزا دریک خاک آهکی با بافت لومی رسی

<p>

محسن بیگی، غلامرضا ثواقبی و بابک متشرع زاده

مقایسه غلظت و جذب روی در ارقام روی کارا و غیر روی کارای لوبیای چیتی

</p>

غلامرضا پاسداری لقا ، سید ماشاء الله حسینی ، هوشنگ فرجی ، صدیقه زارعی

تأثیر سولفات روی بر عملکرد و پروتئین دانه لوبیا چیتی در منطقه سردسیر شمال استان فارس

<p>

علیرضا پاک نژاد ، سید حسین محمودی نژاد دزفولی ،سعید سلیم پور

تعیین درجه همبستگی قرائت کلروفیل متر با روشهای مختلف اندازه گیری آهن فعال در برگ مرکبات

</p>

علیرضا پاک نژاد، کامران میرزا شاهی ، کامبیز بازرگان

بررسی همبستگی میزان نیترات و کادمیم محصول سیب زمینی  با کودهای ازته و فسفره در استان خوزستان

<p>

 سیما پاکروان اصل، عباس صمدی، غلامرضا ولیزاده اوصالو

اثرات باقیمانده کود فسفاتی بر عملکرد ماشک(Vicia panonica) و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط دیم

</p>

انورالسادات پاک‌نژاد

بررسی اثرات متقابل دور آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر روی پیاز قرمز آذرشهر

<p>

خدابخش پناهی کردلاغری

بررسی رابطه بین میزان کربنات کلسیم ، کربن آلی و رس با فسفر و پتاس قابل استفاده گیاه در اراضی ایستگاه چم خانی

</p>

رضاپوزشی1*- محمدرضارمضانی مقدم2- حمیدرضاذبیحی3- ابراهیم گنجی مقدم4

بررسی اثرات کاربرد روی، اسید هیومیک و اسید استیک بر اجزا کمی و کیفی انگور رقم پیکانی

<p>

همت اله پیردشتی1، محمد علی بهمنیار،آلاله متقیان3، بهاره متقیان4، یاسر یعقوبیان5

 واکنش جذب عناصر کم­مصرف گیاه شوید (Anethum graveolens L.) به کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (.spp Trichoderma)

</p>

هاجر تاجی1، احمد گلچین2

بررسی اثر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)بر روی جذب برخی فلزات سنگین بوسیله ذرت

<p>

هاجر تاجی1، احمد گلچین2

بررسی اثر گوگرد بر روی جذب برخی فلزات سنگین بوسیله ذرت در یک خاک آلوده به کادمیم

</p>

 مریم تحمل کنان1، احمد گلچین2

اثر متقابل شوری و نیتروژن بر وزن خشک ریشه و میزان فتوسنتز دو رقم زیتون

<p>

محمد سعید تدین  و غلامرضا معاف­پوریان

بررسی اثر تنش خشکی و محلول­پاشی اوره بر عملکرد و کیفیت پرتقال واشنگتن ناول

</p>

مسعود تدین نژاد ، احمد حیدریان و محسن دهقانی

ارزیابی وضعیت تغذیه ای N و K درختان سیب سمیرم به روشDOP در باغهای سالم و آلوده به شانکر سیتوسپورایی

<p>

سعداله تیموری*1، محمدنبی غیبی2، ناصر خالق­پناه1، عباس مجدآبادی3، رایحه میرخانی1

تاثیر مقدار مناسب نیکل بر سرعت تبدیل ازت به پروتئین در گیاه ذرت

</p>

محمد علی ثابتی امیرهنده1، علیرضا فلاح نصرت آبادی2

بررسی تاثیر کود نیترات آمونیوم و باکتری ازتوباکتر کروکوکوم  بر غلظت ازت برگی و  خصوصیات عملکرد کمی توتون

<p>

محمد جواد ثقه‌الاسلامی1، رضا برادران1، سید غلامرضا موسوی1 و الهام انصاری­نیا3

تاثیر سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی آفتابگردان در بیرجند

</p>

علی جانجان1*، محمدجعفر ملکوتی2، محمدنبی غیبی3، سعدا...تیموری4

تاثیر سطوح مختلف نیکل بر فعالیت آنزیم اوره‌آز ریشه گیاه گندم (Triticum aestivum L.)

<p>

پیمان جعفری و رضا امین پور

مطالعه روش های متفاوت  کاربرد عناصر مس و آهن بر عملکرد بذر پیاز

</p>

مرضیه جلیل شش بهره1*، محسن موحدی دهنوی2، سید مجتبی هاشمی جزی3، هاجر قراخانی بنی1

تأثیر محلول‌پاشی عناصر روی و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط تنش خشکی

<p>

حامد جوادی1، سید غلامرضا موسوی2 و محمد جواد ثقه الاسلامی3

بررسی اثر تنش کم­آبی و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

</p>

مجتبی جهانی*1، احمد گلچین2و حسین بشارتی3

تاثیر استفاده از ورمی­کمپوست­ بر برخی خواص شیمیایی خاک آهکی و امکان تولید محصولات ارگانیک

<p>

مجتبی جهانی*1، احمد گلچین2و آرش اردلان3

بررسی تاثیر ورمی­کمپوست به عنوان محیط کشت بر غلظت عناصر غذایی کم مصرف و وزن تر اندام هوایی گیاه ذرت

</p>

 علی چَعَب1 ، غلامرضا ثواقبی2 و  بابک متشرع زاده3

بررسی تاثیر روی­کارایی بر شاخص های رشد در ارقام مختلف  ذرت دانه¬ای در خاک های آهکی

<p>

آی­سان حاج­ابراهیمی1، صفر نصراله­زاده2، جلیل شفق کلوانق3

تأثیر نیتروژن و تداخل علف­های­هرز طبیعی مزرعه­ی ذرت بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد بیولوژیکی رقم سینگل کراس 704

</p>

 منیره حاجی­آقایی کامرانی1، کاظم هاشمی­مجد2، نصرت­اله نجفی3، سید­جلال طباطبایی4

اثر ویژگی­های فیزیکوشیمیایی بسترهای کشت خاکی و هیدروپونیک بر وزن مینی­تیوبرهای سیب­زمینی

<p>

رقیه حاجی بلند1* ناصر علی اصغر زاد2 سمیه رحمت1 ارشد جودمند3

تاثیر سلنیم بر رشد و تثبیت ازت درگیاه یونجه

</p>

حسن حبیبی1، حمیدرضا مبصر2، سلمان دستان3

بررسی اثرات تاریخ‌های نشاءکاری و کاربرد پتاسیم بر حرکت خمش، عملکرد کمی و شاخص برداشت برنج رقم طارم محلی

<p>

معصومه حدادی1، عبدالکریم کاشی2، محمدعلی نجاتیان3

بررسی  اثر محلولپاشی  عناصر منیزیم و بور  بر عملکرد و کیفیت میوه در خیار گلخانه ای

</p>

الهه حسن­زاده1، مهدی قاجار­سپانلو2و محمدعلی بهمنیار3

وضعیت جذب آهن، روی و منگنز در گندم تحت مقادیر مختلف آب آبیاری همراه با مواد اصلاح کننده کود دامی و پتاسیم

<p>

الهه حسن­زاده1، مهدی قاجار­سپانلو2و محمدعلی بهمنیار3

تأثیر پتاسیم و کود دامی بر میزان کلروفیل برگ پرچم گندم تحت مقادیر مختلف آب آبیاری

</p>

مریم حسنلوئی1 *، فاطمه حسنلوئی2، مهرداد یارنیا 3

تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی در مراحل مختلف رشد بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان

<p>

ندا دلیر1*، نجفعلی کریمیان1، جعفر یثربی1، عبدالمجید رونقی1، و محمد تقی آساد2

اثر سطوح فسفر و کادمیم بر کادمیم و روی استخراجی به وسیله دو عصاره گیر EDTA و DTPA از خاک پس از کشت یک نوبت اسفناج

</p>

مهسا دودمان، محمد اسماعیل امیری

اثر N، K و Mg بر رشد رویشی و غلظت عناصر برگ توت فرنگی (Fragaria ananasa cv.Sun Rise) در شرایط کشت هیدروپونیک

<p>

فرهاد دهقانی1، سعید سعادت2، محمد صادق مهینی‌فر3

تعیین اثر مقادیر بالاتر کود ازته در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم در شرایط شور

</p>

محمدرضا دیلمقانی حسنلوئی1، سیاوش همتی عسگر آباد تپه1

بررسی اثر نسبت های مختلف پتاسیم به منیزیم (K/Mg) در انگور کشمشی بیدانه جهت کنترل عارضه خشکیدگی خوشه و بهبود خصوصیات کیفی آن.

<p>

حمید رضا ذبیحی،  سعید رضاییان،  محمد قاسم زاده گنجه ای1 و محمد پاسبان2

بررسی تغییرات زمانی عناصر غذایی در برگ زعفران

</p>

رقیه ذبیحی محمودآباد1 و شهزاد جماعتی ثمرین

ارزیابی همبستگی عملکرد غده سیب زمینی با برخی از صفات کمی، متاثر از سطوح کود  نیتروژن و تراکم بوته

<p>

مجید رجایی1، محمد ابراهیم مطیع الله2، عبدالحسین ابو طالبی3

تاثیر بر همکنش شوری و نیتروژن بر رشد، کاهش تنش شوری و ترکیب معدنی نارنج در شرایط گلخانه

</p>

 ابوبکر رحیمی1 ، لقمان رحیمی2

بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه­زنی و رشد گیاهچه­های ژنوتیپ­های ماش و عدس 

<p>

طیبه رحیمی1، عبدالمجید رونقی2

بررسی اثر کاربرد کادمیم و فسفر بر رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج در یک خاک آهکی

</p>

فاطمه رخش1، احمد گلچین2

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا

<p>

     سمیه رزاقی میاوقی1 و محمد رضایی2

اثر کم آبیاری بر جذب عناصر غذایی در ارقام گندم نان

</p>

مهدی رشتبری1، حسینعلی علیخانی2

بررسی تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری روی میزان کلروفیل و تعداد برگ کلزا تحت تنش خشکی

<p>

 ندا رضوی زاده مشیزی*1، سیدجوادحسینی فرد2، بهمن پناهی3،

بررسی اثرات محلول پاشی غلظت­های مختلف نیترات پتاسیم در دوره پر شدن دانه بر  خصوصیات کمی و کیفی پسته

</p>

 اعظم رضوی نسب

بررسی اثر تنش شوری بر برخی خواص فیزیولوژیک دو رقم ذرت ( 704 و کردونا) جهت انتخاب رقم مقاومتر به شوری در شهرستان میبد، استان یزد

<p>

محمدرضا رفیع

بررسی اثرات ازت و فسفر برخواص کمی و کیفی سیر سلکسیون شده رامهرمز

</p>

مهدی رمضانی1*، رضا رضایی سوخت آبندانی1

بررسی تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سورگوم علوفه ای(اسپید فید) در خاکهای خشک و کم آب

<p>

زهرا رضائی، احمد گلچین، سعید شفیعی1، منیژه مقیم2

تاثیر نیتروژن، بی­کربنات و کودهای آهن­دار بر غلظت عناصر غذایی پر مصرف ریشه مو درمحیط کشت هیدروپونیک

</p>

سعید رضائیان1، علیرضا مقری فریز2 و حمید رضا ذبیحی3

اثر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد زرشک

<p>

رحمت اله رنجبر1، اسماعیل نامور رضایی، سید رضا علوی

تعیین همبستگی غلظت کلر در اعماق مختلف خاک با کلر برگ توتون بارلی 21 در چایپاره

</p>

رحمت اله رنجبر1، مهدی صعودی، سید رضا علوی

تاثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف و منیزیم بر عملکرد کمی و کیفی توتون بارلی 21

<p>

 فرانک رنجبر1، محسن جلالی2

تأثیر بقایای آلی و گذشت زمان بر تغییر شکل فسفر در تعدادی از خاک­های همدان

</p>

1ـ حسین روشن ضمیر، 2ـ سیدماشاءالله حسینی، 3ـ سیدحسین میرطالبی 4ـ زهره امینی

تأثیر سطوح سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه سردسیر شمال فارس

<p>

محمدرضا زارع1، ابراهیم ادهمی2، حمیدرضا اولیایی2، ‌اصغر رمضانیان3

تأتیر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد و خصوصیات کمی میوه‌ی انار

</p>

محمدرضا زارع1، ابراهیم ادهمی2، حمیدرضا اولیایی2، ‌اصغر رمضانیان3

تأتیر محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی­های کیفی میوه و ترکیب شیمیایی برگ انار

<p>

صدیقه زارعی1، سید ماشاء اله حسینی2، زهره امینی3، سید حسین میرطالبی4.

تأثیر همکنش بور و روی بر عملکرد شکر و درصد قند خالص چغندر قند در منطقه اقلید  استان فارس

</p>

سید احسان ساداتی1 مسعود طبری2

تاثیر شرایط غرقابی  روی  عناصر غذایی  نهال سفید پلت (.Populus caspica Bornm)

<p>

 غزاله سبحانی1، احمدگلچین2، فرید شکاری3 

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و شوری آب آبیاری بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی

</p>

رحمان سجادی‌نیک*1، علیرضا یدوی2، حمیدرضا بلوچی2، ابراهیم فتاحی نژاد3

بررسی اثر منابع مختلف کودی بر خصوصیات مورفولوژیک کنجد

<p>

محمدحسین سدری1 و حمید محمودی2

بررسی اثر زمان و روش مصرف کود ازته بر گندم دیم در غرب کشور

</p>

سمیه سلطانی سیاه­پوش1، کاظم هاشمی مجد1، بهزاد شهبازی1 ، نصرت اله نجفی2

تأثیر شوری خاک و کود فسفر بر ویژگی­های رشد گیاه ذرت در مرحله­ی رشد رویشی

<p>

سعید سلیم پور1، علیرضا پاک نژاد2، رحیم اسلامی زاده3 و علیرضا شفیعی زرگر4

تعیین زمان محلول پاشی عناصرغذائی بر  سال آوری  نارنگی کینو

</p>

حسین سلیمان زاده

بررسی تنش خشکی در سطوح مختلف پتاسیم بر عملکرد و میزان آنزیم های آنتی

<p>

اکبر سلیمان‌زاده*1، وحید مظفری2، احمد تاج‌آبادی‌پور2 و عبدالرضا اخگر2

اثر محلول‌پاشی روی، مس و آهن بر تشکیل میوه‌ی پسته

</p>

حسینعلی سلیمانی، حسین خادمی، شمس اله ایوبی

تاثیر مواد مادری برمیزان پتاسیم قابل جذب و کل در خاک‌های سطحی بخشی از اراضی  شهرستان فریدن

<p>

 سمیه بیگی1، احمد گلچین2

تأثیرسطوح مختلف نیکل و مولیبدن بر عملکرد و تجمع نیترات در خیار سبز

</p>

محمد سیبی1، محمد میرزاخانی2، مسعود گماریان3

اثر تنش آبی، مصرف زئولیت و مصرف سالیسیلیک اسید بر ناپایداری غشاء  سلولی گلرنگ بهاره

<p>

مازیار شریفی1، محمد میرزاخانی2، نورعلی ساجدی3

  تأثیر نیتروکسین، سطوح نیتروژن و کود دامی بر کارایی مصرف نیتروژن در ذرت               شیرین((sweet corn

</p>

زهرا شریفی، احمد تاج‎آبادی‎پور، حسین شیرانی و عبدالرضا اخگر1

تأثیر کاربرد نیتروژن بر پارامترهای رشدی و ترکیب زیست شیمیایی نهالهای پسته تحت  شرایط شوری

<p>

ادریس شعبانی سنگتراشانی1. سید جلال طباطبایی2. صاحبعلی بلند نظر3

تاثیر کلسیم و پتاسیم بر عملکرد و غلظت سدیم برگ گوجه فرنگی آلبالویی در شرایط شوری  کلرید سدیم

</p>

ادریس شعبانی سنگتراشانی1. سید جلال طباطبایی2.صاحبعلی بلند نظر3

تاثیر کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات رویشی و غلظت پتاسیم برگ گوجه فرنگی آلبالویی در شرایط شوری کلرید سدیم

<p>

 محسن شکرگذار دارابی1، ابوالفضل رنجبر فردوئی2

ارزیابی تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در زراعت پنبه

</p>

جعفر شهابی فر

مبانی توصیه کودی ریزمغذی ها در اراضی تحت کشت گندم آبی در استان قزوین

<p>

جعفر شهابی فر

بررسی اثرات منابع و سطوح مختلف نیتروژن در شرایط شور بر عملکرد و کیفیت  چغندرقند در استان قزوین

</p>

مهرداد شهابیان، غلامرضا علی زاده، مجتبی محمودی، علی اسدی کنگرشاهی، حسین جعفرزاده و رمضانعلی دهقان

بررسی تاثیر محلول پاشی پاییزه کودهای پتاسیمی در عملکرد کمی (افزایش اندازه) میوه پرتقال تامسون ناول در مازندران

<p>

جمال شیخی1، عبدالمجید رونقی2

اثر ورمی کمپوست و شوری بر رشد و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اسفناج

</p>

جمال شیخی1، عبدالمجید رونقی2، حمیدرضا جابری پوده3

اثر برهمکنش ورمی کمپوست و شوری بر جذب عناصر کم مصرف در اسفناج

<p>

جمال شیخی1، عبدالمجید رونقی2، محمد باقر حیدریان پور3

اثر ورمی کمپوست بر رشد و جذب فسفر و پتاسیم سه رقم توت فرنگی

</p>

مهدی صادقی پور مروی1

مدل­ ریاضی پاسخ کاهو به نیتروژن

<p>

مهدی صادقی پور مروی1

بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج

</p>

آرش صباح، سید علی غفاری نژاد و داود مؤمنی

اثر منابع و مقادیر کود ازته بر عملکرد و غلظت نیترات غده­ سیب زمینی در منطقه جیرفت

<p>

ناصر صداقتی*1، حسین حکم آبادی1، سید جواد حسینی فرد1 و اکبر محمدی محمد آبادی1

اثر دور آبیاری بر جذب عناصر غذایی از خاک و غلظت نهایی آن در برگ درختان پسته

</p>

فرزانه سادات صدوق1، حسین شریعتمداری2، امیرحسین خوشگفتارمنش3

تأثیر تغذیه پتاسیم و روی بر روابط آبی و برخی خصوصیات گیاه گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک

<p>

علیرضا صفاری1،موسی معصوم2،محمد جلینی3

مطالعه و بررسی اثر کودهای آلی شامل کمپوست، ورمی کمپوست   وکمپوست گرانوله گوگرددار بر برخی ویژگیهای مهم رشدی گیاه زینتی پتوس(Scindapsus arrereus) در شرایط گلخانه

</p>

سارا صمیمی لقمانی1، علیرضا آستارایی2

تأثیر هومیک اسید بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی کدو

<p>

پگاه صیادامین*1 و علیرضا شهسوار2

اثر محلول‌پاشی برگی نیتروژن، بور و ‌روی بر غلظت سدیم و پتاسیم در برگ زیتون  (Olea europaea L.)رقم شنگه در طی 2 سال

</p>

پگاه صیادامین*1 و علیرضا شهسوار2

اثر محلول‌پاشی برگی اوره، اسیدبوریک و سولفات‌روی بر غلظت نیتروژن، بور و روی در  برگ زیتون (Olea europaea L.)رقم شنگه

<p>

 ماهان ضیایی*1 ، حسین میر سید حسینی2 ، محسن فرحبخش3

بررسی تغییرات مقدار سرب قابل جذب در ریزوسفر و توده خاک ذرت و کلزا

</p>

عبدالحسین ضیائیان

اثرات برهمکنش آهن و روی بر رشد و پارامترهای رشد پنبه در شرایط شور

<p>

مهدی طاهری1، محمد اسماعیلی2، غلامرضا داورپناه1 و نایب دانشی2

بررسی برهمکنش فسفر و روی در اراضی زراعی آبی حاشیه رودخانه قزل اوزن در شهرستان طارم با استفاده از روش های درون یابی در محیط  GIS

</p>

سید علی طباطبائی1، سید ماشاالله حسینی2، قادر نوری3، سید محسن نقیب القرا3

بررسی سطوح مختلف بور بر عملکرد و درصد روغن کلزا

<p>

کبری خلج1،  نوراله احمدی2، محمد کاظم سوری2

بررسی تاثیر محلول پاشی کلرید کلسیم و اسید بوریک بر میزان تنفس وتولید اتیلن در گلابی آسیایی(Pyrus serotina Rehd).

</p>

محمد علی خلج1 ، مینا امیری 2 و شهرام کیانی3

بررسی اثر مقادیر مختلف فسفر و روی بر رشد و عملکرد گل مریم

<p>

محمد علی خودشناس1* ، مسعود دادیور1 ، جواد قدبیک لو1 

بررسی قابلیت استفاده آهن در رابطه با خصوصیات  فیزیکی و شیمیایی خاک و پاسخ گیاه لوبیا در خاکهای استان مرکزی

</p>

زهرا خوگر

کاهش مصرف کود نیتروژن در اثر افزایش ماده آلی (از طریق کود سبز)خاک در در تناوب گندم –چغندر قند در پلاتهای ثابت

<p>

زهرا خوگر1 و محمد نبی غیبی2

بررسی نقش مولیبدن و سیلیسیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گندم

</p>

زهرا خوگر1 و عبدالمحمد دریاشناس2

بررسی اثرات فسفر تازه و باقیمانده در تناوب زراعی گندم- ذرت

<p>

الهام داودزاده. نور علی ساجدی، حمید مدنی، داوود حبیبی

تاثیر عوامل تعدیل کننده تنش بر خصوصیات آگروفیزیولوژیکی گندم لاین 7814   C

</p>

اسماعیل دردی پور1 و ذکیه علی زاده2

بررسی عوامل مؤثر بر کمبود آهن و شاخص کلروفیل متری در دو رقم مختلف سویا (Glycine max)

<p>

 اسماعیل دردی پور1 و ذکیه علی زاده2

بررسی اثرات مصرف پتاسیم به همراه آب شور بر رشد و عملکرد جو

</p>

محمدتقی درزی1، آرامه زند سیلاخور2، محمدرضا حاج سیدهادی3 و بهنام زند4

بررسی تأثیر کود زیستی حل کننده فسفات و تراکم بوته بر ویژگی های عملکرد دانه در گیاه دارویی انیسون

<p>

وجیهه درستکار1، مجید افیونی2، امیرحسین خوشگفتارمنش3

اختلاط بقایای گیاهان زراعی با خاک به منظور افزایش قابلیت جذب روی دانه گندم با هدف غنی­سازی زیستی

</p>

مطلب حسین پور1، حسن حبیبی2*، اسماعیل نبی زاده3، رسول قادر نژادآذر4

تعیین میزان مصرف کود نیتروژن دار بر عملکرد گیاه دارویی انیسون در راستای کشاورزی پایدار

<p>

الناز حسین زاده چوان1، ولی فیضی اصل2، کاظم هاشمی مجد3

مطالعات اثرات کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد جو و تغییرپذیری برخی عناصر در خاک در شرایط دیم

</p>

نیره حسینی خانمیری1،کاظم هاشمی مجد2،شکراله اصغری2،شاهین اوستان3، فرشاد کیوان بهجو2 ،الناز حسین زاده چوان1

اثر لجن بیولوژیک مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت برخی از ویژگی­های شیمیایی و عناصر  غذایی پرمصرف خاک

<p>

 سیدجواد حسینی فرد1، غلامرضا شاه نظرپور2*، مریم افروشه3،

بررسی عارضه ریزبرگی( قرمزو) در درختان پسته

</p>

مهدی حسینی 1  سید علیرضا موحدی نائینی 2  عباس رضایی اصل 3  ابراهیم زینلی 4

عملکرد گندم دیم و میزان پتاسیم خاک تحت تاًثیر روش های مختلف خاکورزی

<p>

یعقوب حسینی 1، مهدی همایی2، نجفعلی کریمیان 3 و سعید سعادت4

مدل سازی واکنش کلزا به تنش توأمان شوری و بور

</p>

محمد رضا چاکرالحسینی

شناخت ناهنجاریهای تغذیه ای مرکبات و ارائه راه حلهای اجرائی دراستان کهگیلویه و بویراحمد

<p>

رحیمه حسین پور1، مهدی قاجار سپانلو2

اثر ورمی کمپوست و کودهای N-P-K بر غلظت روی قابل عصاره گیری در DTPA و فراهمی آن برای گیاه کاهو  Lactuca sativa l.))

</p>

رحیمه حسین پور1، مهدی قاجار سپانلو2

بررسی اثرات تلفیقی لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر غلظت مس در خاک و گیاه تربچه  (Raphanus sativus)

<p>

جواد حمزه ئی

مدیریت مقدار کود نیتروژنه و آب مصرفی در شرایط مزرعه و اثرات آن بر تولید اقتصادی و برخی شاخص های زراعی کلزا  (Oilseed rape

</p>

جواد حمزه ئی

برهمکنش کود اوره و دور آبیاری در ارزیابی کیفیت دانه رقم لیکورد کلزا   (Brassica napus cv. Licord)

<p>

حمید رضا کریمی

ارزیابی بوته­های پیوندی هندوانه به تنش شوری در مراحل اولیه رشد

</p>

سپیده حمیدی اصیل1، مهرزاد مستشاری محصص2، محمد معز اردلان3

تعیین غلظت برخی از عناصر غذایی بر روی گندم به روش انحراف از درصد بهینه(DOP)

<p>

مژده حیدری1، سید جواد حسینی فرد2، محسن اسلامی3

بررسی تاثیر مقادیر مختلف گچ بر خصوصیات فیزیک وشیمیایی خاک و درختان پسته

</p>

الهیار خادم1، احمد گلچین2، اسماعیل زارع1، رسول عبدالله نیا1

تأثیر نوع و مقدار ماده آلی و سطوح مختلف گوگرد بر میزان فسفر و عناصر کم مصرف قابل جذب یک خاک آهکی

<p>

الهیار خادم1، احمد گلچین2، اسماعیل زارع1

تأثیر سطوح مختلف گوگرد بر قابلیت جذب فسفر و عناصر غذایی کم مصرف

</p>

سمیه خدارحمی1، امیرحسین خوشگفتارمنش2

برهمکنش سیلسیم و کادمیم بر رشد، عملکرد و جذب آهن در دو رقم خیار

<p>

فهیمه خرمی­زاده1 ، ناصر دواتگر2، محمد مهدی طهرانی3، وحیدرضا قاسمی دهکردی4، ابراهیم اسدی اسکویی5

بررسی تغییرات مکانی پتاسیم قابل استفاده در اراضی تحت کشت استان مازندران

</p>

یاسر خسروی1، حمیدرضا مبصر1، محمد نصری2، سلمان دستان3

اثرات تنش نیتروژن و کاربرد سایکوسل بر حرکت خمش، صفات شیمیایی و عملکرد کمی برنج رقم طارم دیلمانی

<p>

محسن بیگی1، غلامرضا ثواقبی2 و بابک متشرع زاده3

تعیین روی کارایی در ارقام مختلف لوبیا بر اساس عملکرد بخش جوان، پیر و کل اندام هوایی

</p>

مطلب حسین پور1، حسن حبیبی2*، اسماعیل نبی زاده3، رسول قادرنژادآذر4

بررسی میزان مصرف کود بیولوژیک (آزوتوباکتر) در تعدیل کود شیمیایی بر گیاه دارویی انیسون

<p>

* بهروز سمیعی 1، همت الله پیردشتی2، آزاده کاشانی 1 ،مهدی رجبی شهرستانی1، ایوب حیدرزاده3

تأثیر پرایمینگ­های مختلف روی پارامترهای رشدی شنبلیله (Trigonella foemum-graecum) تحت شرایط تنش شوری

</p>

محمد علی خودشناس1* ، مسعود دادیور1 ، جواد قدبیک لو1 

مطالعه اثر خصوصیات خاک بر قابلیت استفاده روی در گیاه لوبیا

<p>

ماندانا طوسی1، احمد گلچین، سعید شفیعی2 و فوزیه ملایی

تأثیر پلیمرهای محلول در آب بر درصد جوانه­زنی بذر و عملکرد گیاه ذرت در دو خاک با بافت­های متفاوت

</p>

 هیرو طه یی1، مهدی همایی2 و عزیز مجیدی3

تأثیر مقادیر و روشهای مصرف سولفات آهن بر کمیت و کیفیت محصول سیب

<p>

محمد مهدی طهرانی1، فهیمه خرمی­زاده2، ناصر دواتگر3

بررسی تغییرات مکانی پتاسیم قابل استفاده در اراضی تحت کشت استان مازندران

</p>

 حمید عباس دخت

تاثیر سطوح مختلف شوری و اندازه آندوسپرم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام جو

<p>

فریده عباسی شاهمرسی1، علی عبادی2، سعید خماری2،سارا صنایعی1، مهدی عقیقی شاهوردی کندی1

اثر مصرف نیتروژن معدنی بر رشد یونجه در شرایط شوری

</p>

جواد عبدالهی قره کند*1، ولی فیضی اصل3، کاظم هاشمی مجد2 و جعفر جعفر زاده3

اثرات کاربرد پائیزی نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم

<p>

محسن عدالت1 و سید عبدالرضا کاظمینی2

انتخاب یک مدل مناسب جهت پیش بینی عملکرد دانه دو رقم کلزا در سطوح نیتروژن

</p>

هاجر عروجی1و احمد گلچین2

بررسی تاثیر روی، منگنز و مس بر غلظت فسفر و عناصر کم­مصرف در برگ و غده سیب­زمینی رقم آگریا

<p>

مهدی عقیقی شاهوردی کندی،2 احمد توبه،2عبدالقیوم قلی­پوری،3داود حسن پناه، 2امید سفالیان

تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر روی کارائی زراعی مصرف نیتروژن و شاخص برداشت در ارقام مختلف سیب زمینی

</p>

سجاد علی پور1، امیر فتوت 2

اثر زمان بر فراهمی فسفر منابع فسفاته ترکیب شده با ماده آلی

<p>

مریم عنبری1,محمد لطف اللهی2 ,احمد بای بوردی3

اثر منابع مختلف کود آلی (هومات پتاسیم,ورمی کمپوست و کود دامی) بر عملکرد کمی  پیاز

</p>

مریم غفاری1* غلامعلی اکبری2 و آرش محمدزاده3

واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت 704KSC  به کاربرد خاک‌مصرف و محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی آهن، روی و کود کامل میکرو

<p>

مهدی غفاری1، گودرز احمدوند2، محمدرضا اردکانی 3، محمدرضا مصدقی4، ایمان نادعلی5،  محدثه غفاری6

بررسی تغییرات درصد کربن آلی، چگالی ظاهری، دمای خاک و سرعت سبز شدن سیب زمینی تحت تأثیر بقایای گیاهان پوششی زمستانه

</p>

مهدی غفاری1،گودرز احمدوند2،محمدرضا اردکانی 3،محمدرضا مصدقی4،ایمان نادعلی5، محسن سوقانی5، محدثه غفاری6

استفاده از غلات زمستانه به عنوان گیاه پوششی در ارتقاء سطح حاصلخیزی خاک و افزایش عملکرد سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) رقم آگریا

<p>

علی غلامی1*، علیرضا جعفرنژادی2، مریم عطار3، غلامعباس صیاد4

مطالعه تغییرات غلظت عناصر آهن و روی در خاک­های زیر کشت گندم در شمال استان خوزستان

</p>

مرضیه غلامی و مجتبی بارانی مطلق

بررسی نقش عوامل خاکی در قابلیت جذب روی در زمین­های زیر کشت گندم استان گلستان

<p>

فرخ غنی شایسته1 . حسین تابیه زاد 2. عفت الزمان منتظری3

بررسی تاثیر منابع مختلف کود های آلی بر خواص خاک و عملکرد محصول در تناوب چغندرقند- گندم

</p>

فرخ غنی شایسته1 . حسین تابیه زاد 2. مهدی طاهری

بررسی ناهنجاریهای تغذیه ای  تاکستانهای استان آذربایجان غربی

<p>

امید فتاحی فر1، محمدتقی درزی2، محمدرضا حاج سیدهادی3 و بهنام زند4

مطالعه تأثیر کود بیولوژیک حل کننده فسفات و تراکم بوته بر ویژگی های عملکرد دانه در گیاه دارویی گشنیز

</p>

مجتبی فتحی1 ، غلامرضا سعادتمند2 و سید علیرضا سید جلالی3

بررسی تغییرات عملکرد گندم در اراضی آهکی استان اصفهان

<p>

علیرضا فرخ1، ابراهیم عزیزاف2، مسعود اصفهانی3، مهدی رنجبر‌چوبه4، مجتبی رضایی 5، تیمور رضوی پور 5، مسعود کاوسی5 و ابراهیم امیری6

تاثیر کودهای نیتروژن و پتاسیم روی عملکرد، کیفیت و برخی از صفات کمی توتون گرمخانه ای رقم 326K

</p>

علیرضا فرخ1، مسعود کاوسی2 ، مجتبی رضایی 2، تیمور رضوی پور 2 و  ابراهیم امیری3           

بررسی تأثیر مصرف کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد دانه و تجمع عناصر معدنی در کاه و دانه راتون برنج هاشمی

<p>

 سوده فرزاد فر،2- فاطمه زرین­کمر، 3- مریم طالبی اتوئی

 بررسی اثر کلسیم در کاهش سمیت  کادمیوم بر برخی فاکتورهای رشد ریشه گیاه بابونه

</p>

فرزادجلیلی1، ابراهیم ولیزادگان2، جوادخلیلی محله3

اثر شوری و SAR بر شاخص‌های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا

<p>

 اکرم فرشادی راد1، اسماعیل دردی پور2

بررسی نقش توزیع اندازه ذرات خاک بر  پتاسیم قابل استفاده گیاه در تعدادی از خاک های لسی و شبه لسی استان گلستان

</p>

خدیجه فرهادی1، احمد گلچین2

تأثیر سطوح نیتروژن و مولیبدن بر غلظت مولیبدن و عناصر غذایی پرمصرف در برگ لوبیا چیتی رقم تلاش در بستر کشت پرلیت

<p>

محمدمهدی فقیه1، حمیدرضا مبصر1، سلمان دستان2، رضا یدی3

بررسی نتایج دو ساله دور آبیاری و کاربرد کود پتاس بر شاخص‌های زراعی، عملکرد دانه و شاخص برداشت برنج رقم شیرودی

</p>

الهام فلاح کتی لته1، اسماعیل دردی پور2

ارزیابی وضعیت تغذیه روی در باغات هلو با عصاره گیر دی تی پ آ

<p>

الهام فلاح کتی لته1، اسماعیل دردی پور3

تعیین سطح بحرانی روی در خاک‌های آهکی با استفاده از روش رگرسیونی

</p>

 سمانه فلاحتگر*1، حسین بشارتی2، پیام بابایی3 و علی چراتی4

تأثیر مقادیر مختلف گوگرد و مایه تلقیح باکتری­های تیوباسیلوس بر عملکرد ماده خشک، میزان کلروفیل و جذب آهن و روی بخش هوایی در دو رقم سویا

<p>

زهرا قائم‌مقامی1، احمد تاج‌آبادی‌پور2، وحید مظفری2، سید جواد حسینی فرد3

ارزیابی گلخانه‌ای تأثیر کاربرد آهن بر رشد نهال‌های پسته در خاک‌هایی با خصوصیات فیزیکو شیمیایی مختلف از مناطق پسته‌کاری شهرستان رفسنجان

</p>

رسول قادرنژاد آذر*1، علیرضا پیرزاد، محمد رضا زردشتی3، هاشم هادی4 و اسماعیل نبی زاده5

تاثیر سطوح مختلف شوری خاک، روی برخی ویژگیهای مورفولوژیک و عملکرد روغن چهار رقم آفتابگردان روغنی

<p>

رسول قادرنژاد آذر*1، محمد رضا زردشتی2، علیرضا پیرزاد، هاشم هادی4 و اسماعیل نبی زاده5

تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد دانه چهار رقم آفتابگردان روغنی تحت سطوح مختلف شوری خاک

</p>

جلال قادری، زهرا خادمی ،کاظم خاوازی، فردین حامدی وخلیل حیدری

تعیین بهترین نسبت پتاسیم به منیزیم بر عملکرد کمی و کیفی گندم آبی

<p>

جلال قادری،مهناز فیض الله زاده اردبیلی ، محمود شریعتمداری و شاهرخ فاتحی

تأثیر کاربرد منابع مختلف کود نیتروژنی و گوگردی در تولیدکمی وکیفی گندم آبی

</p>

مجتبی قاسمی 1* ، محمد هدایت 2، غفار کیانی 3

بررسی اثرات سطوح مختلف شوری، بسترکشت­های مختلف بدون خاک و برهمکنش آن­ها بر تولید نشاء گوجه فرنگی

<p>

پژمان قاسمی نژاد1،  هانیه رفیعی2 ،سیده زینب حسینی مهسا حسینی4

بررسی تاثیر ﺗﻨﺶ خشکی ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺯﺋﻮﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ‫ﺑﺮﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ خواجه باشی

</p>

 عباس قدسی1، علیرضا آستارایی2، حجت امامی3، محمد هادی میرزاپور4

تاثیر نانو ذرات اکسید آهن  و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی

<p>

طیبه قربانی1، سراله گالشی2، افشین سلطانی3، ابراهیم زینلی4

تأثیر کاهش رطوبت خاک بررشد و جذب عناصر پتاسیم و سدیم در گیاه نخود

</p>

طیبه قربانی1، سراله گالشی2، افشین سلطانی،3 ابراهیم زینلی4

بررسی تأثیر کاهش رطوبت خاک برمیزان رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه نخود

<p>

لیلی السادات قرشی1، غلامحسین حق نیا2، امیر لکزیان2، رضا خراسانی2

تاثیر کود آلی، فسفر و برهمکنش آنها بر فراهمی آهن در گیاه ذرت

</p>

اسماعیل قلی نژاد

ارزیابی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی موثر بر عملکرد آفتابگردان رقم ایروفلور در سطوح مختلف رطوبتی و تراکم بوته در ارومیه

<p>

نسرین قمری رحیم1، جواد حمزه­ای2، وریا زارعی3، الهام اصغر زاده4 

ارزیابی واکنش ماده آلی و برخی ویژگی­های خاک به سیستم­های تک کشتی و کشت مخلوط لوبیا- ذرت

</p>

علیرضا  کارگر1، احمد گلچین2، فاطمه رخش3

معادلات بر آورد عملکرد گوجه فرنگی تحت کودهای مختلف نیتروژن و مقایسه آن ها

<p>

آزاده کاشانی1، همت­الله پیردشتی1، محمد­علی بهمنیار2، وحید اکبرپور3، ارسطو عباسیان1

تأثیر کاربرد دراز مدت مقادیر مختلف ورمی­کمپوست بر غلظت عناصر غذایی پر مصرف در گیاه ریحان

</p>

شراره کاظمی1، سیروس آذرآبادی2، فرخ رحیم­زاده خوئی3، روزبه مردان4

تعیین حد بحرانی فسفر و تأثیر آن بر رشد و عملکرد ذرت

<p>

امیر کاظمی1، احمد گلچین2، فرید شکاری3

جذب عناصر غذایی توسط گیاه سورگوم در شرایط تنش شوری

</p>

زهرا کاظمی1، احمد غلامی2، خسرو استکی3، مریم دلفانی4

تاثیر باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن و حل کنندهی فسفات بر برخی خصوصیات لوبیا چشم بلبلی

<p>

نسرین کریمخانی1، احمد گلچین2، علی خانمیرزایی فرد1

تاثیر مواد آلی بر فراهمی کادمیم در خاک کشت شده با چاودار Secale cereale L.) ( و تریتیکاله (Triticale)

</p>

فاطره کریمی1، محمدعلی بهمنیار2، مینا شهابی3

تأثیر گوگرد و کوددامی بر میزان روی قابل جذب خاک و مقدار روی در برگ و دانه کلزا  رقم

<p>

منوچهر کریمی1، مهدی طاهری2، ولی ربیعی3، تورج خوش زمان4، خلیل پیمان5

بررسی وضعیت تغذیه ای باغ های زردآلوی شهرستان ماهنشان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)

</p>

 مهدی کریمی زارچی

اثر متقابل شوری و کود سولفات روی بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم

<p>

 مهدی کریمی زارچی1، جانب ا... نیازی2

اثر متقابل شوری و کود سولفات آهن بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم

</p>

 مهدی کریمی زارچی

 لزوم بازنگری دستورالعمل های توصیه کودی در ایران: الف) نقش سابقه کشت قبلی بر نیاز گندم به کودهای نیتروژنی

<p>

فاطره کریمی1، محمدعلی بهمنیار2، مینا شهابی3

بهبود میزان روغن و پروتئین دانه و کلروفیل برگ کلزا ( رقم Hayola 401) در نتیجه کاربرد گوگرد و کوددامی در یک خاک آهکی

</p>

هدیه کریمی1، ناصر عباسپور2، حسن محمود زاده3، هادی درزی رامندی4،

بررسی و مقایسه تغذیه نیترات،کلر،پتاسیم و سدیم خاک، برگ و دمبرگ با توجه به شوری خاک در 4 رقم انگور در دو منطقه با شرایط اکولوژیکی متفاوت

<p>

نجفعلی کریمیان1*، ندا دلیر1، جعفر یثربی1، عبدالمجید رونقی1، و محمد تقی آساد2

اثر سطوح فسفر و کادمیم بر شکل های شیمیایی کادمیم در خاک پس از کشت یک نوبت اسفناج به روش عصاره گیری دنباله ای اسپوزیتو و همکاران

</p>

علی کنعانی الوار1، یعقوب راعی2، سعید ذهتاب3، صفر نصراله زاده4

اثر کودهای زیستی و نیتروژنی روی برخی صفات ارقام بهاری جو تحت شرایط دیم

<p>

 

بررسی تغییرات مکانی پتاسیم خاکهای شهرستان ورزقان  و تهیه نقشه آن با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

</p>

شهرام کیانی1، کامران میرزاشاهی2 و محمد علی خلج3

تعیین روابط همبستگی بین غلظت آهن برگ با شاخص کلروفیل و کارایی فتوشیمیایی سیستم فتوسنتزی II برگ در گل رز

<p>

مجید کرمی، محمد رضا چاکرالحسینی و عبدالصمد کلیدری

بررسی اثر سطوح مختلف کود پتاسه و محلول پاشی روی  بر عملکرد و اجزای عملکرد  گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم

</p>

زهرا کرمیان ، عبدالرضا نصیرزاده و وحید محصلی

اثر نیتروژن بر عملکرد، میزان اسانس و عصاره گیاه مرزه

<p>

هادی کوهکن1،محمود دژم2، مهدی مدندوست3،محمد بهرام نیا4، محمدحواد زاهدی5، مریم صمدی6

تاثیر نیتروژن و بور بر رشد و غلظت عناصر غذایی در کلزا

</p>

احمد گلچین1 ، الهه عزیزآبادی2

بررسی تاثیر سیلیسیم و پتاسیم بر شاخص­های رشد گلرنگ

<p>

احمد گلچین1، الهه عزیزآبادی3

 بررسی تاثیر سیلیسیم و تنش خشکی بر غلظت عناصر غذایی در برگ گیاه آفتابگردان

</p>

احمد گلچین1، فاطمه رخش2

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن ومس بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا

<p>

بهناز گنجه ای1، احمد گلچین3

تاثیرسطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه گیاه توت فرنگی در محیط کشت پرلیت

</p>

  اکبر گندمکار

اثرات کاربرد گوگرد، تیوباسیلوس و کمپوست مواد آلی بر عملکرد کمی و کیفی انار

<p>

 جعفر گوهرگانی1، عبدالامیر معزی2

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی سه لاین امیدبخش گندم دوروم در شرایط دیم نیمه‌گرمسیری

</p>

محمد لطف الهی1 ، محمد رضا مهرور2، سمیه حامدی 3، مریم انوری4،  رقیه امانی5

بررسی اثرات مدیریت نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و کارایی مصرف و درصد بازیافت نیتروژن درگندم دوروم

<p>

حسن لطفی پارسا*1، حسین خادمی2، آسیه هادی­نژاد1

تغییرات زمانی میزان رهاسازی پتاسیم از فلوگوپیت در محیط ریشه یونجه

</p>

ابوالفضل لولایی، 1، سعید سماوات2

بررسی اثرات کاربرد محلول پاشی کلسیم  و آبیاری در کاهش پوسیدگی انتهایی و عملکرد گوجه فرنگی

<p>

علی مجاب قصرالدشتی1، حمیدرضا بلوچی2*، علیرضا یدوی2، محمد جواد فریدونی1

تأثیر برهمکنش کمپوست زباله‌ی شهری و نیتروژن بر کیفیت علوفه‌ی ذرت شیرین

</p>

آسیه مجلسی1 ، فرزاد جلیلی2 ، ابراهیم ولیزادگان3، اسماعیل قلی نژاد4

اثر پتاسیم و عناصر کم مصرف بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت علوفه ای درشرایط تنش رطوبتی

<p>

حسن مجیدی دیزج1، داریوش مظاهری2، آرش محمدزاده1 و پویان حسین‌زاده نمین3

بررسی جذب فسفر و نیتروژن در کشت مخلوط یونجه و اسپرس

</p>

عزیز مجیدی1، سوران شرفی2، محمد جعفر ملکوتی3

برآورد شاخص کلروفیل متر SPAD برای توصیه سرک ازت در سه رقم گندم

<p>

امیر محسنی1، حسین میرسید حسینی2، فریبرز عباسی3

بررسی اثر کودآبیاری جویچه­ای بر برخی صفات مورفولوژیک ذرت

</p>

امیر محسنی1، حسین میرسید حسینی2، فریبرز عباسی3

بررسی اثر کودآبیاری جویچه­ای بر میزان جذب نیتروژن توسط ذرت و تلفات عمقی آن در خاک

<p>

محمد سعید تدین  و غلامرضا معاف­پوریان

مطالعه اثر زمان و مقدار مصرف نیتروژن بر تناوب باردهی نارنگی کینو

</p>

نیر محمدخانی1، رضا حیدری2، ناصر عباسپور3

ارزیابی رشد و تغذیه برخی عناصر معدنی تحت اثر شوری در پنج ژنوتیپ انگور

<p>

آرش محمدزاده1*، ناصر مجنون حسینی 2 و علی احمدی 3

تاثیر نیتروژن و تنش خشکی بر کارآیی تجمع، انتقال مجدد نیتروژن و میزان پروتئین دانه در لوبیا قرمز رقم امیدبخش

</p>

احمدرضا محمدزاده

عکس‌العمل سورگوم علوفه‌ای به منابع و مقادیر نیتروژن در شرایط شور

<p>

آرزو محمدی1، محمدعلی بهمنیار2، مهدی قاجار سپانلو3

تأثیر گچ بر میزان کلروفیل برگ گندم  تحت سطوح مختلف شوری آب آبیاری

</p>

آرزو محمدی1، محمدعلی بهمنیار2، مهدی قاجار سپانلو3

تأثیر گچ و کود دامی بر میزان عناصر ریزمغذی منگنز و روی در برگ پرچم گندم تحت تنش شوری آب آبیاری

<p>

سید اسماعیل محمدی تاکامی *1، بابک دلخوش2، مسعود محسنی3، محمد حسین خدادادی4، سیده مارینا پورکاظمی5

بررسی تأثیر تاریخ کاشت و مقادیرکود نیتروژن بر برخی صفات فنولوژیکی ذرت

</p>

فروغ محمودی1، احمد بایبوردی3

تاثیر مقادیر و منابع کودهای نیتروژنی بر میزان آلاینده نیترات و عملکرد در کاهو

<p>

مجتبی محمودی1، مهرداد شهابیان2، محبوبه جلالی3 و ساره رجبی4

اثر گوگرد بر رفع کلروز آهن، عملکرد و خواص کیفی میوه کیوی

</p>

عاطفه محیطی اصلی 1 ،شاهین شاهسونی 2 و احمد غلامی2

بررسی تاثیر کودهای دامی ، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت علوفه ای

<p>

بیژن مرادی و هرمز عبادی

تاثیر بردرخصوصیات کمی وکیفی پرتقال تامسون ناول روی پایه نارنج

</p>

بیژن مرادی،بهروز گلعین و هرمز عبادی

اثر پتانسیل آب خاک و پتاسیم بر شاخص‌های رشد و برخی ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال تامسون‌ ناول روی پایه سیتروملو

<p>

میثم مرادی1، رحیم ناصری2، هوشنگ ناصری راد 3 و اکبر امیدیان1

اثر کود زیستی و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد  و میزان پروتئین دانه گندم

</p>

روزبه مردان1، شراره کاظمی2

مطالعه تأثیر کمپوست، ورمی­کمپوست، لجن فاضلاب و کود شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد پروتئین و دانه ارقام مختلف لوبیا

<p>

زهرامسلمی1، سید ماشا اله حسینی2، احمد خلیقی3، مهناز علیمحمدی4

تاثیر سطوح مختلف روی بر خصوصیات کمی و کیفی گل داوودی

</p>

مهیار مشتاقی1،  محمد حسین اسیمی1، سهیل آهنی2

بررسی پاسخ توتون نرعقیم ULT138 به سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم در شهرستان تالش

<p>

مهدی مصطفائی1 ، نصرت اله نجفی2 ، شاهین اوستان3و عادل دباغ محمدی نسب4

اثر کود دامی و کشت مخلوط بر جذب و غلظت عناصر کم­مصرف در ذرت علوفه­ای

</p>

مهدی مصطفائی1 ، نصرت اله نجفی2 ، شاهین اوستان3و عادل دباغ محمدی نسب4

اثر کود دامی و کشت مخلوط بر برخی ویژگی­های کمی و کیفی لوبیا چیتی

<p>

مهدی مصطفائی1 ، نصرت اله نجفی2 ، شاهین اوستان3و عادل دباغ محمدی نسب5

اثر کود دامی و کشت مخلوط بر ویژگی¬های رشد و درصد پروتئین ذرت علوفه¬ای

</p>

محبوبه مظهری1، مهدی همایی2، عبدالمجید لیاقت3، مهدی شرفا4

مقایسه اثر کادمیوم بر روی دو گونه بیش اندوز تاج خروس وحشی و سلمه تره

<p>

غلامرضا معاف­پوریان1، محمود نیرومندی جهرمی2 و محمد سعید تدین1

اثر سولفات پتاسیم و سولفات روی در تناوب چغندرقند- گندم

</p>

غلامرضا معاف­پوریان، حمیدرضا خادم حمزه و محمد سعید تدین

اثر نیتروژن و گوگرد بر عملکرد و درصد روغن کلزا

<p>

نعیمه مقصودی1*، سید جلال طباطبائی2و جعفر حاجی لو3

تاثیر سطوح مختلف شوری بر غلظت سدیم و پتاسیم برگهای گردوی ایرانی

</p>

سحر ملکانی1، احمد گلچین2 و سعید شفیعی3

 تأثیر زمانهای قطع آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد بذر پیاز

<p>

 عفت الزمان منتظری1، رسول جلیلی مرندی2، حامد دولتی بانه3، فرخ غنی شایسته4

عکس العمل سه رقم انگور به کاربرد کلات آهن در یک خاک آهکی

</p>

محسن موحدی دهنوی * 1، فاطمه قادری2، حمیدرضا بلوچی 1

اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف روی و آهن بر عملکرد و غلظت روی و آهن دانه گندم در مقادیر مختلف کود نیتروژن

<p>

 مریم السادات موسوی دستناییو حسین خادمی

اثر اندازه کانی میکایی فلوگوپیت در رهاسازی پتاسیم در محیط ریشه

</p>

سید غلامرضا موسوی1، الهام انصاری­نیا2، محمد جواد ثقه‌الاسلامی1 و  رضا برادران1 

تاثیر سطوح آبیاری و نیتروژن بر صفات کیفی در آفتابگردان

<p>

سید غلامرضا موسوی1،  حامد جوادی2 و محمد جواد ثقه الاسلامی3

بررسی اثر مقادیر و شیوه های توزیع کود نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سورگوم علوفه ای اسپیدفید

</p>

سیده عذرا موسوی، احمد گلچین، سعید شفیعی1، منیژه مقیم2

تاثیر نیتروژن،  بی­کربنات و کودهای آهن­دار بر سطح و درجه سبزینگی برگ­های مو در گیاه انگور در محیط کشت هیدروپونیک

<p>

مسعود موسی نژاد1، هرمزد نقوی2، مائده رفیعی3، نعیم امیری4

بررسی اثرات کاربرد کمپوست زباله‌های شهری همراه با محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد ودرصد پوکی پسته در استان کرمان

</p>

مسعود موسی نژاد1،  محمدحسین دورانی پور2، سمیه شیروانی، مهدیه طالب زاده3

بررسی غلظت عناصر غذایی پرمصرف برگ ذرت در خاکهای آهکی کرمان تحت تاثیر کاربرد گوگرد و باکتری تیوباسیلوس

<p>

مسعود موسی نژاد1، هرمزد نقوی2، پیمان اسفندیارپور2، محمدحسین دورانی پور3

بررسی اثر دو روش محلولپاشی و مصرف خاکی عناصر ریزمغذی برخصوصیات کیفی و عملکرد پسته در کرمان

</p>

رقیه مهدی پور افرا1، حمید ایران نژاد2، رضا امیری3

تاثیر کاربرد خاکپوش های مختلف آلی و پلی اتیلن  بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان تحت تاثیر فواصل مختلف آبیاری

<p>

ناصر میران1، عباس صمدی2،

تعیین نرم­های دریس برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای چغندرقند در استان آذربایجان­غربی

</p>

 سید فرخ میرحسینی1، سید جواد حسینی فرد2، حسین شیرانی3 

تاثیر اسید هیومیک بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال پسته

<p>

کامران میرزاشاهی1، سعید سلیم پور2، علی رضا پاک نژاد3 ، سعید سعادت4

تاثیرمنابع ومقادیر مختلف مواد آلی بر عملکرد محصول و کربن آلی خاک

</p>

محمد هادی میرزاپور1، محمد رضا نایینی1، رضا وکیل2

مقایسه اثر روش های مختلف استفاده از منگنز بر رشد و عملکرد کلزا (رقم هایولا- 401) در شرایط شور- سدیمی و آهکی خاک در قم

<p>

محمد هادی میرزاپور1، محمد رضا نایینی1، محمد حسین داوودی2، امیرحسین خوشگفتار3

تاثیر سطوح مختلف پتاسیم بر رشد و عملکرد ارقام کلزا (Hayola 401  و PF)  در یک خاک شور- سدیمی و آهکی

</p>

کامران میرزاشاهی1 ، شهرام کیانی2

تاثیرکمپوست کود گوسفندی برمیزان مصرف کودهای شیمیایی در زراعت ذرت دانه ای

<p>

سید حسین میرطالبی1، سید ماشالله حسینی2، محمد رضا خواجه پور3،  علی سلیمانی4،  زهره امینی5.

اثر سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم در منطقه سردسیر شمال فارس

</p>

محمد رضا نائینی1 ، محمد هادی میرزاپوروسوسن بلند نظر2

مقایسه اثر مقادیر و منابع مخ